Кількість абзаців - 101 Розмітка (ліва колонка)


Про інноваційну діяльність (Друге читання)

0. Закон України "Про інноваційну діяльність"  
1. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні і спрямований на забезпечення захисту прав, інтересів та майна всіх суб'єктів інноваційної діяльності незалежно від їх форми власності й підпорядкування.  
2. Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. інновації - новостворені (застосовані) або вдосконалені технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру та якість виробництва і соціальної сфери;  
6. інноваційна діяльність - одна з форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує створення та засосування інновацій;  
7. інноваційний продукт - результат інноваційної діяльності у вигляді нової продукції або продукції, отриманої шляхом впровадження науково-технічних розробок та нових технологій у виробництво, який відповідає критеріям, встановленим цим законом;  
8. інноваційний проект - комплект документів, який включає опис комплексу взаємопов'язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок і нових технологій у виробництві або соціальній сфері;  
9. інноваційний центр (інноваційне підприємство) - підприємство, що виробляє та реалізує інноваційний продукт і занесене до Державного реєстру інноваційних центрів.  
10. Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності  
11. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності складається із Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.  
12. Стаття 3. Об'єкти інноваційної діяльності  
13. Об'єктами інноваційної діяльності є: наукові знання, науково-технічні та технологічні ідеї та рішення, здобуті у процесі проведення фундаментальних та прикладних досліджень;  
14. організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру виробництва і соціальної сфери;  
15. науково-технічна, економічна та організаційно-технологічна документація;  
16. результати використання у виробництві нових технологічних процесів або створення нової продукції.  
17. Стаття 4. Суб'єкти інноваційної діяльності  
18. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України та іноземних держав, які проводять інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в об'єкти інноваційної діяльності. Права та обов'язки суб'єктів інноваційної діяльності визначаються законодавством України.  
19. Розділ II. Державна політика та державне регулювання у сфері інноваційної двяльності  
20. Стаття 5. Мета державної інноваційної політики  
21. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення й використання науково-технічного потенціалу країни, які забезпечують впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції, що сприяє соціально-економічному розвитку країни.  
22. Основними завданнями державної інноваційної політики є:  
23. формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;  
24. створення умов для розвитку і збереження науково-технічного та інноваційного потенціалу;  
25. фінансова підтримка інноваційної діяльності;  
26. сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;  
27. інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; створення умов для розвитку інноваційної діяльності; підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.  
28. Стаття 6. Принципи державної інноваційної політики  
29. Принципами державної інноваційної політики є:  
30. орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;  
31. максимальне використання науково-технічного потенціалу України та досягнень світової науки і техніки;  
32. ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності;  
33. органічне поєднання досягнень науково-технічного прогресу з потребами економічного, соціального і духовного розвитку суспільства;  
34. сприяння збалансованому розвитку наукового, освітнього і виробничого потенціалів, а також ринку науково-технічної продукції;  
35. підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;  
36. демократизація та децентралізація управління, розвиток самоврядування у сфері науки і техніки;  
37. охорона авторських прав і забезпечення прав власності на інноваційний продукт;  
38. здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності.  
39. Стаття 7. Державне регулювання інноваційної діяльності  
40. Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності, а також захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; удосконалення державного управління у сфері інноваційної діяльності; розвитку сучасної інфраструктури фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки інноваційної діяльності; визначення і підтримки пріоритетів інноваційної діяльності різних рівнів та напрямів.  
41. Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності  
42. Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності, а саме:  
43. готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо обсягів фінансування Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів;  
44. здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;  
45. сприяє створенню сучасної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності;  
46. затверджує порядок формування та використання коштів Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів;  
47. затверджує порядок ведення Державного реєстру інноваційних центрів.  
48. Стаття 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності  
49. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі науки і технологій:  
50. здійснює заходи щодо проведення єдиної наукової, науково-технічної та інноваційної політики;  
51. готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, реалізує заходи з їх державної підтримки та стимулювання;  
52. координує роботу центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;  
53. організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи інноваційних проектів;  
54. розглядає та затверджує регіональні інноваційні програми;  
55. організовує ведення державної реєстрації інноваційних центрів.  
56. Інші центральні органи виконавчої влади:  
57. здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють організаційно-економічні механізми її реалізації;  
58. виступають замовником створення інноваційного продукту;  
59. беруть участь у підготовці інноваційних проектів з метою їх державної підтримки;  
60. укладають відповідні договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із створення інновацій.  
61. Стаття 10. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади  
62. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо інноваційної діяльності відповідно до їх компетенції:  
63. розробляють проекти регіональних інноваційних програм та вживають заходів до їх реалізації;  
64. створюють місцеві інноваційні фонди відповідно до законодавства України;  
65. сприяють розвиткові суб'єктів інноваційної діяльності;  
66. залучають відповідні підприємства, установи і організації (за їх згодою) до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів.  
67. Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності  
68. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства шляхом ведення Державного реєстру інноваційних центрів та державної наукової і науково-технічної експертизи інноваційних проектів.  
69. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі науки і технологій.  
70. Розділ III. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності  
71. Стаття 12. Джерела фінансування інноваційної діяльності  
72. Фінансування інноваційної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, власних чи запозичених коштів суб'єктів інноваційної діяльності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.  
73. Стаття13.Державний інноваційний фонд  
74. Державний інноваційний фонд створено з метою фінансового забезпечення проведення державної політики у сфері інноваційної діяльності, здійснення фінансової та матеріально-технічної підтримки заходів, спрямованих на впровадження пріоритетних науково-технічних розробок та новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення, освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.  
75. Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному органу виконавчої влади у галузі науки і технологій.  
76. Державний інноваційний фонд:  
77. організовує на конкурсних засадах відбір інноваційних проектів відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, в тому числі за регіональними інноваційними програмами;  
78. надає фінансову підтримку суб'єктам інноваційної діяльності та сприяє залученню інвестицій для виконання інноваційних проектів;  
79. сприяє розповсюдженню результатів інноваційної діяльності шляхом організації проведення виставок, конференцій, рекламної та видавничої діяльності.  
80. Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок зборів до цього фонду, встановлених законодавством України, а також позабюджетних коштів, одержаних в результаті виконання інноваційних проектів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших надходжень, що не суперечать законодавству України.  
81. Положення про Державний інноваційний фонд і порядок формування та використання його коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
82. Розділ IV. Інноваційний продукт та інноваційні центри  
83. Стаття 14. Критерії визначення інноваційного продукту  
84. Критеріями визначення продукції як інноваційного продукту є:  
85. відсутність аналогів, принципово нова продукція;  
86. ступінь поліпшення техніко-економічних показників продукції в порівнянні з існуючими аналогами;  
87. наявність сертифіката ідповідності;  
88. наявність сертифіката, що засвідчує відповідність продукції нормам, не нижчим від діючих в Україні.  
89. Порядок визначення інноваційного продукту затверджується Кабінетом Міністрів України.  
90. Стаття 15. Інноваційні центри  
91. Статус інноваційного центру надається підприємству, що виробляє та реалізує інноваційний продукт, шляхом занесення цього підприємства до Державного реєстру інноваційних центрів.  
92. Державну реєстрацію інноваційних центрів здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі науки і технологій шляхом запису і присвоєння їм реєстраційного номера у Державному реєстрі інноваційних центрів.  
93. Документом, що засвідчує надання підприємству статусу інноваційного центру, є свідоцтво встановленого зразка.  
94. Порядок державної реєстрації інноваційних центрів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
95. Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної діяльності  
96. Стаття 16. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності  
97. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.  
98. Розділ VI. Прикінцеві положення  
99. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
100. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.