Кількість абзаців - 192 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України ''Про державну виконавчу службу'' та ''Про виконавче провадження'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"  
3. У зв'язку з прийняттям Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У Цивільному процесуальному кодексі України:  
6. 8) доповнити Кодекс главою 31-Г такого змісту:  
7. "Глава 31-Г  
8. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи інших посадових осіб державної виконавчої служби  
9. Стаття 248-20. Право на звернення із скаргою до суду  
10. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи інших посадових осіб державної виконавчої служби порушено їх права чи свободи.  
11. Стаття 248-21. Подання скарги  
12. Скаргу може бути подано безпосередньо до суду або до суду після оскарження до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби.  
13. Скарга подається до суду за місцезнаходженням відповідного відділу державної виконавчої служби або до іншого суду згідно з вимогами закону.  
14. Про подання скарги суд повідомляє відповідний відділ державної виконавчої служби не пізніше ніж наступного дня після прийняття її судом.  
15. Стаття 248-22. Строки для звернення із скаргою  
16. Скаргу може бути подано до суду:  
17. у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод;  
18. у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.  
19. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.  
20. Стаття 248-23. Розгляд скарги  
21. Скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю учасників виконавчого провадження, осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій і державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення (дія чи бездіяльність) якої оскаржується.  
22. Якщо заявник, державний виконавець або посадова особа не можуть з'явитися до суду з поважних причин, справу може бути розглянуто за участю їх представників.  
23. Якщо суд встановить, що особа, рішення (дія чи бездіяльність) якої оскаржуються, не працює на попередній посаді, він залучає до участі в справі посадову особу, до компетенції якої належать вирішення питання про усунення порушення прав заявника.  
24. Стаття 248-24. Рішення суду по скарзі  
25. За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.  
26. У разі встановлення обгрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення (дії чи бездіяльність) неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника і усунути порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи.  
27. Якщо оскаржувані рішення (дії чи бездіяльність) були прийняті (вчинені) відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби і права заявника не було порушено, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.  
28. При задоволенні скарги суд може допустити негайне виконання рішення.  
29. Рішення суду у справі може бути оскаржено.  
30. Стаття 248-25. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги  
31. Витрати, пов'язані з розглядом скарги, включаючи й витрати для надання юридичної допомоги, а також витрати, пов'язані з поїздками, покладаються судом на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову в задоволенні його скарги, або на відділ державної виконавчої служби, якщо було постановлено рішення про задоволення скарги заявника.  
32. Стаття 248-26. Виконання рішення суду  
33. Рішення суду за скаргою надсилається не пізніше десяти днів після набрання ним законної сили до відповідного відділу державної виконавчої служби для виконання, а також заявнику.  
34. Про виконання рішення відповідний орган державної виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання рішення суду";  
35. 10) назву розділу V та главу 44 викласти у такій редакції:  
36. "Розділ V  
37. Звернення судового рішення до виконання та поворот виконання  
38. Глава 44  
39. Звернення судового рішення до виконання  
40. Стаття 348. Звернення судового рішення до виконання  
41. За кожним рішенням, яке набрало законної сили, згідно із заявою особи, на користь якої постановлено рішення, видається один виконавчий лист. Коли на підставі постановленого рішення належить передати майно, що є в кількох місцях, або коли рішення постановлено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним листом.  
42. Стаття 349. Виконання рішень судів  
43. Виконання рішень судів здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".  
44. Стаття 350. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання  
45. Стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.  
46. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання і розглядається в судовому засіданні за повідомленням сторін, які беруть участь у справі, проте їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.  
47. На ухвалу суду з питання поновлення строку може бути подано скаргу, внесено окреме подання.  
48. Стаття 351. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання рішення  
49. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити спосіб і порядок виконання рішення.  
50. На ухвалу суду про відстрочку або розстрочку виконання, зміну способу і порядку виконання рішення може бути подано скаргу, внесено окреме подання.  
51. Стаття 352. Мирова угода і відмова від примусового виконання рішення  
52. Мирова угода, укладена між сторонами або відмова стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її до суду за місцем виконання рішення на затвердження.  
53. Суд вправі перевірити і не затвердити мирову угоду або не прийняти відмови стягувача від примусового виконання, якщо це суперечить закону або порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.  
54. За результатами розгляду мирової угоди або відмови від примусового виконання суд постановляє ухвалу відповідно до правил статті 179 цього Кодексу.  
55. Стаття 353. Видача дубліката виконавчого листа  
56. Замість втраченого оригіналу виконавчого листа суд, який постановив рішення, може видати дублікат. Заява про видачу дубліката розглядається в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб, проте їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката.  
57. На ухвалу суду з питання видачі дубліката може бути подано скаргу, внесено окреме подання.  
58. Стаття 354. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу  
59. Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується судом за поданням державного виконавця.  
60. Суд у десятиденний строк розглядає це питання в судовому засіданні з викликом сторін та за обов'язковою участю представників органів опіки та піклування. Проте неявка сторін не є перешкодою для вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.  
61. На ухвалу суду про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу може бути подано скаргу, внесено окреме подання.  
62. Стаття 355. Вирішення питання про оголошення розшуку  
63. За поданням державного виконавця суд за місцезнаходженням відповідного відділу державної виконавчої служби вирішує питання про оголошення розшуку боржника або дитини.  
64. Суд має право витребувати від державного виконавця всі необхідні документи для вирішення питання про оголошення розшуку.  
65. Суд розглядає подання державного виконавця у десятиденний строк.  
66. На ухвалу суду з питання оголошення розшуку боржника або дитини може бути подано скаргу, внесено окреме подання";  
67. 1) пункт 4 частини другої статті 63 виключити;  
68. 2) у частині першій статті 82 слово і цифри "358, 386 і 407" виключити;  
69. 3) частину п'яту статті 97 виключити;  
70. 4) у частині першій статті 215 слова "органу виконання судового рішення" замінити словами "державного виконавця", а слова і цифри "(стаття 359 цього Кодексу)" виключити;  
71. 5) статтю 218 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:  
72. "1-1) стягнення усієї суми боргу при присудженні платежів, передбачених пунктами 1 і 2 статті 217 цього Кодексу";  
73. 6) пункт 1 статті 219 та статтю 248-10 виключити;  
74. 7) статтю 236 доповнити пунктом 3-3 такого змісту:  
75. "3-3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи інших посадових осіб державної виконавчої служби";  
76. 9) у пункті 1 частини першої статті 323 цифри "357, 360, 366, 370, 372, 373, 378, 379, 417" замінити цифрами "350 - 354";  
77. 11) глави 45, 46, 47, 48, 49 виключити.  
78. 2. В Арбітражному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 6, ст.56):  
79. 2) доповнити Кодекс статтею 115-1 такого змісту:  
80. "Стаття 115-1. Порядок виконання рішень, ухвал, постанов  
81. Рішення, ухвали, постанови арбітражного суду виконуються в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження";  
82. 1) частину першу статті 89 після слів "Суддя має право за заявою сторони" доповнити словами "чи державного виконавця";  
83. 3) у частині другій статті 116 слова "судовими виконавцями" замінити словами "державними виконавцями";  
84. 4) статті 117, 118, 119 виключити;  
85. 5) в абзаці другому частини третьої статті 120 слова "судового виконавця" замінити словами "державного виконавця";  
86. 6) у статті 121:  
87. частину першу після слів "поданням прокурора чи його заступника" доповнити словами "державного виконавця";  
88. у частині третій після слів "порядку їх виконання" доповнити словами "у десятиденний строк", а слова "судовому виконавцю" замінити словами "державному виконавцю";  
89. 7) у частині другій статті 122 слова "судовим виконавцем" замінити словами "державним виконавцем".  
90. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):  
91. 1) доповнити Кодекс статтею 188-13 такого змісту:  
92. "Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державних виконавців  
93. Невиконання законних вимог державних виконавців громадянами чи посадовими особами, втрата або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця роботи (знаходження), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця-  
94. тягне за собою накладення штрафу від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
95. 5) статтю 301 викласти у такій редакції:  
96. "Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення  
97. За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання до одного місяця.  
98. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законодавством України";  
99. 7) статтю 308 викласти у такій редакції:  
100. "Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу  
101. У разі несплати штрафу порушником у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання в порядку, встановленому законодавством України";  
102. 9) статтю 312 викласти у такій редакції:  
103. "Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета  
104. Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому законодавством України.  
105. Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, відповідно до статті 28 цього Кодексу, передаються колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій";  
106. 10) статтю 313 викласти у такій редакції:  
107. "Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей  
108. Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законодавством України";  
109. 2) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13";  
110. 3) пункт 3-2 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:  
111. "3-2) державні виконавці (статті 51-1, 188-13)";  
112. 4) статтю 294 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13";  
113. 6) статтю 305 після слів "який виніс постанову" доповнити словами "та іншими державними органами в порядку, встановленому законодавством України";  
114. 8) у статті 311 слова "органом (посадовою особою), який виніс постанову" замінити словами "державним виконавцем";  
115. 11) у частині першій статті 329 слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та цивільним процесуальним законодавством" замінити словами "цим Кодексом та іншими законодавчими актами України";  
116. 12) у статті 330 слова "передбаченому цивільним процесуальним законодавством" виключити.  
117. 4. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203): 4) статтю 149 викласти у такій редакції:  
118. "Стаття 149. Виконання постанови суду про конфіскацію  
119. Постанова судді про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується державним виконавцем в порядку, встановленому законодавством України.  
120. Предмети, вилучені митним органом України, щодо яких винесена постанова судді про конфіскацію, передається державному виконавцеві.  
121. У разі коли неможливо конфіскувати предмети, що є безпосереднім об'єктом порушення митних правил, а також предмети із спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для прихованого переміщення цих предметів через митний кордон, з осіб, які вчинили порушення митних правил, стягується вартість зазначених предметів у порядку, встановленому законодавством України.  
122. Витрати митного органу України пов'язані із зберіганням предметів, щодо яких прийнято постанову про конфіскацію, повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила порушення митних правил у порядку, встановленому законодавством України".  
123. 1) назву глави 3 розділу VІІІ після слів "митного органу України" доповнити словами "або суду";  
124. 2) у статті 147:  
125. частини першу та другу після слів "адміністративного стягнення" доповнити словами "у вигляді штрафу";  
126. у частині другій слова "у випадках, передбачених статтями 148, 149 цього Кодексу - через судового виконавця" замінити словами "у випадку, передбаченому статтею 148 цього Кодексу - через державного виконавця";  
127. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту :  
128. "Постанова судді про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил звертається до виконання через районний, міський (міст обласного значення), районний у місті відділ державної виконавчої служби".  
129. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;  
130. у частині п'ятій слова "передбаченого частиною третьою" замінити словами "передбаченого частиною четвертою".  
131. 3) у статті 148:  
132. у назві статті після слів "митного органу України" доповнити словами "або суду";  
133. частину першу після слів "надіслання їй постанови" доповнити словами "митного органу України або судді";  
134. частину третю викласти у такій редакції:  
135. "У разі коли штраф не буде сплачено в установлені строки, постанова митного органу України надсилається для примусового виконання районному, міському (міста обласного значення), районному у місті відділу державної виконавчої служби";  
136. частину четверту після слів "Постанова митного органу України" доповнити словами "або судді" і після слів "повертається до митного органу України" доповнити словами "або до суду";  
137. 5. У Кодексі про шлюб та сім'ю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1987 р.,N 8, ст. 149; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 9, ст. 89; 1992 р., N 36, ст. 528; 1996 р.,N 7, ст. 26):  
138. 1) у частині п'ятій статті 65 слова та цифри "статтею 417 Цивільного процесуального кодексу України" замінити словами "Законом України "Про виконавче провадження";  
139. 2) частину першу статті 82 доповнити словами "а з осіб, які працюють за контрактом в іноземних державах, не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожну дитину";  
140. 3) у статті 93:  
141. частину другу після слова "відповідача" доповнити словами "або якщо відповідач працював за контрактом в іноземній державі";  
142. частину третю доповнити словами "а для осіб, які працювали за контрактом в іноземній державі, виходячи з розміру ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на час проведення розрахунків";  
143. у частині четвертій слова "судовим виконавцем" замінити словами "державним виконавцем".  
144. 6. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1987 р.,N 8, ст. 149; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 22, ст. 302; 1995 р., N 28, ст. 204):  
145. 1) частину третю статті 128 доповнити реченням такого змісту: "У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків";  
146. 2) у статті 230:  
147. перше речення частини другої викласти у такій редакції:  
148. "У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові та адреса стягувача, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у кредитних установах, рішення по суті спору, строк пред'явлення посвідчення до виконання";  
149. у частині третій слова "до районного (міського) суду, судовий виконавець" замінити словами "до районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби, державний виконавець";  
150. частину четверту виключити.  
151. 7. У Законі України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., додаток до N 24, ст. 357; Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,N 26, ст. 204):  
152. 2) розділ ІV викласти у такій редакції:  
153. "Розділ ІV  
154. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  
155. Стаття 64. Обов'язковість судових рішень  
156. Судові рішення ухвалюються судами іменем України.  
157. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими для виконання на території України всіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.  
158. Обов'язковість виконання на території України рішень судів іноземних держав визначається міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
159. Стаття 65. Виконання судових рішень  
160. Примусове виконання судових рішень, перелік яких встановлено законом, покладається на державних виконавців.  
161. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, передбачену законом".  
162. 1) пункт 5 частини другої статті 19 та пункт 5 статті 26 виключити;  
163. 8. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 47, ст. 642; 1994 р.,N 27, ст. 223; 1995 р.,N 1, ст. 3; 1996 р.,N 2, ст. 3; 1998 р.,N 2, ст. 3):  
164. 1) у частині сьомій статті 20 слова "судовим виконавцем" замінити словами "державним виконавцем", а останнє речення виключити;  
165. 2) частину першу статті 21 після слова "провадиться" доповнити словами "спеціалізованими організаціями";  
166. 3) у частині другій статті 25 слова "а у разі, коли покупцем є фізична особа або юридична особа, у майні якої частка державної власності не перевищує 25 відсотків, - до відповідного позабюджетного фонду приватизації" виключити.  
167. 9. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,N 39, ст. 383):  
168. 1) статтю 89 викласти у такій редакції:  
169. "Стаття 89. Зміст виконавчого напису  
170. У виконавчому написі повинні зазначатися:  
171. дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;  
172. найменування та адреса стягувача;  
173. найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);  
174. строк, за який провадиться стягнення;  
175. суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;  
176. розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;  
177. номер, під яким виконавчий напис зареєстровано.  
178. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса";  
179. 3) статтю 91 викласти у такій редакції:  
180. "Стаття 91. Строк пред'явлення виконавчого напису  
181. Виконавчий напис може бути пред'явлений до виконання протягом одного року з дня його вчинення, якщо законодавством України не встановлено інший строк.  
182. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого напису здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".  
183. 2) у статті 90 слова "цивільним процесуальним законодавством України для виконання судових рішень" замінити словами "Законом України "Про виконавче провадження";  
184. 10. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,N 2, ст.4, N11-12, ст. 50; 1999 р.,N 4, ст. 35, із змінами, внесеними Законом України від 22 лютого 2000 р. "Про психіатричну допомогу") доповнити пунктом 30 такого змісту:  
185. "30) обов'язкове державне страхування державних виконавців".  
186. 11. Частини другу і третю статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,N 25, ст. 281; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N11, ст. 83,N 29, ст. 308; 1995 р.,N 14, ст. 90; 1997 р.,N 4, ст. 24; 1998 р.,N 26, ст. 149) після слів "судам" доповнити словами "органам державної виконавчої служби".  
187. 12. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257,N 33, ст. 300; 1995 р.,N 13, ст. 85,N 14, ст. 90; 1996 р.,N 9, ст. 43,N 41, ст. 192,N 52, ст. 306; 1997 р.,N 6, ст. 46,N 9, ст. 70, N 18, ст.131, із змінами, внесеними Законом України від 22 лютого 2000 р. "Про психіатричну допомогу") доповнити пунктом 42 такого змісту:  
188. "42) відділи державної виконавчої служби - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, юридичних і фізичних осіб, а також з проведення аукціонів".  
189. 13. Частину третю статті 26 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,N 17, ст. 121) доповнити реченням такого змісту: "У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків".  
190. 14. Пункт 2 статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N11, ст. 83; 1995 р., N14, ст.ст. 90, 93) після слів "аудиторським організаціям" доповнити словами "державним виконавцям".  
191. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.