Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про фізичну культуру і спорт'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №14, ст. 80) такі зміни:  
3. 1.Статтю 23 викласти в такій редакції:  
4. "Стаття 23. Професіональна діяльність у спорті  
5. Професіональна діяльність спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка пов'язана з підготовкою та участю у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів, здійснюється відповідно до цього Закону і законодавства України.  
6. Особи, які здійснюють професіональну діяльність у спорті, працюють за (індивідуальними трудовими договорами) контрактами. Порядок укладення контрактів та інших форм встановлення договірних відносин із спортсменами, умови організації занять спортом на професіональних засадах визначаються цим Законом, законодавством України, статутами, положеннями та іншими реґламентними документами відповідних українських і міжнародних спортивних організацій.  
7. Контракти, що укладаються спортсменами-професіоналами, повинні містити умови, що відповідають цьому Закону та законодавству України.  
8. Створення і функціонування спортивних клубів, професіональних спортивних ліг (асоціацій, спілок тощо), статути яких передбачають організацію діяльності із спортсменами-професіоналами, здійснюється відповідно до цього Закону та законодавства України".  
9. 2.Доповнити Закон статтями 231, 232, 233.  
10. "Стаття 231. Суб'єкти організації діяльності спортсмена-професіонала  
11. Суб'єктами організації діяльності спортсмена-професіонала в Україні є спортивні клуби, професіональні спортивні ліги (асоціації, спілки тощо), національні спортивні федерації, статути яких передбачають цей вид діяльності, органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту.  
12. Суб'єкти організації діяльності спортсмена-професіонала в своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України та власними статутами (положеннями).  
13. Статут спортивного клубу, незалежно від форми власності, в частині організації роботи із спортсменами-професіоналами, має відповідати статутним та реґламентним документам професіональної спортивної ліги, національної спортивної федерації та міжнародної спортивної організації з виду спорту, статути яких передбачають цей вид діяльності, а також передбачати організацію підготовки спортивних резервів та спортсменів вищої категорії.  
14. Спортивні клуби виступають засновниками професіональних спортивних ліг, які організують змагання серед спортсменів-професіоналів.  
15. Професіональна спортивна ліга є об'єднанням спортивних клубів, має статус юридичної особи і створюється:  
16. у складі національної спортивної федерації, статут якої передбачає організацію роботи із спортсменами-професіоналами;  
17. поза складом національної спортивної федерації, якщо це обумовлено статутними та реґламентними документами відповідної міжнародної спортивної організації;  
18. як всеукраїнське спортивне об'єднання, що згідно з законодавством може набувати статусу і повноважень національного у разі відсутності в Україні національної спортивної федерації з відповідного виду спорту.  
19. Статутні та регламентні документи професіональної спортивної ліги в частині організації роботи із спортсменами-професіоналами мають відповідати статутним та регламентним документам національної спортивної федерації та міжнародної спортивної організації з відповідного виду спорту, статути яких передбачають цей вид діяльності.  
20. Стаття 232. Статус спортсмена-професіонала  
21. Спортсмен України набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту офіційного оформлення контракту з відповідним суб'єктом організації цієї діяльності з метою участі у змаганнях серед спортсменів-професіоналів.  
22. Спортсмен, включений до основного чи резервного складів збірних команд України, для заключення контракту про діяльність у професіональному спорті має отримати офіційну згоду центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національної спортивної федерації з виду спорту.  
23. Права та обов'язки спортсмена-професіонала, який бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях у складі збірних команд України, визначаються Положенням про національні збірні команди, що затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.  
24. Діяльність спортсмена-професіонала регулюється законодавством України, статутними і реґламентними документами суб'єктів організації такої діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації.  
25. Стаття 233. Трудові відносини у професіональному спорті  
26. Трудові відносини між спортсменом-професіоналом та відповідним суб'єктом організації цієї діяльності оформляються у формі контракту з мінімальним терміном дії 12 місяців.  
27. Контракт в обов'язковому порядку має визначати зобов'язання суб'єкта організації діяльності спортсмена-професіонала щодо виплати спортсмену-професіоналу заробітної плати, пенсійних виплат після закінчення спортивної професіональної діяльності, забезпечення соціальним та медичним страхуванням і обслуговуванням, надання для його спортивної підготовки кваліфікованого персоналу, а також фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання та спортивних споруд, створення відповідних житлово-побутових умов, дотримання його особистих прав.  
28. Контракт в обов'язковому порядку має визначати зобов'язання спортсмена-професіонала щодо дотримання вимог статутних та регламентних документів суб'єктів організації цієї діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації, виконання програм підготовки та календарного плану змагань, бережливого ставлення до наданого спортивного та іншого майна.  
29. При порушенні спортсменом-професіоналом зобов'язань, обумовлених контрактом, суб'єкт організації цієї діяльності може застосувати до нього наступні санкції: попередження, штраф, відсторонення від участі у змаганнях.  
30. Контракт повинен містити умови припинення його дії в односторонньому порядку.  
31. Контракт не може містити положення, які прямо чи опосередковано порушують або обмежують конституційні права спортсмена-професіонала, як громадянина України.  
32. Для представництва і захисту своїх прав та законних інтересів спортсмени-професіонали можуть об'єднуватись у професіональні спортивні спілки.  
33. Спортсмен-професіонал має право на перехід до іншого спортивного клубу, що знаходиться на території України або за її межами, у разі:  
34. закінчення терміну дії контракту і виконання вказаних у такому контракті зобов'язань;  
35. офіційного оформлення взаємної угоди між клубами та спортсменом-професіоналом до закінчення терміну дії контракту або невиконанні вказаних у такому контракті зобов'язань.  
36. Перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу здійснюється відповідно до умов, які затверджуються професіональною спортивною лігою (асоціацією, спілкою, тощо) та національною спортивною федерацією за офіційним погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.  
37. Спортивний клуб має право на компенсаційні виплати за перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу. Розміри і порядок таких компенсаційних виплат визначаються реґламентними документами суб'єктів організації діяльності спортсмена-професіонала.  
38. Спортивна організація, що здійснювала підготовку спортсмена, з яким суб'єкт організації діяльності у професіональному спорті оформив відповідний контракт, отримує від останнього компенсацію в обсязі витрат, порядок обрахування і сплати яких встановлюється відповідним нормативним документом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту".  
39. ІІ. Прикінцеві положення  
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
41. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:  
42. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом;  
43. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
44. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
45. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
46. внести необхідні доповнення до класифікатора професій щодо професії спортсмен-професіонал з виду спорту.  
47. Суб'єктам організації діяльності спортсмена-професіонала у тримісячний термін привести свої статутні та реґламентні документи у відповідність до цього Закону.