Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект  
1. (11.08.2000)  
2. Закон України  
3. Про внесення змін до деяких законів України  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. 1. Внести зміни до таких Законів України:  
6. 1. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N50, ст. 433):  
7. 1) частину першу статті 3 після слів "Про охорону навколишнього природного середовища" доповнити словами "Про аварійно-рятувальні служби";  
8. 2) у статті 10 слова "Комітет по нагляду за охороною праці" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони праці";  
9. 3) статтю 22 викласти у такій редакції:  
10. "Стаття 22. Експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту, безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств  
11. Державна технічна (будівельно-технічна), екологічна та санітарно-гігієнічна експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту гірничих підприємств проводяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони праці, еколого-експертними та спеціалізованими підрозділами чи установами або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, охорони здоров'я, надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, будівництва, архітектури та житлової політики і місцевими органами виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством України";  
12. 4) частину четверту статті 29 викласти у такій редакції: "Трудова дисципліна працівників гірничорятувальних служб регулюється Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Працівникам гірничорятувальних служб (формувань) забороняється проводити страйки, а також відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій"  
13. 5) у частині сьомій статті 48 слово "правонаступником" виключити.  
14. 2. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N20-21, ст. 190) доповнити новими пунктами 10 і 11 такого змісту:  
15. "10) вносить пропозиції щодо створення у разі необхідності комунальних аварійно-рятувальних служб, а також координує та контролює їх діяльність та діяльність аварійно-рятувальних служб громадських організацій, їх постійну готовність до проведення аварійно-рятувальних робіт та заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;  
16. 11) організовує в установленому порядку навчання та атестацію особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій".  
17. У зв'язку з цим пункти 10 - 12 вважати пунктами 12 - 14.  
18. 3. У Законі України "Про місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N24, ст. 170; 1998р., N48, ст. 292; 1999р., N41, ст. 372; 2000р., N9, ст. 67):  
19. 1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 52 такого змісту:  
20. "52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби";  
21. 2) пункт "а" частини першої статті 38 доповнити підпунктом 5 такого змісту:  
22. "5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов";  
23. 3) частину першу статті 43 доповнити пунктом 33 такого змісту:  
24. "33) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби".  
25. 4. Пункт 1 статті 21 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991р., N24, ст. 272) доповнити абзацом такого змісту:  
26. "Підприємства, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно з законодавством України".  
27. II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.