Кількість абзаців - 350 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв‘язку з проведенням адміністративної реформи в Україні (Друге читання)

0. проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13 - 17, ст. 112, № 29, ст. 272, № 41, ст. 413, № 42, ст.. 428, № 44, ст. 469, № 45, ст. 477, № 47, ст. 529; із змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 № 3609-VI та № 3610-VI, від 8 липня 2011 року № 3675-VI, від 20 вересня 2011 року № 3741-VI, від 4 листопада 2011 року № 4014-VI, від 17 листопада 2011 року № 4057-VI, від 22 грудня 2011 року №№ 4212-VI, 4220-VI, 4235-VI, 4238-VI, 4268-VI, 4279-VI) такі зміни:
 
5. 1) пункт 1.1 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби";
 
6. 2) у пункті 14.1 статті 14:
 
7. у підпункті 14.1.60 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
8. в абзаці першому підпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";
 
9. у підпункті 14.1.223 слова "дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" замінити словами "дозволи уповноважених органів";
 
10. у підпункті 14.1.227 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
11. в абзаці другому підпункту 14.1.243 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";
 
12. 3) у підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова "органах митної служби" замінити словами "митних органах";
 
13. 4) доповнити Кодекс статтею 19-1 такого змісту:
 
14. "19-1. Функції органів державної податкової служби
 
15. 19-1.1. Органи державної податкової служби виконують такі функції:
 
16. 19-1.1.1. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом;
 
17. 19-1.1.2. здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів;
 
18. 19-1.1.3. здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;
 
19. 19-1.1.4. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків та зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
 
20. 19-1.1.5. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
21. 19-1.1.6. реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; проводять диференціацію платників податків;
 
22. 19-1.1.7. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та інші реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;
 
23. 19-1.1.8. забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом;
 
24. 19-1.1.9. здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
 
25. 19-1.1.10. здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
 
26. 19-1.1.11. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;
 
27. 19-1.1.12. здійснюють контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;
 
28. 19-1.1.13. приймають декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнюють відомості таких декларацій для організації роботи та здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;
 
29. 19-1.1.14. проводять роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 
30. 19-1.1.15. здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;
 
31. 19-1.1.16. здійснюють контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;
 
32. 19-1.1.17. здійснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
 
33. 19-1.1.18. здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;
 
34. 19-1.1.19. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку;
 
35. 19-1.1.20. організовують роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
36. 19-1.1.21. здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 
37. 19-1.1.22. організовують роботу зі здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
 
38. 19-1.1.23. розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;
 
39. 19-1.1.24. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;
 
40. 19-1.1.25. ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами господарювання при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та щомісяця подають інформацію про це органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам господарювання дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;
 
41. 19-1.1.26. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків та зборів, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
 
42. 19-1.1.27. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
 
43. 19-1.1.28. надають податкові консультації відповідно до положень цього Кодексу;
 
44. 19-1.1.29. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 
45. 19-1.1.30. надають інформаційно-довідкові послуги платникам податків із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
46. 19-1.1.31. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків та зборів;
 
47. 19-1.1.32. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;
 
48. 19-1.1.33. забезпечують доступ іншим державним органам до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, згідно з законом та обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав відповідно до міжнародних договорів, укладених у встановленому порядку;
 
49. 19-1.1.34. забезпечують визначення в установлених законом випадках сум податкових (грошових) зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та іншими законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
50. 19-1.1.35. уживають заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;
 
51. 19-1.1.36. уживають заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
 
52. 19-1.1.37. здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання вимог чинного законодавства, виконанням посадових (службових) обов’язків в органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
53. 19-1.1.38. забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;
 
54. 19-1.1.39. здійснюють інші функції, визначені законами України";
 
55. 5) у статті 20:
 
56. а) у пункті 20.1:
 
57. у підпункті 20.1.29 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
58. у підпункті 20.1.30 слова "органів внутрішніх справ", "відділів державної реєстрації актів цивільного стану" замінити відповідно словами "органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб", "органів державної реєстрації актів цивільного стану";
 
59. у підпункті 20.1.31 слова "погодженою з Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
60. б) у пункті 20.2 слово "головам" замінити словом "керівникам", а слово "начальникам" виключити;
 
61. 6) в абзацах першому та другому пункту 39.16 статті 39 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики" у відповідному відмінку;
 
62. 7) у пункті 41.3 статті 41 слова "спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
63. 8) у пункті 43.5 статті 43:
 
64. в абзаці другому слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
65. в абзаці третьому слова "Державному казначейству України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
66. 9) у статті 46:
 
67. в абзаці першому пункту 46.4 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
68. в абзаці першому пункту 46.5 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
69. в абзаці третьому пункту 46.6 слова "центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням таких змін, а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - заходи, пов’язані із застосуванням змін";
 
70. 10) у пункті 49.17 статті 49:
 
71. в абзаці першому слова "відповідальний за процеси інформатизації в Україні" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів";
 
72. в абзаці третьому слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
73. 11) у пункті 52.6 статті 52 слова "Центральний орган контролюючого органу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
74. 12) у статті 55:
 
75. абзац другий пункту 55.1 виключити;
 
76. пункт 55.2 викласти в такій редакції:
 
77. "55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
78. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, -для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;
 
79. органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) -для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;
 
80. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, -для інших митних органів";
 
81. 13) у статті 56:
 
82. абзаци другий та третій пункту 56.3 викласти в такій редакції: "Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони).
 
83. Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
84. у пункті 56.10 слова "Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
85. у підпункті 56.17.3 пункту 56.17 слова "Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
86. у пункті 56.20 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
87. 14) в абзаці четвертому пункту 58.1 статті 58 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
88. 15) в абзаці другому пункту 63.3 статті 63 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
89. 16) в абзацах третьому, четвертому, п’ятому та сьомому пункту 64.7 статті 64 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;
 
90. 17) у статті 70:
 
91. а) у пункті 70.1 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
92. б) абзац перший пункту 70.6 після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб";
 
93. в) у пункті 70.8 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
94. г) у пункті 70.16:
 
95. підпункт 70.16.2 викласти в такій редакції: "70.16.2. органи внутрішніх справ - про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
 
96. підпункт 70.16.4 після слів " (для закриття облікових карток)" доповнити словами "а також про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження";
 
97. доповнити пункт новим підпунктом 70.16.7-1 такого змісту:
 
98. "70.16.7-1. органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, -про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи місце проживання яких знято з реєстрації в такому населеному пункті, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти громадянина України у п'ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв фізичних осіб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
 
99. 18) у підпункті 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 слова "центрального органу державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
100. 19) в абзаці другому пункту 74.1 статті 74 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
101. 20) в абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75, підпунктах 80.2.1 та 80.2.2 пункту 80.2 статті 80, підпункті 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
102. 21) у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 статті 94 слова "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
103. 22) у статті 100:
 
104. у пункті 100.9 слова "центрального контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
105. у пункті 100.10 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
106. у пункті 100.13 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
107. 23) у пункті 102.8 статті 102 слова "центральними контролюючими органами відповідно до їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
108. 24) в абзаці другому пункту 103.6 статті 103 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
109. 25) у підпункті 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
110. 26) у статті 133:
 
111. в абзаці першому пункту 133.3 слова "центральним податковим органом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
112. у пункті 133.5 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";
 
113. 27) у підпункті 138.10.6 пункту 138.10 статті 138:
 
114. у підпункті "є" слова "органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженого органу";
 
115. у підпункті "ж" слова "зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі" виключити;
 
116. 28) у статті 140:
 
117. а) у пункті 140.1:
 
118. в абзаці сьомому підпункту 140.1.2 слова "спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
119. в абзацах п’ятому та шостому підпункту 140.1.3 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";
 
120. б) в абзаці першому пункту 140.3 слова "або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади" виключити;
 
121. 29) у пункті 148.3 статті 148 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у торфодобувному та нафтогазовому комплексах, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
122. 30) у підпункті "г" підпункту 153.3.5 пункту 153.3, підпункті 153.13.9 пункту 153.13, підпункті 153.14.6 пункту 153.14 статті 153 слова "центральним податковим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
123. 31) у статті 154:
 
124. а) в абзаці другому пункту 154.1 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";
 
125. б) в абзаці четвертому пункту 154.8:
 
126. слова "органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює";
 
127. слова "або уповноваженим ним органом" виключити;
 
128. в) у пункті 154.9 слова "державним органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює";
 
129. 32) в абзаці чотирнадцятому підпункту 156.1.2 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екології та природних ресурсів";
 
130. 33) у статті 157:
 
131. а) в абзаці першому пункту 157.12 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
132. б) у пункті 157.14:
 
133. у першому реченні слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", а слова "та вирішує" замінити словами "а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує";
 
134. у четвертому реченні слова "центрального органу державної податкової служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
135. 34) у пункті 158.2 статті 158:
 
136. в абзаці другому та другому реченні абзацу третього слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
137. в абзаці другому слова "такого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
138. у першому реченні абзацу третього слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
139. 35) у пункті 165.1 статті 165:
 
140. у підпункті 165.1.2 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
141. у підпункті 165.1.9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з охорони праці", а слова "розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" - словами "затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
142. у підпункті "а" підпункту 165.1.22 слова "відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації";
 
143. в абзаці другому підпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
 
144. 36) у пункті 166.5 статті 166 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
145. 37) у пункті 167.4 статті 167 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";
 
146. 38) в абзаці третьому підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 слова "Територіальні управління Державного казначейства України" замінити словами "Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
147. 39) в абзаці другому підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
148. 40) у статті 183:
 
149. у пункті 183.12 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
150. у пункті 183.13 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
151. 41) у пункті 196.1 статті 196:
 
152. в абзаці першому підпункту 196.1.1 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
153. в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
 
154. 42) у статті 197:
 
155. а) у пункті 197.1:
 
156. в абзаці дванадцятому підпункту 197.1.15 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
157. у підпункті 197.1.22 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
158. б) в абзаці третьому пункту 197.6 слова "рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу і рішення уповноваженого органу";
 
159. 43) в абзаці четвертому пункту 201.10 статті 201 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
160. 44) у підпункті 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 слова "підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки";
 
161. 45) в абзаці другому пункту 214.6 статті 214 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";
 
162. 46) у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої влади";
 
163. 47) у статті 220:
 
164. у пункті 220.2 слова "центральному органу державної податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими органами" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
165. в абзаці третьому пункту 220.5 слова "центральним органом державної податкової служби та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
166. 48) в абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226 слова "центральним органом податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
167. 49) у пункті 227.2 статті 227 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
168. 50) друге речення пункту 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:
"Форма та порядок подання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки дорожнього руху";
 
169. 51) у статті 250:
 
170. а) у пункті 250.3 слова "Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";
 
171. б) у пункті 250.4 слова "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки", слова "подають до органів" - словами "подає до органу", слово "направляють" - словом "направляє";
 
172. в) у пункті 250.5 слова "територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують";
 
173. г) у пункті 250.7 слова "територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
 
174. д) у пункті 250.11 слова "органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби";
 
175. е) у пункті 250.12:
 
176. в абзаці першому слова "органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
177. в абзаці другому слова "територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "працівників органу державної санітарно-епідеміологічної служби та органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
 
178. 52) у пункті 258.4. статті 258:
 
179. у підпункті 258.4.1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі";
 
180. у підпункті 258.4.2 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
 
181. у підпункті 258.4.3 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";
 
182. 53) в абзаці четвертому пункту 259.1 статті 259 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики", "Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку", "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
183. 54) у пункті 259.2 статті 259:
 
184. в абзаці першому слова "Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
185. в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики", "центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку", "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
186. 55) у статті 260:
 
187. в абзаці другому пункту 260.3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";
 
188. у пункті 260.4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі" у відповідному відмінку;
 
189. 56) у пункті 261.3 статті 261 слова "органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
190. 57) у статті 263:
 
191. а) у підпункті 263.6.9 пункту 263.6 слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
192. б) у пункті 263.13:
 
193. в абзаці третьому підпункту 263.13.1 слова "органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
194. у підпункті 263.13.2 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", а слова "спеціально уповноваженим" виключити;
 
195. у підпункті 263.13.5 слова "Органи центрального органу виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр", а слово "надсилають" - словом "надсилає";
 
196. 58) у підпункті 264.6.1 пункту 264.6 статті 264:
 
197. в абзаці третьому слова "здійснюють органи державного гірничого нагляду" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";
 
198. в абзаці четвертому слова "Органи державного гірничого нагляду" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду", а слово "подають" - словом "подає";
 
199. 59) у підпункті 267.2.2 пункту 267.2 статті 267:
 
200. у підпункті "а" слова "центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку";
 
201. у підпункті "б" слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;
 
202. 60) у підпункті "д" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 слова "Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
 
203. 61) в абзаці другому підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";
 
204. 62) в абзаці другому пункту 286.1 статті 286 слова "Відповідні центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно";
 
205. 63) у пункті 289.3 статті 289 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів", "центрального органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин", "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
206. 64) в абзаці четвертому пункту 308.1 статті 308 слова "центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
207. 65) у пункті 321.2 статті 321 слова "центральному органу державної податкової служби", "центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку", "центральним органом державної податкової служби" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
208. 66) у пункті 322.2 статті 322 слова "центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
 
209. 67) у пункті 332.1 статті 332 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
210. 68) доповнити Кодекс розділами ХVІІІ-І та ХVІІІ-ІІ такого змісту:
 
211. "РОЗДІЛ ХVІІІ-І. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
212. Стаття 341. Служба в податкових органах
 
213. 341.1. Служба в податкових органах України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов'язаній із підготовкою пропозицій щодо формування єдиної державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпеченням їх реалізації, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
 
214. Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби
 
215. 342.1. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо інше не передбачено законом.
 
216. 342.2. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробування терміном до шести місяців.
 
217. 342.3. На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, щодо яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
218. 342.4. Посадові особи органів державної податкової служби є державними службовцями.
 
219. 342.5. Посадові особи органів державної податкової служби України, які вперше зараховуються на службу до податкових органів і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
220. 342.6. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, -Законом України "Про державну службу" та іншими законами.
 
221. 342.7. Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
222. 342.8. Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Кодексом та іншими законами, забороняється.
 
223. Стаття 343. Спеціальні звання
 
224. 343.1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:
 
225. головний державний радник податкової служби,
 
226. державний радник податкової служби Ірангу,
 
227. державний радник податкової служби ІІ рангу,
 
228. державний радник податкової служби ІІІ рангу,
 
229. радник податкової служби Ірангу,
 
230. радник податкової служби ІІ рангу,
 
231. радник податкової служби ІІІ рангу,
 
232. інспектор податкової служби Ірангу,
 
233. інспектор податкової служби ІІ рангу,
 
234. інспектор податкової служби ІІІ рангу.
 
235. 343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
236. 343.3. Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
 
237. Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби
 
238. 344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України "Про державну службу".
 
239. При цьому час служби зазначених осіб в органах державної податкової служби (в тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця.
 
240. Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби
 
241. 345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
242. 345.2. Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
243. Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби
 
244. 346.1. Працівники органів державної податкової служби України підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.
 
245. 346.2. У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
246. 346.3. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
247. 346.4. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
248. 346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
 
249. 346.6. Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
250. 346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.
 
251. 346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних із виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
 
252. Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби
 
253. 347.1. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
 
254. 347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
255. РОЗДІЛ ХVІІІ-ІІ. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
 
256. Стаття 348. Податкова міліція та її завдання
 
257. 348.1. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
 
258. 348.2. Завданнями податкової міліції є:
 
259. запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 
260. розшук платників, які ухиляються від сплати податків, зборів;
 
261. запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
 
262. забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.
 
263. Стаття 349. Структура податкової міліції
 
264. 349.1. До складу податкової міліції належать:
 
265. Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), управління (відділи) (за місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах) головних управлінь центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
266. управління (відділи) податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони);
 
267. підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.
 
268. У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 
269. Стаття 350. Повноваження податкової міліції
 
270. 350.1. Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:
 
271. 350.1.1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
 
272. 350.1.2. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також провадить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
 
273. 350.1.3. проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, зборів, установлює місцезнаходження платника податків;
 
274. 350.1.4. виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;
 
275. 350.1.5. у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
 
276. 350.1.6. передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
 
277. 350.1.7. забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби і їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків;
 
278. 350.1.8. здійснює заходи щодо запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків корупційних правопорушень;
 
279. 350.1.9. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
 
280. 350.2. Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому органу внутрішніх справ.
 
281. Стаття 351. Права податкової міліції
 
282. 351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім, шостим пункту 5, пунктами 6 - 12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 із дотриманням правил проведення податкових перевірок, установлених законодавством, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12 - 15-1 Закону України "Про міліцію".
 
283. На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".
 
284. Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції
 
285. 352.1. На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, відповідно до покладених на податкову міліцію завдань.
 
286. 352.2. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, складають присягу такого змісту:
 
287. "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".
 
288. Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі.
 
289. Стаття 353. Служба в податковій міліції
 
290. 353.1. Особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
 
291. 353.2. Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
292. 353.3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.
 
293. 353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:
 
294. 353.4.1. вищий начальницький склад:
 
295. генерал-полковник податкової міліції;
 
296. генерал-лейтенант податкової міліції;
 
297. генерал-майор податкової міліції;
 
298. 353.4.2. старший начальницький склад:
 
299. полковник податкової міліції;
 
300. підполковник податкової міліції;
 
301. майор податкової міліції;
 
302. 353.4.3. середній начальницький склад:
 
303. капітан податкової міліції;
 
304. старший лейтенант податкової міліції;
 
305. лейтенант податкової міліції;
 
306. 353.4.4. молодший начальницький склад:
 
307. старший прапорщик податкової міліції;
 
308. прапорщик податкової міліції.
 
309. 353.5. Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького складу податкової міліції визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
310. Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
311. Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
312. 353.6. Особи начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.
 
313. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
314. Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
 
315. 354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законом відповідальність.
 
316. 354.2. При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися.
 
317. 354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.
 
318. 354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
319. 354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.
 
320. 354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції можуть застосовуватись заходи заохочення згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими нормативно-правовими актами керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та керівниками державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.
 
321. Стаття 355. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції
 
322. 355.1. Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
 
323. Стаття 356. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції
 
324. 356.1. Форми і розмір матеріального забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
325. 356.2. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законом для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ";
 
326. 69) у розділі ХХ "Перехідні положення":
 
327. а) у підрозділі 2:
 
328. у пункті 1:
 
329. в абзаці першому підпункту 6 слова "органі державної казначейської служби" замінити словами "органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
330. в абзаці другому підпункту 10 слова "територіального органу Державного казначейства" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
331. в абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
332. в абзаці першому підпункту "а" пункту 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності";
 
333. в абзаці третьому пункту 8 слова "позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу та позитивного рішення уповноваженого органу";
 
334. б) в абзаці другому пункту 9 підрозділу 3 слова "центральним митним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
335. 70) у тексті Кодексу:
 
336. слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;
 
337. слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;
 
338. слова "орган Державного казначейства України" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку та числі;
 
339. слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;
 
340. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;
 
341. слова "центральний орган державної податкової служби або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;
 
342. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;
 
343. слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.
 
344. ІІ. Прикінцеві положення
 
345. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім пункту 343.2 статті 343 цього Кодексу щодо встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу".
 
346. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст.37 з наступними змінами).
 
347. 3. Кабінету Міністрів України:
 
348. у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
349. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.