Кількість абзаців - 131 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про арбітражний суд'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до Закону України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст. 469; 1992 р., N 32, ст. 445, N 48, ст. 661; 1993 р., N 33, ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124) такі зміни:  
2. 1. У статті 4: в абзаці першому слова "утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і" виключити;  
3. пункт 5 викласти у такій редакції: "фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом";  
4. після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:  
5. "6-1) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення арбітражного суду, крім випадків, встановлених законом;".  
6. 2. Статтю 5 викласти у такій редакції:  
7. "Стаття 5. Система арбітражних судів  
8. Арбітражні суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:  
9. місцеві арбітражні суди;  
10. реґіональні апеляційні арбітражні суди;  
11. Вищий арбітражний суд України.  
12. 3. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:  
13. "Стаття 5-1. Місцеві арбітражні суди  
14. Місцевими арбітражними судами є арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди області, міст Києва і Севастополя.  
15. Місцеві арбітражні суди є судами першої інстанції.  
16. Президент України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України може утворювати інші місцеві арбітражні суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо)."  
17. 4. Пункт 2 статті 6 викласти у такій редакції: "переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;"  
18. 5. Статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту: "В арбітражному суді Автономної Республіки Крим, арбітражному суді області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."  
19. 6. У статті 8:  
20. пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:  
21. "1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України; "  
22. пункт 2 частини третьої доповнити словами "у випадках, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;";  
23. у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України" замінити словами "та обрання", а слово "арбітрів" замінити словом "суддів".  
24. 7. Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:  
25. "1) здійснюють функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;".  
26. 8. Доповнити Закон після статті 9 статтями 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 такого змісту:  
27. "Стаття 9-1. Регіональні апеляційні арбітражні суди  
28. Регіональні апеляційні арбітражні суди є судами апеляційної інстанції та першої.  
29. Регіональні апеляційні арбітражні суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження регіональних апеляційних арбітражних судів, їх місцезнаходження.  
30. Стаття 9-2. Склад реґіонального апеляційного арбітражного суду  
31. Реґіональний апеляційний арбітражний суд складається з голови суду, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів.  
32. У реґіональному апеляційному суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.  
33. У реґіональному апеляційному арбітражному суді може утворюватися президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду України за поданням голови реґіонального апеляційного арбітражного суду.  
34. Стаття 9-3. Повноваження реґіонального апеляційного арбітражного суду  
35. Реґіональний апеляційний арбітражний суд:  
36. 1) вирішує у першій інстанції господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;  
37. 2) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих арбітражних судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;  
38. 3) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;  
39. 4) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому арбітражному суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;  
40. 5) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;  
41. 6) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.  
42. Стаття 9-4. Голова регіонального апеляційного арбітражного суду  
43. Голова регіонального апеляційного арбітражного суду:  
44. 1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;  
45. 2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;  
46. 3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;  
47. 4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями регіонального апеляційного арбітражного суду;  
48. 5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;  
49. 6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання регіонального апеляційного арбітражного суду;  
50. 7) організовує діяльність регіонального апеляційного арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на регіональний апеляційний арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату регіонального апеляційного арбітражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;  
51. 8) вносить Голові Вищого арбітражного суду України подання щодо призначення заступників голови та суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного регіонального апеляційного арбітражного суду;  
52. 9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.  
53. Стаття 9-5. Заступник голови регіонального апеляційного арбітражного суду  
54. Заступники голови регіонального апеляційного арбітражного суду здійснюють:  
55. 1) повноваження судді у порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;  
56. 2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату регіонального апеляційного арбітражного суду;  
57. 3) інші повноваження, передбачені законодавством."  
58. 9. Статтю 10 викласти у такій редакції:  
59. "Стаття 10. Вищий арбітражний суд України  
60. Вищий арбітражний суд України є вищим судовим органом арбітражних судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах."  
61. 10. У частині четвертій статті 11 виключити слова "по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов".  
62. 11. У статті 12: пункт 1 частини першої викласти у такій редакції "переглядає у касаційному порядку рішення регіональних апеляційних і місцевих арбітражних судів;"  
63. :пункт 2 частини першої виключити.  
64. пункт 5 частини першої після слова "керівництво" доповнити словами "реґіональними апеляційними арбітражними судами, а також";  
65. доповнити частину першу пунктом 5-1 такого змісту:  
66. "5-1. забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів";  
67. У зв'язку з цим пункти частини першої 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;  
68. частину другу виключити.  
69. 12. У статті 13:  
70. у пункті 1 виключити слова "голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та";  
71. пункт 3 доповнити словами "формує склад судових колегій Вищого арбітражного суду і розподіляє між ними судові справи; виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;"  
72. у пункті 5:  
73. в абзаці першому слова "у Верховну Раду України" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";  
74. абзац другий після слів "заступників та суддів" доповнити словами "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також";  
75. абзац четвертий після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";  
76. останній абзац виключити;  
77. пункт 7 викласти у такій редакції: "забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів;"  
78. пункти 8 і 9 виключити.  
79. У зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 8.  
80. 13. У статті 14:  
81. пункт 1 викласти у такій редакції: "здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;"  
82. пункт 2 викласти у такій редакції: "здійснює повноваження Голови Вищого арбітражного суду за його дорученням або у разі його відсутності;"  
83. 14. Частину другу статті 15 після слів "суддів Вищого арбітражного суду України" доповнити словами "голів реґіональних апеляційних арбітражних судів,".  
84. 15. У статті 16:  
85. пункт 2 після слів "міст Києва і Севастополя" доповнити словами "та реґіональних апеляційних арбітражних судів";  
86. пункт 5 викласти у такій редакції: "вносить пропозиції про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність):  
87. законів та інших правових актів Верховної Ради України;  
88. актів Президента України;  
89. актів Кабінету Міністрів України;  
90. правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим";  
91. пункт 6 викласти у такій редакції: "приймає реґламенти внутрішньої діяльності арбітражних судів".  
92. 16. У статті 18:  
93. пункт 2 після слів " міст Києва і Севастополя" доповнити словами "та реґіональних апеляційних арбітражних судів,";  
94. пункт 3 виключити.  
95. У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5.  
96. 17. Статтю 19 викласти у такій редакції:  
97. "Стаття 19. Колегії суддів Вищого арбітражного суду України  
98. Для розгляду справ у Вищому арбітражному суді утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого арбітражного суду України.  
99. Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.  
100. Колегії суддів формуються Головою Вищого арбітражного суду України."  
101. 18. Частину третю статті 21 після слів "його заступники" доповнити словами "голови реґіональних апеляційних арбітражних судів та їх заступники,".  
102. 19. Друге речення статті 22 після слів "Право на заняття посади судді" доповнити словами " регіонального апеляційного арбітражного суду, а також" далі за текстом.  
103. 20. Частину другу статті 32 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами "регіональні апеляційні арбітражні суди, а також".  
104. 21. У статті 34:  
105. частину першу після слів "Вищого арбітражного суду України" доповнити слова "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також", слова "Верховною Радою України" замінити словами "Президентом України";  
106. друге речення частини третьої після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів";  
107. перше речення частини четвертої після слова "розпис" доповнити словами "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також";  
108. друге речення частини четвертої після слів "В апараті" доповнити словами: "реґіональних апеляційних арбітражних судів", а після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів".  
109. 22. У статті 35:  
110. частину третю після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";  
111. у частині четвертій слова "Секретаріатом Кабінету Міністрів України" замінити словами: "Кабінетом Міністрів України";  
112. у частині п'ятій слова : "Управління справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим";  
113. у частині шостій після слів "забезпечення та обслуговування" додати слова "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також", а слова "виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів" замінити словами "державними адміністраціями областей, міст Києва та Севастополя".  
114. 23. Статтю 37 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами "реґіональні апеляційні арбітражні суди, а також".  
115. Прикінцеві положення  
116. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком положень щодо порядку розгляду і оскарження судових рішень, які набирають чинності з 29 червня 2001 року.  
117. 2. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2001 року набувають статусу місцевих арбітражних судів і продовжують здійснювати судочинство зі справ, віднесених до їх підсудності Арбітражним процесуальним кодексом України.  
118. 3. Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2000 року здійснюють повноваження суддів місцевого арбітражного суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.  
119. За суддями цих судів зберігається існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.  
120. 4. Голови та заступники голів Арбітражного суду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих арбітражних судів.  
121. 5. Регіональні апеляційні арбітражні суди, утворені Президентом України відповідно до статті 9-1 цього Закону, з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження судів першої і апеляційної інстанції.  
122. 6. Голови, їх заступники та судді регіональних апеляційних арбітражних судів призначаються Президентом України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України шляхом переведення на відповідну посаду голів, їх заступників, суддів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також суддів Вищого арбітражного суду України і здійснюють повноваження суддів регіональних апеляційних арбітражних судів до закінчення строку, на який вони були обрані чи призначені.  
123. За суддями Вищого арбітражного суду України, призначеними на посаду голови, його заступника чи судді регіонального апеляційного арбітражного суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.  
124. 7. Вищий арбітражний суд України з 29 червня 2001 року набуває статусу вищого спеціалізованого суду і касаційної інстанції та здійснює інші повноваження, надані йому цим Законом та іншими законами України.  
125. 8. Судді Вищого арбітражного суду України з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження судді Вищого арбітражного суду як касаційної інстанції до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.  
126. За суддями Вищого арбітражного суду України зберігаються існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.  
127. 9. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники здійснюють передбачені цим Законом повноваження до закінчення строку, на який вони обрані на зазначені посади.  
128. 10. Президія Вищого арбітражного суду України з 29 червня 2001 року здійснює встановлені законом свої повноваження у складі, затвердженому до набрання чинності цим Законом.  
129. 11. Пленум Вищого арбітражного суду України з 28 червня 2001 року здійснює свої повноваження у складі визначеному законом.  
130. 12. Кабінет Міністрів України забезпечує у встановленому порядку фінансування та належні умови для здійснення правосуддя реґіональними апеляційними арбітражними судами.