Кількість абзаців - 130 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про товарну біржу"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83), виклавши його в такій редакції:  
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про товарні біржі та біржову торгівлю  
4. Цей Закон визначає порядок створення та діяльності товарних бірж, правові засади регулювання біржового товарного ринку, гарантії прав і законних інтересів учасників біржової торгівлі.  
5. РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Законодавство про товарну біржу  
7. Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю товарних бірж, регулюються цим Законом, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.  
8. Стаття 2. Поняття товарної біржі  
9. Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб і створена з метою організації та здійснення відкритих біржових торгів, які проводяться у попередньо визначеному місці та час за встановленими правилами.  
10. Товарна біржа діє на засадах самоврядування та повної господарської самостійності.  
11. Товарна біржа не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени товарної біржі не відповідають за зобов'язаннями біржі.  
12. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.  
13. Стаття 3. Біржовий товар  
14. Біржовим товаром є невилучений з обороту товар визначеного виду та якості, у тому числі товарний дериватив (форвардний контракт, ф'ючерсний контракт та опціон) і коносамент на товар, який допускається в установленому порядку товарною біржею до біржових торгів. Предметом укладення угод на товарній біржі не можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, житлові будинки, квартири, дачі, садові будинки, гаражі, земельні ділянки, а також інше нерухоме майно.  
15. Стаття 4. Сфера діяльності товарної біржі  
16. Сфера діяльності товарної біржі охоплює такі напрями:  
17. організація та підготовка біржових торгів;  
18. створення умов для біржових торгів;  
19. надання членам товарної біржі та біржовим клієнтам рекламних послуг, а також послуг у зберіганні товарів, призначених для продажу на біржових торгах;  
20. організацію навчання з питань здійснення біржової торгівлі.  
21. Товарна біржа крім функцій організатора оптового ринку може виконувати функції інформаційно-методичного центру. Товарна біржа не може провадити торгівельно-посередницьку діяльність  
22. Стаття 5. Принципи діяльності товарної біржі  
23. Діяльність товарної біржі грунтується на таких принципах: відкритість біржових торгів; рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних (ринкових) цін. Товарна біржа не має права:  
24. запроваджувати будь-які переваги чи обмеження для окремих учасників біржових торгів; вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування рівня біржових цін; визначати розміри винагороди учасників біржової торгівлі за виконання посередницьких функцій у процесі укладання біржових угод.  
25. Стаття 6. Обмеження у використанні понять "товарна біржа" і "біржа" у назвах підприємств, установ та організацій  
26. Підприємства, установи та організації, діяльність яких не відповідає вимогам, визначеним цим Законом, а також їх філіали, інші відокремлені підрозділи не мають права на організацію біржової торгівлі та використання у своїй назві понять "товарна біржа" і "біржа" і не підлягають державній реєстрації під назвою, яка включає ці поняття.  
27. Стаття 7. Спілки, асоціації та інші об'єднання товарних бірж  
28. Товарні біржі можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм, у тому числі для проведення спільних біржових торгів.  
29. Спілки, асоціації та інші об'єднання товарних бірж утворюються в порядку, визначеному законодавством.  
30. Розділ II ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ  
31. Стаття 8. Утворення товарної біржі  
32. Товарна біржа утворюється на засадах добровільного об'єднання майна та коштів юридичних і фізичних осіб, якщо це не заборонено законодавством.  
33. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та місцевого самоврядування, державні установи (організації), що фінансуються з державного бюджету, а також юридичні і фізичні особи, які відповідно до законодавства не можуть вести підприємницьку діяльність.  
34. Заснування товарної біржі провадиться у формі господарського товариства з дотриманням законодавства і з урахуванням особливостей цього Закону. Частка кожного засновника чи члена товарної біржі в статутному фонді не може перевищувати 10 відсотків.  
35. Кількість засновників товарної біржі не може бути меншою ніж двадцять осіб.  
36. Стаття 9. Статут товарної біржі  
37. У статуті товарної біржі визначаються:  
38. органи управління та контролю за діяльністю товарної біржі, порядок формування цих органів, їх функції та повноваження, порядок прийняття ними рішень;  
39. склад засновників; розмір статутного фонду;  
40. порядок набуття та припинення членства;  
41. майнова відповідальність членів біржі; права та обов'язки товарної біржі;  
42. порядок затвердження правил біржової торгівлі.  
43. У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються утворення та діяльності товарної біржі.  
44. Статутний фонд товарної біржі не може бути меншим ніж сума, еквівалентна 60 тисячам екю, яка перераховується у гривні за курсом Національного банку України, що діяв на день фактичної сплати внесків до статутного фонду.  
45. Статутний фонд товарної біржі формується за рахунок майнових і грошових внесків її засновників та членів. При цьому загальна частка, що сплачується шляхом передачі у власність товарної біржі коштів, не повинна бути меншою ніж 50 відсотків загального розміру статутного фонду.  
46. Стаття 10. Державна реєстрація товарної біржі  
47. Державна реєстрація товарної біржі провадиться в порядку, встановленому законодавством.  
48. Стаття 11. Сертифікація товарної біржі  
49. Товарна біржа підлягає сертифікації, яка здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
50. Товарна біржа може подати заяву на свою сертифікацію лише у тому разі, якщо сума її внесків у статутному фонді становить не менше ніж 50 відсотків оголошеного розміру.  
51. Стаття 12. Права та обов'язки товарної біржі  
52. Товарна біржа має право: організовувати та проводити відкриті біржові торги, у тому числі електронні; встановлювати відповідно до законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;  
53. утворювати свої підрозділи та затверджувати положення про них; розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;  
54. припиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою) розмір; визначати розміри вступних і періодичних внесків для членів біржі та плати за послуги, що нею надаються;  
55. встановлювати і стягувати відповідно до свого статуту плату за реєстрацію угод на біржі, накладати санкції за порушення цього статуту та біржових правил; укладати міжбіржові угоди; мати своїх представників на інших біржах, у тому числі за межами України;  
56. видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні матеріали.  
57. Товарна біржа забезпечує: створення необхідних умов для проведення біржової торгівлі; регулювання біржових операцій; надання організаційно-інформаційних та інших послуг; використання прибутку на провадження основної статутної діяльності після сплати і внесення відповідно до законодавства податків і платежів.  
58. Стаття 13. Організаційна структура товарної біржі  
59. Організаційна структура товарної біржі визначається відповідно до її статуту. Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори членів біржі.  
60. Для виконання функцій, пов'язаних з організацією та регулюванням біржової торгівлі, товарна біржа утворює товарні та інші секції (відділи), розрахункову службу (палату), біржовий арбітраж, котирувальну комісію, бюро товарних експертів, консультаційні та рекламні бюро, підрозділи для забезпечення зберігання біржових товарів, інші підрозділи та служби, необхідні для її діяльності.  
61. .  
62. Стаття 14. Членство у товарній біржі  
63. Членами товарної біржі можуть бути юридичні і фізичні особи (резиденти та нерезиденти, яким це не заборонено законодавством), що беруть участь у формуванні статутного фонду товарної біржі та (або) сплачують членські чи інші внески і стали членами біржі у порядку, передбаченому її установчими документами.  
64. Порядок набуття та припинення членства у товарній біржі, види членства визначаються товарною біржею.  
65. Стаття 15. Права та обов'язки членів товарної біржі  
66. Члени товарної біржі мають право:  
67. брати участь в управлінні товарною біржею відповідно до її установчих документів; вносити пропозиції на розгляд органів управління товарної біржі щодо її діяльності;  
68. брати участь у розподілі прибутку товарної біржі та одержувати його частину (дивіденди);  
69. одержувати інформацію про діяльність товарної біржі, ознайомлюватися з річним балансом, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління товарної біржі, іншими внутрішніми документами в порядку, встановленому товарною біржею; придбавати біржове місце в порядку, визначеному статутом товарної біржі; брати участь у біржовій торгівлі;  
70. передавати в порядку, встановленому товарною біржею, своє право на участь у біржовій торгівлі;  
71. користуватися послугами, що надаються їм товарною біржею.  
72. Члени товарної біржі зобов'язані: виконувати вимоги статуту товарної біржі, правила біржової торгівлі та рішення органів її управління; сприяти товарній біржі у виконанні її завдань; надавати товарній біржі необхідну інформацію для вирішення питань, пов'язаних з її діяльністю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товарної біржі. Стаття 16. Майно товарної біржі  
73. Майно товарної біржі складається з основних фондів та оборотних засобів і належить їй на праві власності. Майно товарної біржі формується за рахунок: майна та коштів, переданих засновниками і членами товарної біржі; коштів, що надходять від продажу та оренди біржових місць;  
74. коштів, що вносяться як плата за користування послугами товарної біржі;  
75. сум штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення її правил;  
76. інших надходжень, не заборонених законодавством.  
77. Стаття 17. Гарантії прав товарної біржі  
78. Держава гарантує захист майнових прав товарної біржі. Вилучення майна товарної біржі, втручання в її діяльність з боку державних, громадських та інших органів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.  
79. Збитки, завдані товарній біржі та учасникам біржової торгівлі внаслідок порушення майнових прав або незаконного втручання в її діяльність, відшкодовуються в повному обсязі у порядку, встановленому законодавством.  
80. Стаття 18. Оподаткування, облік та звітність  
81. Оподаткування товарної біржі, її членів та інших учасників біржових торгів проводиться відповідно до чинного законодавства.  
82. Товарна біржа веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, статистичну звітність.  
83. Стаття 19. Зовнішньоекономічна діяльність товарної біржі  
84. Товарна біржа провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства.  
85. Стаття 20. Працівники товарної біржі  
86. Працівниками товарної біржі є фізичні особи, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту). Працівникам товарної біржі забороняється: брати участь у біржових угодах; утворювати власні брокерські фірми; використовувати службову інформацію у власних цілях.  
87. Стаття 21. Припинення діяльності товарної біржі  
88. Діяльність товарної біржі припиняється в установленому законодавством порядку.  
89. РОЗДІЛ III БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ УЧАСНИКИ  
90. Стаття 22. Біржова торгівля Біржова торгівля здійснюється шляхом: укладення учасниками біржової торгівлі біржових угод безпосередньо від свого імені та за свій рахунок з метою придбання біржових товарів для власних потреб;  
91. укладення учасниками біржової торгівлі біржових угод безпосередньо від свого імені та за свій рахунок з метою придбання біржових товарів для їх наступного перепродажу на товарній біржі (дилерська діяльність);  
92. укладення учасниками біржової торгівлі біржових угод від імені біржового клієнта та за його рахунок, від імені біржового клієнта та за свій рахунок або від свого імені та за рахунок біржового клієнта (брокерська діяльність).  
93. Стаття 23. Правила біржової торгівлі Біржова торгівля на товарній біржі здійснюється згідно з правилами, що затверджуються відповідно до статуту товарної біржі, у яких, зокрема, повинно бути визначено: порядок проведення біржових торгів; види біржових угод; найменування товарних секцій; порядок котирування цін на біржові товари;  
94. порядок інформування учасників біржової торгівлі про наступні біржові торги; порядок реєстрації та обліку договорів (контрактів), укладених на товарній біржі; порядок оформлення повноважень учасників біржових торгів, порядок їх реєстрації; порядок проведення розрахунків між учасниками біржової торгівлі;  
95. заходи, спрямовані на забезпечення порядку на біржових торгах; порядок усунення біржових брокерів від участі у біржових торгах;  
96. перелік порушень, у разі порушення яких товарною біржею стягуються штрафи з учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів та порядок їх стягнення; розміри плати за користування послугами товарної біржі учасниками біржових торгів.  
97. Стаття 24. Біржове місце  
98. Біржове місце - це юридично оформлене право юридичних і фізичних осіб на участь у біржовій торгівлі. Порядок набуття права власності на біржове місце або на користування ним визначається статутом біржі. Члени товарної біржі, які беруть участь у формуванні її статутного фонду, одночасно набувають право власності на біржове місце.  
99. Стаття 25. Учасники біржової торгівлі  
100. Учасниками біржових торгів є біржові посередники - власники або користувачі біржових місць, а також разові учасники, якщо це передбачено правилами біржової торгівлі.  
101. Разовий учасник біржових торгів має право укладати біржові угоди від свого імені та за свій рахунок лише на реальні товари.  
102. Стаття 26. Біржові посередники  
103. Біржовими посередниками можуть бути:  
104. юридичні особи, що утворені відповідно до законодавства України, одним з видів діяльності яких є біржове посередництво;  
105. юридичні особи, філіали, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб, що утворені відповідно до законодавства для здійснення біржового посередництва (брокерські контори);  
106. фізичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства України як суб'єкти підприємницької діяльності без утворення юридичної особи та здійснюють біржове посередництво (незалежні брокери).  
107. Стаття 27. Біржові брокери  
108. Біржовими брокерами є фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з власниками або користувачами біржових місць, а також незалежні брокери. Біржові брокери допускаються до участі у біржових торгах після їх акредитації товарною біржею. Біржовим брокерам забороняється: розголошувати конфіденційну інформацію про здійснені за їх участю біржові операції; виконувати доручення двох і більше біржових клієнтів, інтереси яких не збігаються. Брокери зобов'язані пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару і у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та виконувати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів. Стаття 28. Біржові клієнти. Відносини між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами  
109. Біржові клієнти - це юридичні і фізичні особи, за дорученням та в інтересах яких учасники біржової торгівлі укладають біржові угоди.  
110. Відносини між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами регулюються договорами доручення, комісії тощо, які укладаються відповідно до законодавства.  
111. Товарна біржа в межах своїх повноважень може встановлювати правила, що регламентують відносини між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами.  
112. Учасники біржової торгівлі мають право вимагати від біржових клієнтів відповідного забезпечення виконання зобов'язань, що виникають у процесі укладення за їх дорученням біржових угод.  
113. Стаття 29. Розв'язання конфліктів та спорів на товарній біржі  
114. Конфлікти та спори між учасниками біржових торгів і клієнтами розглядаються в біржовій арбітражній комісії (біржовому арбітражі), яка є структурним підрозділом товарної біржі. Рішення арбітражної комісії (біржового арбітражу) може бути оскаржено до суду, арбітражного суду.  
115. Стаття 30. Види біржових угод  
116. Біржовою угодою визнається господарська операція, що відповідає сукупності таких умов:  
117. перехід права власності на біржовий товар;  
118. укладення угоди під час проведення біржових торгів;  
119. реєстрація угоди на товарній біржі відповідно до правил біржової торгівлі.  
120. Біржові угоди не можуть укладатись від імені і за рахунок товарної біржі.  
121. Цим Законом передбачаються такі види біржових угод, які пов'язані із: взаємною передачею прав та зобов'язань щодо реальних товарів;  
122. взаємною передачею прав та зобов'язань щодо стандартних документів, якими засвідчуються зобов'язання придбати (продати) товар у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на час укладення контракту (форвардні контракти); взаємною передачею прав та зобов'язань щодо стандартних документів, якими засвідчуються зобов'язання придбати (продати) товар у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту (ф'ючерсні контракти);  
123. передачею прав щодо стандартних документів, якими засвідчуються права придбання (продажу) товару на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту (опціони);  
124. інші види угод, передбачених правилами біржової торгівлі. Зміст біржових угод не підлягає розголошенню (за винятком інформації, що стосується найменування товару, його кількості, ціни, місця і строку виконання угоди). Цю інформацію може бути надано лише на письмову вимогу судам, арбітражним судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державним податковим адміністраціям у випадках, передбачених законодавством.  
125. Стаття 31. Розрахункове обслуговування біржових угод  
126. Товарна біржа з метою забезпечення виконання укладених на ній біржових угод може організувати розрахункове обслуговування учасників біржових торгів шляхом утворення розрахункової служби (палати) або укладення договору з комерційним банком про організацію розрахункового (клірингового) обслуговування.  
127. Товарна біржа має право відповідно до законодавства визначати спосіб і порядок забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з біржових угод, та відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання цих зобов'язань .  
128. Стаття 32. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі  
129. Товарна біржа має право застосовувати до учасників біржової торгівлі санкції за порушення правил біржової торгівлі та інших внутрішніх документів товарної біржі. Штрафи, санкції та порядок їх застосування визначаються відповідно до законодавства.