Кількість абзаців - 92 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій (Друге читання)

0. Проект доопрацьований
 
1. вноситься народними депутатами - членами Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненком М.В. та ін.
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 13, ст. 181, N 15, ст. 210; 2005 р., N 33, ст. 428; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009 р., N 13, ст. 155, N 19, ст. 257, N 31, ст. 457, N 32-33, ст. 496):
 
7. 1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
8. "електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії на закріпленій території;
 
9. місце приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;
 
10. місце забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
 
11. приєднання електроустановки - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії відповідної потужності та необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності (далі - приєднання);
 
12. розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики;
 
13. стандартне приєднання - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю до 16 кВт включно на відстані, що не перевищує триста метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до місця забезпечення потужності;
 
14. ставки плати за стандартне приєднання - середні значення вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності при стандартному приєднанні, які встановлюються на визначений період для кожної області, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховуються згідно Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".
 
15. 2) статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
16. "надавати висновки щодо технічної обґрунтованості вимог виданих технічних умов на приєднання".
 
17. 3) у статті 12:
 
18. у частині першій:
 
19. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
20. "розроблення та затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типової форми договору про приєднання, типових форм технічних умов та Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж";
 
21. частину третю викласти в редакції:
 
22. "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під час затвердження інвестиційних програм та джерел їх фінансування для електропередавальних організацій має враховувати вартість послуг з приєднання генеруючих потужностей, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії";
 
23. у частині четвертій слово "підключення" замінити словом "приєднання".
 
24. 4) доповнити Закон статтею 17-2 такого змісту:
 
25. "Стаття 17-2. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж
 
26. Вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності.
 
27. Ставки плати стандартного приєднання електроустановок щорічно розраховуються електропередавальною організацією згідно Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
28. Ставки плати стандартного приєднання розраховуються з урахуванням ступеня напруги в точці забезпечення потужності, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості.
 
29. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не підпадають під визначення стандартного приєднання, визначається проектно-кошторисною документацією пропорційно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності по відношенню до передбаченої проектом величини потужності, яку можна додатково приєднати.
 
30. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість під час розрахунків за послуги з приєднання враховується як складова частина вартості послуг з приєднання.
 
31. Приєднання електроустановок замовників, які не підпадають під визначення стандартного приєднання, фінансуються в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, та в розмірі, що додатково необхідний для виконання в повному обсязі робіт згідно проектно-кошторисної документації за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
 
32. Приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, потужністю до 10 МВт, у обсязі 50 відсотків фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
 
33. Термін повернення поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і не повинен перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергії. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги, яку надав замовник з приєднання електроустановки, яка не підпадає під визначення стандартного приєднання, можуть бути кошти, отримані від інших замовників як оплата вартості послуг з приєднання до того самого вузла живлення у разі наявності таких замовників.
 
34. Фінансування послуг із приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, з потужністю більше 10 МВт, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації.
 
35. Витрати електропередавальної організації, пов'язані з наданням пільг з оплати послуг з приєднання окремим категоріям замовників, відшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги.
 
36. Пільги з оплати послуг з приєднання надаються електропередавальною організацією окремим категоріям замовників за умов визначення джерел їх відшкодування та наявності відповідного фінансування."
 
37. 5) у статті 18:
 
38. частину другу виключити;
 
39. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
40. "Розвиток електричних мереж, які знаходяться у власності або користуванні електропередавальних організацій, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, оплати вартості послуг з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України. Кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання та як поворотна фінансова допомога замовників, обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією виключно для приєднання електроустановок замовників та розвитку власних електричних мереж. Реконструкція або розширення (спорудження нових) електричних мереж електропередавальної організації, які пов’язані з приєднанням електроустановки замовника й упорядкуванням та забудовою територій, передбачається технічними умовами приєднання відповідної електроустановки замовника на підставі затверджених в установленому порядку генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території";
 
41. частину четверту викласти в такій редакції:
 
42. "У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж та інших об'єктів електроенергетики виконуються власником цих об’єктів електроенергетики за рахунок замовників будівництва і реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації".
 
43. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
44. "Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є електропередавальними організаціями, здійснюється на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій".
 
45. 6) у статті 24:
 
46. назву статті після слова "енергопостачальників" доповнити словами "та електропередавальних організацій";
 
47. після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
48. "Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території, не має права відмовити замовнику, який має намір приєднати електроустановки на цій території, в наданні послуг з приєднання до електричних мереж".
 
49. У зв’язку з цим частини шосту - сьому вважати відповідно частинами сьомою - восьмою.
 
50. Частину сьому викласти в такій редакції:
 
51. "Енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) за умови, що нова електроустановка замовника або збільшення потужності для діючої електроустановки споживача приєднані в установленому порядку. У такому разі замовник (споживач) має звернутись до електропередавальної організації або іншого власника електричних мереж щодо приєднання його електроустановки відповідної потужності";
 
52. у третьому реченні частини восьмої слово "підключення" замінити словом "приєднання";
 
53. після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
"Електропередавальна організація, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності, забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та (на підставі договорів про спільне використання технологічних електричних мереж) електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами".
У зв’язку з цим частини дев’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами десятою - шістнадцятою.
 
54. 7) у частині першій статті 25:
 
55. абзац другий викласти в такій редакції:
 
56. "приєднання та підключення до електричної мережі у разі виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж; "
 
57. 8) Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
 
58. "Споживач (власник мереж, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб’єктам господарювання, населенню) зобов’язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, договір про спільне використання технологічних електричних мереж".
 
59. 2. У статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст.343):
 
60. 1) абзац другий частини другої доповнити словами:
"та 30 робочих днів при необхідності їх узгодження із власником (користувачем) магістральних інженерних мереж".
 
61. 2) у частині 5:
 
62. абзац перший після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами " (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, а також транспортування аміаку, нафти та природного газу)";
 
63. абзац другий після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами " (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, а також транспортування аміаку, нафти та природного газу)".
 
64. 3. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 48, ст.566):
 
65. 1) у пункті 12 частини першої статті 1 після слів "замовляє надання послуг з" доповнити словами "приєднання власних об’єктів до Єдиної газотранспортної системи";
 
66. 2) частину першу статті 1 доповнити новими пунктами 13-1 та 13-2 такого змісту:
 
67. "13)-1 магістральні мережі (магістральні газопровідні мережі, магістральні газопроводи) - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий газопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька газопроводів, якими здійснюється транзитне, міждержавне, міжрегіональне транспортування природного газу від пунктів приймання до пунктів передачі природного газу, в тому числі до газорозподільних мереж з метою подальшого розподілу;
 
68. 13)-2 межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності, господарського відання або користування; "
 
69. 3) частину першу статті 1 доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) приєднання - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності";
 
70. 4) частину першу статті 1 доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
"25-1) місце приєднання - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника";
 
71. 5) пункт 5 частини третьої статті 4 після слова "доступу" доповнити словами "та приєднання";
 
72. 6) частину третю статті 4 доповнити новим пунктом 20-1 такого змісту:
"20-1) затвердження Порядку обрахування плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж";
 
73. 7) пункт 3 частини сьомої статті 7 після слів "Порядком доступу" доповнити словами "та приєднання";
 
74. 8) доповнити Закон статтею 7-1 такого змісту:
 
75. "Стаття 7-1. Проектування, капітальне будівництво та експлуатація складових Єдиної газотранспортної системи України
 
76. 1. Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюється на основі законодавства про будівництво.
 
77. 2. Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, які знаходяться у власності, господарському віданні або користуванні газотранспортних та газорозподільних підприємств, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за послуги з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України.
 
78. 3. У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України виконуються власником складових Єдиної газотранспортної системи України за рахунок замовників будівництва і реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури згідно затвердженої проектно-кошторисної документації.
 
79. 4. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України, які є ліцензіатами з транспортування або розподілу природного газу, зобов’язані забезпечити надійну та безпечну експлуатацію Єдиної газотранспортної системи України згідно вимог чинного законодавства та правил технічної експлуатації.
 
80. 5. Експлуатація Єдиної газотранспортної системи України здійснюється виключно газотранспортними або газорозподільними підприємствами.
 
81. 6. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України, які не є ліцензіатами з транспортування або розподілу природного газу, для забезпечення надійної та безпечної експлуатації складових Єдиної газотранспортної системи України, зобов’язані передати їх на баланс газотранспортним або газорозподільним підприємствам наступними способами:
- у власність;
- у господарське відання;
- у користування";
 
82. 9) доповнити Закон статтею 7-2 такого змісту:
 
83. "Стаття 7-2. Плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України
 
84. 1. Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників від існуючих газових мереж до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується газотранспортним або газорозподільним підприємством за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.
 
85. Новозбудовані, реконструйовані, переоснащені або модернізовані за рахунок плати за приєднання газові мережі після приєднання об’єкта замовника є власністю газорозподільного або газотранспортного підприємства.
 
86. 2. Плата за приєднання формується газотранспортним або газорозподільним підприємством, виходячи із структури та характеристик газових мереж, згідно Порядку обрахування плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж.
 
87. 3. Кошти, отримані як плата за послуги з приєднання, обліковуються окремо і використовуються газотранспортними та газорозподільними підприємствами виключно для проектування та капітального будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) власних газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників";
 
88. 10) пункт 3 частини першої статті 19 викласти у наступній редакції:
"3) приєднання в установленому порядку до магістральних або газорозподільних мереж об'єктів системи газоспоживання".
 
89. ІІ. Прикінцеві положення
 
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
91. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.