Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 12, ст. 81; 1997, № 4, ст. 20; 1998, № 11 - 12, ст. 50; 1999, № 34, ст. 274; 2000, № 9, ст. 68; 2000, № 30, ст. 236; 2003, № 29, ст. 236; 2003, № 37, ст. 307; 2004, № 6, ст. 38; 2004, № 19, ст. 257; 2005, № 1, ст. 10; 2004, № 46, ст. 511; 2005, № 27, ст. 362; 2006, № 49, ст. 486; 2008, № 52, ст. 394; 2009, № 5, ст. 8; 2009, № 40, ст. 579; 2009, № 51, ст. 759; 2010, № 1, ст. 3; 2010, № 6, ст. 48; 2010, № 34, ст. 486; 2011, № 10, ст. 63):
 
6. 1) у частині першій статті 1 абзаци двадцять третій та двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
7. «зона спостереження - територія, що обмежується можливим радіаційним впливом ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, при проектній аварії з найбільш тяжкими наслідками впливу на населення, яке проживає в цій зоні, і на її навколишнє природне середовище, та вимагає вжиття заходів для ліквідації її наслідків. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до статті 45 цього Закону;
 
8. спеціальна соціальна інфраструктура – об’єкти, розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об’єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв’язку тощо»;
 
9. 2) частину першу статті 1 доповнити абзацами двадцять восьмим та двадцять дев’ятим такого змісту:
 
10. «проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків у межах, установлених правилами та нормами з ядерної та радіаційної безпеки;
 
11. санітарно-захисна зона - територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в якій проводиться радіаційний контроль. Особливості режиму, розміри та межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону»;
 
12. 3) абзаци третій - п’ятий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
 
13. «створення та підтримання у справному стані об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії. Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду відповідно до встановленого порядку та медичних нормативів у межах отриманих коштів, за переліком та пріоритетами, що встановлюються відповідними органами на території адміністративно-територіальних одиниць, на які покладено реалізацію зазначених заходів, та затвердженими обласними державними адміністраціями;
 
14. пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Тариф для населення та порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про електроенергетику»;
 
15. виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, у межах отриманих коштів за напрямами, передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими радами міст обласного підпорядкування, міськими радами монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони згідно із законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні», крім коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, порядок використання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
16. 4) статтю 12-1 викласти в такій редакції:
«Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, відповідно до механізму, який встановлений Податковим кодексом України».
 
17. 5) частини четверту та сьому статті 45 викласти в такій редакції:
 
18. «Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, а також узгоджуються з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом;
 
19. Населення, яке постійно проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності таких підприємств, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, відповідно до законодавства України».
 
20. 2. У Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 51, ст. 555; 2009, № 51, ст. 759) частину першу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«розмір ставки та механізм сплати збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, відповідно до вимог Податкового кодексу України».
 
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.