Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 (17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. У підрозділі 3:
 
6. 1) назву підрозділу доповнити словами "та суб’єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки";
 
7. 2) у пункті 1:
 
8. перше речення після слів і цифр " (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009: 2005)" доповнити словами і цифрами "та суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, зазначені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, ";
 
9. у другому реченні слова "вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості" замінити словами "такими підприємствами і суб’єктами господарювання";
 
10. 3) у пункті 5:
 
11. абзац перший після слова "векселя" доповнити словами "для підприємств суднобудівної промисловості";
 
12. доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
13. "Строк погашення векселя для суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, настає на 60-й календарний день з дати його видачі митному органові.".
 
14. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.
 
15. 2. Пункт 10 підрозділу 4 доповнити абзацами такого змісту:
 
16. "Для суб’єктів господарювання, які застосовують правила оподаткування з урахуванням особливостей, передбачених у пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, встановити ставку податку на прибуток підприємств:
 
17. з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно - 0 відсотків;
 
18. з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно - 8 відсотків.".
 
19. 3. Підрозділ 10 доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
20. "15. Установити, що суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", мають право тимчасово, з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, застосовувати правила оподаткування з урахуванням таких особливостей:
 
21. 1) податок на прибуток від реалізації інвестиційних проектів нараховується суб’єктом господарювання за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.
 
22. Для підтвердження зазначеного зарахування суб’єкт господарювання подає разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств реєстр платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок кошти за податковий (звітний) період і виписку територіального органу Державного казначейства України з такого рахунка.
 
23. Суми податку на прибуток, не зараховані на спеціальний рахунок або зараховані з порушенням установленого строку, вважаються такими, що використані не за призначенням, і підлягають стягненню до Державного бюджету України.
 
24. Зараховані на спеціальні рахунки суб’єктів господарювання суми податку на прибуток, не використані до 1 квітня 2023 року, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.
 
25. Порядок зарахування сум податку на прибуток на спеціальні рахунки суб’єктів господарювання, їх використання та контролю за цільовим використанням таких сум установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
26. Положення цього підпункту не поширюються на частину прибутку, одержаного від освоєння інвестицій, що здійснені за рахунок коштів Державного бюджету України чи місцевих бюджетів;
 
27. 2) суб’єкти господарювання під час нарахування амортизації основних засобів мають право застосовувати до об’єктів основних засобів, що використовуються під час реалізації інвестиційного проекту та входять до груп 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом) і 3 (будівлі), метод прискореного зменшення залишкової вартості, визначений розділом ІІІ цього Кодексу;
 
28. 3) суб’єкти господарювання ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від реалізації інвестиційного проекту. При цьому до складу витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від реалізації інвестиційного проекту, не включаються витрати, пов’язані з отриманням прибутку від діяльності, не пов’язаної з реалізацією інвестиційного проекту; сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання прибутку від реалізації інвестиційного проекту, не враховується у витратах, пов’язаних з отриманням прибутку, не пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.
 
29. У разі коли основні засоби використовуються одночасно для отримання прибутку від реалізації інвестиційного проекту та прибутків від іншої діяльності, витрати, пов’язані з отриманням прибутку від реалізації інвестиційного проекту, підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань податкового (звітного) періоду, як сума доходів від реалізації інвестиційного проекту відноситься до доходів від усіх видів економічної діяльності суб’єкта господарювання.
 
30. У такому ж порядку здійснюється розподіл витрат, які одночасно пов’язані з отриманням прибутку від реалізації інвестиційного проекту та іншої діяльності;
 
31. 4) тимчасово, до 1 січня 2018 року, для суб’єктів господарювання під час здійснення операцій з ввезення на митну територію України устатковання (обладнання) та комплектувальних виробів до нього виключно для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки за умови, що такі товари не є підакцизними, виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту, не виробляються та не мають аналогів в Україні, не були у використанні, податок на додану вартість справляється з урахуванням особливостей, передбачених підрозділом 3 цього розділу.
 
32. У разі нецільового використання зазначених устатковання (обладнання) та комплектувальних виробів до нього платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період із дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов’язань;
 
33. 5) якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто критеріїв, установлених цим пунктом для інвестиційного проекту у пріоритетних галузях економіки, суб’єкт господарювання втрачає право на застосування правил оподаткування з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом, та зобов’язаний сплатити податок на прибуток та податок на додану вартість на загальних підставах за весь період реалізації інвестиційного проекту;
 
34. 6) сума податкових пільг з податку на прибуток підприємств, наданих суб’єктові господарювання відповідно до цього пункту, не може перевищувати обсяг інвестицій, фактично здійснених таким суб’єктом господарювання;
 
35. 7) у цьому пункті терміни вживаються у такому значенні:
 
36. устатковання (обладнання) - машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі під час реалізації інвестиційного проекту;
 
37. комплектувальні вироби до устатковання (обладнання) - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі такого устатковання (обладнання).".
 
38. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.