Кількість абзаців - 238 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами  
1. З метою посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів та порушеннями вимог чинного законодавства з цього питання, створення ефективної системи контролю за виробництвом та обігом на території України спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" 19 грудня 1995 р. №481/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1997 р., №45, ст. 286; 2000 р., №30, ст. 240; 2001 р. №11, ст.45) наступні зміни:  
5. 1) До статті 1:  
6. В абзаці сьомому слова "та інші вироби з тютюну і його замінники" виключити.  
7. Абзац десятий після слів "фактичного розташування", доповнити словами: "для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговою площею не менше 20 кв. м." і далі за текстом.  
8. Доповнити статтю абзацами одинадцятим-шістнадцятим в такій редакції:  
9. Повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації;  
10. Місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання;  
11. Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами державної податкової служби України, і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявника;  
12. призупинення ліцензії - тимчасове обмеження права суб'єкта підприємницької діяльності на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у випадку несплати чергового платежу за ліцензію;  
13. анулювання ліцензії - позбавлення суб'єкта підприємницької діяльності права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії;  
14. ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку.  
15. Спирт-сирець виноградний - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів виноградного виноробства, і є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого виноградного;  
16. Спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і міцних напоїв з виноградної сировини;  
17. Спирт-сирець плодовий - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів плодово-ягідного виноробства, і є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого плодового;  
18. Спирт етиловий ректифікований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і міцних напоїв з плодово-ягідної сировини.  
19. Абзаци одинадцятий-п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим-двадцять першим.  
20. Абзац двадцять перший після слів "виробництво" доповнити по тексту словом "спирту".  
21. 2). До статті 2:  
22. Доповнити статтю абзацами п'ятим-десятим в такій редакції:  
23. Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв здійснюється при наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.  
24. Виробництво спирту коньячного, здійснюється підприємствами, незалежно від форми власності, які мають повний технологічний цикл виробництва коньяку та міцних напоїв за спеціальною технологією, за наявності ліцензії, і виробляються ці спирти тільки для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності.  
25. Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності із обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання спирту, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, номеру Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.  
26. До заяви додається нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту встановленим Міністерством аграрної політики України вимогам.  
27. Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
28. Виключення місць зберігання спирту із Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання спирту, або у випадку анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше, ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.  
29. Орган державної податкової служби України повинен видати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання спирту із Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.  
30. Виробництво спирту-сирцю виноградного і плодового здійснюється підприємствами, незалежно від форми власності, при наявності ліцензії, з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.  
31. 3). До статті 3:  
32. Доповнити назву статті після слів "порядок видачі" словами "призупинення, анулювання".  
33. Абзац перший викласти в такій редакції:  
34. Ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилованого ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту коньячного і плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються Міністерством аграрної політики України. Ліцензії на випуск коньяку видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку.  
35. Абзац восьмий викласти в такій редакції: Свідоцтва на знак для товарів і послуг, або довідки про подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг, або дозволи власника знаку для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону Абзац одинадцятий викласти в такій редакції: Довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту етилового до Єдиного реєстру (для виробників спирту та алкогольних напоїв).  
36. Абзац тринадцятий викласти в такій редакції: Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до Міністерства аграрної політики України рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.  
37. Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику Міністерством аграрної політики України не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.  
38. Доповнити статтю абзацами п'ятнадцятим-двадцять четвертим в такій редакції:  
39. Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження Міністерства аграрної політики України на термін до сплати заборгованості.  
40. Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження Міністерства агарної політики України, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.  
41. Ліцензія анулюється шляхом прийняття Міністерством аграрної політики України відповідного письмового розпорядження на підставі:  
42. Заяви суб'єкта підприємницької діяльності;  
43. Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;  
44. Несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;  
45. рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору;  
46. рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів.  
47. Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.  
48. Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв анулюється у разі передачі іншому суб'єкту підприємницької діяльності обладнання, яке забезпечує технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.  
49. У випадку втрати або пошкодження ліцензії, Міністерство аграрної політики України на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, вказаного у втраченій або пошкодженій ліцензії.  
50. На виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту коньячного, спирту плодового. спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається одна ліцензія, якщо ці види діяльності здійснює один суб'єкт підприємницької діяльності, незалежно від форми власності.  
51. 4). До статті 4:  
52. Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:  
53. За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.  
54. Абзац четвертий вважати абзацом п'ятим та викласти його в такій редакції:  
55. Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.  
56. Абзац п'ятий вважати абзацом шостим.  
57. 5). До статті 5:  
58. Назву статті після слів "про видачу", доповнити словами "призупинення, анулювання".  
59. Викласти статтю в такій редакції:  
60. Міністерство аграрної політики України у письмовій формі повідомляє про видачу, призупинення, анулювання ліцензії орган державної податкової служби України за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано, призупинено чи анульовано ліцензію.  
61. 6). До статті 8:  
62. Абзац перший після слів "природного середовища", доповнити словами "повного технологічного циклу виробництва коньяку або тютюнових виробів" і далі за текстом.  
63. Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:  
64. Контроль за роботою та технічним станом приладів обліку виробництва спирту та алкогольних напоїв забезпечується Міністерством аграрної політики України.  
65. Абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.  
66. Доповнити статтю абзацом шостим в такій редакції:  
67. Вимоги до повного технологічного циклу виробництва коньяку і тютюнових виробів встановлюються Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, а вимоги до місць зберігання спирту Міністерством аграрної політики України.  
68. Абзац п'ятий вважати абзацом сьомим та доповнити його після слів "до вимог", словами "стосовно повного технологічного циклу виробництва або", після слова "передбачених", словом "частинами", а після слова "першою", словами "або шостою". Додати речення "Видана ліцензія діє до кінця року, за який було сплачено.  
69. 7). До статті 9:  
70. Викласти абзац перший в такій редакції:  
71. Спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, технічних умов, стандартів України і міжнародних стандартів.  
72. Доповнити статтю абзацами другим-п'ятим в такій редакції:  
73. Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються у відповідності з рецептурами, які є власністю та комерційною таємницею виробника. Рецептура тютюнових виробів не потребує затвердження або погодження державними органами. Встановлення норм обов'язкового використання сировини, речовин та матеріалів за ознакою походження забороняється.  
74. Максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні встановлюються виключно цим Законом і становлять: смола - 15 мг., нікотин - 1,3 мг. в димі однієї сигарети.  
75. Визначення відповідності рівнів вмісту смоли та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані відповідно до чинного законодавства лабораторії.  
76. Зміни до рівнів вмісту смоли та нікотину, зазначених в цій статті, набувають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набуття чинності Закону про внесення відповідних змін у цей Закон.  
77. 8). До статті 11:  
78. Викласти назву статті в такій редакції:  
79. Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів."  
80. Абзац одинадцятий частини першої після слів "вітчизняного виробництва," доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".  
81. Доповнити частину першу абзацом чотирнадцятим в такій редакції:  
82. Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.  
83. Абзац чотирнадцятий частини першої вважати абзацом п'ятнадцятим.  
84. Абзац одинадцятий частини другої після слів "вітчизняного виробництва," доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".  
85. Доповнити частину другу абзацом двадцятим в такій редакції:  
86. Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.  
87. Абзац двадцятий частини другої вважати абзацом двадцять першим.  
88. Абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:  
89. Відомості про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), які наноситься на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини;  
90. Абзац дев'ятий частини третьої викласти в такій редакції:  
91. текст наступного змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який наноситься на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин.  
92. Абзац десятий частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".  
93. Абзац двадцять перший частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".  
94. Абзац двадцять другий частини третьої після слова "оригіналу," доповнити словами "або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знаку для товарів і послуг".  
95. Доповнити частину третю абзацом двадцять третім в такій редакції:  
96. Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.  
97. Абзац другий частини четвертої після слів "чинного законодавства", доповнити словами "про мови, не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власністю виробника та захищається згідно чинного законодавства про промислову (інтелектуальну) власність".  
98. Доповнити частину четверту абзацами четвертим-шостим в такій редакції:  
99. В разі зміни зразку марок акцизного збору, вже закуплені марки попереднього зразку застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації.  
100. Зміни до цієї статті набувають чинності не раніше, ніж через 18 місяців після набуття чинності Закону про внесення відповідних змін до цього Закону.  
101. При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені згідно попередніх вимог цього Закону щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації.  
102. 9). До статті 12:  
103. Викласти статтю 12 в такій редакції:  
104. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.  
105. 10). Доповнити Закон статтею 13 такого змісту:  
106. Стаття 13. Використання спирту етилового для виробництва парфумерно-косметичної продукції.  
107. Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається.  
108. 11). Статті 13,14,15 вважати відповідно статтями 14,15,16.  
109. 12). До статті 14:  
110. Викласти назву статті в такій редакції:  
111. Стаття 14. Нормування втрат при виробництві спирту та алкогольних напоїв.  
112. 13). До статті 15:  
113. Абзац перший після слова "підприємствами", доповнити словами: "або організаціями" і далі за текстом.  
114. Доповнити статтю абзацом другим в такій редакції:  
115. Розподіл спирту етилового, коньячного та плодового між суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України здійснюється Міністерством аграрної політики України за напрямками використання, визначеними Міністерством економіки України.  
116. Абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-восьмим.  
117. 14). До статті 16:  
118. Абзац шостий викласти в такій редакції:  
119. Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на 5 років Міністерством економіки України, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.  
120. Абзац сьомий викласти в такій редакції:  
121. Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі, або уповноваженими ними органами, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.  
122. Абзац восьмий після слова "виробництво" доповнити словами "або імпорт", а після слова "виробництва" - словом "(імпорту)".  
123. Абзац десятий викласти в такій редакції:  
124. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - відповідно 20 і 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
125. Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:  
126. Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.  
127. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:  
128. Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються виконавчими органами міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та районними державними адміністраціями за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.  
129. Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:  
130. Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються виконавчими органами міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та районними державними адміністраціями за місцем формування поїзда (приписки судна).  
131. Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:  
132. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.  
133. Доповнити статтю абзацами п'ятнадцятим-тридцятим в такій редакції:  
134. В заяві повинен бути вказаний вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами), а в заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами і адреса місця торгівлі.  
135. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.  
136. Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.  
137. Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.  
138. Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.  
139. Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:  
140. заяви суб'єкта підприємницької діяльності;  
141. Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;  
142. несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;  
143. Рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів);  
144. Рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору України;  
145. Рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.  
146. Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.  
147. У випадку втрати або пошкодження ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, вказаного у втраченій або пошкодженій ліцензії.  
148. За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.  
149. Абзац п'ятнадцятий вважати абзацом тридцятим і викласти його в такій редакції:  
150. Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта підприємницької діяльності таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.  
151. Доповнити статтю абзацами тридцять першим-тридцять п'ятим в такій редакції:  
152. Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності із обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, номеру Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.  
153. До заяви додається нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.  
154. Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.  
155. Виключення місць зберігання із Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у випадку анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше, ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.  
156. Орган державної податкової служби України повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання із Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.  
157. Абзаци шістнадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами тридцять шостим-тридцять сьомим.  
158. 15). Доповнити Закон розділом п'ятим, статтями 17, 18 та 19 такого змісту:  
159. Стаття 17. Основні напрямки захисту здоров'я громадян від шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
160. Захист здоров'я громадян України від шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме:  
161. пропаганди здорового способу життя, вільного від вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;  
162. створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;  
163. охорони права тих, хто не палить, жити в середовищі, вільному від тютюнового диму;  
164. інформування про шкоду надмірного вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів та про рівні вмісту смоли та нікотину в димі сигарети;  
165. лікування від алкогольної та тютюнової залежності;  
166. протидії незаконному ввезенню та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
167. Стаття 18. Захист здоров'я громадян, які не курять. Для захисту здоров'я громадян, які не курять, а також захисту оточуючого середовища, куріння забороняється, за виключенням спеціально відведених для цього місць:  
168. в закладах охорони здоров'я;  
169. в навчальних та освітньо-виховних закладах;  
170. в громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення);  
171. в закладах культури;  
172. в спортивних закладах;  
173. в приміщеннях державних установ, де приймають відвідувачів.  
174. Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць, несе власник або орендар приміщення.  
175. Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони.  
176. Стаття 19. Обмеження щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
177. Забороняється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів:  
178. Особами, які не досягли 18 років;  
179. Особам, які не досягли 18 років;  
180. в приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я;  
181. у місцях проведення спортивних змагань;  
182. в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;  
183. з торгових автоматів;  
184. з полиць самообслуговування (окрім тютюнових виробів у блоках);  
185. Поштучно (для тютюнових виробів, окрім сигар);  
186. з рук та в не призначених для цього місцях торгівлі.  
187. 16). Розділ п'ятий вважати розділом шостим.  
188. 17). До статті 16:  
189. Статтю 16 вважати статтею 20.  
190. В абзаці першому слова "чинним законодавством" замінити словами "Законами України".  
191. 18). До статті 17:  
192. Статтю 17 вважати статтею 21.  
193. Доповнити статтю абзацами дев'ятим-десятим в такій редакції:  
194. порушення вимог статті 19 цього Закону - 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у разі повторного порушення - 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;  
195. зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
196. Абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим і викласти в такій редакції:  
197. Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно чинного законодавства.  
198. Абзац десятий вважати абзацом дванадцятим і після слова "компетенції" доповнити словами "визначеної Законами України".  
199. Абзаци одинадцятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-чотирнадцятим.  
200. 19). До статті 18:  
201. Статтю 18 вважати статтею 22.  
202. Доповнити статтю абзацами першим-четвертим в такій редакції:  
203. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  
204. Для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.  
205. Встановити , що алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені згідно чинних вимог Закону, щодо маркування, а також, щодо рівнів вмісту смоли та нікотину в димі однієї сигарети, знаходяться в обігу до їх повної реалізації. До суб'єктів підприємницької діяльності, які придбали такі алкогольні напої або тютюнові вироби для їх подальшої реалізації, не застосовується передбачене законодавство відповідальність за порушення вимог цього Закону.  
206. Всі інші Закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів діють в частині, що не суперечить цьому Закону.  
207. Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог цього Закону здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.  
208. Встановити, що вимоги щодо наявності повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки стосовно виробництва сигарет та коньяку.  
209. Встановити, що 18 місяців з дня опублікування цього Закону максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах без фільтру, які виробляються та / або реалізуються на території України становлять:  
210. -смола 22 мг., нікотин 1.5 мг. в димі однієї сигарети.  
211. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення Міністерствами та іншими Центральними органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.  
212. Абзаци перший-шостий вважати абзацом п'ятим-десятим.  
213. 2.Внести до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року №329/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №40, ст.297; 1997р., №45, стт.287; 1998 р., №26, ст. 198, 1999 р., №4, ст.34; 2000р., №30, ст.240, 2001 р., №10, ст. 44) такі зміни і доповнення:  
214. 1) Доповнити статтю 1 абзацом шостим такого змісту:  
215. група алкогольних напоїв - алкогольні напої, які маркуються марками акцизного збору, розподіляються за групами: горілка та лікеро-горілчані вироби, коньяк, шампанське, вино.  
216. Абзаци шостий та сьомий статті 1 вважати сьомим та восьмим.  
217. 2) Абзац перший частини першої статті 7 викласти в такій редакції:  
218. 1.Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, призначеними для кожної окремої групи напоїв та місткості посуду в якому можуть розфасовуватись окремі групи алкогольних напоїв. Марки акцизного збору виготовляються, зберігаються та продаються відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
219. 3) Абзац другий частини 4 статті 7 викласти в такій редакції:  
220. алкогольних напоїв - на третій робочий день, крім випадків, передбачених абзацом першим частини 20 статті 7 цього закону.  
221. 4) Абзац перший та другий частини 20 статті 7 викласти в такій редакції:  
222. 20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, такі платники зобов'язані видати органу державної податкової служби України податковий вексель, авальований банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів, починаючи від дня видачі векселя, сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для цієї продукції.  
223. Суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не були погашені, підлягають стягненню до бюджету у встановленому для стягнення порядку не внесених у строк податків та платежів відповідно до законодавства. У разі, коли сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений термін, орган державної податкової служби України зобов'язаний прийняти рішення про стягнення невнесених сум відповідно до законодавства.  
224. 5) Частину 20 статті 7 доповнити абзацом третім такого змісту:  
225. При повній сплаті платником податку акцизного збору, розрахованого за ставками для цієї продукції, податковий вексель не видається.  
226. Абзаци третій та четвертий частини 20 статті 7 вважати четвертим та п'ятим.  
227. 6) Частину 6 статті 9 викласти в такій редакції:  
228. 6. Конфісковані за рішенням суду алкогольні напої, спирт етиловий та спиртовмісні рідини підлягають знищенню або промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки конфіскованих алкогольних напоїв, спирту етилового та спиртовмісних рідин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
229. II. Прикінцеві положення  
230. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
231. 2. Встановити, що протягом 18 місяців з дня опублікування цього Закону максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах, які виробляються та/або реалізуються в Україні, становлять:  
232. для сигарет з фільтром - смола - 15 мг., нікотин - 1,3 мг. в димі однієї сигарети,  
233. для сигарет без фільтру - смола - 22 мг., нікотин - 1,5 мг. в димі однієї сигарети.  
234. При цьому тютюнові вироби з вказаними вище максимально допустимими рівнями вмісту смоли та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації.  
235. 3. Визнати такими, що втратили чинність, абзац одинадцятий статті 2 та абзац восьмий пункту 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" від 18 січня 2001 р. №2238-14.  
236. 4. Встановити, що внесені цим Законом зміни до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо нанесення на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки тютюнових виробів тексту: "Міністерство охорони здоров'я попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин, набувають чинності через 18 місяців від дня набуття чинності цим Законом.  
237. 5. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.