Кількість абзаців - 478 Розмітка (ліва колонка)


Про вибори народних депутатів України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ  
1. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України  
3. 1. Вибори народних депутатів України (далі - депутатів), які складають Верховну Раду України, проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за пропорційною системою.  
4. 2. Чотириста п'ятдесят депутатів обираються за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій по загальнодержавному багатомандатному (далі - загальнодержавному) виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.  
5. 3. Виборчий процес здійснюється на засадах: багатопартійності, гласності і відкритості; рівності можливостей при висуванні кандидатів у депутати, проведенні виборчої компанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів; свободи агітації.  
6. 4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
7. Стаття 2. Загальне виборче право.  
8. 1. Право обирати депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
9. 2. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг двадцяти одного року і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.  
10. 3. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, крім передбачених Конституцією України та цим Законом, забороняються.  
11. 4. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.  
12. 5. Не може бути включений у список і обраний депутатом громадянин, який перебуває у місцях позбавлення волі або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
13. Стаття 3. Рівне виборче право  
14. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.  
15. Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування  
16. 1. Вибори депутатів є прямими, громадяни безпосередньо обирають депутатів виборчого списку політичної партії, виборчого блоку партій.  
17. 2. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
18. Стаття 5. Право висування кандидатів у депутати  
19. 1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу, і реалізується ними через політичні партії та виборчі блоки партій (далі - партії (блоки) у порядку, визначеному цим Законом.  
20. Стаття 6. Гласність і відкритість виборів  
21. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.  
22. 2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, що стосуються виборів депутатів, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації, а в окремих випадках оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.  
23. 3. Виборчі комісії відповідно інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і дільниць, забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з зареєстрованими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.  
24. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.  
25. Стаття 7. Правова основа організації та проведення виборів  
26. Організація і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
27. Розділ II. ВИДИ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ  
28. Стаття 8. Види виборів і порядок їх призначення  
29. 1. Вибори депутатів можуть бути черговими і позачерговими.  
30. 2. Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та законами України.  
31. 3. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються відповідно до Конституції України Президентом України.  
32. Стаття 9. Строки призначення виборів  
33. 1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.  
34. 2. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.  
35. Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ  
36. Глава 1. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ДІЛЬНИЦІ  
37. Стаття 10. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи  
38. 1. Вибори депутатів проводяться по єдиному загальнодержавному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.  
39. 2. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного виборчого округу поділяється Центральною виборчою комісією на 225 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців.  
40. 3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 120 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.  
41. 4. Список територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.  
42. Стаття 11. Утворення виборчих дільниць  
43. 1. Для проведення голосування і підрахунку голосів територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.  
44. 2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальною виборчою комісією встановлюється єдина нумерація виборчих дільниць, зазначаються межі кожної виборчої дільниці в межах відповідного територіального виборчого округу і доводяться до відома громадян.  
45. 3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України, виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.  
46. 4. Військовослужбовці голосують на загальних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці на територіях військових частин можуть утворюватися, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів.  
47. 5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією.  
48. 6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.  
49. 7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.  
50. Глава 2. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
51. Стаття 12. Система виборчих комісій  
52. Вибори організовують і проводять:  
53. 1) Центральна виборча комісія;  
54. 2) територіальні виборчі комісії;  
55. 3) дільничні виборчі комісії.  
56. Стаття 13. Утворення виборчих комісій  
57. 1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
58. 2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 90 днів до дня проведення виборів депутатів рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданням керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських організацій політичних партій від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 100 днів до дня виборів. Якщо у встановлений строк подання від партій не надійдуть, рада утворює територіальні виборчі комісії за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів).  
59. 3. До складу територіальних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.  
60. 4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою з урахуванням вимог частини третьої цієї статті, але не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).  
61. 5. У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить територіальні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 80 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. У разі, коли таке подання не буде внесено у встановлені терміни, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити територіальну виборчу комісію, виходячи з власної ініціативи, за поданням Голови Центральної виборчої комісії.  
62. 6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за п'ять днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Голова, заступник голови, секретар комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).  
63. 7. Кількість членів дільничних виборчих комісій визначається органами, що їх утворюють, залежно від кількості пропозицій, що надійшли відповідно до частини восьмої цієї статті, але не може бути менше 8 осіб. До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від районних, міських осередків чи вищого рівня організацій партій (блоків) від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.  
64. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії з урахуванням подань партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати.  
65. 8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження, на основі подань легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків політичних партій (блоків), а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території.  
66. 9. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. Якщо в установлений строк подання не надійшли, рада утворює комісії за пропозицією сільського, селищного, міського (міст, де немає районних рад) голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.  
67. 10. У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 40 днів до дня виборів відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до територіальної виборчої комісії відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради.  
68. 11. Дільничні виборчі комісії у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженим пересуванням, на суднах, які перебувають у плаванні, утворюються у порядку, передбаченому цією статтею.  
69. 12. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном утворюються Центральною виборчою комісією за поданням керівників представництв.  
70. 13. Територіальні та дільничні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або іншим шляхом про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи.  
71. 14. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів.  
72. Стаття 14. Повноваження виборчих комісій  
73. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії визначаються Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.  
74. 2. Центральна виборча комісія, крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":  
75. 1) приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями роз'яснення з питань цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;  
76. 2) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України;  
77. 3) встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентаря та послуг для виборчих комісій і виборчих дільниць, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання;  
78. 4) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку їх повноважень або в разі порушення кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого перерозподілу на потреби виборчої кампанії;  
79. 5) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;  
80. 6) забезпечує виготовлення передвиборних плакатів суб'єктів виборчого процесу;  
81. 7) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення відповідних перевірок працівників органів Державної податкової адміністрації України, а також установу банку, в якому відкриті відповідні рахунки;  
82. 8) забезпечує централізоване виготовлення бюлетенів установленого зразка;  
83. 9) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів;  
84. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
85. 3. Територіальна виборча комісія:  
86. 1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори народних депутатів України;  
87. 2) утворює виборчі дільниці, у випадках, передбачених цим Законом, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць, зазначає межі кожної виборчої дільниці по відповідному територіальному виборчому округу, що доводить до відома громадян;  
88. 3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках, передбачених цим Законом;  
89. 4) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;  
90. 5) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує, як юридична особа, питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;  
91. 6) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;  
92. 7) організовує спільно з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування зустрічі суб'єктів виборчого процесу з виборцями;  
93. 8) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;  
94. 9) встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;  
95. 10) забезпечує проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;  
96. 11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;  
97. 12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;  
98. 13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
99. 4. Дільнична виборча комісія:  
100. 1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;  
101. 2) забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;  
102. 3) створює умови для ознайомлення виборців з зареєстрованими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), а також з рішеннями та повідомленнями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
103. 4) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
104. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;  
105. 6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;  
106. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
107. 8) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої комісії;  
108. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення;  
109. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
110. Стаття 15. Організація роботи виборчих комісій  
111. 1. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у випадках, коли відповідно до цього Закону у складі комісії відсутній заступник голови, - секретарем комісії. На засіданнях комісії мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у депутати (не більше 2-х від списку кандидатів у депутати партії (блоку), не більш як по два офіційних спостерігачі від партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.  
112. 2. У разі відсутності голови і заступника голови виборчої комісії, неможливості скликання ними засідання комісії або їх відмови скликати засідання воно може бути скликано на вимогу не менш як однієї третини членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх осіб, що входять до складу комісії, про час і місце проведення засідання та питання, які пропонується розглянути.  
113. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.  
114. 4. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконує обов'язки секретаря.  
115. 5. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів. Особи, які входять до складу виборчої комісії і брали участь у її засіданні, але не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії. Рішення комісії підписується головуючим на її засіданні та секретарем.  
116. 6. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині першій цієї статті та частині четвертій статті 6 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.  
117. 7. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.  
118. 8. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до виборчої комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член виборчої комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в установленому Центральною виборчою комісією порядку. Кожен член виборчої комісії має право знайомитися з усіма документами, зверненнями, заявами, скаргами, які зберігаються в комісії.  
119. 9. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення виборів.  
120. 10. Членам виборчих комісій під час виконання своїх обов'язків члена комісії забороняється агітувати "за" чи "проти" того чи іншого списку кандидатів у депутати та оцінювати діяльність політичних партій або виборчих блоків партій, які зареєстрували списки кандидатів у депутати.  
121. 11. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані створити належні умови виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.  
122. Стаття 16. Правовий статус осіб, які входять до складу виборчих комісій  
123. 1. Статус членів Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.  
124. 2. До складу територіальних та дільничних виборчих комісій можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають або працюють в межах відповідного територіального виборчого округу. Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.  
125. Не можуть бути у складі виборчих комісій кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Одна і та ж особа може входити до складу лише однієї виборчої комісії.  
126. 3. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, кандидатом у депутати, уповноваженою особою партії (блоку) її повноваження вважаються припиненими з дня такої реєстрації.  
127. 4. Територіальна, дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією з підстав, передбачених частиною сьомою цієї статті, про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин її складу. Пропозиція виборчої комісії розглядається з прийняттям відповідного рішення.  
128. 5. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу виборчої комісії від встановленого у статті 13 цього Закону, відповідний орган не пізніш як на сьомий день затверджує новий склад виборчої комісії або включає до її складу додаткових осіб.  
129. 6. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.  
130. 7. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії або окремих осіб, які входять до їх складу, можуть бути припинені достроково органом, що утворив комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами з її складу Конституції, цього та інших законів України. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, також припиняються у зв'язку з їх особистою заявою про складення повноважень у комісії, припиненням громадянства України, вибуттям за межі виборчого округу на період до закінчення виборчої кампанії, набранням законної сили обвинувального вироку суду щодо відповідної особи, а також у разі її смерті. Повноваження осіб, які входять до складу виборчих комісій, припиняються також відповідно до вимог частини 3 цієї статті, та у зв'язку з їх висуванням кандидатами на посади сільських, селищних, міських голів, кандидатами у депутати місцевих рад.  
131. Припинення повноважень виборчої комісії чи окремих членів комісії, а також внесення змін до її складу здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.  
132. Стаття 17. Оплата праці членів виборчих комісій  
133. 1. Оплата праці членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, а також пенсіонерів та осіб, що тимчасово не працюють, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.  
134. 2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від середньої заробітної плати за місцем основної роботи.  
135. 3. Порядок нарахування і виплати одноразової винагороди членам виборчих комісій визначається Центральною виборчою комісією.  
136. Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій  
137. 1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені суб'єктами виборчого процесу до виборчої комісії вищого рівня. Скарги (заяви), що надійшли до відповідної комісії, розглядаються протягом 3-х днів, а в разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше як за 3 дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.  
138. 2. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії можуть бути оскаржені до Верховного Суду України у порядку, передбаченому законом.  
139. 3. Скарги на відхилення заяв про неправильності у списках виборців можуть бути вирішені у суді за місцем знаходження дільничної виборчої комісії і розглядаються судом протягом 3-х днів, але не пізніше дня виборів.  
140. 4. Не підлягають розгляду (залишаються без розгляду) скарги (заяви), подані з порушенням установлених цим Законом строків.  
141. 5. Не підлягають розгляду скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце до дня голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії після 24 години дня, що передує дню голосування, а також скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце в день голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії пізніше 24 години дня голосування.  
142. 6. Суди організовують свою роботу під час виборчої кампанії, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг усіх суб'єктів виборчого процесу. Суди забезпечують розгляд скарг і в день виборів.  
143. Глава 3. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
144. Стаття 19. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення  
145. 1. Для проведення виборів виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другій цієї статті). Військовослужбовці, які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, включаються до списків виборців по відповідних виборчих дільницях на підставі даних, поданих до органів, що складають списки виборців, командирами військових частин не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.  
146. 2. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах, інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, що у день виборів перебувають у плаванні, на виборчих дільницях при представництвах України за кордоном, а також у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, списки виборців складаються за тією ж формою відповідними дільничними виборчими комісіями за поданням керівників відповідних закладів, капітанів суден, командирів військових частин тощо.  
147. 3. До списків виборців включаються всі громадяни України, які на день виборів досягли (досягнуть) вісімнадцятирічного віку, мають право голосу та на момент складання списку проживають на території відповідної виборчої дільниці. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.  
148. 4. До списків виборців виборчих дільниць, утворених при представництвах України за кордоном, включаються працівники цих представництв та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають або перебувають на території відповідної іноземної держави.  
149. 5. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження виборця (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць, рік народження), адреса (місце проживання) виборця. Прізвища виборців включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.  
150. 6. Списки виборців, підписані керівниками органів, що їх склали, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 40 днів до дня виборів. Посадові особи, які підписали списки виборців, несуть відповідальність за достовірність, повноту списків, своєчасність їх передачі дільничним виборчим комісіям.  
151. 7. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення.  
152. 8. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання, та довідки про невключення їх до списку виборців за попереднім місцем проживання. Про їх включення до списків виборців дільнична виборча комісія повідомляє територіальну виборчу комісію за їх попереднім місцем проживання.  
153. 9. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються дільничною виборчою комісією зі списку виборців.  
154. Таким особам надаються довідки за формою, яка затверджується Центральною виборчою комісією, на підставі яких ці особи заносяться до списків виборців на дільниці за новим місцем проживання. Зазначена довідка додається до списку виборців.  
155. 10. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені і подані для загального ознайомлення не пізніш як за три дні до виборів.  
156. 11. Громадянин має право оскаржити протягом трьох днів до дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення його до списку виборців або виключення його зі списку виборців. Скарга громадянина, подана до дільничної або територіальної виборчої комісії, розглядається комісією у триденний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги.  
157. Глава 4. ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ  
158. Стаття 20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборчих комісій  
159. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів народних депутатів України здійснюються Центральною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису в межах коштів, передбачених на вибори в Державному бюджеті України.  
160. 2. У разі несвоєчасного виділення бюджетних коштів для фінансування виборів Національний банк України за зверненням Центральної виборчої комісії у триденний строк надає їй безвідсоткові кредити в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на проведення виборів, та розмірах, визначених Центральною виборчою комісією. Гарантом повернення кредиту є Міністерство фінансів України.  
161. 3. Надані кредити повертаються Національному банку України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України не пізніш як через три місяці після їх одержання.  
162. 4. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виборів депутатів здійснюється Центральною виборчою комісією.  
163. 5. Порядок використання коштів, майна виборчих комісій встановлюється Центральною виборчою комісію.  
164. 6. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення повторних виборів, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України відповідно до затвердженого Центральною виборчою комісією кошторису витрат, а також за рахунок залишків на рахунках територіальних виборчих комісій, що повертаються на рахунок Центральної виборчої комісії.  
165. Стаття 21. Фінансування передвиборної агітації  
166. 1. Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів партій (блоків).  
167. 2. Центральна виборча комісії оплачує у випадках, передбачених цим Законом:  
168. 1) друкування передвиборних плакатів партій (блоків);  
169. 2) публікацію в газетах передвиборних програм партій (блоків);  
170. 3) час мовлення на радіо і телебаченні;  
171. 4) користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення зустрічей виборців з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, - організованих виборчими комісіями.  
172. 3. Право використання коштів виборчих фондів партій (блоків) на передвиборну агітацію належить виключно партіям (блокам) власникам цих фондів.  
173. 4. Використання інших коштів для передвиборної агітації забороняється.  
174. Стаття 22. Виборчий фонд партії (блоку)  
175. 1. Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу - може мати свій виборчий фонд.  
176. Виборчий фонд партії (блоку) утворюється за рахунок коштів політичної партії або політичних партій, які створили блок.  
177. 2. До зазначених фондів, утворених відповідно до вимог цього Закону, можуть вноситися: пожертвування громадян України; юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, також іноземних громадян та юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об'єднань, підприємств, організацій та установ, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів.  
178. 3. Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і партією (блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду, є недійсними.  
179. 4. Порядок відкриття банківських рахунків, надходження і контролю використання коштів, закриття банківських рахунків виборчих фондів партій (блоків) визначається Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та Державною податковою адміністрацією України відповідно до законів України.  
180. 5. Розмір виборчого фонду партії (блоку) не може перевищувати 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пожертвування однією юридичної або фізичної особи - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
181. 6. Партії (блоки) із числа уповноважених осіб визначають розпорядника виборчого фонду. Спеціальний тимчасовий рахунок виборчого фонду відкривається у відділенні Ощадбанку України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії.  
182. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у пресі.  
183. 7. За зверненням уповноваженої особи - розпорядника виборчого фонду партії (блоку), банк повинен надати йому повні відомості про розміри та джерела надходжень коштів на рахунок виборчого фонду.  
184. 8. Використання коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється тільки на передвиборчу агітацію. Використання цих коштів припиняється за день до дня виборів.  
185. 9. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.  
186. 10. Якщо кошти перераховані до виборчого фонду партії (блоку) фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або є анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України.  
187. 11. Кошти (або їх частина), які надійшли до виборчого фонду партії (блоку) понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.  
188. 12. Партія (блок) має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що її уповноважена особа - розпорядник виборчого фонду - подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру виборчого фонду партії (блоку).  
189. 13. Не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів партій (блоків) після обрання народних депутатів України перераховуються установою ощадного банку у безспірному порядку до Державного бюджету України у триденний строк після опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
190. 14. На другий день після дня виборів установа банку, в якому відкрито рахунки виборчих фондів партій (блоків), інформує Центральну виборчу комісію про розміри і джерела надходжень до цих фондів та подає фінансові звіти про їх використання.  
191. 15. Форма фінансового звіту та порядок обліку надходжень і витрат коштів виборчих фондів встановлюються Центральною виборчою комісією.  
192. 16. Дані зазначених фінансових звітів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на сьомий день після дня виборів.  
193. Глава 5. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ  
194. Стаття 23. Порядок висування кандидатів у депутати політичною партією, виборчим блоком партій  
195. 1. Партії (блоки) висувають кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах по загальнодержавному виборчому округу. Кількість кандидатів від партії (блоку), внесених до єдиного списку кандидатів, не може перевищувати встановленого Конституцією України Конституційного складу Верховної Ради України (450).  
196. Партія (блок) можуть висунути лише один список кандидатів у депутати.  
197. 2. Політична партія, що входить до виборчого блоку партій, який висунув свій список кандидатів у депутати, не може висувати окремий список кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку партій.  
198. 3. Виборчий блок партій може бути утворений двома або більшою кількістю партій на підставі рішень партій, які об'єдналися у виборчий блок для участі у виборах народних депутатів України. Це рішення підписується керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок, та скріплюється печатками цих партій.  
199. До рішення додається угода про утворення виборчого блоку, яка включає в себе: порядок проведення міжпартійного з'їзду (конференції) блоку; умови делегування на них делегатів від партій, що об'єдналися у блок; умови функціонування керівних органів блоку; зобов'язання по проведенню фінансування передвиборчої кампанії блоку та інші питання, які регламентують діяльність блоку.  
200. 4. Формування списків кандидатів у депутати від партії (блоку) здійснюється вищим представницьким керівним органом партії (блоку) у визначений ними спосіб.  
201. 5. До списку кандидатів у депутати від партії (блоку) включаються члени відповідної партії, члени партій, що входять до виборчого блоку партій, або безпартійні громадяни у послідовності, визначеній політичною партією, виборчим блоком партій.  
202. Включення до цього списку членів інших партій не допускається.  
203. 6. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку визначає відповідно партія (блок). Ця черговість не може бути змінена після реєстрації списку Центральною виборчою комісією.  
204. 7. Висування до списків кандидатів у депутати від партій (блоків) для участі у виборах розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів.  
205. 8. Представник партії (блоку) подає до Центральної виборчої комісії витяг з протоколу вищого представницького керівного органу партії (блоку) про формування списку кандидатів у депутати від партії (блоку), а також список кандидатів у депутати від партії (блоку), підписаний представником партії (блоку) з дотриманням вимог пункту 2 частини 2 статті 26 цього Закону.  
206. Центральна виборча комісія протягом доби видає представнику партії (блоку) необхідну кількість підписних листів встановленої форми та довідку про дозвіл на збирання підписів виборців на підтримку партії (блоку).  
207. Стаття 24. Підписний лист  
208. Форма підписного листа на підтримку партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не раніше як за 170 днів до дня виборів.  
209. Підписний лист повинен містити такі відомості:  
210. 1) повну назву і реквізити політичної партії, виборчого блоку партій;  
211. 2) порядковий номер і дату підпису виборця;  
212. 3) прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження;  
213. 4) домашня адреса;  
214. 5) номер і серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;  
215. 6) особистий підпис виборця.  
216. Число та місяць народження ставляться тільки для тих виборців, яким виповнюється в рік виборів вісімнадцять років.  
217. Підписний лист також повинен містити дані про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, за наявності - номер телефону).  
218. Стаття 25. Порядок збирання підписів на підтримку партії (блоку)  
219. 1. За дорученням представника партії (блоку) підписи на підтримку партії (блоку) можуть збирати громадяни України, які мають право голосу.  
220. 2. Особа, яка збирає підписи, до початку їх збирання повинна внести до підписних листів відомості про себе, передбачені статтею 24 цього Закону.  
221. 3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним особисто, а в разі неможливості за станом здоров'я особисто заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, засвідчується його особистим підписом.  
222. 4. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати партію (блок), платити коштами, товарами або послугами за підписи, а також перешкоджати йому у підтримці партії (блоку).  
223. 5. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.  
224. 6. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи. Вона несе персональну відповідальність за достовірність даних, внесених до підписного листа.  
225. 7. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при збиранні підписів.  
226. 8. Заповнені підписні листи подаються безпосередньо до Центральної виборчої комісії для реєстрації не пізніш як за 110 днів до дня виборів. Про прийняття підписних листів Центральна виборча комісія видає представникам, які їх подали, довідку встановленого зразка.  
227. 9. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали партію (блок), не враховуються підписи виборців, щодо яких у підписному листі відсутні усі або окремі відомості, передбачені підписним листом. Не враховуються підписні листи, що містять підписи мешканців різних населених пунктів, в яких відсутні дані про особу, яка збирала підписи, або не підписані нею. Недійсними вважаються підписні листи невстановленого зразка, підроблені, а також насильно чи шляхом підкупу зібрані. Підписні листи можуть бути визнані недійсними виключно за рішенням Центральної виборчої комісії.  
228. 10. У разі невідповідності оформлення поданих підписних листів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після їх прийняття сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені або додаткові підписні листи подаються до комісії не пізніш як за 100 днів до дня виборів.  
229. 11. Про результати збирання підписів на підтримку партії (блоку) Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює представника партії (блоку) у триденний строк.  
230. 12. Право ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають виключно особи, що входять до її складу, та за дорученням керівників комісії - працівники секретаріату комісії.  
231. 13. Забороняється збирання підписів на підприємствах і в установах.  
232. Стаття 26. Порядок реєстрації списків кандидатів у депутати  
233. 1. Реєстрація списків кандидатів у депутати від партій (блоків) проводиться Центральною виборчою комісією в порядку надходження документів відповідно вимог частини 2 цієї статті і закінчується не пізніш як за 100 днів до дня виборів.  
234. 2. Для реєстрації списку кандидатів у депутати партія (блок) подає до Центральної виборчої комісії:  
235. 1) заяву партії (блоку) з проханням зареєструвати список кандидатів у депутати. В заяві вказуються представник від політичної партії (блоку), його адреса і номери телефонів;  
236. 2) список кандидатів у депутати від партії (блоку) за встановленою формою;  
237. 3) біографічні відомості кандидатів у депутати;  
238. 4) заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватися по цьому списку із зобов'язанням припинити, в разі обрання їх депутатами, діяльність, несумісну із депутатським мандатом, відповідно до Конституції України і законів України, та з відомостями про кандидатів у депутати за переліком, визначеним частиною 4 статті 36 цього Закону;  
239. 5) особисте зобов'язання про складання повноважень депутата іншого представницького органу в разі обрання його народним депутатом України (у випадку, якщо на момент виборів кандидат у депутати має такі повноваження);  
240. 6) передвиборну програму політичної партії, виборчого блоку партій;  
241. 7) декларацію про доходи кожного кандидата у депутати за попередній рік, складену за формою, визначеною Міністерством фінансів України;  
242. 8) підписні листи встановленої форми з підписами не менше одного мільйона виборців, у тому числі не менше як по тридцять тисяч підписів виборців у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) України, які підтримують політичну партію, виборчий блок партій;  
243. 9) копію статуту політичної партії, завірену в установленому порядку, або у випадку висування списку кандидатів у депутати виборчим блоком партій - угоду про створення виборчого блоку партій, а також копії статутів політичних партій, що ввійшли до цього блоку, завірені в установленому порядку.  
244. 3. Представнику партії (блоку), яка подала визначені у частині другій цієї статті документи, Центральна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документу.  
245. 4. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що представнику партії (блоку) видається копія відповідного рішення, і у разі реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку) публікує відповідне рішення та такий список.  
246. 5. У разі відмови в реєстрації, Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після прийняття рішення, сповіщає про це партію (блок) з зазначенням недоліків.  
247. Виправлені документи подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації. Центральна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію списку кандидатів у депутати від партії (блоку) і приймає відповідне рішення.  
248. 6. Вважається, що реєстрація списку кандидатів у депутати від партії (блоку) є одночасно й реєстрацією осіб, які входять до списку, як кандидатів у депутати від партії (блоку).  
249. 7. Не пізніше як на третій день після реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку), Центральна виборча комісія видає посвідчення встановленого зразка кандидатам у депутати, які балотуються за списком даної партії (блоку).  
250. Стаття 27. Вибуття кандидатів у депутати з балотування  
251. 1. Кандидат у депутати може у будь-який час до дня виборів зняти з балотування свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до Центральної виборчої комісії.  
252. Центральна виборча комісія приймає рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).  
253. 2. Центральна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидатом у депутати у випадках: втрати громадянства, на підставі судового вироку про вчинення умисного злочину, у разі реєстрації однієї й тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж по одному виборчому списку, а також у зв'язку скасування суб'єктом, який висунув кандидата, свого рішення про його висунення.  
254. Особа, щодо якої прийнято таке рішення, вилучається із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).  
255. 3. Центральна виборча комісія, з прийняттям рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку чи скасування рішення про реєстрацію кандидатом у депутати, відразу повідомляє про це особу, щодо якої прийнято рішення, та інформує про це територіальні виборчі комісії.  
256. 4. У випадку смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування.  
257. Глава 6. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
258. Стаття 28. Форми і засоби передвиборної агітації  
259. 1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації списку кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.  
260. 2. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, які входять до виборчих списків, вести агітацію "за" або "проти" партії (блоку) на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.  
261. 3. Кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Територіальні виборчі комісії беруть участь в організації зустрічей з виборцями. На прохання кандидатів у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) чи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють в організації таких зустрічей.  
262. 4. Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, а також змішаної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 відсотків, безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків), виборчі списки яких зареєстровані Центральною виборчою комісією.  
263. Про час і місце масових заходів завчасно сповіщається населення, де ці заходи проводяться.  
264. Стаття 29. Матеріали передвиборної агітації  
265. 1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 60 днів до дня виборів передвиборних плакатів партій (блоків), списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані. Форма, розмір та поліграфічне виконання передвиборних плакатів, їх тираж відповідно до вимог частини три цієї статті встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх партій (блоків).  
266. 2. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів до Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий термін після реєстрації списку кандидатів у депутати уповноваженою особою партії (блоку) подаються текст передвиборного плаката, підготовлений партією (блоком) обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервали (7800 друкованих знаків), який не повинен містити неправдивих відомостей або комерційної реклами.  
267. 3. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються через уповноважену особу партії (блоку).  
268. 4. Кожна партія (блок) за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. По три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок виборчого фонду партії (блоку), у триденний термін після їх виготовлення повинні бути подані уповноваженою особою партії (блоку) до Центральної виборчої комісії і до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів.  
269. 5. Усі друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж відповідного друкованого матеріалу.  
270. 6. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, а також повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії. Забороняється розміщення цих матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
271. Стаття 30. Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації  
272. 1. Партіям (блокам), списки кандидатів у депутати яких зареєстровані, надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.  
273. Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації партії (блоку) на загальнодержавному рівні, встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах - територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації.  
274. 2. Розклад ефірного часу для партії (блоку) встановлюється за результатами жеребкувань, які проводяться відповідно Центральною та територіальними виборчими комісіями. Цей розклад публікується в загальнодержавних та місцевих засобах масової інформації.  
275. Ефірний час для ведення передвиборчої агітації надається телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.  
276. 3. Партії (блоки), які зареєстрували свої виборчі списки, мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".  
277. Черговість друкування передвиборних програм партій (блоків) встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування.  
278. 4. Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм партій (блоків) в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", в обласних виданнях.  
279. 5. Партії (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку) додатково друкувати свої матеріали передвиборної агітації як у державних, так і недержавних періодичних друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної площі, а також вести свою передвиборну агітацію як на державних, так і недержавних телерадіоканалах на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу.  
280. 6. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про партію (блок) ці засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше, як за два дні до дня виборів, зобов'язані надати партії (блоку), щодо якої (якого) поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо або телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів.  
281. Стаття 31. Обмеження проведення передвиборної агітації  
282. 1. Забороняється участь у передвиборній агітації:  
283. органам державної влади і органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;  
284. судовим органам, посадовим і службовим особам цих органів;  
285. органам прокуратури, посадовим і службовим особам цих органів;  
286. членам виборчих комісій;  
287. особам, які не є громадянами України.  
288. 2. Державним телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тій чи іншій партії (блоку), їх передвиборним програмам.  
289. 3. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.  
290. 4. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією та друкується в кожному номері газет "Голос України" і "Урядовий кур'єр" на першій сторінці, починаючи за 30 днів до дня виборів. Текст роз'яснення транслюється двічі на день телерадіокомпаніями, починаючи за 30 днів до дня виборів.  
291. 5. Передвиборні агітаційні телерадіопрограми місцевих компаній не повинні збігатися у часі з аналогічними програмами на загальнодержавних каналах.  
292. 6. Внесення до інформаційних телерадіопрограм агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами не допускається.  
293. 7. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми партій (блоків) рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.  
294. 8. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише можливостями виборчого фонду партії (блоку) на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для партій (блоків).  
295. 9. Державним і недержавним засобам масової інформації, що діють на території України, забороняється поширювати за 15 днів до дня голосування інформацію про результати соціологічних досліджень і опитувань громадської думки щодо партій (блоків) та кандидатів у депутати першої п'ятірки виборчих списків.  
296. 10. Забороняється вести передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.  
297. 11. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, передбаченої цим Законом, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу на будівлях, що є пам'ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
298. 12. Кандидатам у депутати, які входять до виборчого списку партії (блоку) і які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.  
299. 13. Поширення анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують партію (блок) чи кандидата у депутати, який входить до виборчого списку (блоку), забороняється.  
300. 14. Забороняється поширення матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості.  
301. 15. Забороняється використання при проведенні передвиборної агітації друкованих агітаційних матеріалів, що не містять вихідних даних установи, що здійснила друк, а також зазначення загального тиражу примірників.  
302. 16. Забороняється проведення в день, що безпосередньо передує дню виборів, та в день голосування передвиборної агітації у будь-якій формі.  
303. 17. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.  
304. 18. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій -шістнадцятій цієї статті, виборчі комісії негайно надсилають зазначені заяви, скарги до органів внутрішніх справ для проведення перевірки і реагування відповідно до чинного законодавства України.  
305. Глава 7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ  
306. Стаття 32. Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів у депутати  
307. 1. Партії (блоки), виборчі списки яких зареєстровані, беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах.  
308. 2. Заборона діяльності політичної партії, або анулювання реєстрації політичної партії, її регіональних чи місцевих осередків в період участі у виборчій кампанії, забороняється.  
309. 3. Скасування рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати розглядається виключно Верховним Судом України за поданням Центральної виборчої комісії і наявності підстав визначених цим Законом.  
310. 4. Партії (блоки), виборчі списки яких зареєстровані, мають право делегувати по одному представнику до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.  
311. 5. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:  
312. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення будь-яких питань, пов'язаних з виборами;  
313. 2) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях комісії;  
314. 3) знайомитися зі змістом протоколів засідань комісії та рішень, прийнятих нею, отримувати копії цих рішень;  
315. 4) негайно отримувати копії протоколів (факсів), телефонограм, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про встановлення результатів голосування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;  
316. 5) бути присутнім у приміщенні Центральної виборчої комісії в період проведення голосування та встановлення результатів виборів;  
317. 6) здійснювати інші права, передбачені цим Законом.  
318. 6. Кандидати у депутати з моменту реєстрації виборчого списку мають рівні права у веденні виборчої кампанії і виступати на зборах, мітингах, нарадах, засіданнях, пов'язаних з виборами, а також на заходах, організатори яких запросили його до виступу як кандидата у депутати списку партії (блоку); у засобах масової інформації (пресі, радіо і телебаченні) за рахунок ефірної, газетної квоти партії (блоку), встановленої Центральною виборчою комісією для територіального виборчого округу.  
319. 7. Кандидат у депутати, крім кандидатів у депутати, які є народними депутатами України, можуть звільнятися на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
320. 8. Кандидату у депутати в період участі у виборчій кампанії сплачується середня заробітна плата чи інший прибуток, обчислений за останні три місяці його роботи при умові, що загальна сума виплати не буде перевищувати заробітну плату діючого народного депутата України.  
321. Виплати здійснюються щомісячно за рахунок коштів, виділених на проведення виборів. Порядок обчислення і проведення виплат встановлюється Центральною виборчою комісією з Міністерством фінансів України.  
322. 9. Кандидати у депутати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди, а також призвані на військові збори або навчання.  
323. 10. З дня реєстрації виборчого списку і до опублікування підсумків виборів кандидати у депутати мають право на безплатний проїзд на усіх видах міського і приміського пасажирського транспорту (за винятком легкової машини - таксі), а також партія (блок) має право визначити: не більш як десять осіб із зареєстрованого списку кандидатів у депутати, яким Центральна виборча комісія видає спеціальний талон на безплатний проїзд усіма видами пасажирського транспорту (за винятком легкової машини - таксі) в межах території України.  
324. Стаття 33. Уповноважені особи партій (блоків)  
325. 1. Партія (блок) після реєстрації виборчого списку може мати у кожному територіальному виборчому окрузі по одній уповноваженій особі і п'яти уповноважених осіб, які представляють інтереси партії (блоку) на рівні загальнодержавного виборчого округу (визначається керівником партії, керівником блоку партій).  
326. 2. Уповноважені особи партії (блоку) представляють інтереси партії (блоку) з питань передвиборної кампанії у взаєминах з виборчими комісіями, з органами державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, з засобами масової інформації, а також з виборцями.  
327. 3. Партія (блок), за заявою керівника партії, (керівників партій, що входять в блок), звертається до Центральної виборчої комісії щодо реєстрації списку уповноважених осіб партії (блоку). У списку зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону кожної уповноваженої особи, а також додається письмова згода цієї особи. Не допускається реєстрація уповноваженими особами партії (блоку): керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх заступників, суддів і прокурорів, керівників військових формувань Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Прикордонних військ та Служби безпеки України.  
328. Центральна виборча комісія протягом трьох робочих днів після надходження заяви реєструє уповноважених осіб партії (блоку) і видає їм посвідчення встановленого зразка.  
329. 4. Зареєстровані уповноважені особи партії (блоку) з часу реєстрації до закінчення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків.  
330. 5. Партія (блок), за рішенням статутного органу партії, керівного органу виборчого блоку партій, викладеного у заяві керівника партії (керівників партій, що входять в блок), має право в будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень окремих уповноважених осіб і реєстрацію замість них інших. Уповноважена особа партії (блоку) може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, звернувшись до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою, і повернути видане їй посвідчення.  
331. Стаття 34. Офіційні спостерігачі  
332. У виборчій кампанії по виборах народних депутатів України можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків), суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій. Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів визначаються Положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.  
333. Стаття 35. Участь уповноважених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій  
334. 1. Уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях виборчих комісій відповідно під час голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по територіальному округу і підбиття загальних підсумків виборів. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання зазначених осіб у роботу виборчих комісій не допускається.  
335. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори народних депутатів України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), яка виявила порушення, і виборцями - свідками порушення, та звернутися до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень.  
336. Глава 8. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  
337. Стаття 36. Виборчий бюлетень  
338. 1. Форму і текст виборчого бюлетеня затверджує Центральна виборча комісія.  
339. 2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
340. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені у виняткових випадках відповідно до частини сьомої статті 11 цього Закону, та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.  
341. 4. До виборчого бюлетеня вносяться назви партій (блоків) у порядку визначеному жеребкуванням, що проводить Центральна виборча комісія після реєстрації списків кандидатів у депутати від партій (блоків) з обов'язковим переліком політичних партій, які утворили виборчій блок, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності перших п'яти кандидатів у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку). Праворуч проти кожної назви партії (блоку) розташовується порожній квадрат.  
342. 5. У виборчих бюлетенях після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
343. 6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву і дату виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини сьомої статті 11 цього Закону, а також позначені місця для зазначення порядкового номера виборця у списку виборців, підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень.  
344. 7. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо списків кандидатів у депутати партій (блоків), кандидатів у депутати, які вибули з балотування. У разі, коли список кандидатів у депутати партії (блоку), кандидат у депутати вибув з балотування після видрукування бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення списку кандидатів у депутати партії (блоку), дільнична виборча комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.  
345. 8. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.  
346. Стаття 37. Порядок видачі виборчих бюлетенів  
347. 1. Територіальна виборча комісія на засіданні приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії. Про прийняття бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. Протокол складається в трьох примірниках, перший з них надсилається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. На прохання уповноваженої особи партії (блоку), йому (їй) видається копія протоколу.  
348. 2. Територіальна виборча комісія на засіданні видає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Для видачі бюлетенів територіальна виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитися не більш як на дві групи, але видача бюлетенів з оголошенням кількості бюлетенів, що видаються кожній дільничній виборчій комісії, відбувається на засіданні територіальної виборчої комісії.  
349. 3. Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.  
350. 4. Про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. В протоколі зазначається кількість бюлетенів, виданих кожній з дільничних виборчих комісій. Протокол складається в двох примірниках, один з яких зберігається в комісії, а другий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. За заявою уповноваженої особи партії (блоку) йому (їй) негайно видається копія протоколу.  
351. Стаття 38. Організація і порядок голосування  
352. 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.  
353. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.  
354. 3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.  
355. 4. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партії (блоку) та офіційних спостерігачів.  
356. 5. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.  
357. 6. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.  
358. 7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.  
359. 8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців.  
360. 9. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком виборців є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.  
361. 10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови, заступника голови, секретаря або члена дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів.  
362. 11. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за яку (який) він голосує. Виборець може голосувати тільки за список однієї партії (блоку). У разі непідтримання жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій".  
363. 12. У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за один день до дня виборів складає список таких виборців за формою загального списку виборців. Комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків). Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. Тільки після оголошення членам комісії видаються виборчі бюлетені і список виборців. Бюлетені перераховуються в присутності бажаючих членів комісії і офіційних спостерігачів. При проведенні такого голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.  
364. 13. Для проведення голосування за межами приміщення для голосування відповідним членам дільничної виборчої комісії її головою вручається список виборців, голосування яких має бути організовано у місцях їх перебування, відповідна кількість виборчих бюлетенів та опломбована (опечатана) виборча скринька. При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого бюлетень видається виборцю, який розписується за його отримання у контрольному талоні та списку виборців. При заповненні виборцем виборчого бюлетеня не можуть бути присутніми будь-які особи, за винятком випадку, передбаченого частиною десятою цієї статті.  
365. 14. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування членами дільничної виборчої комісії, які його організовували, робляться відповідні позначки у загальному списку виборців. Список, по якому проводилось голосування, додається до загального списку.  
366. Стаття 39. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці  
367. 1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.  
368. 2. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.  
369. 3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.  
370. 4. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеня. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів та бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії.  
371. 5. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх. Виборчі скриньки відкриваються почергово, спочатку відкриваються виборчі скриньки, з якими голосування було організовано поза межами виборчої дільниці у місцях перебування виборців. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів в скриньці. Тільки після цього підрахунку відкривається наступна скринька.  
372. 6. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визначених недійсними.  
373. 7. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений член комісії рахує бюлетені вголос. Всі предмети, які не є бюлетенями встановленого зразка, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів комісія вирішує голосуванням, чи є предмет бюлетенем встановленого зразка. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути предмет; на цей час підрахунок бюлетенів припиняється.  
374. Предмети запаковуються. На пакеті робиться напис "Предмети", вказуються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата, час, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
375. 8. Після підрахунку всіх бюлетенів комісія сортує виборчі бюлетені. Визначений член комісії розкладає бюлетені на окремі місця, показуючи кожен бюлетень всім членам комісії і виголошуючи зміст бюлетеня. Залежно від змісту бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх списків кандидатів у депутати від партій (блоків), подані за кожний список кандидатів у депутати від партії (блоку) окремо. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня комісія вирішує питання голосуванням. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень; на цей час сортування бюлетенів припиняється. Місця для бюлетенів позначаються табличками з написами з обох боків відповідно "недійсні", "проти всіх" та назв партій (блоків).  
376. 9. Для підрахунку і сортування бюлетенів дільнична виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитись не більше ніж на дві групи. Кожна з груп діє в порядку, встановленому цією статтею.  
377. 10. Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, а також на яких відсутня печатка дільничної виборчої комісії, без підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків), а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня бюлетені визнаються недійсними виключно за рішенням дільничної виборчої комісії. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень; на цей час підрахунок бюлетенів припиняється.  
378. 11. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні бюлетені", вказуються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата, час, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.  
379. 12. Під час підрахунку комісією кількості голосів, поданих за кожний список партії (блоку), кожен член комісії має право перевірити, а в разі потреби перерахувати кількість бюлетенів, поданих за кожен список партії (блоку). Після цього окремо запаковуються і опечатуються виборчі бюлетені з голосами "за" кожний список партії (блоку) із зазначенням на пакетах назви партії (блоку), а також номера територіального виборчого округу, номера виборчої дільниці, кількості запакованих бюлетенів, дати, часу, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
380. 13. Бюлетені, в яких виборці не підтримали жодний список партії (блок), також запаковуються в окремому пакеті з відповідним написом, датою, кількістю запакованих бюлетенів в пакеті. Пакет підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою.  
381. 14. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого прописом заноситься:  
382. 1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці;  
383. 2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;  
384. 3) кількість невикористаних бюлетенів;  
385. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
386. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
387. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
388. 7) кількість голосів, поданих за кожний список партії (блок);  
389. 8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодний список кандидатів у депутати партій (блоків).  
390. 15. Підрахунок голосів виборців проводиться дільничною виборчою комісією без перерви до підписання протоколу про підсумки голосування.  
391. 16. Протокол дільничної виборчої комісії складається у чотирьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь в засіданні, та скріплюється печаткою. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилаються до територіальної виборчої комісії, третій - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу обов'язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.  
392. Перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії мають право підписати офіційні спостерігачі та уповноважені особи партій (блоків).  
393. Перший примірник протоколу дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, після передачі факсом надсилаються разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів до Центральної виборчої комісії.  
394. Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем та внесення до нього будь-яких виправлень забороняється.  
395. На прохання уповноважених осіб партій (блоків), присутніх на засіданні офіційних спостерігачів, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання.  
396. 17. Транспортування документів, передбачених частиною п'ятнадцятою цієї статті, до територіальної виборчої комісії та їх передача здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ. Зазначені голова і члени комісії мусять бути представниками різних політичних партій (блоків).  
397. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями.  
398. 18. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій передаються на засіданні територіальної виборчої комісії.  
399. Стаття 40. Встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу  
400. 1. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна виборча комісія на її засіданні визначає:  
401. 1) загальну кількість виборців по виборчому округу;  
402. 2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчих дільниць округу;  
403. 3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
404. 4) кількість виборчих бюлетенів, невикористаних по округу;  
405. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
406. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
407. 7) кількість голосів, поданих за кожний список кандидатів у депутати партій (блоків);  
408. 8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодний список кандидатів у депутатів партій (блоків).  
409. 2. Територіальна виборча комісія з моменту закінчення голосування оголошує безперервне засідання до моменту встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу і підписання протоколу. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі у засіданні комісії.  
410. 3. Протокол дільничної виборчої комісії оголошується на засіданні територіальної виборчої комісії відразу після прибуття представників дільничної виборчої комісії. Тільки після цього протокол у разі необхідності передається для обробки в автоматизовану систему. Після оголошення всіх протоколів членам територіальної виборчої комісії надається підсумковий розрахунок, який після обговорення і схвалення комісією заноситься до протоколу.  
411. 4. Протокол територіальної виборчої комісії складається у трьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії, які брали участь в засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, заносяться до протоколу прописом. До протоколу долучаються окремі думки членів територіальної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом з протоколами всіх дільничних виборчих комісій негайно надсилається до Центральної виборчої комісії та передається факсовим зв'язком, другий - зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.  
412. 5. На прохання уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні, копії протоколу видаються їм відразу після підписання.  
413. Стаття 41. Встановлення результатів виборів народних депутатів України  
414. 1. Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій та протоколів дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, не пізніш як у п'ятиденний строк після дня виборів встановлює результати виборів по єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому округу по виборах народних депутатів України, про що складається відповідний протокол. У протоколі прописом вказується:  
415. 1) загальна кількість виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу;  
416. 2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;  
417. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
418. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
419. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
420. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
421. 7) кількість голосів, поданих за кожний список кандидатів у депутати партій (блоків), а також відсоток голосів виборців, поданих за ці списки, по відношенню до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
422. 8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодний список кандидатів у депутати партій (блоків).  
423. 2. Списки кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій, що отримали менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, не отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів.  
424. 3. У разі, якщо жодний список кандидатів у депутати партій (блоків) не отримав більше чотирьох відсотків голосів виборців, вибори вважаються такими, що не відбулися.  
425. 4. Депутатські мандати між політичними партіями, виборчими блоками партій, списки кандидатів у депутати від яких отримали чотири або більше чотирьох відсотків голосів виборців, розподіляються пропорційно кількості отриманих ними голосів з додержанням такої послідовності:  
426. 1) Обчислюється виборча квота, тобто кількість голосів виборців, необхідна для отримання одного мандата.  
427. Вона вираховується шляхом ділення кількості голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, які подані за списки кандидатів у депутати від парій (блоків), що отримали чотири або більше чотирьох відсотків голосів, на число мандатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі;  
428. 2) дробові залишки від ділення відкидаються;  
429. 3) кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати від кожної політичної партії, виборчого блоку партій, ділиться на виборчу квоту.  
430. Отримане ціле число є кількість мандатів цієї партії, виборчого блоку партій, дробові залишки використовуються для розподілу решти нерозподілених мандатів;  
431. 4) виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки, отримують по одному додатковому мандату, починаючи зі списку, що має найбільший дробовий залишок. У випадку рівності дробових залишків у двох чи більше списках, першим отримує додатковий мандат список, за який віддано більшу кількість голосів виборців.  
432. У випадку, якщо після цієї процедури залишаються мандати, вони розподіляються шляхом повторного застосування цієї методики.  
433. 5. Кандидати від політичної партії, виборчого блоку партій вважаються обраними в порядку їх черговості у списку.  
434. 6. На підставі вимог частини другої, п'ятої та розрахунків, зроблених відповідно частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія заносить до протоколу:  
435. а) кількість мандатів, отриманих політичними партіями, виборчими блоками партій;  
436. б) список народних депутатів України, обраних за списками політичних партій, виборчих блоків партій.  
437. Розрахунки з підписами виконавців додаються до протоколу.  
438. 7. Протокол Центральної виборчої комісії складається у трьох примірниках, що підписуються Головою комісії і секретарем комісії та скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії.  
439. До протоколу долучаються окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається в Центральній виборчій комісії, другий - надсилається до Верховної Ради України, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні Центральної виборчої комісії.  
440. 8. На прохання представників політичних партій, виборчих блоків партій копії протоколу видаються їм відразу після підписання.  
441. 9. Кількість мандатів, отриманих політичними партіями, виборчими блоками партій є результатом виборів.  
442. 10. Рішення щодо результатів виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі можуть бути оскаржені до Верховного Суду України протягом десяти днів після їх опублікування Центральною виборчою комісією. Верховний Суд України розглядає скарги і приймає рішення по них протягом десяти днів.  
443. Стаття 42. Реєстрація народних депутатів України і опублікування підсумків виборів  
444. 1. Центральна виборча комісія реєструє осіб, обраних народними депутатами України, і відповідно до цього Закону видає їм тимчасове посвідчення народного депутата України.  
445. 2. Підсумком виборів вважається встановлення осіб, обраних народними депутатами України за списками політичних партій, виборчих блоків партій.  
446. 3. Результати голосування та підсумки виборів народних депутатів України публікуються Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", повідомляються по телебаченню і радіо не пізніше як на десятий день після виборів.  
447. 4. Список обраних народних депутатів України публікуються в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання, партійності та назви політичної партії, виборчого блоку партій від якої (якого) обрано народного депутата України.  
448. Стаття 43. Видача посвідчення народного депутата України  
449. Після складання обраними народними депутатами України присяги Центральна виборча комісія в тижневий строк видає їм депутатські посвідчення встановленого зразка.  
450. Розділ IV. ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ  
451. Стаття 44. Особливості позачергових виборів  
452. 1. Позачергові вибори народних депутатів України проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.  
453. 2. Рішення про початок виборчої компанії приймає Центральна виборча комісія не пізніш як за 60 днів до дня виборів.  
454. 3. Позачергові вибори проводяться з додержанням вимог даного Закону, з такими особливостями:  
455. 1) вибори проводяться по єдиному загальнодержавному виборчому округу і на територіальних виборчих округах, виборчих дільницях, утворених на попередніх виборах народних депутатів України;  
456. 2) територіальні виборчі комісії утворюються за 50 днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії - за 30 днів;  
457. 3) висування кандидатів у депутати партією (блоком) починається за 60 і закінчується за 45 днів до дня виборів;  
458. 4) збирання підписів на підтримку списку кандидатів у депутати партії (блоку) починається після їх реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується за 25 днів до дня виборів;  
459. 5) реєстрація списків кандидатів у депутати партій (блоків) закінчується за 20 днів до дня виборів;  
460. 6) передвиборні плакати партій (блоків) виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів;  
461. 7) списки виборців подаються для загального ознайомлення за 7 днів до дня виборів.  
462. Розділ V. ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ВИБУЛИ  
463. Стаття 45. Порядок заміщення депутатів, які вибули  
464. У разі, коли народний депутат України, якого обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження, або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, депутатський мандат отримує перший за черговістю необраний кандидат із списку від тієї ж політичної партії, виборчого блоку партій. Якщо в списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій не залишилося кандидатів для заміщення вакантного мандата, такий мандат залишається вакантним до чергових або позачергових виборів.  
465. Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
466. Стаття 46. Відповідальність за порушення виборчого законодавства  
467. 1. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним, вести передвиборну агітацію, а також голова, заступник голови, секретар і члени виборчих комісій, посадові чи службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування, допустили інше порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.  
468. 2. До відповідальності, встановленої законом, притягаються також особи, які опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправдиві відомості про кандидата у депутати або політичну партію, виборчий блок партій.  
469. Стаття 47. Зберігання виборчої документації  
470. 1. Після офіційного опублікування результатів голосування та підсумків виборів Центральна виборча комісія передає виборчу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, територіальні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.  
471. 2. Перелік виборчих документів, що підлягають зберіганню в державних архівних установах, визначається Центральною виборчою комісією.  
472. 3. Виборчі бюлетені і списки виборців зберігаються чотири роки в місцевих державних архівних установах, після чого знищуються в установленому порядку.  
473. 4. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах народних депутатів України в порядку, визначеному законодавством України.  
474. Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
475. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
476. 2. Заміщення народних депутатів XIV скликання, які вибули, проводиться із списку кандидатів у депутати від тієї ж політичної партії, виборчого блоку партій за станом на 29 березня 1998 року і у порядку, визначеному статтею 47 цього Закону.  
477. 3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про вибори народних депутатів України" (N 541/97-ВР), прийнятий Верховною Радою України 24 вересня 1997 року, з наступними змінами.