Кількість абзаців - 128 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і суб'єктами господарювання (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і суб’єктами господарювання
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) доповнити Кодекс статтею 175-2 такого змісту:
 
7. "Стаття 175-2. Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
 
8. Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим,
 
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
10. 2) у статті 223:
 
11. частину першу після цифр "175, " доповнити цифрами "175-2, ";
 
12. у частині другій:
 
13. у пункті 1 слова "до семи", "до десяти" замінити відповідно словами "до сімдесяти", "до ста";
 
14. у пункті 1-1 слова "до шести", "до дев’яти" замінити відповідно словами "до п’ятдесяти", "до вісімдесяти";
 
15. у пункті 2 слова "до шести", "до восьми" замінити відповідно словами "до п’ятдесяти", "до вісімдесяти".
 
16. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
17. 1) доповнити Кодекс статтею 183-6 такого змісту:
 
18. "Стаття 183-6. Особливості провадження у справах за зверненням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки
 
19. 1. Провадження у справах за зверненням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки під час здійснення ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання такого органу щодо повного або часткового зупинення:
 
20. роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць;
 
21. експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів;
 
22. проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних;
 
23. випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;
 
24. надання послуг.
 
25. 2. Подання подається до суду першої інстанції протягом 96 годин з дня виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також виявлення порушень вимог законодавства у сфері техногенної безпеки, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинне містити:
 
26. 1) найменування адміністративного суду;
 
27. 2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку заявника;
 
28. 3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, якщо такий відомий, стосовно суб’єкта господарювання та об’єкта, до якого застосовуватимуться заходи, передбачені частиною першою цієї статті;
 
29. 4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
 
30. 5) перелік вимог, у разі виконання яких заявник вважатиме за можливе зупинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті;
 
31. 6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
32. 7) підпис уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, що скріплюється печаткою.
 
33. 3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та встановлює йому строк, але не більше ніж 48 годин, для усунення недоліків.
 
34. Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.
 
35. Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту повернення подання.
 
36. 4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, коли:
 
37. 1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;
 
38. 2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.
 
39. 5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.
 
40. 6. Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 48 годин з моменту її винесення.
 
41. 7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше ніж протягом 96 годин з моменту звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.
 
42. Розгляд подання відбувається за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, та суб’єкта господарювання, стосовно якого його внесено.
 
43. Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.
 
44. 8. У постанові суду зазначаються:
 
45. 1) дата прийняття постанови;
 
46. 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
 
47. 3) найменування сторін, їх місцезнаходження, а також місцезнаходження об’єкта, до якого застосовуються заходи, визначені у частині першій цієї статті;
 
48. 4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон та висновок суду по суті вимог;
 
49. 5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;
 
50. 6) порядок подання заяви про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті;
 
51. 7) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
 
52. 9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.
 
53. Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційному порядку за загальною процедурою.
 
54. 10. На обчислення строків, установлених цією статтею, не поширюються норми статті 103 цього Кодексу.
 
55. Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.
 
56. До строків, установлених цією статтею, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.
 
57. 11. Постанова суду про застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, складається та підписується у день її прийняття, а її копії не пізніше наступного дня надсилаються рекомендованим листом сторонам із повідомленням.
 
58. Постанова суду першої інстанції набирає законної сили наступного дня після завершення строку її оскарження та підлягає негайному виконанню суб’єктом господарювання.
 
59. 12. Розгляд питання про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється судом протягом 24 годин з моменту надходження заяви із підтверджуючими матеріалами суб’єкта господарювання до суду про повне усунення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки із запрошенням представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки.
 
60. За результатами цього розгляду суд приймає рішення про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, або про відмову в задоволенні заяви.
 
61. 13. Позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги у справах, передбачених частиною першою цієї статті, подаються до адміністративного суду без сплати судового збору.";
 
62. 2) частину першу статті 256 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
63. "10) повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров’ю людей.".
 
64. 3. У Законі України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2007 р., № 4, ст. 34; 2010 р., № 28, ст. 353; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
65. 1) у статті 7:
 
66. частину першу викласти у такій редакції:
 
67. "Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форми власності здійснюється відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки.";
 
68. абзац другий пункту 2 та пункт 3 частини сьомої викласти у такій редакції:
 
69. "У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, звертатися з поданням до суду про повне або часткове зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг;
 
70. 3) здійснювати в порядку, передбаченому законом, контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У разі виявлення порушень звертатися з поданням до суду про зупинення проведення будівельно-монтажних робіт; ";
 
71. 2) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
72. "Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
 
73. Виробничі, житлові, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
 
74. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівля, споруда, приміщення або їх частини) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).
 
75. Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
 
76. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформлюється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.
 
77. Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
 
78. Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності.
 
79. Критерій віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього та незначного ступеня ризику визначається Кабінетом Міністрів України.
 
80. Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки (дозвільного органу).
 
81. Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її надходження.
 
82. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а у разі надсилання її рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
 
83. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її дозвільному органу.
 
84. Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб’єкту господарювання для доопрацювання.
 
85. У разі коли дозвільним органом не зареєстровано декларацію або не відмовлено в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає на одинадцятий робочий день з дня, з якого декларацію необхідно було зареєструвати. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
86. Декларація не подається:
 
87. на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
 
88. орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником.
 
89. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дати реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
 
90. Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
91. Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.".
 
92. 4. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488; 2009 р., № 15, ст. 188; 2010 р., № 5, ст. 42):
 
93. 1) абзац другий і третій частини першої статі 28 виключити;
 
94. 2) статтю 29 викласти у такій редакції:
 
95. "Стаття 29. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту
 
96. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, утворюється та діє відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
97. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту:
 
98. здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання, а також громадянами, іноземцями і особами без громадянства;
 
99. звертається до суду з поданнями про зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей;
 
100. реєструє декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
101. накладає відповідно до закону штрафи на підприємства, установи і організації за порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
102. проводить відповідно до законодавства дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил, а також розслідування обставин і причин аварій і надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, приймає за результатами розслідувань обов’язкові для виконання рішення з питань, віднесених до його компетенції;
 
103. здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних і транспортних комунікацій;
 
104. виконує інші повноваження, визначені законодавством.
 
105. 3. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту:
 
106. у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки складають акти перевірок, приписи про усунення порушень;
 
107. пред’являють громадянам, іноземцям і особам без громадянства, підприємствам, установам та організаціям вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів у сфері цивільного захисту, дають обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції;
 
108. складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту;
 
109. надсилають в установленому законом порядку матеріали про порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;
 
110. фіксують в порядку, передбаченому законом, у разі потреби процес проведення планової чи позапланової перевірки із застосуванням засобів фото-, кіно-, відеознімання та аудіозапису;
 
111. перевіряють наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
 
112. перевіряють наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та ведення обліку;
 
113. здійснюють контроль за виконанням правил охорони життя людей на водних об’єктах;
 
114. здійснюють контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;
 
115. здійснюють контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;
 
116. проводять в установленому законодавством порядку державну експертизу проектів будівництва та інших об’єктів, віднесених до ІV і V категорій складності, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, будівельним нормам, державним стандартам і правилам з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, а також проводять державну експертизу проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;
 
117. розглядають технічні завдання та робочі проекти на улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ, що стосується інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;
 
118. здійснюють контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 
119. здійснюють інші повноваження, визначені законодавством.";
 
120. 3) статті 30, 30-1 і 30-2 виключити;
 
121. 4) у частині першій статті 38 слова "урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту";
 
122. 5) у частині першій статті 40 слова "урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту".
 
123. 5. Частину п’яту статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2011 р., № 21, ст. 144) після слів "чи його заступника" доповнити словами "або за рішенням суду в порядку, встановленому законодавством".
 
124. 6. Пункт 77 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, із змінами, внесеними законами України від 3 листопада 2011 року № 3995-VІ і від 22 березня 2012 року № 4619 - VІ) виключити.
 
125. 7. Доповнити статтю 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України 2012 р., № 14, ст. 87; із змінами, внесеними законами України від 6 жовтня 2011 року № 3828-VІ і від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ) пунктом 22 такого змісту:
 
126. "22) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, - у разі звернення з поданням щодо повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров’ю людей.".
 
127. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.