Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування податкового декларування (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування податкового декларування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. Підпункт «є» пункту 176.1 статті 176 доповнити реченням такого змісту:
«Відображена у податковій декларації сума перевищення, отримана за такий місяць, підлягає оподаткуванню у порядку, встановленому абзацом другим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу «.
 
6. 2. У статті 179:
 
7. у пункті 179.1 слова «або інших законів України» виключити;
 
8. в абзаці третьому пункту 179.9 слова «законодавчо встановлених випадків її подання» замінити словами «встановлених цим розділом випадків її подання»;
 
9. абзац четвертий пункту 179.9 виключити;
 
10. пункт 179.11 викласти у такій редакції:
 
11. «179.11. Фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених цим розділом».
 
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
14. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.