Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України '' Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини '' щодо національного превентивного механізму (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст. 240) такі зміни:
 
3. 1) у статті 13:
 
4. а) доповнити статтю пунктом 3-1 такого змісту:
 
5. "3-1) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина";
 
6. б) пункти 5 і 8 викласти відповідно в такій редакції:
 
7. "5) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах.
 
8. Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється у порядку, встановленому законодавством";
 
9. "8) відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування такі місця:
 
10. місця, в яких особи примусово тримаються за рішенням суду або адміністративного органу відповідно до закону, в тому числі ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, міські, районні, лінійні відділи органів внутрішніх справ, спеціалізовані автомобілі (у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм), приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах, заклади примусового лікування;
 
11. психіатричні заклади;
 
12. пункти тимчасового розміщення біженців;
 
13. приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон;
 
14. будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
 
15. психоневрологічні інтернати;
 
16. геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів;
 
17. пансіонати для ветеранів війни і праці;
 
18. соціально-реабілітаційні центри";
 
19. в) доповнити статтю пунктом 8-1 такого змісту:
 
20. "8-1) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 цієї статті, та отримувати інформацію про умови їх тримання";
 
21. г) пункт 12 доповнити словами "вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення їх діяльності у цій галузі";
 
22. 2) доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
23. "Стаття 19-1.- Виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму
 
24. На Уповноваженого покладаються функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
 
25. Для виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений:
 
26. 1) здійснює регулярні відвідування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості;
 
27. 2) проводить опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, з метою отримання інформації щодо умов їх тримання, а також інших осіб, які можуть надати таку інформацію;
 
28. 3) вносить органам державної влади, державним органам, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності, у тому числі зазначеним у пункті 8 статті 13 цього Закону, пропозиції щодо попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
 
29. 4) залучає на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до регулярних відвідувань місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних;
 
30. 5) реалізовує інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
31. Опитування осіб, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, здійснюється Уповноваженим за відсутності третіх осіб та в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, а на вимогу Уповноваженого таке опитування в разі потреби може здійснюватися у присутності перекладача, лікаря, працівників установ, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, а у випадку опитування неповнолітнього - його законного представника, педагога або психолога.
 
32. Представники громадських організацій, експерти, учені та фахівці, які залучені Уповноваженим на договірних засадах до виконання функцій національного превентивного механізму, відвідують на підставі окремого доручення Уповноваженого місця, зазначені у пункті 8 статті 13 цього Закону, та з додержанням вимог частини третьої цієї статті можуть опитувати осіб, які перебувають у таких місцях, з метою отримання інформації щодо умов їх тримання.
 
33. Інформація з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційна, одержана Уповноваженим, представниками громадських організацій, експертами, ученими та фахівцями, які залучені Уповноваженим до виконання функцій національного превентивного механізму, під час опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, використовується з додержанням законодавства України про інформацію.
 
34. За запитом Уповноваженого органи державної влади, державні органи, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності повинні надавати інформацію про чисельність осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, а також про кількість таких місць та їх місцезнаходження.
 
35. У секретаріаті Уповноваженого утворюється окремий структурний підрозділ з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. До роботи в цьому структурному підрозділі залучаються з додержанням рівного представництва чоловіків і жінок та представництва національних меншин фахівці різних спеціальностей, які мають належну професійну підготовку.
 
36. Уповноважений щороку готує спеціальну доповідь про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Така доповідь оприлюднюється в засобах масової інформації та надсилається Президентові України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України з додержанням законодавства України про інформацію.
 
37. Під час виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений взаємодіє з Підкомітетом з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету проти катувань, утвореним відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також із міжнародними організаціями і відповідними органами іноземних держав, діяльність яких пов'язана із цією сферою.
 
38. Видатки на фінансування національного превентивного механізму передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком";
 
39. 3) частину першу статті 22 доповнити пунктом такого змісту:
 
40. "3) розглядати пропозиції Уповноваженого щодо поліпшення їх діяльності у галузі захисту прав і свобод людини і громадянина та у місячний строк з дня одержання пропозицій надавати вмотивовану письмову відповідь на них".
 
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
43. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Уповноваженим функцій національного превентивного механізму.