Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про розвідувальні органи України (Друге читання)

1. Проект Закон України "Про розвідувальні органи України"  
2. Цей Закон визначає правові основи організації і діяльності створюваних державою спеціальних органів, яким доручається здійснення розвідувальної діяльності з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз; контролю і нагляду за їх діяльністю; а також встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх службові і соціальні гарантії.  
3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Основні поняття В цьому Законі використовуються такі поняття:  
5. Розвідувальна діяльність - системне застосування визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами спеціальних сил, засобів і методів, спрямоване на здобуття, збір та отримання інформації, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони України, а також сприяння реалізації державної політики у цих сферах.  
6. Розвідувальна інформація - це добуті і опрацьовані відомості про реальні і потенційні можливості, дії, плани і наміри іноземних держав, організацій та осіб, а також про події і обставини, що зачіпляють чи можуть зачіпати національні інтереси України.  
7. Розвідувальні органи України - спеціальні державні органи, які здійснюють розвідувальну діяльність в інтересах оборони України та з метою захисту її національної безпеки від зовнішніх загроз.  
8. Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України Правову основу діяльності розвідувальних органів становлять Конституція України, цей та інші закони України, а також інші нормативно-правові акти.  
9. Стаття 3. Цілі розвідувальної діяльності Головними цілями розвідувальної діяльності є: забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України розвідувальною інформацією, необхідною для прийняття рішень у політичній, оборонній, економічній, науково-технічній, екологічній, інформаційній та інших сферах, що стосуються національної безпеки і оборони України; сприяння реалізації державної політики України щодо захисту її суверенітету, територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку. Розвідувальна діяльність не може проводитись для досягнення антигуманних та інших цілей, не передбачених цим Законом.  
10. Стаття 4. Принципи діяльності розвідувальних органів України Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на основі: законності; поваги і дотримання прав і свобод людини і громадянина; безперервності, поєднання в межах, визначених Законом, гласних та негласних методів і засобів; розмежування сфер діяльності розвідувальних органів, координації і взаємодії; незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; позапартійності; підконтрольності і підзвітності Президентові України та Верховній Раді України.  
11. Стаття 5. Основні завдання розвідувальних органів України На розвідувальні органи України покладається: добування, аналітична обробка та надання визначеним Законом державним органам розвідувальної інформації, яка необхідна для прийняття рішень у життєво важливих для України сферах; забезпечення безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей в країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України;  
12. сприяння боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, зокрема з тероризмом і злочинністю у сферах зовнішньоекономічної та кредитно-фінансової діяльності; незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення; торгівлею людьми.  
13. Стаття 6. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України Для виконання покладених на них завдань розвідувальні органи України використовують гласні і негласні методи та засоби, включаючи засоби прикриття, порядок застосування яких визначається законами України та іншими нормативно-правовими актами. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні завдавати шкоди життю та здоров'ю людей, а також довкіллю.  
14. Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого життя, честі та гідності громадян, яка стала відома розвідувальним органам в процесі їх роботи, крім випадків, передбачених законом. Застосування методів і засобів розвідувальної діяльності серед громадян України на території України не допускається. Для забезпечення безпеки своїх співробітників розвідувальні органи використовують в межах їх повноважень методи та засоби, які визначені в Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність".  
15. Розділ ІІ. РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
16. Стаття 7. Розвідувальні органи України Розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз в межах визначеним Законом повноважень здійснюють розвідувальні органи у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших життєво важливих для України сферах. Здійснення цих функцій покладається на розвідувальний орган Служби безпеки України, розвідувальний орган Міністерства оборони України, відповідний підрозділ Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Напрями і пріоритети їх діяльності визначаються Положеннями про кожний розвідувальний орган, які затверджуються указами Президента України. Здійснення, в тому числі несистемне, розвідувальної діяльності з метою отримання інформації у сферах національної безпеки і оборони іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, які не визначені в цьому Законі, а також фізичними особами забороняється.  
17. Розвідувальні органи України є юридичними особами, вони мають дійсне та умовне найменування, відповідні емблеми, печатки і штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки, у тому числі і валютні, в банках та інших фінансових установах.  
18. Стаття 8. Утворення, реорганізація і ліквідація розвідувальних органів України Утворення, реорганізація і ліквідація розвідувальних органів і структур здійснюється Президентом України відповідно до чинного законодавства України.  
19. Стаття 9. Керівництво розвідувальними органами України Загальне керівництво розвідувальними органами України здійснює Президент України через Раду національної безпеки і оборони України. Рада національної безпеки і оборони України, здійснюючи повноваження визначені Конституцією України та Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" забезпечує: формування національних розвідувальних програм, розподіл визначених ними завдань між розвідувальними органами з урахуванням сфер їх діяльності; координацію роботи розвідувальних органів у сферах, що стосуються національної безпеки та оборони, в тому числі, щодо виконання окремих завдань, які виникають у зв'язку з непередбаченими обставинами; узагальнення і оцінку розвідувальної інформації, що подається Президентові України, а в разі потреби уточнення та організацію її перевірки з метою запобігання дезінформування вищих органів державної влади; розгляд пропозицій Кабінету Міністрів України щодо бюджету розвідувальних органів. Керівники центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять розвідувальні органи і відповідні підрозділи, здійснюють керівництво ними в межах своїх повноважень, створюють необхідні умови для їх функціонування і несуть персональну відповідальність перед Президентом України за їхню діяльність.  
20. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їхні керівники, які призначаються і звільняються Президентом України за поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, погодженим з Радою національної безпеки і оборони України.  
21. Стаття 10. Координація діяльності розвідувальних органів України Координація діяльності розвідувальних органів України здійснюється Президентом України через Раду національної безпеки і оборони України і створений в її складі підрозділ з питань розвідки. Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності підрозділу з питань розвідки, його структура і штатна чисельність визначаються Президентом України, а фінансування забезпечується в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на розвідувальну діяльність.  
22. Стаття 11. Позапартійність розвідувальних органів Використання розвідувальних органів у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність розвідувальних органів не може використовуватись для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. В розвідувальних органах забороняється діяльність об'єднань громадян, що мають політичні цілі. Членство та участь співробітників розвідувальних органів у таких об'єднаннях не допускається. Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами, у професійних спілках.  
23. Стаття 12. Права розвідувальних органів України Для виконання визначених цим Законом завдань розвідувальні органи України в межах своїх повноважень мають право: встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з повнолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це згоду; безкоштовно отримувати необхідну інформацію з автоматизованих інформаційних та довідкових систем, банків даних тощо, що створені державними органами та установами України;  
24. користуватися послугами, в тому числі платними, експертів та консультантів з числа фахівців інших державних і недержавних органів, підприємств, установ і організацій; використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також за згодою окремих осіб - належні їм житлові і нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно; відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у фінансових установах на території України та за її межами в порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України; здійснювати заходи щодо прикриття співробітників кадрового складу розвідувальних органів і організації їх діяльності з використанням з цією метою іншої відомчої приналежності;  
25. використовувати документи, що прикривають співробітників кадрового складу та відомчу приналежність підрозділів, організацій, приміщень і транспортних засобів до розвідувальних органів України; створювати з метою прикриття організаційні структури (підрозділи та організації), необхідні для виконання завдань розвідувальних органів; виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розробки і виготовлення спеціальних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати і застосовувати технічні засоби розвідки; створювати відповідні навчальні заклади і науково-дослідні установи, архіви та видавати друковані видання; здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов`язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном; організовувати і забезпечувати в межах своєї компетенції захист державної таємниці в установах України за кордоном, включаючи заходи щодо попередження витоку по технічних каналах відомостей, що становлять державну таємницю; здійснювати технічний захист приміщень і об'єктів розвідувальних органів;  
26. забезпечувати безпеку розвідувальної діяльності розвідувальних органів, в тому числі здійснювати контррозвідувальне забезпечення такої діяльності та захист своїх сил, засобів і інформації від протиправних дій та загроз.  
27. Стаття 13. Надання розвідувальної інформації Розвідувальні органи подають розвідувальну інформацію Президенту України, Голові Верховної Ради України та Прем'єр-міністру України у порядку, який визначається в Положенні про розвідувальний орган. За достовірність, об'єктивність та своєчасність подання розвідувальної інформації відповідальність несуть керівники відповідних розвідувальних органів.  
28. Стаття 14. Взаємодія розвідувальних органів України поміж собою, з державними правоохоронними органами України, а також із спеціальними службами іноземних держав Форми взаємодії розвідувальних органів України поміж собою, з державними правоохоронними органами України визначаються законодавством України та Положенням про відповідний розвідувальний орган.  
29. Розвідувальні органи з дозволу Президента України можуть встановлювати і підтримувати контакти зі спеціальними службами іноземних держав з дотриманням вимог законодавства України, в тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод. У випадках довгострокового співробітництва для забезпечення необхідного рівня взаємодії можуть створюватися офіційні закордонні представництва розвідувальних органів України. Порядок відрядження за кордон персоналу до цих представництв визначається відповідним нормативно-правовим актом. Підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", встановлювати конфіденційне співробітництво з особами серед кадрового складу розвідувальних органів України забороняється.  
30. Стаття 15. Взаємовідносини розвідувальних органів України з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України Розвідувальні органи України взаємодіють з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України на підставі законів, інших нормативно-правових актів та відповідних угод. Державні органи, підприємства, установи та організації України сприяють розвідувальним органам України у виконанні ними завдань, що покладені на них цим Законом. Окремі державні органи можуть залучатися у порядку, визначеному Президентом України, до участі у виконанні програм розвідувальної діяльності або в заходах, які здійснюються розвідувальними органами.  
31. Стаття 16. Зв'язок розвідувальних органів України з громадськістю Для інформування громадськості про свою діяльність розвідувальні органи України здійснюють зв'язок з громадськими організаціями, засобами масової інформації та громадянами України через відповідні підрозділи або їх посадових осіб. Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які надаються засобам масової інформації, не можуть містити відомості, що становлять державну таємницю. З метою запобігання розголошенню відомостей, що становлять державну таємницю, автори підготовлених для публікації матеріалів про діяльність розвідувального органу або редакції засобів масової інформації, які отримали ці матеріали, зобов`язані звернутися за письмовим експертним висновком про відсутність у поданому матеріалі відомостей, що становлять державну таємницю, до відповідного підрозділу охорони державної таємниці, який у цьому випадку зобов'язаний надати такий висновок у місячний термін.  
32. Стаття 17. Захист відомостей про розвідувальні органи України Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати розвідувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з розвідувальними органами, становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному чинним законодавством України.  
33. Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України Фінансування та матеріально-технічне забезпечення кожного розвідувального органу України здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, бюджетних та позабюджетних коштів у рамках спеціальних програм, затверджених Президентом України, а також коштів від діяльності, що дозволена законодавством України. Розпорядником бюджетних коштів, в тому числі валютних, на утримання і забезпечення діяльності розвідувального органу України є керівник цього органу. Розвідувальні органи України мають право ввозити на територію України засоби озброєння, спеціальні технічні та інших засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї для забезпечення власних потреб, а також у випадках необхідності передавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розвідувальні органи України звільняються від сплати ввізного мита та акцизного збору за техніку, устаткування, майно і матеріали, що призначені для власного використання цими органами. Розвідувальні органи України мають право створювати службовий житловий фонд.  
34. Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ОСІБ, ЯКІ КОНФІДЕНЦІЙНО СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ З ЦИМИ ОРГАНАМИ, ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
35. Стаття 19. Співробітники розвідувальних органів України Співробітниками розвідувальних органів України є військовослужбовці та службовці кадрового складу, а також військовослужбовці, службовці та працівники, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів. Службовці розвідувальних органів України є державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних категорій посад державних службовців, а також порядок прийому на службу або на роботу в розвідувальний орган визначаються Положенням про розвідувальний орган. На військовослужбовців розвідувальних органів, в тому числі тих, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів, поширюється дія законодавства України про проходження військової служби з врахуванням особливостей, що обумовлені специфікою завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями.  
36. Стаття 20. Кадровий склад розвідувальних органів України До кадрового складу розвідувальних органів України належать військовослужбовці і службовці, які за посадами, що вони займають в цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та науково-дослідних установах, виконують функціональні обов'язки, безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік посад співробітників кадрового складу розвідувального органу визначається відповідним Положенням про розвідувальний орган. Співробітники кадрового складу розвідувальних органів для виконання своїх функціональних обов'язків можуть з дотриманням вимог цього Закону займати посади в державних органах, на підприємствах, установах і в організаціях будь-якої форми власності без розкриття їх належності до розвідувальних органів. Посадові особи зазначених державних органів, підприємств, установ і організацій несуть передбачену законодавством України відповідальність за розголошення відомостей про приналежність цих співробітників до розвідувальних органів, якщо такі стали їм відомі в процесі роботи. Розвідувальні органи України можуть мати кадровий резерв з числа фахівців відповідних спеціальностей. Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів України видається спеціальне службове посвідчення.  
37. Стаття 21. Правове положення співробітників розвідувальних органів України Співробітники кадрового складу розвідувальних органів України під час виконання ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім державних органів та посадових осіб, які визначені цим законом, не має права втручатися в їх службову діяльність. Для захисту життя, здоров'я, житла і майна співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів від протиправних посягань і загроз у зв'язку із службовою діяльністю цих співробітників, розвідувальні органи України здійснюють спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки в порядку, передбаченому Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та іншими актами законодавства України. Рішення про вжиття цих заходів в кожному конкретному випадку приймаються керівником відповідного розвідувального органу. Статус співробітника розвідувального органу України не може бути використаний для досягнення цілей, які є не сумісними з виконанням його функціональних обов'язків. Співробітникам розвідувальних органів України забороняється співробітничати на конфіденційній основі з іншими державними і не державними органами та організаціями.  
38. Стаття 22. Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї Співробітники розвідувальних органів України, виключно для реалізації прав, передбачених пунктами 11,12 і 14 статті 12 цього Закону, мають право застосувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і застосовувати спеціальні засоби в порядку, передбаченому законодавством України, а військовослужбовці розвідувальних органів, крім того, зберігати, носити, використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію". Перевищення співробітником розвідувального органу України своїх повноважень при застосуванні засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.  
39. Стаття 23. Відповідальність співробітників розвідувальних органів України за правопорушення Співробітники розвідувальних органів України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення для осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну. У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України за підозрою у скоєні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук особи та огляд речей кадрового співробітника розвідувального органу при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню транспортні засоби розвідувальних органів та їх кадрових співробітників при використанні цих засобів в службових цілях. Непередбачені фінансові та майнові збитки, які завдані фізичним або юридичним особам внаслідок виконання співробітниками розвідувальних органів покладених на них завдань, не тягнуть за собою відповідальності з боку цих співробітників, якщо вони діяли у відповідності з наданими їм законодавством України повноваженнями. Такі збитки, в разі потреби, компенсуються відповідними розвідувальними органами за рахунок державного бюджету.  
40. Стаття 24. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей Соціальний захист співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей, а також цивільних працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами України, гарантується чинним законодавством. Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів за роботу, пов'язану з виконанням спеціальних завдань, що стоять перед цими органами, виплачується надбавка в розмірі, що визначається відповідними нормативно-правовими актами. Держава сприяє звільненню співробітників кадрового складу розвідувальних органів України та членів їх сімей у випадку їх затримання, арешту або засудження за межами України у зв'язку з виконанням завдань, що покладені Законом України на розвідувальні органи. У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового складу розвідувального органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок інших не залежних від нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки. Майнові збитки, завдані співробітнику кадрового складу розвідувального органу України та членам його сім`ї у зв'язку із здійсненням розвідувальної діяльності, відшкодовуються розвідувальним органом за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному цивільним законодавством України. Положення, що передбачені цією статтею, поширюються також на колишніх співробітників розвідувальних органів України, які потребують такого захисту в зв'язку з їхньою попередньою діяльністю. Співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугою років згідно з чинним законодавством України і яких залишено на службі, щомісячно виплачуються надбавки в розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України. Співробітникам розвідувальних органів України, які отримали у відповідності до чинного законодавства кредит на будівництво або придбання житла, дозволяється його погашення за рахунок коштів розвідувальних органів.  
41. Стаття 25. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів з метою виконання завдань, що визначені цим законом, може встановлюватися з особами на безоплатній або платній засадах. Порядок підтримання взаємовідносин з такими особами визначається нормативними актами відповідних розвідувальних органів. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, мають право: укладати угоду (контракт) з розвідувальним органом про конфіденційне співробітництво; використовувати з метою конспірації документи, що зашифровують особу; отримувати компенсацію за шкоду здоров'ю, збитки майну, нанесені під час виконання завдань, що випливають з угоди про конфіденційне співробітництво з розвідувальним органом; отримувати винагороду. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, зобов'язані: дотримуватись правил конспірації; не допускати надання необ'єктивної, неправдивої інформації; не розголошувати відомості, що становлять державну таємницю або стали їм відомі під час виконання завдань розвідувальних органів України; дотримуватись умов контракту (домовленості) з розвідувальним органом про конфіденційне співробітництво. З метою забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей можуть проводитися заходи щодо їх захисту в порядку, передбаченому цим Законом для співробітників розвідувальних органів.  
42. Стаття 26. Соціальний захист осіб, які конфіденційно cпівробітничають з розвідувальними органами України Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, гарантується нерозголошення цих стосунків. У разі арешту, засудження або смерті такої особи, а також завдання шкоди її здоров'ю внаслідок виконання завдань розвідувальних органів України ця особа або її спадкоємці мають право на компенсації, що передбачені для співробітників кадрового складу розвідувальних органів, якщо інше не передбачено угодою (контрактом) особи з розвідувальним органом. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, можуть отримувати від них грошову винагороду та інші види виплат як у національній, так і в іноземній валюті. Додаткові види винагороди та соціального захисту осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, можуть бути встановлені Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного розвідувального органу. Період співробітництва особи, яка прийнята у громадянство України, з розвідувальним органом України зараховується до її трудового стажу. Соціальний захист такої особи здійснюється згідно з частинами 4-6 статті 24 цього закону.  
43. Розділ IV. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ  
44. Стаття 27. Контроль Президента України за діяльністю розвідувальних органів України Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Президентом України. Розвідувальні органи України доповідають Президенту України та звітують перед ним у порядку і з питань, що визначаються Президентом України.  
45. Стаття 28. Контроль Верховної Ради України за діяльністю розвідувальних органів України Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною Радою України шляхом: перевірки Рахунковою палатою витрат коштів, що виділяються відповідно до Закону України про Державний бюджет України на розвідувальну діяльність; розгляду, при необхідності, питань, пов'язаних з діяльністю розвідувальних органів України.  
46. Стаття 29. Порядок здійснення контрольних функцій Рахунковою палатою України Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бюджету України на утримання розвідувальних органів України і фінансування їх діяльності створюється з числа членів Рахункової палати України спеціальна група. Спеціальна група Рахункової палати України має право у встановленому порядку отримувати від розвідувальних органів України документи з питань витрат бюджетних коштів, а також заслуховувати керівників відповідних розвідувальних органів з цих питань на закритих засіданнях. Члени спеціальної групи Рахункової палати здійснюють повноваження, передбачені цією статтею, лише за умови оформлення допуску до відомостей, які становлять державну таємницю, в порядку, встановленому Законом України "Про державну таємницю". Їм забороняється розкривати методи і засоби діяльності розвідувальних служб розшифровувати їх співробітників.  
47. Стаття 30. Прокурорський нагляд Нагляд за дотриманням розвідувальними органами України законів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами відповідно до законодавства України. Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмету прокурорського нагляду не входять.  
48. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства України та інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Запропонувати Президенту України: привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; визначити структурні підрозділи Служби безпеки України, Міністерства оборони України і Державного комітету у справах охорони державного кордону України, які отримують статус розвідувальних органів у складі зазначених відомств. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.