Кількість абзаців - 96 Розмітка (ліва колонка)


Про електронні документи та електронний документообіг (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про електронні документи та електронний документообіг  
1. Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
5. адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ;  
6. дані - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами передавання інформації;  
7. електронна інформаційна система - сукупність програмних, програмно-апаратних та апаратних засобів, методів і процедур, що застосовуються для складання, оброблення, передавання, приймання, зберігання, перевірки цілісності електронних документів;  
8. електронний цифровий підпис - сукупність електронних даних, одержаних за результатом певного криптографічного перетворення інших електронних даних, яка додається до цих даних або логічно з ними поєднується і використовується для підтвердження їх цілісності та ідентифікації підписувача;  
9. таємний ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;  
10. засіб накладення та перевірки електронного цифрового підпису (далі - засіб електронного цифрового підпису) - програмний, програмно-апаратний або апаратний засіб, призначений для накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису;  
11. посередник в електронному документообігу (далі - посередник) - фізична або юридична особа, яка за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу відправляє, одержує або зберігає електронні документи;  
12. обов'язковий реквізит електронного документа - обов'язкові дані в документі, без яких він не має юридичної сили;  
13. підписувач - особа, яка має таємний ключ та використовує його для накладення електронного цифрового підпису на електронні документи;  
14. суб'єкти електронного документообігу - підписувач, адресат та посередники.  
15. Стаття 2. Сфера дії Закону  
16. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі складання та використання електронних документів.  
17. Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг  
18. Відносини, пов'язані з використанням електронних документів, регулюються Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.  
19. Якщо міжнародним договором, стороною якого є Україна, встановлено інші правила щодо електронного документообігу, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.  
20. Розділ ІІ. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ  
21. Стаття 4. Електронний документ  
22. Електронний документ - документ, інформація в якому подана в електронній формі, що включає необхідні реквізити, в тому числі електронний цифровий підпис. Електронний документ може бути створено, передано, збережено, оброблено і перетворено у візуальну форму подання.  
23. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною.  
24. Формат і структура даних електронного документа, його обов'язкові реквізити, а також візуальна форма його подання визначаються законодавством.  
25. Електронний документ є документом підписувача з часу, коли підписувач наклав на електронний документ свій електронний цифровий підпис.  
26. Стаття 5. Електронний цифровий підпис  
27. Електронний цифровий підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, формується підписувачем під час складання електронного документа і перевіряється з метою підтвердження цілісності документа та ідентифікації підписувача іншими суб'єктами електронного документообігу.  
28. Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових підписів, регулюються окремим законом.  
29. Стаття 6. Оригінал електронного документа та його паперова копія  
30. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з електронним цифровим підписом підписувача.  
31. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.  
32. Якщо підписувачем створюються ідентичні за змістом та реквізитами електронний документ та звичайний документ на папері, кожен з документів є оригіналом.  
33. Оригінал електронного документа повинен відповідати таким вимогам:  
34. а) давати змогу довести його цілісність згідно з процедурою, передбаченою законодавством;  
35. б) у визначених законодавством випадках документ може бути пред'явлений у візуальній формі, у тому числі у паперовій копії.  
36. Паперовою копією електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке завірене в порядку, встановленому законодавством.  
37. Стаття 7. Правовий статус електронного документа та його паперової копії  
38. Електронний документ і звичайний документ на папері, які є ідентичними за змістом та реквізитами, мають однакову юридичну силу.  
39. Паперові копії ідентичних за змістом та реквізитами електронного документа та звичайного документа на папері мають однакову юридичну силу.  
40. Вимога щодо надання документа, в тому числі як письмового доказу, вважається виконаною, якщо замість оригіналу або копії звичайного документа на папері надано оригінал електронного документа або його паперову копію, яка відповідає вимогам статті 6 цього Закону.  
41. Допустимість електронного документа як доказу (незалежно від змісту і призначення електронного документа) не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.  
42. Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:  
43. 1) свідоцтва про право на спадщину;  
44. 2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;  
45. 3) в інших випадках, передбачених законодавством.  
46. У разі коли законодавством передбачається вимога нотаріального завірення цивільно-правової угоди, така угода, оформлена шляхом складання електронного документа (електронних документів), повинна бути завірена нотаріусом з накладенням його електронного цифрового підпису на цей електронний документ (електронні документи).  
47. Розділ ІІІ. ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  
48. Стаття 8. Електронний документообіг  
49. Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів складання, оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, справжності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.  
50. Стаття 9. Відправлення електронних документів  
51. Електронний документ вважається відправленим підписувачем, якщо він відправлений безпосередньо підписувачем або його електронною інформаційною системою, яка запрограмована на відправлення електронних документів в автоматичному режимі, а також посередником, уповноваженим підписувачем відправляти документи від його імені.  
52. Якщо підписувач і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасоване особою, яка його відправила. У разі відправлення електронного документа шляхом пересилання електронного носія інформації, на якому записано цей документ, датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час здавання його для пересилання.  
53. Якщо підписувач і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, електронний документ вважається відправленим підписувачу за його місцезнаходженням (для фізичних осіб - місцем проживання), навіть якщо електронна інформаційна система, з якої відправлено електронний документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) визначається відповідно до законодавства України.  
54. Вимоги, коли законодавством передбачається надіслання документів рекомендованим листом або передавання їх під розписку, не поширюються на електронні документи. У таких випадках підтвердження факту одержання електронних документів здійснюється згідно з вимогами цього Закону.  
55. Стаття 10. Передавання електронних документів  
56. Передавання електронних документів здійснюється через безпосередній зв'язок між електронною інформаційною системою підписувача (посередника, уповноваженого підписувачем відправляти електронні документи) та електронною інформаційною системою адресата або за допомогою засобів електронних інформаційних систем посередників чи шляхом передавання на електронних носіях інформації.  
57. Стаття 11. Одержання електронних документів  
58. Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження підписувачеві повідомлення адресата про факт одержання електронного документа підписувача, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу.  
59. Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі звичайного документа на папері. Зазначене підтвердження повинне містити дані про факт одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження.  
60. У разі ненадходження до підписувача підтвердження про факт одержання електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом, і підписувач повинен вжити інших заходів до виконання своїх обов'язків перед адресатом.  
61. Якщо підписувач і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, електронний документ вважається одержаним адресатом за його місцезнаходженням (для фізичних осіб - місцем проживання), навіть якщо електронна інформаційна система, за допомогою якої одержано документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) визначається відповідно до законодавства.  
62. Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа  
63. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.  
64. Стаття 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів  
65. Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях.  
66. Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого для звичайних документів аналогічного призначення.  
67. У разі неможливості зберігання електронних документів на електронних носіях інформації протягом встановленого для відповідних звичайних документів на папері строку суб'єкти електронного документообігу повинні вживати заходів до дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх періодичне копіювання відповідно до встановленого порядку ведення обліку та копіювання документів. Якщо неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у паперовій копії (у разі відсутності паперового оригіналу). При копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії.  
68. При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких умов:  
69. а) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;  
70. б) електронний документ повинен зберігатися у тому форматі, в якому він був підготовлений, відправлений або одержаний;  
71. в) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.  
72. Суб'єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх зберігання у цих установах здійснюється в порядку, визначеному законодавством.  
73. Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  
74. Стаття 14. Підстави для організації електронного документообігу  
75. Використання електронних документів здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі укладених договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.  
76. Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом  
77. Суб'єкти електронного документообігу, що здійснюють його на підставі укладених договорів, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, які містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту.  
78. В електронних інформаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, а також інформацію, яка містить відомості, що становлять державну та іншу передбачену законодавством таємницю, повинні бути передбачені взаємоузгоджені заходи щодо захисту цієї інформації.  
79. Стаття 16. Вимоги до програмно-технічних засобів, що застосовуються для організації електронного документообігу  
80. Електронні інформаційні системи, що забезпечують електронний обіг інформації, яка є власністю держави або захист якої гарантується державою, підлягають державній експертизі відповідно до порядку, встановленого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.  
81. Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, яка є власністю держави, а також інформації, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються до експлуатації в організації електронного документообігу у порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації.  
82. Засоби захисту інформації та засоби цифрового підпису, які призначені для застосування в організації електронного документообігу, повинні бути сертифіковані або мати позитивний експертний висновок спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації.  
83. Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу  
84. Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов'язки, які встановлено законодавством для учасників інформаційних відносин.  
85. Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність у визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами на договірних засадах.  
86. Стаття 18. Розв'язання спорів між суб'єктами електронного документообігу  
87. Розв'язання спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, встановленому законодавством.  
88. Орган, що розв'язує спір, має право вимагати необхідні матеріали і документи щодо електронного документообігу від усіх суб'єктів, причетних до складання, передавання, одержання, оброблення та зберігання електронних документів, що стосуються предмета спору, а також вимагати надання відповідних засобів цифрового підпису.  
89. Стаття 19. Відповідальність за порушення у сфері електронного документообігу  
90. За порушення законодавства про електронний документообіг та захист інформації суб'єкти електронного документообігу несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.  
91. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
92. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.  
93. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
94. підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
95. забезпечити приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.