Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про перелік майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації (Друге читання)

0. Проект Закон України Про перелік майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Стаття 1. Затвердити перелік майнових комплексів підприємств, ор- ганізацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації, і перелік тих з них, що можуть бути корпоратизовані, згідно з додатка- ми N 1 і 2.  
3. Стаття 2. Зміни переліку майнових комплексів підприємств, органі- зацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації, по- даються в разі потреби, Кабінетом Міністрів України на затвердження до Верховної Ради України не частіше ніж 2 рази на календарний рік.  
4. Стаття 3. Визнати такими, що втратили чинність:  
5. Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про пе- релік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загаль- нодержавним значенням" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 16, ст. 115), із змінами і доповненнями, внесеними постановами Верхов- ної Ради України від 19 вересня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 42, ст. 306) та від 22 листопада 1996 року;  
6. додаток N 1 до Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, прива- тизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верхов- ної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96).  
7. Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.