Кількість абзаців - 329 Розмітка (ліва колонка)


Про Фонд державного майна України (Друге читання)

0. Проект  
1. (15.11.2000)  
2. Вноситься народним депутатом  
3. України О.КОСТУСЄВИМ  
4. ЗАКОН УКРАЇНИ  
5. Про Фонд державного майна України  
6. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.  
7. ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
8. Стаття 1. Статус Фонду державного майна України  
9. 1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що здійснює визначені Конституцією України та законами повноваження власника державного майна, функції з управління об'єктами права державної власності, у тому числі у процесі приватизації, реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна, а також виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю.  
10. 2. Фонд державного майна України підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України. Фонд державного майна України з питань управління об'єктами права державної власності підпорядкований Кабінету Міністрів України.  
11. 3. Фонд є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Головного управління Державного казначейства України, валютний поточний рахунок в установах банку в Україні, має печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.  
12. Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.  
13. Стаття 2. Завдання Фонду  
14. Завданнями Фонду є:  
15. 1) реалізація державної політики щодо об'єктів права державної власності, у тому числі у сфері приватизації, оренди та відчуження в процесі приватизації державного майна;  
16. 2) методичне забезпечення процесу приватизації, управління та оренди державного майна, придбання об'єктів права приватної власності у державну власність, визначення майнових прав держави;  
17. 3) здійснення оцінки державного майна;  
18. 4) організація у межах своїх повноважень контролю за ефективним використанням державного майна;  
19. 5) організація та проведення приватизації державного майна;  
20. 6) здійснення повноважень власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про його приватизацію;  
21. 7) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;  
22. 8) здійснення у випадках, передбачених законами, заходів щодо вилучення об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність, а також придбання об'єктів у власність держави;  
23. 9) здійснення та реалізація повноважень власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, підприємств та організацій зі змішаною формою власності, в порядку, встановленому законодавством;  
24. 10) сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
25. 11) запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;  
26. 12) здійснення заходів щодо реалізації міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;  
27. 13) співробітництво з міжнародними організаціями з питань надання технічної, фінансової допомоги та забезпечення структурних змін в економіці України;  
28. 14) захист прав акціонерів - фізичних осіб, які придбали акції підприємств у процесі приватизації;  
29. 15) ведення єдиного реєстру об'єктів права державної власності;  
30. 16) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;  
31. 17) захист майнових інтересів держави, у тому числі щодо акцій (часток, паїв), що належать державі, в тому числі за кордоном.  
32. Стаття 3. Сфера дії Закону  
33. Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у зв'язку з виконанням Фондом, його регіональними відділеннями та представництвами, органами приватизації Автономної Республіки Крим своїх функцій.  
34. Стаття 4. Законодавче забезпечення діяльності Фонду  
35. 1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, державними програмами приватизації, передбаченими ними нормативно-правовими актами, а також ратифікованими міжнародними договорами.  
36. 2. Здійснюючи визначені законом повноваження Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, виданих на виконання відповідних законів, здійснює контроль за їх реалізацією.  
37. 3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.  
38. Стаття 5. Функції Фонду  
39. 1. Фонд відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, здійснює такі функції:  
40. 1) у сфері державного управління та державної економічної політики:  
41. здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду, реґіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
42. забезпечує вдосконалення нормативно-правової бази діяльності реґіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
43. здійснює контроль за діяльністю реґіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
44. бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;  
45. сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів із зазначеного питання;  
46. бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції виробників, у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
47. подає у встановленому порядку пропозиції у процесі розробки проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;  
48. подає пропозиції щодо комплексу заходів по проведенню економічної реформи для включення їх до Програми діяльності Кабінету Міністрів України;  
49. розробляє та бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до його компетенції;  
50. проводить відповідно до законодавства разом з відповідними контролюючими органами перевірки щодо використання державного майна за призначенням органами виконавчої влади, орендарями та іншими юридичними особами;  
51. проводить роботу щодо залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що входять до його компетенції;  
52. бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації державного майна та післяприватизаційної підтримки підприємств;  
53. представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;  
54. бере участь у розробці міждержавних договорів з питань власності держави та міждержавних майнових відносин;  
55. здійснює зв'язки з відповідними органами приватизації інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;  
56. 2) у сфері приватизації державного майна:  
57. реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна;  
58. розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після їх затвердження Верховною Радою України організовує та контролює виконання програм;  
59. розробляє методики оцінки вартості державного майна, що підлягає приватизації;  
60. продає майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств;  
61. бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки до приватизації;  
62. здійснює в процесі приватизації реорганізацію та реструктуризацію державних підприємств;  
63. ініціює реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації);  
64. здійснює повноваження власника щодо державного майна, а також щодо інформації, яка становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та у порядку, встановлених законодавством;  
65. розглядає заяви та приймає рішення про приватизацію державного майна;  
66. створює комісії з приватизації;  
67. організовує роботу щодо інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються, та контролює виконання цих робіт;  
68. організовує роботу по врахуванню вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна;  
69. затверджує плани приватизації державного майна;  
70. приймає у встановленому порядку рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;  
71. укладає у встановленому порядку договори купівлі-продажу державного майна у процесі його приватизації;  
72. здійснює видачу юридичним та фізичним особам свідоцтв на право власності на майно, що придбане ними в процесі приватизації;  
73. з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами правлінь таких відкритих акціонерних товариств;  
74. погоджує з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів, які відповідно до законів приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;  
75. погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію монопольних утворень, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж акцій (часток, паїв), передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію господарюючих суб'єктів, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку;  
76. вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів щодо запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;  
77. змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;  
78. формує переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;  
79. бере участь в опрацюванні переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;  
80. бере участь у передприватизаційній підготовці підприємств;  
81. підтверджує право власності на майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;  
82. здійснює управління коштами позабюджетного Державного фонду приватизації, одержаними від продажу об'єктів приватизації та інших надходжень, відповідно до встановлених Державною програмою приватизації напрямів та нормативів розподілу, контролює та вживає заходів щодо своєчасності надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;  
83. залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів в процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;  
84. здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань приватизації та використання державної власності, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, контролює в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства про охорону державної таємниці та вживає відповідних заходів у разі їх порушення;  
85. визначає і публікує відповідно до встановленого порядку в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;  
86. організовує наукові, соціологічні дослідження з питань приватизації;  
87. забезпечує інформування населення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації;  
88. забезпечує контроль за діяльністю регіональних відділень і представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
89. укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів по продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;  
90. 3) у сфері вилучення та придбання об'єктів права приватної власності :  
91. організовує та проводить вилучення об'єктів права приватної власності у випадках, передбачених законами України;  
92. здійснює придбання об'єктів у власність держави у порядку, встановленому законом;  
93. звертається до суду, арбітражного суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу державного майна або визнання його недійсним у разі невиконання покупцем зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу майна;  
94. проводить інвентаризацію та оцінку вартості недержавного майна, що вилучається та передається у державну власність;  
95. створює у разі необхідності комісії по вилученню об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність;  
96. приймає рішення щодо подальшого використання майна, вилученого та переданого у державну власність;  
97. виступає засновником державних підприємств, які створюються на базі майна, вилученого та переданого у державну власність, та у разі реорганізації державних підприємств, припинення дії договору оренди державного майна;  
98. вживає відповідно до закону заходів щодо повернення у державну власність незаконно відчуженого державного майна;  
99. 4) у сфері оренди та концесії державного майна:  
100. здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна;  
101. виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна;  
102. реєструє у встановленому порядку договори концесій державного та комунального майна;  
103. здійснює контроль за виконанням договорів оренди державного майна з метою захисту майнових інтересів держави;  
104. передає власникам приватизованих об'єктів за їх бажанням у довгострокову оренду будівлі (споруди, приміщення) у порядку, встановленому законодавством;  
105. 5) у сфері управління майном, що є у державній власності:  
106. створює і веде єдиний реєстр об'єктів права державної власності (цілісних майнових комплексів державних підприємств, окремих об'єктів нерухомого майна, акцій (часток, паїв), що належать державі, державних земельних ділянок тощо);  
107. здійснює повноваження власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, у тому числі здійснює управління цими акціями (частками, паями) в межах, визначених законами;  
108. здійснює оцінку державних корпоративних прав;  
109. передає функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, органам виконавчої влади або уповноваженим особам;  
110. створює комісії по проведенню конкурсів по відбору уповноважених осіб, яким передаються функції щодо управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;  
111. укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій щодо управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, та контролює ефективність роботи уповноважених осіб;  
112. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку винагороди уповноваженим особам;  
113. виступає з боку держави співзасновником підприємств зі змішаною формою власності, до статутного фонду яких передається державне майно;  
114. бере участь у визначенні напрямків розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління акціями (частками, паями);  
115. перевіряє результати здійснення функцій з управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших державних органів, а також фахівців та експертів на договірних засадах;  
116. здійснює роботу щодо створення холдингових компаній у межах, визначених законодавством;  
117. призначає відповідно до законодавства представників у спостережні ради господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка;  
118. надає дозволи на відчуження державного майна у випадках, передбачених законодавством;  
119. бере участь у вирішенні питання погашення заборгованості державних підприємств, що знаходяться в процесі приватизації;  
120. виступає у порядку, визначеному законодавством, правонаступником державних підприємств, установ, організацій стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю;  
121. бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до законодавства;  
122. веде роботу щодо визначення та обліку державної частки у майні громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України;  
123. дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;  
124. здійснює відповідно до законодавства реалізацію заставленого майна та державного майна, на яке звернуто стягнення;  
125. здійснює визначені законом повноваження при провадженні справ про банкрутство державних підприємств;  
126. готує пропозиції щодо визначення державної частки у майні профспілок та інших громадських організацій;  
127. встановлює наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання зі змішаною формою власності;  
128. перевіряє наявність та стан об'єктів права державної власності, включаючи й ті, що перебувають у користуванні або на балансі недержавних суб'єктів господарювання;  
129. здійснює у порядку, встановленому законодавством, повноваження власника безхазяйного майна та майна, яке за правом спадкоємства перейшло до держави, приймає рішення щодо розпорядження ним майном.  
130. Фонд здійснює інші функції, передбачені законами України.  
131. 2. Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, установ, організацій.  
132. Стаття 6. Права Фонду  
133. Фонд у межах покладених на нього завдань має такі права:  
134. 1) приймати нормативно-правові акти відповідно до частини другої статті 4 цього Закону;  
135. 2) скасовувати акти регіональних відділень, представництв Фонду та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
136. 3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в сфері приватизації державного майна;  
137. 4) приймати рішення по заявах і скаргах з питань, що пов'язані з діяльністю регіональних відділень, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
138. 5) здійснювати у межах повноважень, визначених законодавством, функції управління державним майном, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;  
139. 6) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;  
140. 7) одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представницьких органів інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;  
141. 8) залучати для розробок з актуальних проблем, які виконуються Фондом при реалізації покладених на нього функцій, проведення консультацій і експертиз науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених ї висококваліфікованих фахівців-практиків;  
142. 9) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що віднесені до його компетенції;  
143. 10) виступати замовником та координатором щодо виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що віднесені до його компетенції;  
144. 11) вступати для реалізації своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;  
145. 12) видавати відповідно до компетенції газети, журнали, бюлетені;  
146. 13) скликати у встановленому порядку наради з питань, що віднесені до його компетенції;  
147. 14) призначати відповідно до законодавства перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації) із залученням працівників податкових органів та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі наявності достовірної інформації про порушення законодавства про приватизацію;  
148. 15) ініціювати та здійснювати перевірку наявності та стану об'єктів права державної власності, включаючи й ті, що перебувають у користуванні або на балансі недержавних суб'єктів господарювання.  
149. ГЛАВА ІІ. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФОНДУ  
150. Стаття 7. Система органів Фонду  
151. 1. В областях України, містах Києві та Севастополі створюються реґіональні відділення Фонду (далі - реґіональні відділення).  
152. В Автономній Республіці Крим створюється Фонд майна в Автономній Республіці Крим.  
153. У районах та містах можуть створюються представництва Фонду (далі - представництва).  
154. Фонд, реґіональні відділення, органи приватизації в Автономній Республіці Крим та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.  
155. 2. З метою забезпечення виконання завдань чи окремих своїх функцій Фонд може створювати агентства, центри, госпрозрахункові та інші організації в межах обсягів фінансування, встановлених Державною програмою приватизації.  
156. 3. Центральний апарат Фонду, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення, представництва, організації, передбачені цією статтею, що створюються Фондом для виконання покладених на нього функцій, складають систему органів Фонду (далі - органи системи Фонду).  
157. 4. Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення, представництва, організації, передбачені цією статтею, є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.  
158. Органи, що входять до системи Фонду, діють на підставі відповідних положень (статутів), що затверджуються Головою Фонду.  
159. Стаття 8. Функції та повноваження Фонду майна в Автономній Республіці Крим та реґіональних відділень  
160. 1. Фонд майна в Автономній Республіці Крим та регіональні відділення відповідно до покладених на них завдань:  
161. 1) реалізують функції, що делеговані Фондом у відповідному регіоні України;  
162. 2) розробляють пропозиції щодо реалізації майна, яке перебуває у державній власності, вносять їх на розгляд Фонду для формування програми приватизації та забезпечують виконання затверджених програм;  
163. 3) відповідно до законодавства та в порядку, визначеному Фондом, виступають засновниками з боку держави господарських товариств, до статутного фонду яких передається державне майно;  
164. 4) забезпечують надходження коштів, одержаних від приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду приватизації і ведуть облік надходження коштів;  
165. 5) контролюють стан сплати вартості конкретних об'єктів приватизації, а також своєчасність та повноту надходжень орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів до відповідних бюджетів;  
166. 6) забезпечують інформування населення, Фонду, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;  
167. 7) створюють представництва в межах виділених асигнувань;  
168. 8) здійснюють керівництво діяльністю представництв;  
169. 9) складають щоквартально звіти про хід приватизації державного майна, надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації і подають їх Фонду;  
170. 10) розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян і вживають відповідних заходів;  
171. 11) проводять приватизацію майна, яке перебуває у державній власності, згідно з державною та республіканською (Автономної Республіки Крим) програмами приватизації;  
172. 12) здійснюють повноваження власника щодо майна, яке приватизується відповідно до прийнятих ними рішень;  
173. 13) змінюють в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;  
174. 14) здійснюють повноваження представника Фонду в керівних органах господарських товариств, власником акцій (часток, паїв) яких є держава;  
175. 15) здійснюють повноваження власника щодо акції (часток, паїв) господарських товариств, які перебувають у державній власності;  
176. 16) розглядають заяви про приватизацію майна, що перебуває у державній власності, і приймають відповідні рішення;  
177. 17) виступають орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю;  
178. 18) здійснюють контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди;  
179. 19) приймають у встановленому порядку рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;  
180. 20) вживають заходів для залучення інвесторів у процесі приватизації;  
181. 21) укладають договори з юридичними та фізичними особами щодо виконання робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів державної власності до приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів;  
182. 22) організовують навчання і підвищення кваліфікації своїх працівників;  
183. 23) здійснюють інші функції відповідно до законодавства.  
184. 2. Органи приватизації в Автономній Республіці Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, є підзвітними та підконтрольними Верховній Раді Автономної Республіки Крим.  
185. Фонд майна в Автономній Республіці Крим у межах делегованих повноважень здійснює управління державним майном, що належить Автономній Республіці Крим.  
186. Стаття 9. Позабюджетний Державний фонд приватизації та управління ним  
187. 1. Для накопичення та управління коштами, які надходять від продажу об'єктів приватизації, що є у державній власності, у Фонді утворюється позабюджетний Державний фонд приватизації (далі - Фонд приватизації).  
188. 2. Управління коштами Фонду приватизації здійснює Фонд.  
189. 3. До джерел формування коштів фонду приватизації належать:  
190. кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, що є у державній власності (підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів підприємств; обладнання, будівель, споруд, ліцензій, патентів та інших матеріальних і нематеріальних активів ліквідованих підприємств і їх підрозділів; акцій (часток, паїв) господарських товариств);  
191. добровільні внески українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, громадських організацій;  
192. інші надходження, що не суперечать законодавству.  
193. 4. Фонд на підставі одержаних від установ банків платіжних доручень здійснює облік надходження коштів щодо кожного об'єкта, джерел надходжень по регіонах і в цілому по країні, контролює стан оплати вартості конкретних об'єктів приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних цінних паперів.  
194. 5. Кошти Фонду приватизації спрямовуються:  
195. до Державного бюджету України;  
196. на виконання Державної програми приватизації.  
197. Нормативи розподілу коштів Фонду приватизації та напрями їх використання встановлюються Державною програмою приватизації.  
198. 6. За рахунок коштів Фонду приватизації Фонд здійснює кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств через банківську систему України в порядку, який затверджується Фондом та Національним банком України.  
199. За рахунок коштів Фонду приватизації Фонд може здійснює в порядку, що встановлюється Фондом, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інвестування приватизованих підприємств шляхом придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка, у разі збільшення їх статутного фонду, пропорційно державній частці.  
200. 7. Фонд щоквартально складає звіт про надходження і витрати коштів, одержаних під приватизації, та подає його Кабінету Міністрів України.  
201. Фонд щорічно складає баланс надходжень і витрат коштів Фонду приватизації, який є складовою частиною (розділом) звіту про хід виконання Державної програми приватизації.  
202. 8. Не використані у звітному році кошти Фонду приватизації, передбачені на виконання Державної програми приватизації, вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені Державною програмою приватизації.  
203. Стаття 10. Голова Фонду  
204. 1. Фонд очолює Голова, який за згодою Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.  
205. 2. У разі звільнення з посади Голови Фонду Президент України в установленому порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.  
206. До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду.  
207. Верховна Рада України протягом 14 календарних днів з дня подання у Верховну Раду України, крім міжсесійного періоду, розглядає питання щодо надання згоди на призначення кандидата на посаду Голови Фонду.  
208. 3. Голова Фонду призначається на посаду строком на 5 років з правом призначення на другий строк.  
209. Голова Фонду звільняється лише у таких випадках:  
210. закінчення строку повноважень;  
211. неможливості виконання службових обов'язків за станом здоров'я;  
212. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
213. особистої заяви про відставку.  
214. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Голові Фонду за результатами розгляду щорічного звіту Фонду є підставою для звільнення Голови Фонду з займаної посади.  
215. 4. Голова Фонду:  
216. 1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;  
217. 2) подає на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Фонду;  
218. 3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
219. 4) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
220. 5) затверджує нормативно-правові акти, що приймаються Фондом, у межах своїх повноважень, які реєструються у Міністерстві юстиції України;  
221. 6) затверджує кошторис витрат коштів Фонду приватизації на виконання Державної програми приватизації;  
222. 7) підписує накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти Фонду;  
223. 8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату та начальників регіональних відділень;  
224. 9) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням начальників регіональних відділень їх заступників;  
225. 10) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим Голову Фонду майна в Автономній Республіці Крим;  
226. 11) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Фонду майна в Автономній Республіці Крим його заступників;  
227. 12) затверджує штатний розпис Фонду, положення про структурні підрозділи і є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;  
228. 13) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, підписує від імені Фонду відповідні договори та угоди;  
229. 14) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
230. 15) делегує окремі повноваження, видає довіреності на здійснення функцій у межах повноважень Фонду;  
231. 16) затверджує структуру Фонду;  
232. 17) здійснює інші повноваження, передбачені Законами України.  
233. До призначення Президентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду відповідно до Конституції України виконуючий обов'язки Голови Фонду здійснює такі повноваження:  
234. 1) здійснює керівництво апаратом Фонду та господарською діяльністю Фонду;  
235. 2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
236. 3) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
237. 4) розпоряджається бюджетними асигнуваннями на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;  
238. 5) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, підписує від імені Фонду відповідні договори та угоди;  
239. 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
240. 7) приймає рішення і підписує накази та розпорядження Фонду в межах повноважень, визначених йому цим Законом.  
241. 6. Голова Фонду несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь службової відповідальності заступників Голови, керівників структурних підрозділів, регіональних відділень і представництв та підпорядкованих Фонду структур.  
242. Стаття 11. Заступники Голови Фонду  
243. 1. Голова Фонду має 7 заступників, у тому числі одного першого, які призначаються та звільняються Президентом України за поданням Голови Фонду.  
244. Кандидатури на призначення на посаду заступника Голови Фонду та на звільнення з посади заступника Голови Фонду Голова Фонду попередньо погоджує з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації.  
245. 2. Заступники Голови Фонду:  
246. 1) здійснюють керівництво структурними підрозділами, підпорядкованими їм, та спрямовують їх діяльність;  
247. 2) дають згоду на призначення на посаду та на звільнення з посади керівних працівників структурних підрозділів;  
248. 3) діють без довіреності та представляють Фонд у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;  
249. 4) можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу за дорученням Голови Фонду;  
250. 5) у межах своїх повноважень приймають рішення з питань, які відносяться до компетенції Фонду;  
251. 6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.  
252. Заступники Голови Фонду виконують за уповноваженням Голови Фонду окремі його функції і заміщають Голову Фонду в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.  
253. 3. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює Голова Фонду.  
254. Стаття 12. Колегія Фонду  
255. 1. Для погодженого вирішення питань, що віднесені до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється Колегія у складі 15 осіб.  
256. Колегія затверджує структуру та штатний розпис центрального апарату Фонду.  
257. 2. До складу Колегії входять Голова Фонду (керівник), заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу Колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Фонду майна в Автономній Республіці Крим, начальники реґіональних відділень, представництв Фонду.  
258. До складу Колегії входять по одному представнику під Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації з правом дорадчого голосу за їх згодою.  
259. 3. Склад Колегії Фонду затверджує Президент України за поданням Голови Фонду.  
260. 4. Рішення Колегії затверджуються наказами Фонду.  
261. Стаття 13. Науково-консультативна рада Фонду  
262. 1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що віднесені до компетенції Фонду, організації та діяльності Фонду при ньому утворюється Науково-консультативна рада.  
263. 2. До складу Науково-консультативної ради входять експерти а числа провідних вчених, висококваліфікованих фахівців-практиків. Склад Науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.  
264. Стаття 14. Обов'язковість виконання вимог органів системи Фонду  
265. 1. Вимоги працівників органів системи Фонду, в межах їх повноважень, є обов'язковими для всіх державних органів, підприємств, установ і організацій, якщо вони мають частку державної власності у своєму статутному фонді або використовують об'єкти права державної власності чи управляють ними, якщо інше не передбачено законом.  
266. 2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій на вимогу працівників органів системи Фонду зобов'язані створювати нормальні умови для роботи зазначених працівників, які здійснюють функції, передбачені цим Законом, іншими законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо надання необхідної документації.  
267. Стаття 15. Обов'язок дотримання законодавства про державну та комерційну таємниці, відповідальність за його порушення  
268. 1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці органами системи Фонду.  
269. 2. Працівники органів системи Фонду та особи, які залучаються ним до роботи в процесі здійснення своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну та комерційну таємниці, розголошення державної та комерційної таємниць, які охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність згідно із законодавством України.  
270. ГЛАВА ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ  
271. Стаття 16. Нормативно-правові акти Фонду  
272. 1. Фонд на основі та на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України відповідно до частини другої статті 4 цього Закону приймає нормативно-правові акти з питань, що віднесені до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, фізичних осіб.  
273. Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.  
274. 2. Оскарження актів та рішень Фонду проводиться у порядку, встановленому законодавством.  
275. Стаття 17. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами  
276. 1. На запити Фонду в процесі здійснення ним своїх функцій органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та їх посадові особи зобов'язані надавати відповідно до законодавства інформацію, що є необхідною для здійснення Фондом своїх повноважень.  
277. 2. У разі відмови або ухилення від своєчасного надання необхідної інформації або документації на вимогу Фонду, а також за надання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів і підприємств підлягають притягненню до відповідальності у порядку, встановленому законодавством України.  
278. Стаття 18. Відповідальність працівників органів системи Фонду  
279. Працівники органів системи Фонду за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законами.  
280. ГЛАВА ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
281. Стаття 19. Взаємовідносини Верховної Ради України з Фондом  
282. 1. Верховна Рада України через Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність Фонду щодо дотримання ним законності при виконанні повноважень, передбачених цим Законом, та завдань, поставлених перед Фондом, згідно із законодавством України.  
283. 2. Комітет Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії.  
284. 2. Комітети Верховної Ради України у разі необхідності заслуховують доповіді, інформації (повідомлення) Фонду з питань, що відносяться до компетенції комітетів.  
285. 3. На підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Фонду комітети Верховної Ради України чи Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації можуть розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства України, а також готувати висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених порушень у сферах діяльності Фонду, які подаються на розгляд Верховної Ради України.  
286. Стаття 20. Аналіз діяльності Фонду  
287. 1. Фонд подає Верховній Раді України щоквартально аналітичну довідку про хід приватизації.  
288. 2. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду про виконання Державної програми приватизації.  
289. 3. Попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Фонду, які подаються ним Верховній Раді України, здійснюється Рахунковою палатою.  
290. Звіти Фонду подаються до Рахункової палати не пізніше ніж за десять днів до розгляду у комітетах Верховної Ради України та Спеціальною контрольна комісією Верховної Ради України з питань приватизації Комісії і не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до розгляду Верховною Радою України.  
291. Стаття 21. Взаємовідносини Фонду з центральними органами виконавчої влади  
292. 1. Фонд взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами державної власності.  
293. 2. Проекти законів, актів Президента України та інших нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Фонду і виконання його функцій, надсилаються цими органами Фонду для надання висновків, які розглядаються відповідними органами.  
294. 3. Фонд, реґіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:  
295. 1) залучають до складу комісії з приватизації представників органів виконавчої влади;  
296. 2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;  
297. 3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу.  
298. Стаття 22. Взаємовідносини органів системи Фонду з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  
299. 1. Фонд, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення та представництва взаємодіють з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.  
300. 2. Фонд, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку регіонів:  
301. 1) залучають до складу комісії з приватизації представників органів місцевого самоврядування;  
302. 2) інформують місцеві державні адміністрації та місцеві ради про співвідношення майнового потенціалу;  
303. 3) дають методичні рекомендації щодо проведення оцінки майна об'єктів комунальної власності;  
304. 4) забезпечують методологічний підхід до проведення відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.  
305. 3. Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення та представництва Фонду виконують повноваження, делеговані їм органами місцевого самоврядування, щодо відчуження, управління, передачі в оренду комунального майна та звітують радам про виконання цих повноважень.  
306. ГЛАВА V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ  
307. Стаття 23. Гарантії здійснення повноважень Фонду  
308. 1. Втручання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність органів системи Фонду забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством.  
309. 2. Вплив у будь-якій формі на працівників системи органів Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.  
310. Стаття 24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів системи Фонду  
311. 1. Фінансування органів системи Фонду здійснюється з державного бюджету та Фонду приватизації. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання органів системи Фонду, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження бюджету. Обсяг асигнувань з Фонду приватизації встановлюється Державною програмою приватизації.  
312. 2. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, а також інших витрат, пов'язаних з діяльністю органів системи Фонду, здійснюється з Фонду приватизації в межах, визначених Державною програмою приватизації.  
313. 3. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Фонду затверджуються Головою Фонду в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.  
314. Кошторис витрат на утримання органів системи Фонду затверджується у встановленому порядку.  
315. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна в Автономній Республіці Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями протягом місяця після їх створення.  
316. Стаття 25. Прикінцеві положення  
317. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
318. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
319. 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України".  
320. 4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
321. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
322. привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;  
323. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;  
324. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
325. 5. Фонду державного майна України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
326. забезпечити перегляд і скасування прийнятих ним нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
327. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
328. 6. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.