Кількість абзаців - 483 Розмітка (ліва колонка)


Про нормативно-правові акти (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про нормативно-правові акти
 
3. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком, визначає систему, види, ієрархію нормативно-правових актів та встановлює єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення.
 
4.

 
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі та в інших нормативно-правових актах терміни вживаються в такому значенні:
 
8. аналогія закону ( застосування до неврегульованих суспільних відносин положень нормативно-правових актів, які регулюють подібні суспільні відносини;
 
9. аналогія права ( застосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими актами, загальних принципів права;
 
10. глава ( структурна одиниця закону, що об’єднує статті, які регулюють окрему групу правовідносин у межах предмета регулювання нормативно-правового акта;
 
11. дія нормативно-правового акта у часі ( застосування нормативно-правового акта стосовно фактів (дій, подій) чи правовідносин, що виникли після набрання ним чинності або до набрання ним чинності і тривали на момент набрання актом чинності;
 
12. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів ( автоматизована система збирання, накопичення, обліку та зберігання нормативно-правових актів;
 
13. закон ( нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, який регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом встановлення статусу, загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів таких відносин та відповідальності за порушення зазначених правил;
 
14. законодавство України ( утворена на ієрархічній основі система нормативно-правових актів та міжнародних договорів України;
 
15. зворотна дія нормативно-правового акта у часі ( застосування нормативно-правового акта стосовно фактів (дій, подій), правовідносин, що виникли до дня набрання ним чинності (введення в дію);
 
16. інкорпорація ( упорядкування нормативно-правових актів у збірники чи зібрання шляхом розташування їх у хронологічному порядку або за предметом регулювання;
 
17. інструкція ( акт, що детально визначає зміст і методику правового регулювання у певній сфері суспільних відносин;
 
18. книга ( структурна одиниця кодексу, що об’єднує кілька розділів, які регулюють окрему підгалузь права в межах предмета його регулювання;
 
19. кодекс ( закон, який об’єднує та систематизує норми права, що належать до певної галузі законодавства, і регулює суспільні відносини у відповідній сфері;
 
20. кодифікація ( процес зведення різних нормативно-правових актів у єдиний, внутрішньо узгоджений та структурований акт шляхом переробки їх змісту;
 
21. колізійна норма ( норма права, яка визначає порядок врегулювання колізії між нормами кількох нормативно-правових актів, якщо вони по-різному за змістом і формою регулюють одні й ті самі правовідносини;
 
22. консолідація ( об’єднання в єдиний нормативно-правовий акт кількох актів, які регулюють певну сферу суспільних відносин, без зміни їх змісту;
 
23. норма права ( санкціоноване державою загальнообов’язкове правило поведінки, спрямоване на врегулювання суспільних відносин шляхом надання їх учасникам прав, встановлення обов’язків та юридичної відповідальності;
 
24. нормативно-правовий акт ( офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування;
 
25. нормотворча діяльність ( діяльність, пов’язана з плануванням, розробленням, проведенням експертизи, прийняттям (виданням) нормативно-правового акта, внесенням до нього змін, припиненням ним чинності;
 
26. нормотворча ініціатива ( офіційне подання за встановленою процедурою суб’єктами нормотворчої ініціативи проектів нормативно-правових актів;
 
27. нормотворча пропозиція ( вмотивоване подання, що вноситься уповноваженим суб’єктом, щодо необхідності прийняття (видання) нормативно-правового акта, внесення до нього змін або визнання його таким, що втратив чинність;
 
28. нормотворчий процес ( спеціальна організаційно-правова діяльність уповноважених суб’єктів, яка полягає в ініціюванні, підготовці, розгляді проектів нормативно-правових актів та прийнятті (виданні) цих актів і набранні ними чинності;
 
29. офіційне друковане видання ( видання органів державної влади та органів місцевого самоврядування (відомості, бюлетені, збірники, вісники тощо), які використовуються для оприлюднення прийнятих (виданих) цими органами нормативно-правових актів, інших рішень з питань їх діяльності, обов’язковість оприлюднення яких передбачена законодавством;
 
30. офіційне оприлюднення ( доведення нормативно-правового акта до відома фізичних та юридичних осіб шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, інформаційного повідомлення в друкованих засобах масової інформації, оголошення через телебачення і радіо та в інший спосіб, визначений законодавством;
 
31. офіційне опублікування ( розміщення прийнятого (виданого) нормативно-правового акта в офіційному друкованому виданні в порядку, визначеному цим Законом;
 
32. підзаконний нормативно-правовий акт ( нормативно-правовий акт суб’єкта нормотворення, який приймається (видається) на основі Конституції і законів України, міжнародних договорів України та спрямований на їх реалізацію;
 
33. правила ( акт, який конкретизує норми права загального характеру з метою регулювання поведінки суб’єктів правовідносин у певних галузях законодавства і вирішує процедурні питання;
 
34. порядок ( акт, що встановлює механізм реалізації прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-правового акта та умови провадження певної діяльності;
 
35. преамбула ( вступна частина нормативно-правового акта, яка стисло визначає предмет його регулювання;
 
36. регламент ( акт органу державної влади, органу місцевого самоврядування, що визначає порядок і процедуру діяльності відповідного органу та його структурних підрозділів;
 
37. розділ ( структурна одиниця нормативно-правового акта, що об’єднує кілька глав закону чи пунктів підзаконного нормативно-правового акта, які регулюють окрему групу правовідносин у межах предмета регулювання нормативно-правового акта;
 
38. система нормативно-правових актів ( взаємопов’язана сукупність нормативно-правових актів, яка ієрархічно структурована від актів вищої юридичної сили до актів нижчої юридичної сили та взаємозалежна між актами однакової юридичної сили;
 
39. систематизація нормативно-правових актів ( упорядкування нормативно-правових актів шляхом їх зведення у певну внутрішню систему уповноваженими на це суб’єктами нормотворення, що здійснюється у формі інкорпорації, консолідації та кодифікації;
 
40. статут, положення ( акт, що визначає статус, обсяг повноважень органів виконавчої влади, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування, крім випадків коли ці терміни визначені законами по-іншому;
 
41. техніка нормопроектування ( система засобів, методів і прийомів підготовки нормативно-правових актів;
 
42. юридична сила - властивість нормативно-правових актів, що визначає їх взаємну ієрархічну підпорядкованість та співвідношення обов’язковості між ними в системі законодавства.
 
43. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
44. 1. Дія цього Закону поширюється на нормативно-правові акти, зазначені у статті 6 цього Закону, за винятком Конституції України.
 
45. 2. Якщо у тексті правового акта одночасно містяться норми права та індивідуально-правозастосовні норми, він вважається нормативно-правовим.
 
46. Стаття 3. Суб’єкти нормотворення
 
47. 1. Відповідно до Конституції та законів України суб’єктами нормотворення є:
 
48. 1) громадяни України;
 
49. 2) Верховна Рада України;
 
50. 3) Президент України;
 
51. 4) Кабінет Міністрів України;
 
52. 5) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи;
 
53. 6) інші органи державної влади, яким відповідно до законодавства надано повноваження суб’єктів нормотворення;
 
54. 7) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
 
55. 8) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
 
56. 9) міністерства та інші республіканські органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
 
57. 10) голови місцевих державних адміністрацій;
 
58. 11) територіальні громади;
 
59. 12) органи місцевого самоврядування.
 
60. Стаття 4. Делегування нормотворчих повноважень
 
61. 1. Делегування нормотворчих повноважень може здійснюватися виключно у випадках, визначених законом.
 
62. 2. У нормативно-правовому акті про делегування нормотворчих повноважень, якщо інше не передбачено законом, визначається:
 
63. 1) суб’єкт, якому делегуються нормотворчі повноваження та їх обсяг;
 
64. 2) строк делегування (у разі потреби);
 
65. 3) орган, на який покладається відповідальність і контроль за виконанням делегованих повноважень;
 
66. 4) матеріально-фінансове забезпечення виконання делегованих повноважень (у разі потреби).
 
67. Стаття 5. Правонаступництво у нормотворчості
 
68. 1. У разі припинення суб’єкта нормотворчих повноважень (ліквідації, реорганізації тощо) питання про внесення змін, скасування чи визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта, який прийнятий (виданий) таким суб’єктом, вирішується його правонаступником або в іншому порядку, встановленому законодавством.
 
69. Розділ ІІ. ВИДИ, ФОРМИ ТА ІЄРАРХІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 
70. Стаття 6. Нормативно-правові акти, їх види та форми
 
71. 1. Видами нормативно-правових актів є закони та підзаконні нормативно-правові акти.
 
72. 2. Законами є:
 
73. 1) Конституція України - Основний Закон України;
 
74. 2) кодекси України;
 
75. 3) закони України.
 
76. 3. Підзаконними нормативно-правовими актами є:
 
77. 1) постанови Верховної Ради України;
 
78. 2) укази Президента України;
 
79. 3) постанови Кабінету Міністрів України;
 
80. 4) накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, накази їх територіальних органів;
 
81. 5) накази, постанови, розпорядження інших органів державної влади, які відповідно до законодавства є суб’єктами нормотворення;
 
82. 6) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
83. 7) постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
84. 8) накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
 
85. 9) розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;
 
86. 10) рішення місцевих референдумів;
 
87. 11) рішення місцевих рад та їх виконавчих органів;
 
88. 12) розпорядження сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних рад.
 
89. 4. Складовою частиною нормативно-правових актів можуть бути правила, порядок, регламент, статут, положення, інструкція, які мають однакову юридичну силу з нормативно-правовими актами, що їх затверджують.
 
90. Стаття 7. Юридична сила та ієрархія нормативно-правових актів
 
91. 1. В Україні встановлюється така ієрархія нормативно-правових актів:
 
92. 1) Конституція України в системі нормативно-правових актів України має найвищу юридичну силу;
 
93. 2) закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати Конституції та чинним міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
94. 3) постанови Верховної Ради України, укази Президента України приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 4 (12 цієї статті;
 
95. 4) постанови Кабінету Міністрів України приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 5-12 цієї статті;
 
96. 5) накази, розпорядження, постанови, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 6 (12 цієї статті;
 
97. 6) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України і мають на території Автономної Республіки Крим вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 7 (8, 10 цієї статті;
 
98. 7) накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і мають на території Автономної Республіки Крим вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 10 цієї статті;
8) накази територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади видаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 10 цієї статті;
9) розпорядження голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 10 цієї статті;
10) розпорядження голів районних державних адміністрацій приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
11) рішення місцевих референдумів нормативного характеру приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 12 цієї статті;
 
99. 12) рішення місцевих рад нормативного характеру приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж акти їх виконавчих органів або відповідно розпорядження сільського, селищного, міського голови або голови районної у місті, районної, обласної ради.
 
100. Стаття 8. Юридична сила міжнародних договорів України
 
101. 1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 2 (12 статті 7 цього Закону.
 
102. 2. Міжнародні договори України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких відбулося у формі указу Президента України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 3 (12 статті 7 цього Закону.
 
103. 3. Міжнародні договори України, що укладаються від імені Уряду України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких відбулося у формі указу Президента України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 3 (12 статті 7 цього Закону.
 
104. 4. Міжнародні договори України, що укладаються від імені Уряду України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів України, мають вищу юридичну силу, ніж постанови Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 5 (12 статті 7 цього Закону.
 
105. 5. Міжвідомчі міжнародні договори, що укладаються від імені міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, затвердження яких відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів України, мають вищу юридичну силу, ніж постанови Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 5 (12 статті 7 цього Закону.
 
106. 6. Міжвідомчі міжнародні договори, що укладаються від імені міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, прийняття яких чи приєднання до яких відбулося у формі нормативно-правового акта цих органів, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 5 (12 статті 7 цього Закону.
 
107. Розділ ІІІ. ТЕХНІКА НОРМОПРОЕКТУВАННЯ
 
108. Стаття 9. Техніка нормопроектування та її загальні вимоги
 
109. 1. Проекти нормативно-правових актів розробляються з дотриманням вимог техніки нормопроектування.
 
110. 2. Проект нормативно-правового акта повинен:
 
111. 1) відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання;
 
112. 2) не повторювати норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах;
 
113. 3) не повторювати положень, які містяться в тексті цього проекту нормативно-правового акта;
 
114. 4) включати положення, що належать до одного і того самого предмета правового регулювання;
 
115. 5) бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру;
 
116. 6) бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим, компактним та послідовним.
 
117. 3. У тексті нормативно-правового акта розміщуються спочатку положення загального, а потім спеціального характеру.
 
118. Стаття 10. Структура закону
 
119. 1. Закон може складатися з:
 
120. 1) назви;
 
121. 2) преамбули;
 
122. 3) розділів, глав, статей, частин статей, пунктів, підпунктів, абзаців;
 
123. 4) прикінцевих положень;
 
124. 5) перехідних положень;
 
125. 6) додатків;
 
126. 7) тексту міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору);
 
127. 8) тексту офіційного перекладу міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору).
 
128. Стаття 11. Кодекс та особливості його структури
 
129. 1. Кодекс складається з розділів і глав. Окремий кодекс може складатися з книг, які поділяються на розділи та глави. Кодекс може складатися із загальної та особливої частин.
 
130. 2. У загальній частині кодексу містяться завдання, принципи, визначення термінів, інститутів та інші загальні нормативні положення, які характеризуються підвищеною стабільністю і становлять правову основу для застосування норм особливої частини.
 
131. 3. В особливій частині кодексу містяться конкретні правила поведінки суб’єктів суспільних відносин, що є предметом правового регулювання такого нормативно-правового акта, визначення правових наслідків невиконання цих правил.
 
132. 4. Загальна та особлива частини повинні бути органічно пов’язані між собою і містити норми, необхідні і достатні для їх застосування залежно від особливостей предмета правового регулювання.
 
133. Стаття 12. Структура підзаконного нормативно-правового акта
 
134. 1. Підзаконний нормативно-правовий акт може складатися з:
 
135. 1) назви;
 
136. 2) преамбули;
 
137. 3) розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, абзаців;
 
138. 4) додатків.
 
139. Стаття 13. Реквізити нормативно-правового акта
 
140. 1. Нормативно-правовий акт повинен містити такі реквізити:
 
141. 1) повну назву суб’єкта нормотворення, крім законів, форму нормативно-правового акта, дату його прийняття (видання);
 
142. 2) номер акта;
 
143. 3) посаду, прізвище та ім’я уповноваженої посадової особи, яка підписала нормативно-правовий акт;
 
144. 4) дату державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві юстиції України, якщо він підлягає такій реєстрації.
 
145. Стаття 14. Назва нормативно-правового акта
 
146. 1. Нормативно-правовий акт повинен мати лаконічну назву із зазначенням предмета правового регулювання.
 
147. 2. Нормативно-правовий акт не може мати назву, однакову з назвою іншого чинного нормативно-правового акта.
 
148. Стаття 15. Преамбула нормативно-правового акта
 
149. 1. Нормативно-правовий акт може містити преамбулу.
 
150. 2. Преамбула нормативно-правового акта не може повторювати зміст інших його структурних складових.
 
151. 3. Преамбула нормативно-правового акта є його невід’ємною частиною і підлягає врахуванню під час тлумачення, роз’яснення і застосування цього акта.
 
152. Стаття 16. Позначення складових частин тексту нормативно-правового акта
 
153. 1. Книги, розділи і глави нормативно-правового акта повинні мати коротку, чітко сформульовану назву, що відображає їх зміст.
 
154. 2. Книги і розділи нормативно-правового акта нумеруються римськими цифрами.
 
155. 3. Глави і статті нормативно-правового акта мають наскрізну нумерацію арабськими цифрами.
 
156. 4. Частини статей у законах, а також пункти у підзаконних актах позначаються арабськими цифрами.
 
157. 5. Пункти статей позначаються арабськими цифрами з дужками.
 
158. 6. Підпункти пунктів починаються з абзацу та позначаються арабськими цифрами з дужками.
 
159. 7. Абзаци починаються з абзацу без позначення цифрою.
 
160. Стаття 17. Посилання на складові частини нормативно-правового акта
 
161. 1. Посилання на книгу, розділ, главу, статтю складається з назви відповідної складової частини (книга, розділ, глава, стаття), її порядкового номера і зазначення форми нормативно-правового акта, його назви.
 
162. 2. Посилання на частину, пункт, підпункт, абзац складається з назви відповідної складової частини (частина, пункт, підпункт, абзац), її номера і зазначення форми нормативно-правового акта, його назви.
 
163. 3. У разі коли посилання робиться на дві та більше складових частин нормативно-правового акта, вони перелічуються за висхідною нумерацією перед посиланням на форму нормативно-правового акта та його назву.
 
164. 4. Для письмового посилання назви складових частин нормативно-правового акта можуть скорочуватися:
 
165. 1) книга - "кн.";
 
166. 2) розділ - "розд.";
 
167. 3) глава - "гл.";
 
168. 4) стаття - "ст.";
 
169. 5) частина - "ч.";
 
170. 6) пункт - "п.";
 
171. 7) підпункт - "пп.";
 
172. 8) абзац - "абз.".
 
173. Стаття 18. Прикінцеві положення нормативно-правового акта
 
174. 1. Прикінцеві положення розміщуються в кінці нормативно-правового акта і містять: порядок набрання чинності таким актом або його окремими нормами; перелік нормативно-правових актів, що втрачають чинність; зміни, що вносяться до інших нормативно-правових актів. У разі потреби прикінцеві положення можуть містити доручення, пов’язані з набранням чинності нормативно-правовим актом.
 
175. Стаття 19. Перехідні положення нормативно-правового акта
 
176. 1. Перехідні положення включаються до нормативно-правового акта у разі, коли:
 
177. 1) акт має зворотну дію в часі;
 
178. 2) акт виконуватиметься поетапно;
 
179. 3) нормативно-правові акти, що застосовувалися до набрання чинності прийнятим (виданим) нормативно-правовим актом, встановлювали інший порядок реалізації одних і тих самих прав і свобод та виконання обов’язків;
 
180. 4) нормативно-правові акти, що застосовувалися до набрання чинності прийнятим (виданим) нормативно-правовим актом, встановлювали певний статус суб’єктів правовідносин і виникла потреба у підтвердженні набутого раніше статусу;
 
181. 5) інші нормативно-правові акти або їх окремі положення врегульовують правовідносини, пов’язані з виконанням цього нормативно-правового акта.
 
182. Стаття 20. Додатки до нормативно-правового акта
 
183. 1. Додаток до нормативно-правового акта є його невід’ємною частиною та має таку саму юридичну силу, як і відповідний акт.
 
184. 2. Посилання на додаток повинно міститися у тексті нормативно-правового акта.
 
185. 3. У додатку до нормативно-правового акта можуть міститися:
 
186. 1) зміни до нормативно-правових актів або перелік нормативно-правових актів, які втрачають чинність у зв’язку з прийняттям (виданням) такого акта;
 
187. 2) строк виконання, перелік суб’єктів, об’єктів, форми та зразки документів тощо, а також умови та вимоги, необхідні для виконання нормативно-правового акта;
 
188. 3) текст міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору);
 
189. 4) текст офіційного перекладу міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору);
 
190. 5) інші відомості.
 
191. Стаття 21. Особливості нормативно-правового акта про внесення змін до іншого нормативно-правового акта
 
192. 1. Зміни до нормативно-правового акта можуть вноситися шляхом зміни окремих його положень або викладення нормативно-правового акта у новій редакції.
 
193. 2. Зміни до нормативно-правового акта вносяться тим суб’єктом нормотворення, який прийняв (видав) цей акт, або його правонаступником, якщо інше не передбачено Конституцією України чи законом.
 
194. 3. Зміни до нормативно-правового акта вносяться лише шляхом прийняття нормативно-правового акта такого самого виду і такої самої юридичної сили.
 
195. 4. Нормативно-правовий акт викладається у новій редакції у разі, коли:
 
196. 1) змінюється наскрізна нумерація складових частин нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни;
 
197. 2) зміни вносяться до більшості положень нормативно-правового акта.
 
198. 5. Не допускається внесення змін до нормативно-правового акта про внесення змін до іншого нормативно-правового акта.
 
199. 6. Нормативно-правовий акт про внесення змін до іншого нормативно-правового акта повинен містити:
 
200. 1) назву нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни;
 
201. 2) джерело офіційного опублікування акта, до якого вносяться зміни, за винятком актів, які відповідно до цього Закону не підлягають опублікуванню.
 
202. Стаття 22. Вимоги до термінології нормативно-правового акта
 
203. 1. Термінологія нормативно-правового акта не може відрізнятися від термінології чинних нормативно-правових актів вищої або однакової з ним юридичної сили, якщо це спеціально не обумовлено відповідно до цієї статті.
 
204. 2. Терміни визначаються у нормативно-правовому акті, коли:
 
205. 1) термін вживається у значенні, що відрізняється від усталеного та/або закріпленого в лексикографічних джерелах (словниках);
 
206. 2) як термін вживається слово (словосполучення), яке не застосовувалося в термінології;
 
207. 3) як термін вживається слово (словосполучення), якого немає в українській мові;
 
208. 4) спеціальний неюридичний термін потребує визначення відповідно до предмета регулювання нормативно-правового акта.
 
209. 3. Для визначення терміна допускається посилання на інший нормативно-правовий акт, у якому розкрито значення такого терміна.
 
210. 4. Використання абревіатур допускається лише за умови їх визначення у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті.
 
211. Стаття 23. Вимоги до тексту нормативно-правового акта
 
212. 1. Текст нормативно-правового акта повинен відповідати нормам державної мови.
 
213. 2. Частина нормативно-правового акта викладається, як правило, одним реченням, пункт та підпункт викладаються одним реченням або частиною речення.
 
214. 3. У тексті нормативно-правового акта положення повинні бути викладені так, щоб не виникало різного тлумачення.
 
215. 4. У тексті нормативно-правового акта не допускається:
 
216. 1) позначення одними і тими самими словами (словосполученнями) різних понять та різними словами (словосполученнями) одних і тих самих понять;
 
217. 2) вживання слів (термінів) іншомовного походження за наявності українських відповідників;
 
218. 3) вживання зворотів розмовної мови та її експресивних форм, загальних міркувань, гасел, закликів, скорочення слів.
 
219. Стаття 24. Вимоги до стилю нормативно-правового акта
 
220. 1. Текст нормативно-правового акта викладається офіційно-діловим стилем.
 
221. Розділ ІV. НОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС
 
222. Стаття 25. Нормотворчий процес та його правове регулювання
 
223. 1. Нормотворчий процес регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами та прийнятими відповідно до них підзаконними нормативно-правовими актами.
 
224. Стаття 26. Стадії нормотворчого процесу
 
225. 1. Нормотворчий процес здійснюється за процедурою, що може складатися з таких самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій з підготовки та прийняття (видання) нормативно-правових актів:
 
226. 1) планування нормотворчої діяльності;
 
227. 2) внесення нормотворчої пропозиції і підготовка проекту нормативно-правового акта;
 
228. 3) проведення експертизи проекту нормативно-правового акта;
 
229. 4) внесення проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення;
 
230. 5) розгляд проекту нормативно-правового акта суб’єктом нормотворення;
 
231. 6) прийняття (видання) нормативно-правового акта;
 
232. 7) набрання чинності нормативно-правовим актом;
 
233. 8) введення нормативно-правового акта в дію.
 
234. Стаття 27. Планування нормотворчої діяльності
 
235. 1. Суб’єкти нормотворення з метою створення єдиної системи нормативно-правових актів, визначення основних напрямів та забезпечення прозорості нормотворчої діяльності, вдосконалення процесу підготовки нормативно-правових актів застосовують перспективне і поточне планування.
 
236. 2. У поточних планах (програмах) визначаються перелік нормативно-правових актів, основні етапи та строки їх підготовки, органи, відповідальні за розроблення таких проектів. Поточні плани (програми), як правило, складаються і затверджуються суб’єктом нормотворення на строк до одного року.
 
237. 3. Перспективні програми нормотворчої діяльності визначають напрями розвитку правового регулювання суспільних відносин і складаються та затверджуються суб’єктом нормотворення, як правило, строком на п’ять і більше років.
 
238. 4. Нормотворчі органи складають короткострокові плани, в яких визначаються послідовність і строки прийняття (видання) нормативно-правових актів, проекти яких розроблено і внесено на розгляд.
 
239. Стаття 28. Суб’єкти нормотворчої ініціативи
 
240. 1. Суб’єкти нормотворчої ініціативи визначаються Конституцією України, законами України про статус відповідних органів.
 
241. Стаття 29. Нормотворча пропозиція
 
242. 1. Фізичні та юридичні особи мають право звертатися з нормотворчими пропозиціями безпосередньо до суб’єктів нормотворення або через суб’єктів нормотворчої ініціативи чи за їх підтримкою.
 
243. 2. Безпосереднє звернення до суб’єкта нормотворення з нормотворчою пропозицією встановлює обов’язок такого суб’єкта дати належну відповідь суб’єкту нормотворчої пропозиції.
 
244. Стаття 30. Підготовка проекту нормативно-правового акта
 
245. 1. Під час підготовки проекту нормативно-правового акта розглядається ініціатива щодо необхідності прийняття (видання) нормативно-правового акта і ухвалення рішення про розроблення проекту, збираються необхідні матеріали та інформація, розробляється концепція проекту нормативно-правового акта, готуються текст проекту і пояснювальна записка до нього, здійснюється організаційно-технічне та фінансове забезпечення його підготовки.
 
246. 2. Якщо із змісту нормативно-правового акта, який приймається (видається), випливає необхідність у внесенні змін до чинного нормативно-правового акта одного з ним рівня або його скасуванні, одночасно готується проект відповідного нормативно-правового акта.
 
247. 3. Рішення щодо розроблення проекту нормативно-правового акта приймається суб’єктом нормотворення на підставі аналізу нормотворчої пропозиції з урахуванням необхідності врегулювання суспільних відносин, виявлення прогалин і суперечностей у законодавстві, виконання відповідних міжнародних зобов’язань України.
 
248. Стаття 31. Суб’єкти розроблення проекту нормативно-правового акта
 
249. 1. Проекти нормативно-правових актів розробляються:
 
250. 1) суб’єктами нормотворення та їх структурними підрозділами;
 
251. 2) тимчасовими комісіями, робочими групами, спеціально утвореними суб’єктами нормотворення;
 
252. 3) юридичними особами, об’єднаннями, що не мають статусу юридичної особи, та фізичними особами, в тому числі науковцями та іншими фахівцями, - з власної ініціативи, за дорученням суб’єктів нормотворення або за їх замовленням.
 
253. Стаття 32. Розроблення концепції проекту нормативно-правового акта
 
254. 1. Під час розроблення концепції проекту нормативно-правового акта:
 
255. 1) проводиться аналіз суспільних відносин та стану їх правового регулювання;
 
256. 2) визначається можливість врегулювання відповідних суспільних відносин без прийняття нормативно-правового акта;
 
257. 3) встановлюються причини необхідності та правові підстави розроблення проекту нормативно-правового акта;
 
258. 4) визначаються цілі проекту нормативно-правового акта, предмет правового регулювання та основні правові механізми реалізації нормативно-правового акта, обґрунтовується їх ефективність;
 
259. 5) передбачаються результати виконання нормативно-правового акта;
 
260. 6) визначаються сума коштів і ресурси, необхідні для виконання нормативно-правового акта;
 
261. 7) здійснюється організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки проекту нормативно-правового акта.
 
262. 2. Вимоги, зазначені у частині першій цієї статті, можуть не застосовуватися під час підготовки проекту нормативно-правового акта, що приймається на виконання нормативно-правового акта вищої юридичної сили, а також нормативно-правового акта про внесення змін.
 
263. Стаття 33. Подання проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення
 
264. 1. Суб’єкт нормотворчої ініціативи подає в установленому порядку суб’єкту нормотворення проект нормативно-правового акта з концепцією, пояснювальною запискою, необхідними довідковими та аналітичними матеріалами, висновком обов’язкової, а також іншої експертизи, якщо така проводилася.
 
265. 2. Проект нормативно-правового акта, виконання якого потребує фінансово-економічних витрат, подається на розгляд суб’єкта нормотворення з необхідними розрахунками витрат та визначенням джерел їх фінансування.
 
266. 3. Суб’єкт нормотворчої ініціативи має право відкликати поданий ним проект нормативно-правового акта до початку його розгляду суб’єктом нормотворення.
 
267. Стаття 34. Розгляд проекту нормативно-правового акта
 
268. 1. Суб’єкт нормотворення зобов’язаний розглянути поданий у встановленому порядку суб’єктом нормотворчої ініціативи проект нормативно-правового акта і прийняти рішення щодо нього.
 
269. 2. Проект нормативно-правового акта, поданий суб’єкту нормотворення, розглядається на предмет його економічної, юридичної, соціально-політичної доцільності.
 
270. Стаття 35. Експертиза проекту нормативно-правового акта
 
271. 1. Проекти нормативно-правових актів підлягають обов’язковій експертизі, зокрема:
 
272. 1) правовій - всі проекти нормативно-правових актів, а гендерно-правовій - проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини і громадянина, правосуб’єктності фізичних осіб, правового статусу іноземців та осіб без громадянства;
 
273. 2) науковій - всі проекти нормативно-правових актів;
 
274. 3) фінансово-економічній - проекти нормативно-правових актів, які передбачають або зумовлюють додаткові прибутки і видатки державного або місцевих бюджетів;
 
275. 4) екологічній - проекти нормативно-правових актів, що регулюють питання використання природних ресурсів та стану навколишнього природного середовища.
 
276. 2. У разі потреби щодо проекту нормативно-правового акта за рішенням суб’єкта нормотворення або за ініціативою його розробників може проводитися попередня, первинна, додаткова, повторна чи інша експертиза.
 
277. 3. У разі коли проект нормативно-правового акта має суспільне значення, може проводитися соціологічна експертиза.
 
278. 4. У разі коли проекти нормативно-правових актів стосуються питань регулювання економічної, фінансово-банківської, страхової та іншої діяльності, яка може впливати на рівень криміналізації суспільства, проводиться кримінологічна експертиза.
 
279. 5. Фінансування експертизи здійснюється відповідно до законодавства.
 
280. Стаття 36. Мета та завдання експертизи
 
281. 1. Експертиза проекту нормативно-правового акта проводиться для перевірки якості його підготовки та обґрунтованості, своєчасності прийняття (видання), виявлення можливих негативних наслідків дії такого нормативно-правового акта.
 
282. 2. Основними завданнями експертизи проекту нормативно-правового акта є: його об’єктивний всебічний розгляд; перевірка відповідності проекту положенням законодавства України; оцінка відповідності проекту сучасному рівню наукових знань; аналіз рівня використання світового досвіду; прогнозування соціально-економічних, правових наслідків виконання нормативно-правового акта; перевірка дотримання вимог техніки нормопроектування.
 
283. Стаття 37. Проведення обов’язкової правової експертизи
 
284. 1. Попередня правова експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться юридичними службами суб’єктів нормотворення.
 
285. 2. Міністерство юстиції України проводить правову експертизу проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, які подаються відповідно на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, на відповідність Конституції і законам України, вимогам техніки нормопроектування.
 
286. 3. Складовими частинами правової експертизи є гендерно-правова експертиза, експертиза проектів нормативно-правових актів на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, на предмет відповідності асquіs соmmunаutаіrе.
 
287. 4. Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів нормативно-правових актів на їх відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 
288. 5. Експертизі на предмет відповідності асquіs соmmunаutаіrе підлягають проекти нормативно-правових актів, якими регулюються правовідносини, подібні до правовідносин, урегульованих асquіs соmmunаutаіrе.
 
289. 6. Методика проведення правової експертизи затверджується Міністерством юстиції України.
 
290. Стаття 38. Проведення наукової експертизи
 
291. 1. Наукова експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться науково-дослідними організаціями та установами, вищими навчальними закладами відповідного профілю, спеціалізованими експертними організаціями, окремими науковцями, фахівцями (їх групами), які мають відповідну кваліфікацію та спеціальні знання у тій галузі науки, питання розвитку якої регулює проект нормативно-правового акта.
 
292. 2. До проведення експертизи можуть залучатися міжнародні установи та організації, іноземні науковці та фахівці.
 
293. 3. До проведення наукової експертизи не може залучатися суб’єкт, від якого надійшов проект нормативно-правового акта чи який брав участь у його розробленні.
 
294. 4. У разі наявності альтернативних проектів нормативно-правового акта наукова експертиза кожного з них проводиться тими самими експертами.
 
295. Стаття 39. Проведення обов’язкової фінансово-економічної експертизи
 
296. 1. Обов’язкова фінансово-економічна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.
 
297. 2. Методика проведення фінансово-економічної експертизи проектів нормативно-правових актів визначається Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.
 
298. Стаття 40. Незалежність експертів
 
299. 1. Під час оцінки проекту нормативно-правового акта експерти є незалежними від позиції суб’єкта нормотворення, на запит якого проводиться експертиза, та будь-якого іншого впливу.
 
300. Стаття 41. Висновки експертизи
 
301. 1. За результатами проведення експертизи готується висновок, що подається суб’єкту нормотворення.
 
302. 2. Висновок експертизи проекту нормативно-правового акта, який винесено на референдум або обговорення громадськості, публікується в офіційних виданнях або в друкованих засобах масової інформації.
 
303. 3. Суб’єкт проведення обов’язкової експертизи несе відповідальність у випадках, передбачених законом.
 
304. Стаття 42. Врахування результатів наукової експертизи
 
305. 1. Результати наукової експертизи проекту нормативно-правового акта розглядаються суб’єктом нормотворення під час його обговорення, прийняття чи визначення подальшої роботи. Висновок експертизи не є обов’язковим для врахування суб’єктом нормотворення.
 
306. Стаття 43. Результати розгляду та обговорення проекту нормативно-правового акта
 
307. 1. Суб’єкт нормотворення за результатами експертизи проекту нормативно-правового акта може:
 
308. 1) прийняти нормативно-правовий акт;
 
309. 2) повернути проект нормативно-правового акта відповідному органу або конкретній особі для доопрацювання, внесення до нього необхідних змін із зазначенням зауважень і строку доопрацювання;
 
310. 3) надіслати проект для проведення додаткової чи повторної експертизи;
 
311. 4) винести проект нормативно-правового акта на обговорення громадськості;
 
312. 5) відхилити проект нормативно-правового акта.
 
313. Стаття 44. Винесення проекту нормативно-правового акта на обговорення громадськості
 
314. 1. Проект нормативно-правового акта, який стосується прав, свобод і законних інтересів громадян, питань суспільно-економічного розвитку держави, виноситься на обговорення громадськості шляхом його розміщення на офіційних веб-сторінках органів державної влади або опублікування в друкованих засобах масової інформації чи доведення до відома громадськості в інший спосіб.
 
315. 2. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі обговорення громадськістю проекту нормативно-правового акта, розглядаються його розробниками, органами, яким доручено доопрацювання проекту, узагальнюються, враховуються під час доопрацювання або передаються нормотворчим органам для прийняття відповідного рішення.
 
316. Стаття 45. Порядок прийняття (видання) нормативно-правового акта
 
317. 1. Нормативно-правовий акт за результатами його розгляду приймається (видається) уповноваженим на це органом або посадовою особою з додержанням процедури, визначеної Конституцією України, цим Законом, відповідними законами України про їх статус чи іншими нормативно-правовими актами.
 
318. 2. Нормативно-правові акти згідно з Конституцією України та законом про референдуми можуть прийматися громадянами України на відповідних референдумах.
 
319. Стаття 46. Підписання нормативно-правового акта
 
320. 1. Офіційний текст прийнятого (виданого) суб’єктом нормотворення нормативно-правового акта засвідчується підписом посадової особи (посадових осіб), уповноваженої (уповноважених) на це Конституцією України чи законом. Конституцією України чи законом можуть встановлюватися інші вимоги щодо підписання прийнятих (виданих) нормативно-правових актів.
 
321. 2. Нормативно-правовий акт, підписаний у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, не підлягає погодженню, затвердженню чи підтвердженню його легітимності в інший спосіб, якщо інше не передбачено Конституцією України чи законом.
 
322. 3. Оригінал нормативно-правового акта зберігається в установленому порядку відповідним суб’єктом нормотворення.
 
323. Стаття 47. Особливості підписання законів України
 
324. Особливості підписання законів України визначаються Конституцією України та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
325. Стаття 48. Номер нормативно-правового акта
 
326. 1. Після прийняття (видання) нормативно-правового акта суб’єкт нормотворення присвоює йому номер.
 
327. 2. Нормативно-правовий акт після підписання одночасно з присвоєнням йому номера скріплюється гербовою печаткою відповідного суб’єкта нормотворення і в п’ятиденний строк включається до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів або надсилається для проведення державної реєстрації його копія, посвідчена в установленому порядку.
 
328. Розділ V. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 
329. Стаття 49. Державна реєстрація підзаконних нормативно-правових актів
 
330. 1. Державна реєстрація підзаконних нормативно-правових актів ( комплекс заходів, під час здійснення яких Міністерство юстиції України та його територіальні органи:
 
331. 1) проводять правову експертизу підзаконного нормативно-правового акта на його відповідність Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, іншим міжнародним договорам України, а також асquіs соmmunаutаіrе;
 
332. 2) приймають рішення про державну реєстрацію підзаконного нормативно-правового акта або про відмову в такій реєстрації;
 
333. 3) присвоюють нормативно-правовому акту реєстраційний номер.
 
334. 2. Підзаконні нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 4, 5, 8, 9, 11, 12 частини третьої статті 6 цього Закону, за винятком нормативно-правових актів Національного банку України і Центральної виборчої комісії, підлягають державній реєстрації.
 
335. 3. Державна реєстрація підзаконних нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 4, 5 частини третьої статті 6 цього Закону, за винятком наказів територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, здійснюється Міністерством юстиції України.
 
336. 4. Державна реєстрація підзаконних нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 8, 9, 11, 12 частини третьої статті 6 цього Закону, і наказів територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється відповідними територіальними органами Міністерства юстиції України.
 
337. 5. Невідповідність підзаконного нормативно-правового акта Конституції і законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, іншим міжнародним договорам України, а також асquіs соmmunаutаіrе або у випадках, визначених законами України, процедурам прийняття чи схвалення такого акта є підставою для відмови в його державній реєстрації.
 
338. 6. У разі відмови в державній реєстрації підзаконного нормативно-правового акта Міністерство юстиції України чи його територіальний орган надсилає суб’єкту нормотворення відповідне вмотивоване рішення. У разі відмови в державній реєстрації підзаконних нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 11, 12 частини третьої статті 6 цього Закону, територіальний орган Міністерства юстиції України в рішенні про відмову пропонує привести такий нормативно-правовий акт у відповідність до Конституції та законодавства України в десятиденний строк з моменту отримання цього рішення суб’єктом нормотворення. Якщо суб’єкт нормотворення у встановлений строк привів нормативно-правовий акт у відповідність до Конституції та законодавства України, приймається рішення про державну реєстрацію такого акта. В разі неприведення суб’єктом нормотворення нормативно-правового акта у відповідність до Конституції та законодавства України, територіальний орган Міністерства юстиції України звертається до суду щодо законності такого акта та його відповідності правовим актам вищої юридичної сили.
 
339. 7. Незареєстровані підзаконні нормативно-правові акти, які відповідно до частини другої цієї статті Закону підлягають державній реєстрації, за винятком рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних рад, є нечинними і не підлягають офіційному оприлюдненню.
 
340. 8. Порядок проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
341. Стаття 50. Скасування рішення про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів
 
342. 1. Рішення про державну реєстрацію підзаконного нормативно-правового акта скасовується органом, що провів державну реєстрацію цього акта, у разі:
 
343. 1) виявлення обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації зазначеного акта;
 
344. 2) винесення судом рішення про визнання зазначеного акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили повністю або в окремій його частині;
 
345. 3) надходження повідомлення від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики або його територіального органу про виявлення обставин, за наявності яких регуляторний акт не міг бути прийнятим чи схваленим, або повідомлення від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики про зупинення дії регуляторного акта або окремих його положень відповідно до закону;
 
346. 4) невідповідності підзаконного нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
 
347. 5) неприведення підзаконного нормативно-правового акта у відповідність із нормативно-правовим актом, на підставі якого він був прийнятий, у місячний строк, якщо інший строк не передбачено актом законодавства.
 
348. 2. Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію підзаконного нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли після реєстрації.
 
349. 3. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
350. Стаття 51. Контроль за дотриманням законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів
 
351. 1. Контроль за дотриманням законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів здійснюють Міністерство юстиції України та його територіальні органи.
 
352. Стаття 52. Відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів
 
353. 1. Посадові особи, винні в порушенні законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність згідно із законом.
 
354. Стаття 53. Систематизація нормативно-правових актів
 
355. 1. Нормативно-правові акти класифікуються згідно з Класифікатором правових актів України, який ведеться Міністерством юстиції України.
 
356. 2. Нормативно-правові акти підлягають обліку, підтриманню в контрольному стані та зберіганню.
 
357. Стаття 54. Включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
 
358. 1. До Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів включаються нормативно-правові акти, зазначені у статті 6 цього Закону, після їх підписання та присвоєння номера. Нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації, включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України чи його територіальних органах.
 
359. 2. Включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, підтримання цих актів у контрольному стані та їх зберігання здійснюються Міністерством юстиції України та його територіальними органами.
 
360. 3. Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
361. Стаття 55. Доступ до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів
 
362. 1. Доступ до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів, надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.
 
363. 2. Інформація з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів отримується на паперових та електронних носіях або шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів через мережу Інтернет. Одержання інформації з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів шляхом доступу до мережі Інтернет є вільним, цілодобовим та безоплатним.
 
364. 3. За запитами юридичних та фізичних осіб з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів надаються офіційно засвідчені копії нормативно-правових актів або витягів з них. Розмір плати за отримання копій визначається Міністерством юстиції України.
 
365. 4. Інформація з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів використовується для офіційного видання збірників законодавства.
 
366. Стаття 56. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
 
367. 1. Нормативно-правові акти після їх прийняття (видання) повинні бути офіційно оприлюднені, якщо законом не встановлено інше.
 
368. 2. В окремих випадках нормативно-правовий акт може бути офіційно оприлюднений шляхом оголошення через загальнонаціональні канали телебачення і радіо та в інший спосіб, визначений законодавством.
 
369. 3. Порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
 
370. 4. Закони України офіційно оприлюднюються протягом 15 днів після їх підписання Президентом України. У випадках, передбачених Конституцією України, закони офіційно оприлюднюються Президентом України протягом 10 днів після підписання, а в разі непідписання Президентом України - невідкладно Головою Верховної Ради України.
 
371. 5. Нормативно-правові акти Президента України оприлюднюються протягом 15 днів після їх підписання.
 
372. 6. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України офіційно оприлюднюються протягом 15 днів після їх прийняття.
 
373. 7. Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших державних органів, міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим офіційно оприлюднюються протягом 15 днів після їх державної реєстрації.
 
374. 8. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування офіційно оприлюднюються протягом 15 днів після їх підписання.
 
375. 9. Нормативно-правові акти голів місцевих державних адміністрацій офіційно оприлюднюються протягом 15 днів після їх державної реєстрації.
 
376. Стаття 57. Офіційне опублікування нормативно-правових актів
 
377. 1. Офіційними друкованими виданнями для нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів є відповідно газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр", "Офіційний вісник Президента України", "Офіційний вісник України", що видається Міністерством юстиції України, а також інші видання, визначені відповідно Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
378. 2. Офіційні друковані видання Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначаються нормативно-правовими актами цих органів.
 
379. 3. Офіційні друковані видання для опублікування нормативно-правових актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим і голів місцевих державних адміністрацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
380. 4. Нормативно-правові акти в офіційних друкованих виданнях публікуються державною мовою. У випадках, установлених законом, нормативно-правові акти можуть бути офіційно опубліковані російською мовою або іншою мовою національних меншин України.
 
381. 5. Офіційне опублікування нормативно-правового акта здійснюється із зазначенням реєстраційного коду в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.
 
382. 6. Нормативно-правовий акт вважається офіційно опублікованим у день виходу в світ видання з повним текстом нормативно-правового акта.
 
383. 7. Якщо офіційне опублікування нормативно-правового акта було здійснено в різні строки і в різних офіційних друкованих виданнях, днем його офіційного опублікування вважається день першого опублікування.
 
384. 8. Якщо офіційне опублікування нормативно-правового акта було здійснено в кількох номерах офіційного друкованого видання, днем його офіційного опублікування вважається день виходу останнього номера офіційного видання.
 
385. Стаття 58. Неофіційне опублікування нормативно-правових актів
 
386. 1. Нормативно-правовий акт може бути опублікований в неофіційних друкованих виданнях із збереженням тексту оригіналу після його офіційного опублікування з обов’язковим зазначенням реєстраційного коду такого акта в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів та інформації про джерело його офіційного опублікування.
 
387. 2. Текст нормативно-правового акта, опублікований в неофіційних друкованих виданнях, має інформаційний характер.
 
388. 3. У разі виявлення невідповідності тексту опублікованого нормативно-правового акта тексту його оригіналу такі невідповідності усуваються.
 
389. Стаття 59. Набрання чинності нормативно-правовими актами
 
390. 1. Нормативно-правові акти набирають чинності у порядку і в строки, що визначені Конституцією України, цим Законом та іншими законами України, але не раніше ніж з дня їх офіційного опублікування.
 
391. 2. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
 
392. 3. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності через 10 днів після їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше ніж з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
 
393. 4. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах нормативно-правові акти набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше ніж з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
 
394. 5. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим набирають чинності у порядку, встановленому Конституцією Автономної Республіки Крим.
 
395. 6. Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування набирають чинності через 10 днів після їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами.
 
396. 7. Нормативно-правовий акт, який не був офіційно опублікований до зазначеного в ньому строку, набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
397. 8. У випадках, передбачених законом, нормативно-правовий акт або його окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають офіційному оприлюдненню і набирають чинності з дня прийняття, якщо ними не встановлено інший строк набрання чинності.
 
398. Стаття 60. Офіційне видання збірників законодавства
 
399. 1. Офіційним видавцем збірників законодавства є Міністерство юстиції України.
 
400. 2. Для підготовки збірників законодавства використовуються тексти нормативно-правових актів у контрольному стані з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 
401. 3. Нормативно-правові акти у збірниках законодавства публікуються із зазначенням реєстраційного коду акта в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів та інформації про джерело і дату офіційного оприлюднення.
 
402. Розділ VІ. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 
403. Стаття 61. Дія нормативно-правового акта у часі
 
404. 1. Дія нормативно-правового акта починається з моменту набрання ним чинності і закінчується моментом припинення його чинності.
 
405. 2. У разі потреби окремі положення нормативно-правового акта можуть вводитися в дію пізніше дня набрання ним чинності. Введення в дію окремих положень нормативно-правового акта не може передувати дню набрання чинності таким актом. Положення нормативно-правового акта щодо строку та умов введення в дію інших положень нормативно-правового акта набирають чинності одночасно з набранням чинності таким нормативно-правовим актом.
 
406. 3. Строк дії може бути визначено для всього нормативно-правового акта або для окремих його частин.
 
407. 4. Нормативно-правовий акт діє безстроково, якщо в його тексті не визначено інше.
 
408. 5. Дія нормативно-правового акта припиняється внаслідок:
 
409. 1) закінчення строку дії, якщо такий строк було визначено в його тексті;
 
410. 2) втрати ним чинності;
 
411. 3) визнання його нечинним;
 
412. 4) скасування.
 
413. 6. Нормативно-правовий акт може бути визнаний таким, що втратив чинність, за рішенням суб’єкта нормотворення, що його прийняв чи видав, або правонаступника такого суб’єкта. Нормативно-правовий акт може бути визнаний таким, що втратив чинність повністю або в окремій частині.
 
414. 7. Суб’єкт нормотворення, що прийняв чи видав нормативно-правовий акт, або правонаступник такого суб’єкта може прийняти рішення про визнання зазначеного акта таким, що втратив чинність повністю або в окремій частині, якщо таким суб’єктом встановлено, що:
 
415. 1) нормативно-правовий акт не відповідає стану суспільних відносин у певній сфері;
 
416. 2) нормативно-правовий акт або окремі його положення не відповідають Конституції України;
 
417. 3) нормативно-правовий акт або окремі його положення не відповідають міжнародним договорам України;
 
418. 4) нормативно-правовий акт або окремі його положення не відповідають законам України;
 
419. 5) нормативно-правовий акт або окремі його положення не відповідають нормативно-правовим актам, що мають вищу юридичну силу.
 
420. 8. У випадках, передбачених Конституцією України, нормативно-правові акти втрачають чинність повністю або в окремій частині відповідно до рішення Конституційного Суду України про їх неконституційність.
 
421. Нормативно-правові акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, не підлягають застосуванню з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
 
422. Суб’єкт нормотворення, що прийняв (видав) нормативно-правовий акт, який втратив чинність відповідно до рішення Конституційного Суду України, або правонаступник такого суб’єкта не приймає додатково рішення про втрату чинності цим нормативно-правовим актом.
 
423. 9. Нормативно-правовий акт (крім Конституції і законів України) або окремі його частини визнаються нечинними відповідно до рішення суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили.
 
424. 10. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, нормативно-правовий акт може бути скасований за рішенням Президента України, Кабінету Міністрів України, голови місцевої державної адміністрації вищого рівня, інших суб’єктів владних повноважень, яким надано право скасовувати нормативно-правові акти. Нормативно-правовий акт може бути скасований повністю або в окремій частині.
 
425. 11. У рішенні про скасування нормативно-правового акта зазначаються підстави для його скасування. Підставами для скасування нормативно-правового акта є:
 
426. 1) невідповідність на момент прийняття (видання) нормативно-правового акта або його окремих положень Конституції України (за винятком нормативно-правових актів, стосовно яких питання конституційності вирішується Конституційним Судом України);
 
427. 2) невідповідність на момент прийняття (видання) нормативно-правового акта або його окремих положень міжнародним договорам України;
 
428. 3) невідповідність на момент прийняття (видання) нормативно-правового акта законам України;
 
429. 4) невідповідність на момент прийняття (видання) нормативно-правового акта або його окремих положень нормативно-правовим актам, що мають вищу юридичну силу;
 
430. 5) недоцільність або неефективність нормативно-правового акта у регулюванні певних суспільних відносин.
 
431. 12. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, Президент України може указом зупинити дію нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Внаслідок зупинення дії нормативно-правового акта його дія припиняється тимчасово. Якщо Конституційний Суд України ухвалює рішення про неконституційність нормативно-правового акта, дія якого була зупинена Президентом України, такий нормативно-правовий акт втрачає чинність з дня ухвалення рішення Конституційним Судом України. Якщо Конституційний Суд України ухвалює рішення про конституційність нормативно-правового акта, дія якого була зупинена Президентом України, нормативно-правовий акт вважається таким, дія якого не була зупинена.
 
432. 13. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті ради) може зупинити дію нормативно-правових актів відповідно сільської, селищної, міської ради або виконавчого комітету ради з одночасним зверненням до суду. Внаслідок зупинення дії нормативно-правового акта його дія припиняється тимчасово. Якщо за рішенням суду нормативно-правовий акт, дія якого була зупинена, визнано нечинним, такий нормативно-правовий акт втрачає чинність з дня набрання законної сили рішенням суду. Якщо суд приймає рішення про законність нормативно-правового акта, дія якого була зупинена, нормативно-правовий акт вважається таким, дія якого не була зупинена.
 
433. 14. Законами України можуть бути передбачені й інші випадки зупинення дії нормативно-правових актів.
 
434. 15. Спосіб дії нормативно-правового акта визначається самим нормативно-правовим актом.
 
435. Стаття 62. Дія нормативно-правового акта у просторі
 
436. 1. Дія нормативно-правового акта у просторі залежно від правового статусу суб’єкта нормотворення та його змісту поширюється на всю територію України, відповідну адміністративно-територіальну одиницю або на певну їх частину.
 
437. Стаття 63. Коло осіб, на яких поширюється дія нормативно-правового акта
 
438. 1. Дія нормативно-правового акта поширюється на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, в тому числі біженців, юридичних осіб, інших суб’єктів правовідносин, осіб, що перебувають на території, на яку поширюється його дія і яких він стосується, крім випадків, передбачених цим нормативно-правовим актом.
 
439. Стаття 64. Зворотна дія нормативно-правового акта
 
440. 1. Нормативно-правовий акт чи окремі його норми не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують чи скасовують відповідальність особи або іншим чином поліпшують правовий статус фізичних та юридичних осіб.
 
441. Стаття 65. Порядок припинення дії нормативно-правових актів
 
442. 1. Нормативно-правовий акт за наявності визначених цим Законом та іншими законами підстав може бути визнаний нечинним самим суб’єктом нормотворення, що прийняв (видав) такий акт, його правонаступником або уповноваженими на це відповідно до Конституції чи законів України особами чи органами. Нормативно-правовий акт може бути визнаний нечинним тільки актом такої самої або вищої юридичної сили.
 
443. 2. Нормативно-правовий акт або окремі його положення втрачають чинність одночасно з набранням чинності актом, який припиняє чинність нормативно-правового акта (його окремих положень), якщо новоприйнятим актом не встановлено інше, але не раніше від дня набрання ним чинності.
 
444. 3. У разі коли в нормативно-правовому акті чи окремих його положеннях визначено строк його дії, після закінчення такого строку акт втрачає чинність без прийняття додаткового акта.
 
445. 4. Нормативно-правовий акт, що не набрав чинності, може бути скасований суб’єктом нормотворення, який його прийняв (видав). Нормативно-правовий акт, що набрав чинності, може бути скасований повністю або частково суб’єктом нормотворення, визначеним Конституцією і законами України, або в судовому порядку.
 
446. 5. Нормативно-правовий акт, що набрав чинності, крім закону, може бути скасований повністю або частково.
 
447. 6. Припинення чинності або зміна нормативно-правового акта, ухваленого референдумом, або внесення до нього змін провадиться відповідним референдумом.
 
448. Стаття 66. Положення про зміну, скасування чи втрату чинності нормативно-правовим актом
 
449. 1. Положення, що містяться в тексті нормативно-правового акта про зміну, скасування чи втрату чинності іншим нормативно-правовим актом, викладаються з дотриманням вимог цього Закону.
 
450. Стаття 67. Усунення прогалин у нормативно-правовому акті
 
451. 1. У разі виявлення прогалин у нормативно-правовому акті суб’єкт нормотворення, який його прийняв (видав), зобов’язаний шляхом прийняття (видання) нового нормативно-правового акта однакової форми внести до нього відповідні зміни з чітким формулюванням норми, яка усуває прогалини.
 
452. Стаття 68. Застосування нормативно-правових актів до усунення прогалин
 
453. 1. Органи правозастосування, їх посадові та службові особи мають право застосовувати аналогію закону чи аналогію права лише у випадках, прямо передбачених законом.
 
454. Стаття 69. Усунення суперечностей у нормативно-правовому акті
 
455. 1. У разі виявлення суперечностей між положеннями нормативно-правового акта суб’єкт нормотворення, що його прийняв (видав), вносить відповідні зміни з метою усунення колізії.
 
456. Стаття 70. Усунення суперечностей між нормативно-правовими актами
 
457. 1. У разі виявлення суперечностей між нормативно-правовими актами або їх окремими положеннями до таких актів вносяться зміни для забезпечення кореспондування їх норм у частині регулювання тих самих суспільних відносин.
 
458. Стаття 71. Застосування нормативно-правових актів до усунення суперечностей
 
459. 1. У разі виявлення суперечностей між нормативно-правовими актами або їх окремими положеннями, які мають різну юридичну силу, застосовується нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу.
 
460. 2. У разі виявлення суперечностей (колізії) між положеннями різних нормативно-правових актів, які мають однакову юридичну силу, застосовуються положення нормативно-правового акта, що набрав чинності пізніше, або положення того нормативно-правового акта, який встановлює спеціальні положення.
 
461. 3. Якщо нормативно-правові акти, які суперечать один одному, набрали чинності одночасно, застосовуються відповідні положення Конституції України, нормативно-правового акта вищої юридичної сили або спеціального нормативно-правового акта.
 
462. Стаття 72. Роз’яснення положень нормативно-правового акта
 
463. 1. З метою однакового застосування нормативно-правового акта чи його окремих норм здійснюється:
 
464. 1) офіційне тлумачення;
 
465. 2) офіційне роз’яснення;
 
466. 3) роз’яснення.
 
467. 2. Офіційне тлумачення нормативно-правового акта чи його окремих норм здійснюється Конституційним Судом України у випадках і формі, визначених Конституцією України.
 
468. 3. Офіційне роз’яснення нормативно-правового акта чи його окремих норм, крім норм Конституції України та законів України, здійснюється суб’єктом нормотворення щодо власних нормативно-правових актів, а в разі правонаступництва нормотворчих повноважень - відповідним суб’єктом нормотворення шляхом прийняття відповідного рішення.
 
469. 4. Офіційне тлумачення та офіційне роз’яснення положень нормативно-правового акта є обов’язковими під час застосування нормативно-правового акта, щодо якого здійснено таке тлумачення чи роз’яснення.
 
470. 5. Офіційне тлумачення та офіційне роз’яснення не можуть містити нових норм права.
 
471. 6. Роз’яснення нормативно-правового акта чи його окремих норм може здійснюватися органами або особами, які не є суб’єктами нормотворення щодо цього нормативно-правового акта. Роз’яснення не є вирішальними для суб’єктів застосування відповідних нормативно-правових актів.
 
472. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
473. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
474. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
475. 1) Закон України "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 6, № 9, ст. 61);
 
476. 2) Постанову Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 46, ст. 621).
 
477. 3. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям (виданням), набранням ними чинності, обліком, що існували або виникли на момент набрання чинності цим Законом.
 
478. 4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 
479. 1) подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;
 
480. 2) внести законопроекти з економічних питань, які регулюються указами Президента України, виданими відповідно до пункту 4 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України;
 
481. 3) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
482. 4) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.