Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від інфекційних хвороб (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту населення від інфекційних хвороб)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Статтю 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218) викласти в такій редакції:
 
6. «Профілактичні щеплення проводяться з метою забезпечення захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню у встановленому законом порядку».
 
7. 2. До Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 29, ст. 228) внести такі зміни:
 
8. 1) у статті 1:
 
9. в абзацах восьмому, десятому та одинадцятому слово «захворювання» змінити словом «захворюваності»;
 
10. абзаци п’ятнадцятий та двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
 
11. «календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень за віком, порядок та оптимальні строки їх проведення»;
«післявакцинальні ускладнення - важкі та/або стійкі розлади здоров’я, що виникають після проведення профілактичного щеплення і мають певні строки розвитку та характерні клінічні прояви»;
доповнити статтю абзацами такого змісту:
«післявакцинальна реакція - тимчасові розлади здоров’я, що виникають у зв’язку з проведенням щеплення і не залишають патологічних змін в організмі;
 
12. профілактичні щеплення за віком - щеплення, що проводяться усім особам від народження протягом життя відповідно до календаря профілактичних щеплень;
 
13. профілактичні щеплення за епідемічними показаннями - щеплення, що проводяться особам чи певним групам осіб у разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах;
 
14. профілактичні щеплення за професійною діяльністю - щеплення, що проводяться особам, які піддаються підвищеному ризику зараження інфекційною хворобою внаслідок здійснення професійної діяльності, що становить загрозу для оточуючих у разі їх захворювання;
 
15. сертифікат профілактичних щеплень - документ встановленого зразка, що містить відомості про проведені особі профілактичні щеплення чи відмову від них, наявність медичних протипоказань, післявакцинальних реакцій чи післявакцинальних ускладнень»;
 
16. 2) статтю 12 викласти у такій редакції:
 
17. Стаття 12. Профілактичні щеплення
 
18. Профілактичні щеплення проводяться з метою забезпечення захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню.
 
19. Профілактичні щеплення за віком, включені до календаря щеплень, є обов‘язковими.
 
20. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я щорічно переглядає календар щеплень з урахуванням епідемічної ситуації в Україні та у світі та у разі необхідності вносить відповідні зміни до нього.
 
21. Працівники певних виробництв (професій) підлягають також профілактичним щепленням за професійною діяльністю, які є обов’язковими.
 
22. У разі відмови або ухилення особи від проведення профілактичних щеплень за професійною діяльністю, вона не допускається до виконання робіт, пов’язаних з підвищеним ризиком зараження та/або розповсюдження інфекційних хвороб.
 
23. Перелік виробництв (професій), до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не було зроблено профілактичні щеплення за професійною діяльністю, та порядок проведення таких щеплень встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
24. У разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах може бути прийнято рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.
 
25. Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України.
 
26. Інші профілактичні щеплення, які не включені до календаря щеплень та не проводяться за епідемічними показаннями, проводяться за власним бажанням особи чи її законних представників за рахунок власних коштів.
 
27. Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані надати особі, якій проводиться профілактичне щеплення, або її законному представнику, повну та об’єктивну інформацію щодо необхідності та ефективності профілактичних щеплень, наслідків відмови від них, а також щодо медичного імунобіологічного препарату, яким буде проводитись щеплення, та можливих післявакцинальних реакцій та ускладнень.
 
28. Профілактичні щеплення проводяться після обов’язкового медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
 
29. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою. Особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та/або за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб.
 
30. У разі відмови від проведення обов'язкових профілактичних щеплень особа або її законні представники зобов’язані підтвердити своє рішення про відмову письмово у формі, встановленій центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
 
31. Відомості про проведені профілактичні щеплення, післявакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів та сертифіката профілактичних щеплень.
 
32. Перелік медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень; порядок проведення медичного огляду, що має передувати профілактичним щепленням; порядок проведення профілактичних щеплень за епідемічними показаннями та інших профілактичних щеплень, які не включені до календаря щеплень та не проводяться за епідемічними показаннями; порядок реєстрації післявакцинальних ускладнень; форму сертифіката профілактичних щеплень та інструкцію щодо його ведення затверджує центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я.»;
 
33. 3) у абзаці п’ятому статті 13 слово «поствакцинального» змінити словом «післявакцинального» та виключити слова «спеціально уповноважений»;
 
34. 4) статтю 15 викласти у такій редакції:
 
35. «Стаття 15. Запобігання інфекційним хворобам у дитячих закладах
Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної медичної довідки про стан здоров‘я дитини, в якій обов’язково зазначаються відомості про відсутність у неї інфекційних хвороб, контактів з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями та проведені їй профілактичні щеплення.
У разі неблагополучної епідемічної ситуації відсутність обов’язкових профілактичних щеплень за віком тягне за собою тимчасову відмову у прийнятті дитини до відповідного закладу та/або його відвідуванні.
Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів установлюються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.
Працівники дитячих закладів зобов'язані:
вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення дитини з підозрою на інфекційну хворобу - вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;
систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей».
 
36. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити: