Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (Друге читання)

0. Проект (03.07.2001) Вноситься народними депутатами України Борщевським В.В., Молчановим Б.Я.  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49, ст. 682, 1998 р., N 18, ст. 89) такі зміни:  
4. 1. Статтю 59 викласти у такій редакції:  
5. "Стаття 59. Компетенція зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю  
6. До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г-ж", "и-ї" статті 41 цього Закону, належить:  
7. а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;  
8. б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;  
9. в) виключення учасника з товариства.  
10. З питань, які належать до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю, рішення приймаються простою більшістю голосів учасників товариства, присутніх на зборах.  
11. 2. У статті 60:  
12. в частині першій слова: "а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники" виключити;  
13. в частині четвертій останнє речення: "Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників." виключити.  
14. 3. Статтю 64 викласти у такій редакції "Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю  
15. Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, прийнятого більшістю голосів учасників товариства, присутніх на зборах. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.  
16. Виключення учасника з товариства призводить до наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону."  
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.