Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про промислово-фінансові групи в Україні'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України  
3. "Про промислово-фінансові групи в Україні"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N23, ст.88) такі зміни і доповнення:  
5. 1. У статті 1:  
6. а) у пункті 1 слова " на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції" виключити;  
7. б) доповнити статтю після пункту 7 новим пунктом такого змісту:  
8. "8. Міждержавна ПФГ - це промислово-фінансова група, що складається з українських та іноземних юридичних осіб і створюється на основі міжурядового або міждержавного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
9. У зв'язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 9 - 12.  
10. 2. У статті 2 абзац четвертий пункту 3 та абзац другий пункту 6 виключити.  
11. 2. У статті 2 абзац четвертий пункту 3 та абзац другий пункту 6 виключити.  
12. 3. У статті 3:  
13. а) пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Рішення про створення (реєстрацію) об'єднання та надання йому статусу ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України і оформляється постановою";  
14. б) пункт 3 виключити.  
15. У зв'язку з цим пункти 4 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 7;  
16. в) абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції: "у шестимісячний термін - у разі розгляду проекту транснаціональної (міждержавної) ПФГ";  
17. г) абзаци четвертий та дев'ятий пункту 4 виключити;  
18. д) пункт 5 викласти у такій редакції:  
19. "5. Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному пунктами 1-4 цієї статті. У разі створення (реєстрації) транснаціональної ПФГ відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, вона отримує статус міждержавної ПФГ. Створення (реєстрація) міждержавної ПФГ здійснюється у порядку, визначеному таким договором";  
20. є) у пункті 6:  
21. абзац перший викласти у такій редакції:  
22. "6. Найменування головного підприємства та учасників ПФГ повинно містити назву відповідно "головне підприємство промислово-фінансової групи (транснаціональної, міждержавної)" та "учасник промислово-фінансової групи (транснаціональної, міждержавної)";  
23. абзац другий доповнити реченням такого змісту: "При цьому словосполучення "промислово-фінансова група" та "фінансово-промислова група" є рівнозначними".  
24. 4. Доповнити статтю 4 пунктом 6 такого змісту: "6. Пільги головному підприємству та учасникам міждержавної ПФГ надаються в межах, визначених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
25. 5. Пункт 2 статті 6 викласти у такій редакції:  
26. "2. Реорганізацію ПФГ шляхом виключення (виходу) головного підприємства або учасника ПФГ Кабінет Міністрів України може здійснювати за поданням центрального органу виконавчої влади, на який покладається здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, за умови більш як дворазового порушення норм статей 4 і 5 цього Закону.