Кількість абзаців - 100 Розмітка (ліва колонка)


Про альтернативні джерела енергії (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативні джерела енергії  
1. Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії і спрямований на створення необхідних умов для розширення їх використання в паливно-енергетичному комплексі України.  
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
5. альтернативні джерела енергії - джерела енергії, до яких відносять сонячне випромінювання, вітер, біомасу, малі річки, геотермальні води, теплові викиди промисловості, хвилі морського прибою тощо, які існують постійно або виникають періодично у навколишньому природному середовищі;  
6. альтернативна енергетика - підгалузь енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;  
7. енергія з альтернативних джерел - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної енергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;  
8. об'єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 70 відсотків;  
9. сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел.  
10. Стаття 2. Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії  
11. Основними засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії є:  
12. економне витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом нарощування обсягів виробництва та раціонального споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
13. додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, а також транспортування, зберігання та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
14. додержання безпеки для здоров'я людини на об'єктах альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
15. науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах;  
16. створення бази статистичних даних про ресурси альтернативних джерел енергії;  
17. проведення державної сертифікації енергогенеруючих об'єктів альтернативної енергетики;  
18. додержання державних норм, правил і стандартів щодо усіх суб'єктів відносин, пов'язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням, передачею і споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
19. підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії.  
20. Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
21. Стаття 3. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії  
22. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який координує діяльність у цій сфері.  
23. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії передбачає:  
24. розроблення державних, галузевих та регіональних програм у сфері альтернативних джерел енергії, а також їх наукове та науково-технічне супроводження, розробку та виконання завдань відповідних державних цільових наукових та науково-технічних програм;  
25. розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і стандартів, методичних документів щодо використання альтернативних джерел енергії;  
26. координацію та узгодження галузевих і регіональних програм у сфері альтернативних джерел енергії з державними програмами;  
27. здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел енергії та за виконанням державних програм у цій сфері.  
28. Стаття 4. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії  
29. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який координує діяльність у цій сфері.  
30. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється шляхом:  
31. надання дозволів на провадження діяльності у сфері альтернативних джерел енергії;  
32. встановлення норм, правил і стандартів виробництва, передачі, транспортування, постачання, зберігання і споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
33. нагляду за безпечним виконанням робіт на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, безпечною експлуатацією енергогенеруючого обладнання та за режимами передачі і споживання енергії;  
34. нагляду за додержанням вимог технічної експлуатації на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів, підключених до об'єднаної енергетичної системи України;  
35. встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на об'єктах альтернативної енергетики, а також на теплову енергію, видобуту з альтернативних джерел;  
36. Суб'єктам підприємницької діяльності у сфері альтернативних джерел енергії забороняється провадити монопольну діяльність у будь-якій формі.  
37. Стаття 5. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії  
38. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії передбачає надання органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку:  
39. дозволів заявникам на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;  
40. дозволів заявникам на видобування геотермальної енергії;  
41. дозволів заявникам на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;  
42. дозволів заявникам на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках;  
43. дозволів заявникам на створення локальних мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел.  
44. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії також включає:  
45. визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії;  
46. надання підприємствами електричних мереж (енергопостачальних компаній) в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до мереж об'єднаної енергетичної системи України;  
47. додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з альтернативних джерел.  
48. Стаття 6. Стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії  
49. Метою стандартизації у сфері альтернативних джерел енергії є розроблення нормативних документів для забезпечення на об'єктах альтернативної енергетики:  
50. належної якості обладнання та його конкурентоспроможності;  
51. додержання екологічних вимог;  
52. додержання вимог санітарного законодавства;  
53. додержання вимог та виконання правил безпеки праці і здоров'я людини в межах, установлених законодавством України.  
54. Розроблення стандартів та інших нормативних документів у сфері альтернативних джерел енергії здійснює уповноважений орган виконавчої влади.  
55. Стаття 7. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії  
56. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється за рахунок коштів, передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, якщо вони встановлені шляхом впровадження спеціальної цінової надбавки до тарифу, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не заборонених законодавством України.  
57. Стаття 8. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел  
58. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, здійснюється відповідно до законодавства України, шляхом:  
59. застосування економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством України про енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища, з метою розширення використання альтернативних джерел енергії.  
60. Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
61. Стаття 9. Особливості використання альтернативних джерел енергії  
62. Використання альтернативних джерел енергії має особливості, зумовлені природними умовами, а саме:  
63. залежністю від атмосферних та інших умов навколишнього природного середовища;  
64. наявністю водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання;  
65. наявністю біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв;  
66. наявністю геотермальних джерел та свердловин, придатних для використання геотермальної енергії;  
67. наявністю теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування промислових підприємств;  
68. періодичністю природних циклів, у наслідок чого виникає незбалансованість виробництва енергії;  
69. необхідністю узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема електричної енергії, в об'єднану енергетичну систему України.  
70. Стаття 10. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії  
71. Експлуатація альтернативних джерел енергії на об'єктах альтернативної енергетики провадиться за умов:  
72. безпечного проведення робіт, здійснення державного нагляду за режимами споживання енергії;  
73. енергетичної безпеки, що гарантує технічне та економічне задоволення періодичних, поточних і перспективних потреб споживачів енергії;  
74. виконання технологічних вимог щодо виробництва, акумулювання, передачі, постачання та споживання енергії;  
75. додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з експлуатацією, виведенням з експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;  
76. додержання правил експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, що регламентуються нормативно-правовими актами, обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.  
77. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
78. Стаття 11. Протиаварійний захист та екологічна безпека при використанні альтернативних джерел енергії  
79. Протиаварійний захист та забезпечення екологічної безпеки при використанні альтернативних джерел енергії здійснюються шляхом:  
80. запобігання аварійним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об'єктах альтернативної енергетики за рахунок додержання вимог та правил, встановлених відповідно до державних стандартів;  
81. створення умов для розвитку, підвищення технічного рівня, безпечної експлуатації та охорони об'єктів альтернативної енергетики згідно із законодавством України;  
82. підтримки необхідного балансу потужності та якості енергії, виробленої з альтернативних джерел, для забезпечення надійного і безаварійного функціонування з об'єднаною енергетичною системою України;  
83. здійснення нагляду за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з енергетичними мережами України;  
84. здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики від несанкціонованого втручання.  
85. Стаття 12. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії.  
86. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Державна інспекція з енергозбереження та інші органи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
87. Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії  
88. Порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.  
89. Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
90. Стаття 14. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері використання альтернативних джерел енергії  
91. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.  
92. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору, який є частиною національного законодавства України.  
93. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
94. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
95. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
96. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про альтернативні джерела енергії";  
97. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
98. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
99. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.