Кількість абзаців - 55 Розмітка (ліва колонка)


Про міжнародну технічну допомогу (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. ПРО МIЖНАРОДНУ ТЕХНIЧНУ ДОПОМОГУ  
3. Цей Закон встановлює порядок залучення та використання мiжнародної технiчної допомоги, у тому числi визначає особливостi здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги на територiї України, виходячи з цiлей, принципiв та положень нацiонального законодавства України, а також мiжнародних договорiв України.  
4. Роздiл 1. Загальнi положення  
5. Стаття 1. Визначення термiнiв, що вживаються у Законi  
6. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:  
7. мiжнародна технiчна допомога - це ресурси, що надаються Українi донорами на безвiдплатнiй основi з метою здiйснення реформ та програм соцiально-економiчного розвитку України;  
8. донор - держави, уряди iноземних держав, а також установи, фонди, уповноваженi урядами iноземних держав, та мiжнароднi органiзацiї, що надають технiчну допомогу Українi;  
9. реципiєнт - резидент України, що отримує мiжнародну технiчну допомогу, який визначений у програмi або проектi мiжнародної технiчної допомоги;  
10. проект мiжнародної технiчної допомоги - документ (проект чи проектна угода), яким визначено систему послiдовно пов'язаних дiй, заходiв, а також ресурси, спрямованi на досягнення цiлей надання мiжнародної технiчної допомоги протягом встановлених строкiв;  
11. програма мiжнародної технiчної допомоги - сукупнiсть проектiв мiжнародної технiчної допомоги, об'єднаних з метою досягнення загальнодержавних цiлей пiд час здiйснення реформ та програм соцiально-економiчного розвитку України.  
12. Стаття 2. Види мiжнародної технiчної допомоги  
13. Мiжнародна технiчна допомога може надаватися у виглядi:  
14. будь-яких прав iнтелектуальної власностi, включаючи авторськi права, права на вiдкриття, винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, ноу-хау, технологiї тощо, а також передачi знань;  
15. будь-якого майна, необхiдного для забезпечення виконання завдань проектiв мiжнародної технiчної допомоги, перелiк якого визначається у цих проектах;  
16. фiнансових ресурсiв у iноземнiй валютi та валютi України;  
17. iнших ресурсiв, не заборонених законодавством України.  
18. Стаття 3. Форми надання мiжнародної технiчної допомоги  
19. Мiжнародна технiчна допомога може надаватися в формi:  
20. консультацiй iз залученням iноземних та нацiональних експертiв;  
21. фiнансування витрат на навчання та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв реципiєнта, обмiну спецiалiстами;  
22. грантiв (безвiдплатної фiнансової допомоги);  
23. придбання майнових i немайнових цiнностей, визначених у статтi 2 цього Закону, для виконання проектiв мiжнародної технiчної допомоги.  
24. Стаття 4. Законодавство про мiжнародну технiчну допомогу  
25. Вiдносини, що виникають у зв'язку iз залученням та використанням мiжнародної технiчної допомоги, регулюються цим Законом, iншими законами України та мiжнародними договорами України.  
26. Роздiл II. Залучення мiжнародної технiчної допомоги  
27. Стаття 5. Порядок звернення щодо отримання мiжнародної технiчної допомоги  
28. Запити щодо отримання мiжнародної технiчної допомоги подаються резидентами України спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги, в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
29. На пiдставi запитiв спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної, технiчної допомоги, звертається до донорiв з проханням прийняти рiшення щодо фiнансування програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги.  
30. Стаття 6. Реєстрацiя програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги  
31. Програми та проекти мiжнародної технiчної допомоги пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги.  
32. Положення про державну реєстрацiю програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги та порядок ведення Державного реєстру програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги затверджуються i Кабiнетом Мiнiстрiв Ухраїни.  
33. Вiдмова в державнiй реєстрацiї програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги можлива лише у випадках, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, i повинна бути оформлена письмово iз зазначенням її причин.  
34. Роздiл III. Використання мiжнародної технiчної допомоги  
35. Стаття 7. Режим здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги  
36. Для здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги встановлюється пiльговий режим, який полягає в наданнi пiльг та привiлеїв.  
37. Стаття 8. Пiльги, привiлеї, iмунiтети, що надаються пiд час здiйснення програм та проектiв мiжнарiдної технiчної допомоги  
38. Пiд час здiйснення програм та проектів мiжнародної технiчної допомоги надаються пiльги щодо оподаткування вiдповiдно до законiв України про оподаткування чи мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких дана Верховною Радою України.  
39. Вiдповiдно до законiв України чи мiжнародну договорiв України, згода на обов'язковiсть яких дана Верховною Радою України, пiд час надання мiжнародної технiчної допомоги можуть назватися також iншi пiльги та привiлеї.  
40. Стаття 9. Порядок надання пiльг та привiлеїв  
41. Для отримання пiльг та привiлеїв пiд час здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги за зверненням реципiєнта або донора спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги, видає пiдтвердження в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
42. Пiдставою для надання пiдтверджень щодо пiльг та привiлеїв є державна реєстрацiя програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги.  
43. Пiльги щодо мiжнародного персоналу та органiзацiй, залучених для виконання програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги надаються пiсля акредитацiї спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
44. Стаття 10. Режим використання мiжнародної технiчної допомоги  
45. Мiжнародна технiчна допомога використовується тiльки для цiлей, визначених у програмах та проектах мiжнародної технiчної допомоги, i не може бути об'єктом купiвлi-продажу, обмiну, застави (за винятком фiнансових ресурсiв) або оренди протягом строку реалiзацiї проекту.  
46. У разi коли мiжнародна технiчна допомога передається у власнiсть (оперативне управлiння, повне господарське вiдання) реципiєнта, вiдповiдальнiсть за дотримання обов'язкових вимог, правил, норм та стандартiв, чинних в Українi, пiд час перевезення, зберiгання та використання майна, що ввозиться в Україну за проектами мiжнародної технiчної допомоги, покладається на реципiєнта.  
47. Стаття 11. Гарантiї вiд вилучення мiжнародної технiчної допомоги  
48. Мiжнародна технiчна допомога, що безоплатно передається у користування протягом виконання проекту мiжнародної технiчної допомоги або у власнiсть реципiєнта, не може бути вилучена, за винятком випадкiв здiйснення рятiвних заходiв у разi стихiйного лиха, аварiй, епiзоотiй, епiдемiй на пiдставi рiшень органiв, уповноважених Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до закону.  
49. Стаття 12. Державний нагляд за здiйсненням проектiв мiжнародної технiчної допомоги  
50. Державний нагляд за здiйсненням програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги, в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
51. У разi виявлення порушень законодавства України або мiжнародних договорiв України та/або невiдповiдностi ходу реалiзацiї проекту завданням, попередньо визначеним у проектi, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги, має право припинити здiйснення проекту в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
52. Роздiл IV. Прикiнцевi положення  
53. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
54. Рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв України подати Верховнiй Радi України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом, а також про внесення змiн i доповнень до законiв України про оподаткування щодо надання пiльг пiд час здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги.