Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції) (Друге читання)

0. Проект (21.09.99) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)  
1. З метою впорядкування оподаткування підакцизних товарів (продукції) та діяльності з реалізації підакцизних товарів (продукції) Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Внести до деяких законів України такі зміни:  
3. 1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470, ст. 471; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83):  
4. 1) статтю 1 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:  
5. "Термін податковий агент , що використовується для цілей цього Декрету, вживається у значенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), на якого покладаються обов'язки щодо нарахування, утримання акцизного збору з покупців (отримувачів) підакцизних товарів та перерахування його до бюджету.  
6. Забороняється продаж суб'єктами підприємницької діяльності підакцизних товарів (продукції) на митній території України за цінами без включення сум акцизного збору, якщо на ці товари (продукцію) був сплачений акцизний збір відповідно до законодавства під час відпуску підприємствами - виробниками цих товарів або під час ввезення (імпорту) їх на митну територію України, протягом трьох років з дня відпуску або ввезення (імпорту)";  
7. 2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:  
8. "Суб'єкти підприємницької діяльності, які продають підакцизні товари (продукцію), придбані у виробників цих товарів або ввезені (імпортовані) на митну територію України без сплати акцизного збору, є податковими агентами, які утримують акцизний збір з покупців (отримувачів) у порядку, передбаченому статтею 6 цього Декрету";  
9. 3) частину другу статті 3 та абзац сьомий пункту а статті 4 виключити;  
10. 4) статтю 6 доповнити частинами четвертою - десятою такого змісту: "У разі коли суб'єкти підприємницької діяльності, що придбали на митній території України підакцизні товари (продукцію) за цінами без включення і сплати акцизного збору або ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, здійснюють їх продаж на митній території України до закінчення строку трьох років з дня придбання або ввезення, вони як податкові агенти зобов'язані включити до ціни товарів (продукції), що продаються, суму акцизного збору в порядку і за ставками, передбаченими законодавством, утримати його з покупця і перерахувати до бюджету на третій день з дня продажу. Датою продажу підакцизних товарів (продукції) у разі, коли виникають зобов'язання щодо утримання акцизного збору, є дата зарахування коштів, одержаних від покупця (замовника), на банківський рахунок продавця або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції). Якщо суб'єкти підприємницької діяльності передають підакцизні товари (продукцію) для продажу іншим суб'єктам підприємницької діяльності на умовах договорів комісії, доручення, інших цивільно-правових договорів, сплату до бюджету акцизного збору з цих товарів (продукції) провадять суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють їх продаж, у порядку і в строки, передбачені частиною четвертою цієї статті. Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору на умовах договорів комісії, доручення, інших цивільно-правових договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності (резидентами чи нерезидентами) і в їх інтересах, зобов'язані у разі передачі товарів цим суб'єктам утримати з них як податкові агенти суму акцизного збору, передбаченого законодавством, і перерахувати її до бюджету на третій день з дня утримання.  
11. Державна митна служба України подає до Державної податкової адміністрації України щомісячно, до 10 числа місяця, який настає за звітним, перелік суб'єктів підприємницької діяльності, якими були ввезені (імпортовані) на митну територію України підакцизні товари (продукція) без сплати акцизного збору, із зазначенням обсягів ввезених підакцизних товарів (продукції) і сум несплаченого акцизного збору. Перелік підакцизних товарів (продукції), ввезених (імпортованих) на митну територію України без сплати акцизного збору дипломатичними представництвами, консульськими установами, міжнародними організаціями і на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України, не подається. Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору подають до органів податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт про обсяги продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри отриманих з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору. Суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів (продукції), які відпустили покупцям підакцизні товари (продукцію) за цінами без включення і сплати акцизного збору, подають щомісяця до органу податкової служби перелік суб'єктів підприємницької діяльності, яким продані товари (продукція) за цінами без включення і сплати акцизного збору, а останні - подають до органу податкової служби звіт про обсяги використаних чи проданих підакцизних товарів (продукції) в порядку і в строки, передбачені в частині восьмій та дев'ятій цієї статті";  
12. 5) статтю 7 викласти в такій редакції:  
13. "Платники та податкові агенти акцизного збору, їхні посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати акцизного збору до бюджету відповідно до законодавства України".  
14. II. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові.  
15. III. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:  
16. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
18. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Законові.  
19. IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.