Кількість абзаців - 171 Розмітка (ліва колонка)


ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
1. Цей Закон регулює правовi, органiзацiйнi, матерiальнi та соцiальнi умови реалiзацiї громадянами України права на службу в органах мiсцевого самоврядування, визначає загальнi засади дiяльностi посадових осiб мiсцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правовi гарантiї перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування.  
2. Роздiл I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Служба в органах мiсцевого самоврядування  
4. Служба в органах мiсцевого самоврядування - це професiйна, на постiйнiй основi дiяльнiсть громадян України, що займають посади в органах мiсцевого самоврядування, яка спрямована на реалiзацiю функцiй i повноважень мiсцевого самоврядування.  
5. Служба в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", цього Закону, iнших актiв законодавства України, а в мiстах Києвi та Севастополi - також з урахуванням особливостей здiйснення мiсцевого самоврядування i виконавчої влади, передбаченими законами про мiста Київ та Севастополь.  
6. Стаття 2. Посадовi особи мiсцевого самоврядування  
7. Посадовими особами мiсцевого самоврядування є особи, якi працюють в органах мiсцевого самоврядування, мають вiдповiднi посадовi повноваження щодо здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i отримують заробiтну плату за рахунок мiсцевого бюджету.  
8. Дiя цього Закону не поширюється на технiчних працiвникiв та обслуговуючий персонал органiв мiсцевого самоврядування.  
9. Стаття 3. Посади в органах мiсцевого самоврядування  
10. Посада в органах мiсцевого самоврядування - це передбачена законодавством України та визначена структурою i штатним розписом первинна структурна одиниця органiв мiсцевого самоврядування, на яку законодавством покладено коло службових обов'язкiв.  
11. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на:  
12. виборнi посади, на якi особи обираються територiальною громадою;  
13. виборнi посади, на якi особи обираються або затверджуються вiдповiдною радою;  
14. посади, призначення на якi здiйснюється сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.  
15. Стаття 4. Основнi принципи служби в органах мiсцевого самоврядування  
16. Служба в органах мiсцевого самоврядування базується на таких основних принципах:  
17. служiння народовi України;  
18. поєднання мiсцевих i державних iнтересiв;  
19. демократизму i законностi;  
20. гуманiзму i соцiальної справедливостi;  
21. гласностi;  
22. прiоритету прав та свобод людини i громадянина;  
23. рiвного доступу громадян до служби в органах мiсцевого самоврядування з урахуванням їх дiлових якостей та професiйної пiдготовки;  
24. професiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi справi;  
25. пiдконтрольностi, пiдзвiтностi, персональної вiдповiдальностi за належне виконання службових обов'язкiв i дисциплiни;  
26. дотримання прав i законних iнтересiв мiсцевого самоврядування;  
27. правової i соцiальної захищеностi посадових осiб мiсцевого самоврядування.  
28. Стаття 5. Право на службу в органах мiсцевого самоврядування  
29. Право на службу в органах мiсцевого самоврядування мають громадяни України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, термiну проживання на вiдповiднiй територiї, якi мають вiдповiдну освiту i професiйну пiдготовку та обранi на посади або пройшли у встановленому порядку конкурсний вiдбiр чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.  
30. Стаття 6. Державна полiтика щодо служби в органах мiсцевого самоврядування  
31. Державна полiтика щодо служби в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється за такими напрямами:  
32. законодавче врегулювання служби в органах мiсцевого самоврядування та забезпечення її ефективностi;  
33. органiзацiя пiдготовки та перепiдготовки кадрiв для служби в органах мiсцевого самоврядування;  
34. правовий та соцiальний захист посадових осiб мiсцевого самоврядування;  
35. методичне та iнформацiйне забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування.  
36. Координацiйне та методичне забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування покладається на органи управлiння державною службою.  
37. Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.  
38. Роздiл II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
39. Стаття 7. Правове регулювання статусу посадових осiб мiсцевого самоврядування  
40. Правовий статус посадових осiб мiсцевого самоврядування визначається Конституцiєю України, Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", цим Законом та iншими актами законодавства України.  
41. Посадовi особи мiсцевого самоврядування дiють лише на пiдставi, в межах повноважень i у спосiб, передбачений Конституцiєю України i законами України, та керуються у своїй дiяльностi Конституцiєю України i законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, а в Автономнiй Республiцi Крим також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенцiї.  
42. Стаття 8. Основнi обов'язки посадових осiб мiсцевого самоврядування  
43. Основними обов'язками посадових осiб мiсцевого самоврядування є:  
44. дотримання Конституцiї України та iнших актiв законодавства України;  
45. забезпечення ефективної дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх повноважень;  
46. дотримання прав та свобод людини i громадянина;  
47. безпосереднє i своєчасне виконання рiшень органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, розпоряджень i вказiвок своїх керiвникiв;  
48. збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала їм вiдома пiд час виконання службових обов'язкiв, а також iншої iнформацiї, яка згiдно iз законодавством України не пiдлягає розголошенню;  
49. постiйне вдосконалення органiзацiї своєї роботи, пiдвищення професiйної квалiфiкацiї;  
50. сумлiнне виконання своїх службових обов'язкiв, iнiцiативнiсть i творчiсть у роботi;  
51. шанобливе ставлення до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування;  
52. недопущення дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити iнтересам держави та мiсцевому самоврядуванню.  
53. Стаття 9. Основнi права посадових осiб мiсцевого самоврядування  
54. Посадовi особи мiсцевого самоврядування мають право:  
55. на повагу особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян;  
56. на оплату працi залежно вiд посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, якостi, досвiду та стажу роботи;  
57. на просування по службi вiдповiдно до їх квалiфiкацiї, здiбностей та результатiв роботи;  
58. на здоровi, безпечнi та необхiднi для високопродуктивної роботи умови працi;  
59. на соцiальний i правовий захист;  
60. отримувати в установленому порядку вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань громадян, окремих осiб матерiали та iнформацiю, необхiднi для виконання своїх службових обов'язкiв;  
61. безперешкодно ознайомлюватися з матерiалами своєї особової справи та iншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах мiсцевого самоврядування, у разi потреби давати особистi пояснення;  
62. вимагати проведення службового розслiдування з метою спростування безпiдставних, на їх думку, звинувачень або пiдозри;  
63. захищати свої законнi права та iнтереси в органах державної влади та в судовому порядку.  
64. Роздiл III. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР'ЄРА  
65. Стаття 10. Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування  
66. Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється:  
67. на посаду сiльського, селищного, мiського голови шляхом обрання територiальною громадою вiдповiдно села, селища, мiста;  
68. на посаду голови та заступникiв голови районної, районної у мiстi, обласної ради, заступника мiського голови - секретаря Київської мiської ради, секретаря сiльської, селищної, мiської ради, голови постiйної комiсiї з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської мiської ради шляхом обрання вiдповiдною радою;  
69. на посади заступникiв сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради шляхом затвердження вiдповiдною радою;  
70. на посади керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування шляхом призначення вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.  
71. Проведення конкурсного вiдбору, випробування та стажування у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.  
72. У разi потреби, за згодою сторiн, посадова особа мiсцевого самоврядування може бути переведена на рiвнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного вiдбору.  
73. Голови районних, обласних i Севастопольської мiської рад, Київський мiський голова та мiськi голови (мiст обласного значення) мають право самостiйно (без конкурсу) добирати та приймати осiб на посади своїх помiчникiв, радникiв, консультантiв згiдно iз штатним розписом i за категорiєю, що вiдповiдає посадi (патронатна служба).  
74. Стаття 11. Присяга посадових осiб мiсцевого самоврядування  
75. Громадяни України, якi вперше приймаються (обираються) на службу в органи мiсцевого самоврядування, складають Присягу такого змiсту: "Повнiстю усвiдомлюючи свою високу вiдповiдальнiсть, урочисто присягаю, що буду вiрно служити громадi та народовi України, суворо дотримуватися Конституцiї України та законiв України, сприяти втiленню їх у життя, охороняти права, свободи i законнi iнтереси громадян, сумлiнно виконувати свої обов'язки".  
76. Посадова особа мiсцевого самоврядування пiдписує текст Присяги, який зберiгається за мiсцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовiй книжцi.  
77. Стаття 12. Обмеження, пов'язанi з прийняттям на службу в органи мiсцевого самоврядування та проходженням служби  
78. На службу в органи мiсцевого самоврядування не можуть бути прийнятi особи:  
79. 1) визнанi судом недiєздатними;  
80. 2) якi мають судимiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята у встановленому законом порядку;  
81. 3) якi вiдповiдно до законодавства позбавленi права займати посади у державних органах та їх апаратi або в органах мiсцевого самоврядування протягом установленого термiну;  
82. 4) якi у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування будуть безпосередньо пiдпорядкованi або пiдлеглi особам, що є близькими родичами чи свояками;  
83. Посадовi особи мiсцевого самоврядування не мають права вчиняти дiї, передбаченi статтями 1 i 5 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю".  
84. Посадовi особи мiсцевого самоврядування не можуть брати участi у страйках та вчиняти iншi дiї та вчинки, що перешкоджають нормальному функцiонуванню органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.  
85. Iншi обмеження, пов'язанi iз проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування, встановлюються виключно законодавчими актами України.  
86. Стаття 13. Декларування доходiв посадових осiб мiсцевого самоврядування  
87. Декларування доходiв посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснюється у порядку i на пiдставах, передбачених Законом України "Про боротьбу з корупцiєю" та iншими актами законодавства України.  
88. Стаття 14. Класифiкацiя посад в органах мiсцевого самоврядування  
89. В органах мiсцевого самоврядування встановлюються такi категорiї посад:  
90. перша категорiя - посади голiв обласних та Севастопольської мiської рад, Київського мiського голови;  
91. друга категорiя - посади мiських (мiст - обласних центрiв) голiв; заступникiв голiв обласних та Севастопольської мiської рад, заступника Київського мiського голови - секретаря Київської мiської ради;  
92. третя категорiя - посади мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення, крiм мiст - обласних центрiв) голiв, голiв районних, районних у мiстах рад;  
93. четверта категорiя - посади голiв постiйних комiсiй з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської мiських рад (у разi коли вони працюють на постiйнiй основi), керiвникiв управлiнь i вiддiлiв виконавчого апарату обласних, Севастопольської мiської та секретарiату Київської мiської рад, секретарiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад, заступникiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючих справами (секретарiв) виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад;  
94. п'ята категорiя - посади мiських (мiст районного значення) голiв, селищних i сiльських голiв, заступникiв голiв районних, районних у мiстах рад, спецiалiстiв управлiнь i вiддiлiв виконавчого апарату обласних, Севастопольської мiської та секретарiату Київської мiської рад, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших виконавчих органiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад;  
95. шоста категорiя - посади заступникiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, секретарiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керуючих справами (секретарiв) виконавчих комiтетiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчого апарату районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi рад, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв мiських (мiст районного значення), районних у мiстах рад, спецiалiстiв управлiнь, вiддiлiв iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв мiських (мiст обласного значення) рад;  
96. сьома категорiя - посади спецiалiстiв виконавчих органiв, районних у мiстах, мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад.  
97. Вiднесення iнших посад працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування, не перелiчених у цiй статтi, до вiдповiдної категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням керiвникiв вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування.  
98. Стаття 15. Ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування  
99. Пiд час прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування присвоюються ранги у межах вiдповiдної категорiї посад.  
100. Установлюються такi ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування:  
101. особам, якi займають посади, вiднесенi до першої категорiї, може бути присвоєно 3, 2 i 1 ранг;  
102. особам, якi займають посади, вiднесенi до другої категорiї, може бути присвоєно 5, 4 i 3 ранг;  
103. особам, якi займають посади, вiднесенi до третьої категорiї, може бути присвоєно 7, 6 i 5 ранг;  
104. особам, якi займають посади, вiднесенi до четвертої категорiї, може бути присвоєно 9, 8 i 7 ранг;  
105. особам, якi займають посади, вiднесенi до п'ятої категорiї, може бути присвоєно 11, 10 i 9 ранг;  
106. особам, якi займають посади, вiднесенi до шостої категорiї, може бути присвоєно 13, 12 i 11 ранг;  
107. особам, якi займають посади, вiднесенi до сьомої категорiї, може бути присвоєно 15, 14 i 13 ранг.  
108. Ранги, якi вiдповiдають посадам першої категорiї, присвоюються Президентом України.  
109. Ранги, якi вiдповiдають посадам другої категорiї, присвоюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
110. Ранги сiльським, селищним, мiським (крiм мiст - обласних центрiв) головам, головам районних, районних у мiстах рад присвоюються за рiшенням вiдповiдної ради.  
111. Ранги, якi вiдповiдають посадам третьої - сьомої категорiї, присвоюються керiвником органу мiсцевого самоврядування, в якому працює посадова особа.  
112. Ранги присвоюються вiдповiдно до займаної посади, рiвня професiйної квалiфiкацiї та результатiв роботи.  
113. Для присвоєння чергового рангу посадова особа мiсцевого самоврядування повинна успiшно вiдпрацювати на займанiй посадi не менш як два роки.  
114. За виконання особливо вiдповiдальних завдань посадовiй особi мiсцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах вiдповiдної категорiї посад.  
115. За сумлiнну працю при виходi на пенсiю посадовiй особi мiсцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами вiдповiдної категорiї посад.  
116. Посадова особа мiсцевого самоврядування може бути позбавлена рангу лише за вироком суду.  
117. Якщо посадова особа мiсцевого самоврядування перейшла на посаду нижчої категорiї або залишила службу в органi мiсцевого самоврядування, на яку потiм повернулася, за нею зберiгається присвоєний ранг.  
118. У трудовiй книжцi посадової особи мiсцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, змiну i позбавлення вiдповiдного рангу.  
119. Стаття 16. Кадровий резерв служби в органах мiсцевого самоврядування  
120. Кожен орган мiсцевого самоврядування створює кадровий резерв для зайняття посад i просування по службi, який затверджується сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради.  
121. До кадрового резерву зараховуються особи, якi виявили бажання зайняти посаду в органах мiсцевого самоврядування i мають належну квалiфiкацiю та освiту або здобувають її.  
122. Кадровий резерв формується з:  
123. посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi пiдвищили квалiфiкацiю або пройшли стажування i рекомендованi на бiльш високi посади;  
124. державних службовцiв, якi бажають перейти на службу в органи мiсцевого самоврядування ;  
125. спецiалiстiв виробничої, соцiально-культурної, наукової та iнших сфер, а також випускникiв навчальних закладiв вiдповiдного профiлю.  
126. Iншi питання щодо порядку формування та ведення кадрового резерву служби в органах мiсцевого самоврядування вирiшуються вiдповiдно до положення про формування кадрового резерву для державної служби.  
127. Стаття 17. Атестацiя посадових осiб мiсцевого самоврядування  
128. З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей посадових осiб мiсцевого самоврядування, визначення рiвня професiйної пiдготовки i вiдповiдностi займанiй посадi проводиться їх атестацiя.  
129. Не пiдлягають атестацiї посадовi особи мiсцевого самоврядування, прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування яких здiйснюється шляхом обрання територiальною громадою села, селища, мiста або вiдповiдною радою, працiвники патронатної служби, а також особи, якi перебувають на займанiй посадi менше одного року.  
130. Порядок i умови проведення атестацiї посадових осiб мiсцевого самоврядування, формування атестацiйної комiсiї здiйснюється у порядку, встановленому для проведення атестацiї державних службовцiв.  
131. Змiна сiльського, селищного, мiського голови, голови районної, районної у мiстi, обласної ради не може бути пiдставою для проведення позачергової атестацiї працiвникiв вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування.  
132. Стаття 18. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування  
133. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування становить 60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок. Цi обмеження не поширюються на посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi обранi на виборнi посади вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".  
134. У разi потреби сiльський, селищний, мiський голова, голова районної, районної у мiстi, обласної ради за погодженням з керiвником органу управлiння державною службою може продовжити термiн перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування, але не бiльш як на п'ять рокiв.  
135. У виняткових випадках пiсля закiнчення цього термiну посадовi особи мiсцевого самоврядування за рiшенням вiдповiдного голови можуть бути залишенi на посадах радникiв чи консультантiв, якщо такi посади передбаченi штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.  
136. Стаття 19. Iншi питання проходження служби в органах мiсцевого самоврядування  
137. Органiзацiя навчання i пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб мiсцевого самоврядування, просування їх по службi, визначення тривалостi робочого часу, порядку здiйснення ними службових вiдряджень та вiдшкодування витрат на цi вiдрядження, а також особливостi їх дисциплiнарної вiдповiдальностi, вирiшення iнших питань, пов'язаних iз службою в органах мiсцевого самоврядування, забезпечується у порядку, передбаченому законодавством України про державну службу та про мiсцеве самоврядування.  
138. Роздiл IV. ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
139. Стаття 20. Пiдстави припинення служби в органах мiсцевого самоврядування  
140. Крiм загальних пiдстав, передбачених Кодексом законiв про працю України, служба в органах мiсцевого самоврядування припиняється за наявностi пiдстав, визначених Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", а також у разi:  
141. порушення умов реалiзацiї права на службу в органах мiсцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону);  
142. вiдмови посадової особи мiсцевого самоврядування вiд складання або порушення Присяги (стаття 11 цього Закону);  
143. неподання або подання посадовою особою мiсцевого самоврядування неправдивих вiдомостей щодо її доходiв (стаття 13 цього Закону).  
144. виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службi, чи недотримання вимог, пов'язаних iз проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);  
145. досягнення посадовою особою мiсцевого самоврядування граничного вiку перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).  
146. Рiшення про припинення служби в органах мiсцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою мiсцевого самоврядування безпосередньо до суду.  
147. Роздiл V. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
148. Стаття 21. Оплата працi, пенсiйне та соцiально-побутове забезпечення посадових осiб мiсцевого самоврядування  
149. Умови оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
150. Джерелом формування фонду оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування є мiсцевий бюджет.  
151. Посадовим особам мiсцевого самоврядування надається щорiчна i додаткова вiдпустки, вони заохочуються за сумлiнну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язкiв. Порядок i умови надання вiдпусток та заохочення визначаються вiдповiдно до законодавства України про державну службу.  
152. Соцiально-побутове та пенсiйне забезпечення посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснюються у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.  
153. Стаття 22. Обчислення стажу служби в органах мiсцевого самоврядування  
154. До стажу служби в органах мiсцевого самоврядування зараховується перiод роботи на посадах, на якi поширюється дiя цього Закону, а також на посадах i в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.  
155. Роздiл VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
156. Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування  
157. Особи, виннi у порушеннi законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.  
158. Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
159. 1. Положення цього Закону є основою для розроблення та прийняття iнших законодавчих актiв про службу в органах мiсцевого самоврядування.  
160. 2. У разi застосування до посадових осiб мiсцевого самоврядування норм законодавства про державну службу їх посади прирiвнюються за категорiями та рангами до вiдповiдних категорiй посад та рангiв державних службовцiв.  
161. 3. На посадових осiб мiсцевого самоврядування поширюється дiя законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
162. 4. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
163. З дня набрання чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:  
164. пункт 5 роздiлу V "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N24, ст.170);  
165. пункт 2 Постанови Верховної Ради України вiд 16 грудня 1993 року "Про введення в дiю Закону України "Про державну службу" в частинi щодо поширення дiї цього Закону на працiвникiв органiв мiсцевого та реґiонального самоврядування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N52, ст.491);  
166. Закон України "Про внесення змiни до статтi 23 Закону України "Про державну службу".  
167. 5. Кабiнету Мiнiстрiв України:  
168. привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;  
169. вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;  
170. забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.