Кількість абзаців - 251 Розмітка (ліва колонка)


Про меліорацію земель (Друге читання)

0. Проект Закон України Про меліорацію земель  
1. Цей Закон визначає засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів.  
2. Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі вживаються такі терміни:  
5. меліорація земель - комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, які здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь;  
6. меліоративні заходи - роботи, спрямовані на поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, поліпшення земель з несприятливим водним режимом та інженерно-геологічними умовами, проектування, будівництво (реконструкція) і експлуатація меліоративних систем, включаючи наукове, організаційне та виробничо-технічне забезпечення цих робіт;  
7. меліоровані землі - угіддя, на яких здійснено комплекс меліоративних заходів відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації;  
8. меліоративна система - технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально - зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодія яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях;  
9. загальнодержавна меліоративна система - меліоративна система, яка знаходиться на території більше ніж однієї області, забезпечує міжобласну подачу, розподіл і відведення води та об'єкти інженерної інфраструктури якої перебувають на балансі підприємств, організацій і установ, що входять до сфери управління спеціально уповноваженого органу державного управління з питань водного господарства та меліорації земель;  
10. міжгосподарська меліоративна система - меліоративна система, що знаходиться в межах Автономної Республіки Крим, однієї області або одного району і забезпечує міжрайонну та міжгосподарську подачу, розподіл та відведення води;  
11. внутрішньогосподарська меліоративна система - меліоративна система, що знаходиться в межах земель одного власника (користувача) і забезпечує подачу, розподіл та відведення води на цих землях;  
12. моніторинг зрошуваних та осушуваних земель - комплекс спеціальних робіт, які включають збирання, обробку, зберігання та передачу інформації про стан меліорованих земель і меліоративних систем, їх водний баланс; аналіз, оцінку і прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.  
13. Стаття 2. Законодавство про меліорацію земель  
14. Діяльність у сфері меліорації земель регулюється цим Законом, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Кодексом України про надра, іншими актами законодавства України, а також міжнародними договорами України.  
15. Якщо міжнародним договором України встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про меліорацію земель, застосовуються норми міжнародного договору.  
16. Розділ 2. ВИДИ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА МЕЛІОРАТИВНІ ЗАХОДИ  
17. Стаття 3. Види меліорації земель  
18. Залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів визначаються такі основні види меліорації земель: гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна, агролісотехнічна.  
19. Меліоративні заходи, що підлягають здійсненню у процесі меліорації земель за її окремими видами, визначаються цим Законом.  
20. Під час розроблення проектів меліорації земель обов'язково визначається комплексний підхід до здійснення меліоративних заходів.  
21. Стаття 4. Гідротехнічна меліорація земель  
22. Гідротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення земель з несприятливим водним режимом (перезволожених, переосушених тощо), регулювання водного режиму шляхом створення спеціальних гідротехнічних споруд на схилових та інших землях з метою поліпшення водного і повітряного режиму ґрунтів і захисту їх від шкідливої дії води (затоплення, підтоплення, ерозія тощо).  
23. Під час гідротехнічної меліорації земель здійснюються зрошувальна, осушувальні, осушувально - зволожувальні, протиповіневі, протипаводкові, протисельові, протиерозійні та інші меліоративні заходи.  
24. Стаття 5. Культуртехнічна меліорація земель  
25. Культуртехнічна меліорація земель передбачає проведення впорядкування поверхні землі та підготовку її до використання для сільськогосподарських потреб. З цією метою здійснюються такі заходи, як викорчування дерев і чагарників, розчищення від каміння, зрізування купин, вирівнювання поверхні, меліоративна оранка, залуження, влаштування тимчасової вибіркової мережі каналів.  
26. Стаття 6. Хімічна меліорація земель  
27. Хімічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, їх хімічного складу.  
28. Хімічна меліорація земель включає роботи з гіпсування, вапнування і фосфоритування ґрунтів.  
29. Стаття 7. Агротехнічна меліорація земель  
30. Агротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення потужності та поліпшення агрофізичних властивостей кореневмісного шару ґрунтів. З цією метою здійснюються такі заходи, як плантажна оранка, глибоке меліоративне розпушення, щілювання, кротовий аераційний дренаж, піскування, глинування тощо.  
31. Стаття 8. Агролісотехнічна меліорація земель  
32. Агролісотехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення докорінного поліпшення земель шляхом використання ґрунтозахисних, стокорегулюючих та інших властивостей захисних лісових насаджень. З цією метою формуються такі поліфункціональні лісомеліоративні системи, як:  
33. площинні (протиерозійні) захисні лісонасадження, що забезпечують захист земель від ерозії, а водних об'єктів від виснаження і замулення шляхом заліснення ярів, балок, крутосхилів, пісків та інших деградованих земель, а також прибережних захисних смуг і водоохоронних зон річок та інших водойм;  
34. лінійні (полезахисні) лісонасадження, що забезпечують захист від вітрової і водної ерозії та поліпшення ґрунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідь шляхом створення полезахисних і стокорегулюючих лісосмуг.  
35. Розділ 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНЖЕНЕРНУ ІНФРАСТРУКТУРУ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ТА ЇЇ ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ  
36. Стаття 9. Суб'єкти права власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти  
37. Право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти (меліоративну мережу з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережну мережу, дороги і споруди на них) може належати державі, територіальним громадам сіл, селищ і міст, юридичним особам та громадянам, з урахуванням обмежень, передбачених законодавчими актами України.  
38. Право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти, що перебувають у державній власності, від імені держави реалізує Кабінет Міністрів України і визначений ним спеціально уповноважений орган державного управління з питань водного господарства та меліорації земель через підприємства, організації і установи, що належать до сфери управління уповноваженого органу.  
39. Право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти набувається і реалізується у порядку, визначеному законодавством України.  
40. Стаття 10. Виключне право державної власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти  
41. Право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі.  
42. Перелік загальнодержавних меліоративних систем затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.  
43. Стаття 11. Право власності на інженерну інфраструктуру міжгосподарських меліоративних систем та її окремі об'єкти  
44. Об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем можуть перебувати у державній власності або у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст.  
45. Порядок набуття і реалізації права спільної власності на об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем визначається законодавчими актами України.  
46. Стаття 12. Право власності на інженерну інфраструктуру внутрішньогосподарських меліоративних систем та її окремі об'єкти  
47. Об'єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем можуть перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст або у власності юридичних осіб та громадян з урахуванням обмежень і обтяжень у використанні ділянок меліорованих земель, установлених Земельним кодексом України.  
48. Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ  
49. Стаття 13. Компетенція Кабінету Міністрів України з регулювання відносин у сфері меліорації земель  
50. До компетенції Кабінету Міністрів України належить:  
51. забезпечення реалізації державної політики у сфері меліорації земель, підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання меліорованих земель;  
52. розроблення і виконання затверджених Верховною Радою України державних та міждержавних програм меліорації земель, забезпечення підвищення родючості ґрунтів, створення захисних лісових насаджень та раціонального використання меліорованих земель;  
53. здійснення контролю за виконанням державних і міждержавних програм меліорації земель;  
54. забезпечення підготовки проекту переліку загальнодержавних меліоративних систем та подання його до Верховної Ради України;  
55. координація роботи спеціально уповноваженого органу державного управління з питань водного господарства та меліорації земель, інших центральних органів виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації земель;  
56. визначення порядку розроблення та погодження державних, міждержавних та місцевих програм меліорації земель, проведення інвентаризації та паспортизації загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, затвердження проектів будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, проведення державної комплексної експертизи цих проектів;  
57. установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на проектування, будівництво, ремонт і експлуатацію цих об'єктів;  
58. затвердження проектів будівництва (реконструкції) загальнодержавних меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
59. прийняття рішень про зупинення або припинення будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури у разі здійснення будівництва (реконструкції) з грубим порушенням вимог законодавства, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій;  
60. здійснення міжнародного співробітництва у сфері меліорації земель, укладення відповідних міжнародних договорів з питань, що входять до його повноважень;  
61. виконання інших функцій у сфері меліорації земель, визначених законами України та актами Президента України.  
62. Стаття 14. Компетенція центральних органів виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації земель  
63. Відповідно до цього та інших законів України, а також актів Президента України і Кабінету Міністрів України визначаються питання, що належать до компетенції центральних органів виконавчої влади, зокрема:  
64. 1) центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища:  
65. проводить державну екологічну експертизу проектів державних, міждержавних та місцевих програм меліорації земель, передпроектної і проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, проектів законодавчих, нормативних та методичних документів з питань меліорації земель;  
66. здійснює державний контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки у процесі будівництва (реконструкції), введення в дію і експлуатації меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
67. видає дозволи на спеціальне водокористування для потреб меліорації земель у разі забору води з водних об'єктів загальнодержавного значення;  
68. вирішує інші питання, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища під час проведення меліорації земель;  
69. 2) центральний орган виконавчої влади з питань проведення земельної реформи, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів:  
70. здійснює державний контроль за раціональним використанням і охороною меліорованих земель, проведенням протиерозійних заходів;  
71. погоджує проекти державних, міждержавних та місцевих програм меліорації земель, проводить державну землевпорядну експертизу проектів будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури в частині раціонального використання і охорони земель;  
72. бере участь у розробленні разом з іншими центральними органами виконавчої влади програм будівництва і експлуатації меліоративних систем, розробляє проекти роздержавлення земель сільськогосподарських підприємств, паювання земель колективних сільськогосподарських підприємств, їх реструктуризації та раціонального використання, охорони і відновлення родючості земель, у тому числі меліорованих;  
73. контролює обґрунтованість та доцільність вилучення і надання меліорованих земель для несільськогосподарських потреб;  
74. виступає державним замовником робіт із землеустрою та моніторингу земель;  
75. створює систему інформації щодо комплексу робіт із землеустрою, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель;  
76. організовує разом з іншими центральними органами виконавчої влади проведення інвентаризації меліорованих земель;  
77. вирішує інші питання, пов'язані з використанням меліорованих земель;  
78. 3) центральний орган виконавчої влади з питань агропромислового комплексу:  
79. бере участь у розробленні і виконанні державних та міждержавних програм меліорації земель, підвищення родючості ґрунтів, забезпечення раціонального використання меліорованих земель, створення водоохоронних захисних лісових насаджень;  
80. розробляє і затверджує разом з іншими центральними органами виконавчої влади умови експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі, з метою недопущення порушення технологічної цілісності та функціонування меліоративних систем;  
81. організовує проведення культуртехнічної, хімічної та агротехнічної меліорації земель;  
82. здійснює державний контроль за ефективністю сільськогосподарського використання меліорованих земель;  
83. забезпечує розроблення і впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих землях, поліпшення агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунтів, а також забезпечує проведення інвентаризації меліорованих земель, що використовуються у сільськогосподарському виробництві;  
84. вирішує інші питання, пов'язані з використанням меліорованих земель для потреб сільського господарства;  
85. 4) центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства:  
86. бере участь у розробленні і виконанні державних і міждержавних програм меліорації земель, створення та охорони захисних лісових насаджень;  
87. здійснює державний контроль за дотриманням вимог щодо використання захисних лісових насаджень та їх охорони;  
88. організовує проведення агролісотехнічної меліорації земель і інвентаризації водоохоронних захисних лісових насаджень;  
89. забезпечує розроблення і впровадження нових технологій агролісотехнічної меліорації земель, поліпшення ґрунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідь, а також захисту водних об'єктів від виснаження і замулення шляхом створення полезахисних і стокорегулюючих лісосмуг;  
90. вирішує інші питання, пов'язані з проведенням агролісотехнічної меліорації земель.  
91. 5) центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр:  
92. бере участь у розробленні і виконанні державних та міждержавних програм меліорації земель, охорони надр;  
93. видає спеціальні дозволи (ліцензії) на користування ділянками надр у межах впливу меліоративних систем на гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови цих ділянок;  
94. погоджує видачу суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на проектування, будівництво, ремонт і експлуатацію об'єктів меліоративних систем у частині створення спеціальної спостережної мережі пунктів контролю стану підземних вод та розвитку екзогенних геологічних процесів у межах меліоративних систем;  
95. перевіряє обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність та ефективність робіт, пов'язаних із геологічним вивченням надр під час проектування меліоративних систем, а також обґрунтованість еколого-геологічних заходів та повноту галузевого моніторингу геологічного середовища у процесі проведення меліорації земель.  
96. 6) центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства:  
97. бере участь у розробленні і виконанні державних та міждержавних програм меліорації земель, забезпеченні раціонального використання меліоративних систем, охорони водних об'єктів рибного господарства;  
98. здійснює державний контроль за технічним станом водозабірних споруд меліоративних систем, проведенням рибозахисних заходів на інженерних спорудах цих систем;  
99. забезпечує розроблення і впровадження нових технологій вирощування рослиноїдних риб у меліоративних системах поряд з іншими технологіями поліпшення їх очищення від заростання синьо-зеленими водоростями та вищою водною рослинністю;  
100. вирішує інші питання, пов'язані з використанням меліоративних систем для потреб рибного господарства.  
101. Стаття 15. Компетенція місцевих державних адміністрацій з регулювання відносин у сфері меліорації земель  
102. До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій належить:  
103. забезпечення дотримання законів та інших нормативно-правових актів з питань меліорації земель;  
104. розроблення проектів обласних, районних програм меліорації земель і подання їх на затвердження відповідній раді, виконання цих програм;  
105. опрацювання і внесення пропозицій до проектів державних та міждержавних програм меліорації земель, їх фінансового забезпечення;  
106. фінансування заходів, що здійснюються відповідно до обласних, районних програм меліорації земель;  
107. здійснення на відповідних територіях державного контролю за використанням та охороною меліорованих земель;  
108. організація і проведення експертизи проектної документації на здійснення меліоративних заходів, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;  
109. розроблення та виконання затверджених у встановленому законом порядку програм підвищення родючості ґрунтів, забезпечення раціонального використання меліорованих земель, створення захисних лісових насаджень;  
110. встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для проведення меліорації земель, обмеження або заборони використання суб'єктами господарської діяльності питної води для меліорації земель;  
111. забезпечення збереження і раціонального використання загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, окремих об'єктів інженерної інфраструктури, а також державного майна підприємствами, організаціями і установами, що здійснюють будівництво (реконструкцію) та експлуатацію меліоративних систем, нагляд за станом меліорованих земель;  
112. вирішення інших питань у сфері меліорації земель, що входять згідно із законодавством до їх повноважень.  
113. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації здійснюють у сфері меліорації земель повноваження, делеговані їм відповідними радами, і забезпечують виконання рішень відповідних рад, прийнятих в межах їхньої компетенції.  
114. Стаття 16. Компетенція спеціально уповноваженого органу державного управління з питань водного господарства та меліорації земель  
115. До компетенції спеціально уповноваженого органу державного управління з питань водного господарства та меліорації земель належить:  
116. реалізація державної політики у сфері меліорації земель, участь у розробленні і виконанні державних та міждержавних програм меліорації земель;  
117. підготовка пропозицій до проекту переліку загальнодержавних меліоративних систем;  
118. реалізація єдиної науково-технічної політики у сфері меліорації земель, організація роботи, спрямованої на впровадження у проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури досягнень науки і техніки, нових технологій і передового досвіду;  
119. координація та нормативно-методичне забезпечення діяльності підприємств, організацій і установ, що належать до сфери його управління, з питань меліорації земель та утримання в належному стані меліоративних систем;  
120. участь у формуванні та розміщенні державного замовлення на проектування, будівництво (реконструкцію) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
121. забезпечення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, проведення інвентаризації та паспортизації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;  
122. видача суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та об'єктів інженерної інфраструктури;  
123. розроблення і затвердження разом з іншими центральними органами виконавчої влади умов експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі, з метою недопущення порушення технологічної цілісності та процесу функціонування цих систем;  
124. організація здійснення контролю за відповідністю обсягів і якості колекторно-дренажних вод установленим нормативам;  
125. розроблення разом з іншими центральними органами виконавчої влади нормативних та методичних документів з питань меліорації земель;  
126. забезпечення проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, а також з ліквідації наслідків аварій на цих спорудах;  
127. затвердження правил експлуатації меліоративних систем;  
128. встановлення режиму експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, здійснення контролю за його дотриманням;  
129. проведення галузевої експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
130. виконання функцій головного розпорядника коштів державного бюджету, які виділяються для проведення меліорації земель;  
131. виконання функцій замовника на проектування і будівництво (реконструкцію) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;  
132. здійснення державного контролю за меліоративним станом зрошуваних і осушуваних земель, технічним станом меліоративних систем;  
133. організація виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з проблем меліорації земель;  
134. виконання в межах своєї компетенції функції з управління майном державних підприємств, організацій і установ, що займаються проектуванням, будівництвом (реконструкцією) і експлуатацією меліоративних систем, виконанням інших робіт у сфері меліорації земель;  
135. здійснення міжнародного співробітництва у сфері меліорації земель, укладення в установленому законодавством порядку відповідних міжнародних договорів;  
136. виконання інших функцій у сфері меліорації земель, передбачених законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України.  
137. Розділ 5. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ З РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ  
138. Стаття 17. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних рад з регулювання відносин у сфері меліорації земель  
139. До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних рад належить:  
140. затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі щодо меліорації земель, заслуховування звітів про їх виконання;  
141. утворення органів управління меліоративними системами та окремими об'єктами інженерної інфраструктури, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст і перебувають в управленні Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад; призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів;  
142. прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і районних рад у сфері меліорації земель;  
143. вирішення інших питань у сфері меліорації земель, віднесених законодавством до їх повноважень.  
144. Стаття 18. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів з регулювання відносин у сфері меліорації земель  
145. До компетенції сільських, селищних, міських рад належить:  
146. затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі щодо меліорації земель;  
147. утворення позабюджетних цільових фондів для фінансування програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі щодо меліорації земель;  
148. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління меліоративними системами та окремими об'єктами інженерної інфраструктури, що є власністю територіальних громад, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;  
149. утворення у разі необхідності органів і служб для забезпечення реалізації з іншими суб'єктами права комунальної власності спільних програм і проектів будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
150. вирішення інших питань у сфері меліорації земель, віднесених законодавством до їх повноважень.  
151. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
152. а) власні (самоврядні) повноваження:  
153. підготовка і подання на затвердження сільським, селищним, міським радам програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зокрема щодо меліорації земель), організація виконання цих програм;  
154. організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах проектування, будівництва (реконструкції) і експлуатації меліоративних систем місцевого значення та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
155. виконання або делегування на конкурсній основі підприємствам і організаціям функцій замовника на проектування, будівництво (реконструкцію) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів;  
156. розгляд і внесення районним та обласним радам пропозицій до проектів державних програм меліорації земель, які підлягають виконанню на відповідній території;  
157. видача згідно із законодавством дозволів на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
158. б) делеговані повноваження:  
159. прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури у порядку, встановленому цим Законом;  
160. здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства з питань меліорації земель, затверджених проектів на будівництво (реконструкцію) меліоративних систем місцевого значення та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, зупинення у випадках, передбачених законом, їх будівництва (реконструкції), яке проводиться з порушенням вимог проектів і може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;  
161. видача технічних умов на проектування, будівництво (реконструкцію) меліоративних систем місцевого значення та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
162. підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законодавством порядку ділянок меліорованих земель, яке проводиться органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.  
163. Розділ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ  
164. Стаття 19. Організаційно-правові основи проведення меліорації земель  
165. Організаційно-правовою основою проведення меліорації земель є державні, міждержавні та місцеві (республіканська, обласні, районні, сільські, селищні, міські) програми меліорації земель, а також виробничі програми окремих суб'єктів підприємницької діяльності та господарські договори, укладені відповідно до законодавства.  
166. Визначення пріоритетних напрямів у виборі та проведенні певного виду меліорації земель провадиться залежно від природно-кліматичних особливостей, екологічної ситуації відповідного регіону та наступного сільськогосподарського використання меліорованих земель.  
167. Розроблення і погодження державних, міждержавних та місцевих програм меліорації земель здійснюється виходячи з необхідності збереження природних екосистем, передусім тих, що мають міжнародне значення, та на основі аналізу еколого-економічної ефективності меліорації за окремими видами або за комплексом її видів, а у разі проектування створення меліоративних систем - прогнозування екологічних наслідків їх будівництва і функціонування.  
168. Порядок розроблення та погодження державних, міждержавних та місцевих програм меліорації земель визначається Кабінетом Міністрів України.  
169. Міждержавні програми меліорації земель розробляються, погоджуються та реалізуються в порядку, встановленому відповідними міжнародними договорами України.  
170. Стаття 20. Замовники робіт з проектування, будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури  
171. Замовниками робіт з проектування, будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури є:  
172. спеціально уповноважений орган державного управління з питань водного господарства та меліорації земель, інші центральні органи виконавчої влади та державні адміністрації, а також утворювані цими органами підприємства, організації і установи - щодо робіт, які здійснюються відповідно до загальнодержавних програм меліорації земель;  
173. органи місцевого самоврядування, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, а також утворювані цими органами підприємства, організації і установи - щодо робіт, які здійснюються відповідно до місцевих програм меліорації земель;  
174. підприємства, організації і установи, окремі громадяни - щодо робіт, які здійснюються відповідно до їх власних виробничих програм та господарських договорів, укладених відповідно до законодавства.  
175. Замовники робіт з проектування, будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, що здійснюються згідно з міждержавними програмами меліорації земель, визначаються відповідними міжнародними договорами.  
176. Стаття 21. Проектування будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури  
177. Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури здійснюється на конкурсних засадах на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої, погодженої та затвердженої у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
178. Передпроектна та проектно-кошторисна документація на будівництво (реконструкцію) меліоративних систем підлягає державній комплексній експертизі у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
179. Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури здійснюється спеціалізованими проектними організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку спеціальний дозвіл (ліцензію) на виконання відповідного виду робіт. Відносини проектних організацій та замовників регулюються договорами, які укладаються відповідно до законодавства.  
180. До початку розроблення проекту, що передбачає водокористування для потреб меліорації земель, замовник зобов'язаний погодити технічні умови з органами виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації земель, визначеними цим Законом.  
181. Стаття 22. Виконання робіт з будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури  
182. Роботи з будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються на конкурсних засадах спеціалізованими підприємствами, організаціями і установами, а також громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, які одержали в установленому законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення відповідних робіт.  
183. Відносини виконавця та замовника робіт регулюються договором підряду, який укладається відповідно до законодавства.  
184. Замовник робіт та їх виконавець зобов'язані забезпечувати під час здійснення меліоративних заходів дотримання державних будівельних, природоохоронних, санітарних норм і правил, державних стандартів, умов збереження природних екосистем та їх відновлення за рахунок власних коштів у відповідності до проектів на здійснення цих заходів, затверджених у встановленому законодавством порядку.  
185. Закінчені будівництвом (реконструкцією) меліоративні системи та окремі об'єкти інженерної інфраструктури підлягають здачі в експлуатацію в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
186. Стаття 23. Надання земель для потреб меліорації  
187. Вилучення (викуп) та надання земель для потреб меліорації провадиться відповідно до Земельного кодексу України.  
188. Після закінчення будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури порушені землі підлягають рекультивації і передачі землекористувачам, власникам землі у придатному для використання стані.  
189. Землі, зайняті окремими об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем (меліоративною мережею з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисними дамбами, спостережною мережею, дорогами і спорудами на них), а також землі, виділені під смуги відведення для них, надаються у користування або у власність суб'єктам права власності на меліоративні системи, які забезпечують відповідно до цього Закону експлуатацію меліоративних систем або утворюють з цією метою спеціальні служби.  
190. Порядок і механізм надання зазначених земель у користування або у власність визначаються земельним законодавством.  
191. Розділ 7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ  
192. Стаття 24. Експлуатація меліоративних систем  
193. Експлуатація меліоративних систем повинна забезпечувати оптимальний водний та повітряний режим ґрунтів, створення умов для високоефективного та екологічно безпечного використання меліорованих земель.  
194. Експлуатація меліоративних систем забезпечується відповідно до проектної документації та відповідних правил, що затверджуються спеціально уповноваженим органом державного управління з питань водного господарства та меліорації земель за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до статей 13, 14 і 16 цього Закону.  
195. Виконання у зоні розміщення та функціонування меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, на прилеглій території будь-яких робіт, що можуть вплинути на технічний стан і режим експлуатації цих систем та об'єктів інженерної інфраструктури, допускається лише після попереднього погодження проекту виконання цих робіт в порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим органом державного управління з питань водного господарства та меліорації земель.  
196. Окремі об'єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем можуть використовуватися для потреб, не пов'язаних з меліорацією земель виключно на підставі проектів реконструкції, технічного переоснащення та вдосконалення цих об'єктів, розроблених і затверджених у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
197. Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній власності, здійснюється підприємствами, організаціями і установами, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого органу державного управління з питань водного господарства та меліорації земель.  
198. Експлуатація міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем здійснюється власниками цих систем або спеціально утвореними ними підприємствами, організаціями і установами.  
199. Стаття 25. Використання меліорованих земель  
200. Користувачі та власники меліорованих земель зобов'язані забезпечувати:  
201. одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур шляхом застосування науково обґрунтованих технологій вирощування високоврожайних, стійких до захворювань та шкідників, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов сортів і гібридів сільськогосподарських культур;  
202. збереження та відтворення родючості ґрунтів, біологічне різноманіття і екологічну рівновагу у навколишньому природному середовищі.  
203. Користувачі та власники меліорованих земель включають щороку до книг історії полів дані про призначення, розміри та основні характеристики меліорованих ділянок, якісні показники ґрунту, а також відомості про ефективність використання цих ділянок - урожайність сільськогосподарських культур, способи обробітку ґрунту, періодичність і кількість внесення добрив, здійснені меліоративні та природоохоронні заходи.  
204. Власники та користувачі меліорованих земель несуть відповідальність за стан їх використання та моніторинг навколишнього природного середовища в зоні впливу меліоративної системи згідно із законодавством аж до припинення права власності чи користування меліорованими землями.  
205. Обмеження і обтяження у використанні ділянок меліорованих та прилеглих до них земель здійснюються у порядку, що встановлюється Земельним кодексом України.  
206. Стаття 26. Особливості експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі  
207. У разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі, не допускається порушення технологічної цілісності та процесу функціонування меліоративних систем.  
208. Особливості експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі, визначаються умовами, які розробляються з урахуванням існуючих земельних відносин і затверджуються спеціально уповноваженим органом державного управління з питань водного господарства та меліорації земель разом з іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, визначеної статтями 14 і 16 цього Закону.  
209. Стаття 27. Державний контроль за станом експлуатації меліоративних систем та використанням меліорованих земель  
210. Державний контроль за дотриманням правил експлуатації меліоративних систем та використанням меліорованих земель здійснюють у межах своєї компетенції центральні органи виконавчої влади та їх органи на місцях, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.  
211. Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ  
212. Стаття 28. Джерела фінансування витрат на меліорацію земель  
213. Фінансування витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, на проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, інвентаризації меліорованих земель, інвентаризації та паспортизації меліоративних систем здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, зовнішніх джерел фінансування, які залучаються відповідно до міжнародних договорів, власних і залучених коштів землекористувачів, власників землі.  
214. Стаття 29. Витрати на меліорацію земель, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів  
215. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, окремих об'єктів інженерної інфраструктури, на проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, інвентаризації меліорованих земель, капітального ремонту, інвентаризації та паспортизації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, включаючи наукове, організаційне і виробничо-технічне забезпечення цих робіт.  
216. Порядок використання коштів державного бюджету для потреб меліорації земель визначається Кабінетом Міністрів України.  
217. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються витрати на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній власності, включаючи утримання підприємств, організацій і установ, які за дорученням спеціально уповноваженого органу державного управління з питань водного господарства та меліорації земель організовують або виконують безпосередньо роботи з експлуатації цих систем.  
218. Розділ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА (ЕКСПЛУАТАЦІЇ) МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ  
219. Стаття 30. Загальні екологічні вимоги до меліорації земель  
220. Меліорація земель повинна проводитися з метою забезпечення:  
221. раціонального використання земельних, водних, лісових та мінерально-сировинних ресурсів;  
222. захисту земель від деградації, вітрової і водної ерозії;  
223. охорони ґрунтів від виснаження, засолення, заболочення, насичення пестицидами, нітратами, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами, погіршення інженерно-геологічних властивостей;  
224. охорони поверхневих і підземних вод від забруднення та виснаження;  
225. мінімізації наслідків можливого негативного впливу меліоративних заходів на рослинний і тваринний світ, рибні запаси;  
226. збереження природних ландшафтів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, водно-болотних угідь міжнародного значення, інших територій, що підлягають особливій охороні.  
227. Стаття 31. Екологічні вимоги до проектування, будівництва (реконструкції) і експлуатації меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури  
228. Проектна документація на проведення меліорації земель повинна в обов'язковому порядку містити матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище і довідку про екологічні наслідки запроектованої діяльності. Проектні рішення повинні забезпечувати оптимально збалансоване врахування раціонального використання природних ресурсів і ефективної охорони навколишнього природного середовища.  
229. Під час проектування, будівництва (реконструкції) і експлуатації меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури охороні підлягають компоненти навколишнього природного середовища, що знаходяться в межах меліоративних систем і на прилеглих землях та у можливих зонах впливу, - ґрунти і надра, поверхневі та підземні води, повітряне середовище, рослинний і тваринний світ, рибні запаси, природні ландшафти, природно-заповідний фонд України, водноболотні угіддя міжнародного значення, а також інші території, що підлягають особливій охороні.  
230. Передпроектна та проектно-кошторисна документація на будівництво нових і реконструкцію існуючих меліоративних систем, окремих об'єктів інженерної інфраструктури підлягає комплексній державній експертизі, яка проводиться в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів.  
231. Підприємства, організації і установи, що забезпечують експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, зобов'язані здійснювати заходи, спрямовані на запобігання підтопленню, заболоченню, засоленню, забрудненню ґрунтів, вітровій і водній ерозії меліорованих земель, їх деградації, погіршенню стану водних об'єктів, а також збереження рослинного і тваринного світу на їх популяційному та видовому рівні.  
232. Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може бути дозволено державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням з державними органами санітарного і ветеринарного контролю.  
233. Розділ 10. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕЛІОРАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ  
234. Стаття 32. Порядок розв'язання спорів, що виникають у сфері меліорації земель  
235. Спори, що виникають у сфері меліорації земель, розв'язуються в адміністративному та судовому порядку згідно із законодавством України.  
236. Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства про меліорацію земель  
237. Особи, винні у:  
238. недотриманні державних стандартів, норм і правил, у тому числі будівельних, екологічних і санітарно-гігієнічних, під час проектування, будівництва (реконструкції) і експлуатації меліоративних систем, що призвело до пошкодження цих систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
239. виконанні робіт з будівництва чи реконструкції меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури без позитивного висновку комплексної державної експертизи, порядок проведення якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, чи без затвердженого у встановленому порядку проекту або з відхиленням від нього;  
240. прийнятті в експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які споруджені з порушенням правил, установлених цим Законом, державних стандартів, норм і правил;  
241. недотриманні правил або установленого режиму експлуатації меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, що призвело до підтоплення, заболочення, засолення, забруднення ґрунтів, вітрової і водної ерозії меліорованих земель, їх деградації, а також погіршення стану водних об'єктів;  
242. порушенні природних екосистем, що мають міжнародне значення, та умов збереження рослинного і тваринного світу на їх популяційному та видовому рівні;  
243. виконанні робіт у зоні розміщення і функціонування меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури без відповідного попереднього погодження;  
244. використанні без відповідного дозволу об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем для цілей, не пов'язаних з меліорацією земель;  
245. порушенні встановленого порядку ведення книги історії полів, - несуть відповідальність згідно із законодавством України.  
246. Законодавчими актами може бути встановлена відповідальність за інші види порушення законодавства про меліорацію земель.  
247. Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
248. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
249. 2. Положення цього Закону є основою для розроблення та прийняття інших законодавчих актів про меліорацію земель.  
250. 3. Кабінету Міністрів України у ______ термін привести у відповідність з цим Законом рішення Кабінету Міністрів України з питань меліорації земель.