Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2001 рік (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 2-3, ст.10)  
1. II. ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 3. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать: 1) у повному обсязі: платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення; збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення; платежі за користування надрами загальнодержавного значення; податок на додану вартість; акцизний збір із ввезених на територію України товарів; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;  
2. грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення; ввізне мито; кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України; суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством; надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України; надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету; дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень статті 69 цього Закону;  
3. рентна плата за нафту, що видобувається в Україні; надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України; плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств; державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету; митні збори; штрафи, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України; кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів; відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;  
4. збір за використання радіочастотного ресурсу; кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості за станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) за станом на 1 січня 2001 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; кошти, що надійдуть у рахунок сплати збору до Державного інноваційного фонду, нарахованого на реалізацію продукції (робіт, послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованості за минулі роки за станом на 1 січня 2001 року із збору до Державного інноваційного фонду з урахуванням положень статті 71 цього Закону; кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету;  
5. надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;  
6. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві) після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );  
7. 3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів, що зараховується до державного бюджету незалежно від місцезнаходження платника); 4) 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 5) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень; 6) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств; 7) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;  
8. 8) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло; 9) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях; 10) 10 відсотків портового (адміністративного) збору; 11) 30 відсотків суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до закону; 12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; 13) 20 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами; 14) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України, у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 31 цього Закону.  
9. Стаття 6. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.  
10. Стаття 9. Заборонити в 2001 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати. Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованості. Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій заставі, по яких прийняті рішення суду щодо їх відчуження відповідно до законодавства. Надходження від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, спрямовується до відповідних бюджетів та державних цільових фондів для погашення заборгованості по податках, зборах, інших обов'язкових платежах.  
11. IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
12. Стаття 18. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2001 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону. Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2001 рік, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань і зобов'язань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України та Рахунковою палатою відповідно до законодавства. Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.  
13. Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Забороняється збільшення бюджетних призначень на: Державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету; Оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; Капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.  
14. Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.  
15. V. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 31. Установити, що до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать: 1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; 2) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 3) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
16. 4) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам; 5) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;  
17. 6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; 7) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні; 8) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України; 9) надходження до страхового фонду безпеки авіації; 10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях; 11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору; 12) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень; 13) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми; 14) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;  
18. 15) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств; 16) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств; 17) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України; 18) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України; 19) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
19. 20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву; 21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях; 22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів; 23) збір за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища; 24) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку; 25) надходження, що виникають у разі вступу в дію державних гарантій в результаті взяття державою гарантійних зобов'язань; 26) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам; 27) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла; 28) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;  
20. 29) повернення коштів, наданих на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу; 30) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, та за розрахунками за сільськогосподарську техніку, поставлену виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" на суму 103.907 тис. гривень і акціонерним товариством "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на суму 34.907 тис. гривень; 31) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод; 32) 80 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами; 33) кошти, що надійдуть понад встановлені додатком N 1 до цього Закону річні прогнозні показники надходжень акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів та транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них.  
21. Стаття 33. Установити, що у 2001 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на: 1) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок надходжень, визначених пунктом 1 статті 31 цього Закону); 2) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 2 статті 31 цього Закону); 3) фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок надходжень, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону); 4) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону); 5) субвенцію місцевим бюджетам на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок надходжень, визначених пунктами 7 і 8 статті 31 цього Закону); 6) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок надходжень, визначених пунктом 9 статті 31 цього Закону); 7) авіаційну діяльність і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 10 статті 31 цього Закону); 8) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);  
22. 9) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів); 10) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (за рахунок надходжень, визначених пунктами 12 та 16 статті 31 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону; надходжень, визначених пунктом 15 статті 31 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону); 11) фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону); 12) фінансування видатків на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону); 13) видатки, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами і організаціями, та інші видатки з утримання цих установ і організацій згідно із законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 18 статті 31 цього Закону);  
23. 14) фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19 статті 31 цього Закону); 15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20 статті 31 цього Закону); 16) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок надходжень, визначених пунктом 21 статті 31 цього Закону); 17) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок надходжень, визначених пунктом 22 статті 31 цього Закону); 18) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23 статті 31 цього Закону); 19) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24 статті 31 цього Закону); 20) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок надходжень, визначених пунктом 25 статті 31 цього Закону);  
24. 21) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами 4 і 26 статті 31 цього Закону); 22) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами 5 і 27 статті 31 цього Закону); 23) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років (за рахунок надходжень, визначених пунктом 28 статті 31 цього Закону); 24) заходи, пов'язані з закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу (за рахунок надходжень, визначених пунктами 29 та 30 статті 31 цього Закону); 25) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією та субвенцію Севастопольському міському бюджету відповідно до укладених міжурядових угод (за рахунок надходжень, визначених пунктом 31 статті 31 цього Закону); 26) добудову української частини Євроазіатського нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених пунктом 32 статті 31 цього Закону); 27) фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 33 статті 31 цього Закону).  
25. Стаття 35. Установити, що виплати із спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України. Виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, визначених згідно з додатком N 3 до цього Закону, але виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.  
26. Якщо відповідні надходження до спеціального фонду перевищують відповідні виплати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.  
27. VI. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  
28. Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2001 році належать: Прибутковий податок з громадян; податок на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві, з урахуванням положень пункту 1 статті 39 цього Закону; платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; плата за землю; акцизний збір з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим; податок на промисел; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади; плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів - автозаправними станціями, заправними пунктами); місцеві податки і збори; фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до відповідних бюджетів; фіксований сільськогосподарський податок у частині, що належить відповідним бюджетам;  
29. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам; Надходження від місцевих грошово-речових лотерей; Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів; Надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності; Кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності; Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради; Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; Надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України); Плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;  
30. Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності;  
31. Інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 цього Закону.  
32. Стаття 38. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності, в повному обсязі зараховуються до відповідних бюджетів сіл, селищ та міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів спрямовуються в першу чергу на фінансування капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування малозабезпеченим сім'ям плати за отримання актів на право власності на землю.  
33. Стаття 39. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2001 рік належать: 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів( у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)  
34. Стаття 41. Затвердити на 2001 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком N 4 до цього Закону: Дотації вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету - у сумі 3.817.697,8 тис. гривень; кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 2.349.985,2 тис. гривень; субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Закарпатській області - у сумі 30.000 тис. гривень, Івано-Франківській області - у сумі 10.000 тис. гривень, Миколаївській області - у сумі 11.700 тис. гривень, Донецькій області - у сумі 5.000 тис. гривень та Волинській області - у сумі 1.000 тис. гривень; субвенцію на здійснення містом Києвом функцій столиці України - у сумі 150.000 тис. гривень; субвенцію на здійснення додаткових витрат з бюджету міста Славутича Київської області у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС - у сумі 5.000 тис. гривень;  
35. Субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - у сумі 2.896.416 тис. гривень; Субвенцію на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 10.000 тис. гривень; Субвенцію на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 10.000 тис. гривень; Субвенцію на Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення - у сумі 10.000 тис. гривень.  
36. Стаття 49. Установити, що у 2001 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.  
37. Стаття 56. Встановити на 2001 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) у сумі 50 гривень в розрахунку на одну особу.  
38. Стаття 58. Зупинити на 2001 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів на: 1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні); 2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі); 3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);  
39. 4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;  
40. 5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);  
41. 6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);  
42. 7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до подання Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);  
43. 8) звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою). Установити, що у 2001 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги;  
44. 9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, реабілітованих, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду). Установити, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2001 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету. Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України у 2001 році виходячи із положень цієї статті.  
45. Стаття 66. У разі перевищення загального обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України понад встановлений відповідний показник у статті 2 цього Закону додатково отримані кошти спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
46. Стаття 74. Кабінету Міністрів України визначити порядок відшкодування витрат сільськогосподарських господарств на будівництво і утримання об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, передбачених на фінансування відповідної соціальної сфери.  
47. Був додаток до таблиці