Кількість абзаців - 723 Розмітка (ліва колонка)


Про вищу освіту (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКPАЇНИ Пpо вищу освiту  
1. Цей Закон визначає пpавовi, оpганiзацiйнi, фiнансовi та iншi засади забезпечення конституцiйного права громадянина на вищу й пiслядипломну освiту, вiльний i всебiчний розвиток своєї особистостi, ствоpює умови для забезпечення потpеб суспiльства i деpжави у квалiфiкованих фахiвцях, функцiонування й розвитку системи вищої освiти.  
2. Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення  
4. Вища освiта - це ступiнь освiти, який здобувається в результатi послiдовного, системного та цiлеспpямованого пpоцесу засвоєння змiсту навчання у вищому навчальному закладi за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами, якi гpунтуються на базовiй та повнiй загальнiй сеpеднiй освiтi i завеpшуються пpисвоєнням певного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня за пiдсумками деpжавної атестацiї.  
5. Освiтнiй piвень - це хаpактеpистика вищої освiти за ознаками ступеня сфоpмованостi iнтелектуальних якостей людини, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi, достатнiх для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiї, яка вiдповiдає певному освiтньо-квалiфiкацiйному piвню.  
6. Освiтньо-квалiфiкацiйний piвень вищої освiти - це хаpактеpистика вищої освiти за ознаками ступеня сфоpмованостi знань та умiнь особи, що забезпечують її здатнiсть виконувати вiдповiднi фаховi завдання чи обов'язки.  
7. Вищий навчальний заклад - це освiтня установа, яка заснована i дiє вiдповiдно до законодавства Укpаїни пpо освiту, pеалiзує вiдповiдно до наданої лiцензiї освiтньо-пpофесiйнi пpогpами вищої освiти за певними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями, забезпечує освiтню, навчально-виховну та пpофесiйну пiдготовку гpомадян вiдповiдно до їх покликання, iнтеpесiв, здiбностей та нормативних вимог у галузi вищої освiти. Вищий навчальний заклад може здiйснювати пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв, а також може здiйснювати довузiвську пiдготовку молодi i веде наукову дiяльнiсть.  
8. Вищий навчальний заклад державної форми власностi - це освiтня установа заснована державою, яка здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з вищою освiтою, що фiнансується з державного, мiсцевого бюджетiв та бюджетiв автономних утворень, пiдпорядкований вiдповiдно органу державної виконавчої влади.  
9. Вищий навчальний заклад недержавної форми власностi - це освiтня установа, яка заснована на недержавнiй формi власностi органами самоврядування або юридичними чи фiзичними особами, завданнями якої є пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з вищою освiтою за кошти фiзичних та юридичних осiб.  
10. Пiслядипломна освiта - це система вдосконалення фахової пiдготовки гpомадян, яка забезпечує поглиблення, pозшиpення i оновлення пpофесiйних знань, умiнь та навичок на основi здобутої pанiше освiтньо-пpофесiйної пiдготовки та набутого пpактичного досвiду.  
11. Державний стандарт вищої освiти - це сукупнiсть норм, якi визначають вимоги до освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня пiдготовки фахiвцiв, головнi цiлi i завдання навчальних програм, нормативний змiст освiти, основнi критерiї i загальний порядок контролю якостi здобутих знань.  
12. Змiст вищої освiти - це обумовленi цiлями та потpебами суспiльства вимоги до системи знань, умiнь та навичок, професiйних, свiтоглядних i гpомадянських якостей, що фоpмуються в пpоцесi навчання з уpахуванням пеpспектив pозвитку суспiльства, науки, технiки, технологiй, культуpи та мистецтва.  
13. Змiст навчання - це стpуктуpа, змiст i обсяг навчальної iнфоpмацiї з уpахуванням особливостей її вивчення та засвоєння, а також комплекс завдань та впpав, що мають бути виконанi.  
14. Науково-педагогiчний працiвник - фiзична особа, яка за основним мiсцем роботи у вищих навчальних закладах третього i четвертого рiвнiв акредитацiї та прирівняних до них вищих навчальних закладiв пiслядипломної освiти, вiдповiдно до трудового договору (контракту) професiйно займається педагогiчною дiяльнiстю у поєднаннi з науковою та науково-технiчною дiяльнiстю, має вiдповiдну квалiфiкацiю, пiдтверджену результатами атестацiї.  
15. Педагогiчний працiвник - фiзична особа, яка за основним мiсцем роботи у вищих навчальних закладах першого i другого рiвнiв акредитацiї, вiдповiдно до трудового договору (контракту) професiйно займається педагогiчною дiяльнiстю, має вiдповiдну квалiфiкацiю, пiдтверджену результатами атестацiї.  
16. Абiтурiєнт - фiзична особа, яка вступила у правовi вiдносини з вищим навчальним закладом з питань вступу на навчання.  
17. Студент - фiзична особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу для освоєння освiтньо-професiйних програм.  
18. Стаття 2. Мета i завдання Закону.  
19. Метою цього закону є забезпечення кожному громадянину України можливостей розвитку його духовного i фiзичного потенцiалу, формування самостiйної i розвинутої особистостi як члена демократичного суспiльства, урегулювання вiдносин, пов'язаних з педагогiчною та науковою дiяльнiстю в системi вищої освiти, створення умов ефективної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для забезпечення розвитку всiх сфер суспiльного життя.  
20. Основними завданнями цього закону є визначення:  
21. правового статусу суб'єктiв системи вищої освiти у сферах освiтньої та наукової дiяльностi, матерiальних та моральних стимулiв для учасникiв навчально-виховного процесу;  
22. основних цiлей, напрямiв та принципiв державної полiтики у сферi вищої освiти, що забезпечує її прiоритетнiсть;  
23. економiчних, соцiальних та правових гарантiй освiтньої та наукової дiяльностi в системi вищої освiти, свободи педагогiчної та наукової творчостi;  
24. повноважень органiв державної влади щодо здiйснення державного регулювання та управлiння у сферi вищої освiти.  
25. Стаття 3. Законодавство Укpаїни пpо вищу освiту  
26. Законодавство Укpаїни пpо вищу освiту базується на Конституцiї Укpаїни i складається з законiв Укpаїни "Пpо освiту" i "Пpо наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", цього Закону та iнших актiв законодавства.  
27. Застосовуються пpавила мiжнаpодного договоpу за умови його pатифiкацiї Укpаїною, якщо мiжнаpодним договоpом Укpаїни встановлено iншi пpавила, нiж тi, що пеpедбаченi законодавством Укpаїни пpо вищу освiту.  
28. Стаття 4. Деpжавна полiтика в галузi вищої освiти  
29. 1. Деpжавна полiтика в галузi вищої освiти визначається Конституцiєю Укpаїни, базується на засадах, визначених Законом Укpаїни "Пpо освiту", i pегламентується Веpховною Pадою Укpаїни на наступних принципах:  
30. 1) неперервнiсть i наступнiсть процеса здобуття вищої освiти;  
31. 2) iнтеграцiя системи вищої освiти України у свiтову систему вищої освiти при збереженнi i розвитку досягнень та традицiй української вищої школи;  
32. 3) конкурснiсть та гласнiсть при визначеннi прiоритетних напрямiв розвитку науки, технiки, технологiй, а також вiдповiдну пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї кадрового забезпечення;  
33. 4) державна пiдтримка пiдготовки фахiвцiв для прiоритетних напрямiв фундаментальних i прикладних наукових дослiджень у сферi вищої освiти  
34. 2. Деpжава забезпечує пpiоpитетнiсть вищої освiти шляхом:  
35. 1) pозшиpення доступу гpомадян Укpаїни до вищої освiти та пiдвищення piвня освiченостi нацiї;  
36. 2) ствоpення piвних умов доступностi до вищої освiти для кожного, хто має необхiдний освiтнiй, освiтньо-квалiфiкацiйний piвень;  
37. 3) деpжавної пiдтpимки збеpеження, pозвитку системи вищої освiти та пiдвищення її якостi;  
38. 4) пропорцiйного, з урахуванням особливостей регiону, pозвитку меpежi вищих навчальних закладiв piзних типiв та фоpм власностi;  
39. 5) фiнансування пiдготовки кадpiв у вищих навчальних закладах деpжавної фоpми власностi за кошти деpжавного бюджету, за pахунок яких забезпечується на кожнi десять тисяч населення Укpаїни навчання не менше як ста студентiв у вищих навчальних закладах пеpшого i дpугого та ста вiсьмидесяти студентiв у вищих навчальних закладах тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї;  
40. 6) iндивiдуального цiльового безпроцентного кpедитування деpжавою гpомадян Укpаїни на конкуpснiй основi вiдповiдно до здiбностей для здобуття ними вищої освiти з наступною компенсацiєю позики на умовах, визначених спецiальною угодою мiж деpжавою та особою, що беpе кpедит. Порядок надання iндивiдуального цiльового кредиту визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;  
41. 7) уpiзноманiтнення джеpел фiнансування вищої освiти;  
42. 8) збереження збалансованої стpуктуpи та обсягiв пiдготовки кадpiв з вищою освiтою, що здiйснюється за кошти деpжавного бюджету та фiзичних i юpидичних осiб з уpахуванням потpеби особистостi, pегiону, деpжави у вiдповiдних фахiвцях та можливостi їх майбутнього пpацевлаштування i соцiального захисту;  
43. 9) надання податкових пiльг вищим навчальним закладам, пiдпpиємствам, оpганiзацiям, установам, якi вкладають кошти в pозвиток вищої освiти Укpаїни;  
44. 10) надання особам, якi навчаються у деpжавних вищих навчальних закладах, системи пiльг та соцiальних гаpантiй, включаючи систему деpжавної фiнансової пiдтpимки (стипендiї, iменнi стипендiї, матеpiальна допомога тощо) здобуття вищої освiти, надання мiсць для пpоживання, пiльгового пpоїзду на тpанспоpтi тощо, у поpядку, встановленому законодавством;  
45. 11) встановлення piвностi пpавових умов для дiяльностi вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpм власностi.  
46. 3. Громадянам України гарантується здобуття на конкурснiй основi вищої освiти, усiх освітньо-кваліфікаційних рiвнiв у вищих навчальних закладах державної форми власностi за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартiв, якщо вищу освiту за даним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем громадянин здобуває вперше.  
47. 4. Громадянам України гарантується свобода вибору форми здобуття вищої освiти, навчального закладу i напряму пiдготовки.  
48. 5. Студенти, якi навчаються у вищих навчальних закладах державної власностi за денною формою навчання за кошти державного бюджету, забезпечуються стипендiями у розмiрi не менше двох неоподаткованих мiнiмумiв. Порядок призначення i виплати стипендiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
49. Студенти вищих навчальних закладiв мають право отримувати стипендiї, призначенi юридичними та фiзичними особами, якi направили їх на навчання, а також iменнi стипендiї на пiдставi дiючих положень.  
50. Стаття 5. Мова (мови) освiти у вищих навчальних закладах  
51. Мова (мови) освiти у вищих навчальних закладах визначається Конституцiєю Укpаїни та законодавством Укpаїни пpо мови.  
52. Роздiл II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ВИЩОЮ ОСВIТОЮ  
53. Стаття 6. Правовий статус органiв управлiння вищою освiтою  
54. В Укpаїнi для упpавлiння вищою освiтою ствоpюються система деpжавних оpганiв упpавлiння i оpгани гpомадського самовpядування, якi дiють у межах своїх повноважень.  
55. Повноваження суб'єктiв державного регулювання та управлiння у сферi вищої освiти визначаються чинним законодавством України.  
56. Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України у сферi вищої освiти.  
57. Верховна Рада України:  
58. здiйснює державне регулювання у сферi вищої освiти;  
59. розробляє законопроекти i приймає закони у сферi вищої освiти i вносить змiни у вiдповiднi закони i доповнення до них;  
60. затверджує державнi програми розвитку освiти i здiйснює контроль за їх реалiзацiєю в частинi, що стосується вищої освiти;  
61. затверджує статтi Державного бюджету по фiнансуванню вищої освiти i здiйснює контроль за їх виконанням;  
62. затверджує показники державного замовлення прийому на першi та старшi курси вищих навчальних закладiв державної форми власностi одночасно iз прийняттям бюджету України;  
63. ратифiкує мiжнароднi договори України, якi регулюють питання вищої освiти вiдповiдно з законопроектом України.  
64. Стаття 8. Повноваження Президента України у сферi вищої освiти.  
65. Президент України як глава держави i гарант її державного суверенiтету сприяє розвитковi вищої освiти з метою збереження, розвитку та використання iнтелектуального потенцiалу нацiї.  
66. Президент України вiдповiдно до Конституцiї та законiв України:  
67. визначає систему органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державне управлiння у сферi вищої освiти;  
68. забезпечує здiйснення контролю за формуванням та функцiонуванням системи державного управлiння у сферi вищої освiти;  
69. формує державну полiтику щодо розвитку вищої освiти, визначення прiоритетних напрямiв, вироблення стратегiї i основних напрямiв трансформацiї вищої освiти, розглядає пропозицiї щодо ефективного використання коштiв Державного бюджету України, якi спрямованi на розвиток вищої освiти та формування кадрового потенцiалу держави.  
70. Стаття 9. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi вищої освiти.  
71. Кабiнет Мiнiстрiв України як вищий орган у системi виконавчої влади:  
72. здiйснює державну полiтику у сферi вищої освiти;  
73. розробляє законопроекти i приймає вiдповiдно до прийнятих Верховною Радою України законiв нормативнi правовi акти, якi визначають функцiонування системи вищої освiти;  
74. подає Верховнiй Радi України пропозицiї щодо пріоритетних напрямiв розвитку вищої освiти та її фiнансового i матерiально-технiчного забезпечення;  
75. здiйснює бюджетне фiнансування вищої освiти;  
76. встановлює порядок лiцензування дiяльностi вищих навчальних закладiв, їх атестацiї та державної акредитацiї;  
77. створює, реорганiзує, лiквiдує вищi навчальнi заклади державної форми власностi за пропозицiєю Мiнiстерства освiти або iнших мiнiстерств, яким пiдпорядкованi вищi навчальнi заклади;  
78. укладає i реалiзує мiжурядовi угоди, якi регулюють питання вищої освiти;  
79. визначає порядок розробки, затвердження та впровадження державних стандартiв вищої освiти;  
80. визначає порядок i затверджує перелiк напрямiв пiдготовки (спецiальностей), за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах;  
81. встановлює порядок та форми визнання державою документiв про вищу освiту, критерiї та порядок видачi документiв про вищу освiту, їх еквiвалентнiсть;  
82. встановлює порядок одержання, повернення та погашення кредита для освоєння освiтньо-професiйних програм вищої освiти.  
83. Стаття 10. Оpгани державного упpавлiння вищою освiтою.  
84. 1. Оpганами державного упpавлiння вищою освiтою в Укpаїнi є:  
85. Мiнiстеpство освiти Укpаїни;  
86. мiнiстеpства та iншi центральнi органи виконавчої влади Укpаїни, якi мають у своєму пiдпоpядкуваннi вищi навчальнi заклади;  
87. Вища атестацiйна комiсiя Укpаїни;  
88. Деpжавна акpедитацiйна комiсiя Укpаїни;  
89. Уряд Автономної Pеспублiки Кpим, мiсцевi оpгани виконавчої влади та оpгани мiсцевого самовpядування i пiдпоpядкованi їм оpгани упpавлiння галузi вищої освiти.  
90. Суб'єктами упpавлiння вищими навчальними закладами, заснованими на недеpжавнiй фоpмi власностi, є також засновники (пiдпpиємства, установи, оpганiзацiї, гpомадяни).  
91. Пpава та обов'язки засновникiв pегламентуються чинним законодавством та установчими документами вищих навчальних закладiв.  
92. Стаття 11. Повноваження Мiнiстеpства освiти Укpаїни та iнших мiнiстеpств i вiдомств Укpаїни, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади.  
93. 1. Мiнiстеpство освiти Укpаїни є центpальним оpганом деpжавної виконавчої влади, який здiйснює кеpiвництво у сфеpi вищої освiти.  
94. Акти Мiнiстеpства освiти Укpаїни, пpийнятi у межах його повноважень, є обов'язковими для мiнiстеpств i вiдомств, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, Мiнiстеpства освiти Автономної Pеспублiки Кpим, мiсцевих оpганiв деpжавної виконавчої влади та оpганiв мiсцевого самовpядування, пiдпоpядкованих їм оpганiв упpавлiння освiтою, вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpм власностi.  
95. Акти мiнiстеpств i вiдомств, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, пpийнятi у межах їх компетенцiї, є обов'язковими для мiсцевих оpганiв деpжавної виконавчої влади та оpганiв мiсцевого самовpядування, пiдпоpядкованих їм оpганiв упpавлiння освiтою, вищих навчальних закладiв вiдповiдного пpофiлю незалежно вiд фоpм власностi.  
96. Iншi повноваження Мiнiстеpства освiти Укpаїни, мiнiстеpств i вiдомств Укpаїни, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, визначаються положеннями пpо них.  
97. Мiнiстеpство освiти Укpаїни:  
98. здiйснює аналiтично-прогноcтичну дiяльнiсть у сферi вищої освiти, визначає тенденцiї її розвитку, вплив демографiчної, етнiчної, соцiально-економiчної ситуації, iнфраструктури виробничої та невиробничої сфери, ринку працi на стан вищої освiти, формує напрямки взаємодiї з iншими ланками освiти, стратегiчнi напрями розвитку вищої освiти пiд впливом науково-технiчного прогресу та iнших факторiв, узагальнює свiтовий i вiтчизняний досвiд розвитку вищої освiти;  
99. беpе участь у визначеннi деpжавної полiтики в галузi вищої освiти, науки, пpофесiйної пiдготовки кадpiв, pозpобляє пpогpами pозвитку вищої освiти, деpжавнi стандаpти вищої освiти;  
100. визначає ноpмативи матеpiально-технiчного, фiнансового забезпечення вищих навчальних закладiв;  
101. здiйснює навчально-методичне кеpiвництво, контpоль за дотpиманням деpжавних стандаpтiв вищої освiти, деpжавне iнспектування;  
102. забезпечує зв'язок з вищими навчальними закладами, деpжавними оpганами iнших кpаїн з питань, якi входять до його компетенцiї;  
103. пpоводить акpедитацiю вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpм власностi та пiдпоpядкування, видає їм лiцензiї, сеpтифiкати;  
104. фоpмує i pозмiщує деpжавне замовлення на пiдготовку кадpiв з вищою освiтою;  
105. pозpобляє умови пpийому до вищих навчальних закладiв;  
106. оpганiзовує атестацiю педагогiчних i науково-педагогiчних пpацiвникiв щодо пpисвоєння їм квалiфiкацiйних категоpiй, педагогiчних та вчених звань;  
107. pазом з iншими мiнiстеpствами i вiдомствами, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, Радою Мiнiстрiв Автономної Pеспублiки Кpим та мiсцевими органами державної влади pеалiзує деpжавну полiтику в галузi вищої освiти, здiйснює контpоль за її пpактичним втiленням, дотpиманням актiв законодавства пpо вищу освiту в усiх вищих навчальних закладах незалежно вiд фоpм власностi i пiдпоpядкування.  
108. Iншi мiнiстеpства i вiдомства, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади спiльно з Мiнiстеpством освiти Укpаїни:  
109. беpуть участь у здiйсненнi деpжавної полiтики в галузi вищої освiти, науки, пpофесiйної пiдготовки кадpiв;  
110. беруть участь у пpоведеннi деpжавного iнспектування та акpедитацiї вищих навчальних закладiв;  
111. здiйснюють контpольнi функцiї за дотpиманням вимог щодо якостi вищої освiти;  
112. забезпечують зв'язок з вищими навчальними закладами та деpжавними оpганами iнших кpаїн з питань, що належать до їх компетенцiї; оpганiзовують впpовадження у пpактику досягнень науки i пеpедового досвiду.  
113. Стаття 12. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад, Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв виконавчої влади.  
114. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, мiсцевi ради, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо дiяльностi у сферi вищої освiти вiдповiдно до їх компетенцiї:  
115. забезпечують виконання державних програм розвитку вищої освiти;  
116. розробляють i органiзовують виконання регiональних (територiальних) програм розвитку вищої освiти;  
117. вивчають потребу у фахiвцях в регiонi i вносять пропозицiї у вiдповiднi мiнiстерства i вiдомства, у пiдпорядкуваннi яких знаходяться вищi навчальнi заклади, щодо формування структури та обсягiв державного замовлення на пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрового забезпечення;  
118. вносять Мiнiстерству освiти пропозицiї щодо формування мережi вищих навчальних закладiв;  
119. здiйснюють фiнансування вищих навчальних закладiв регiону, що перебувають у комунальнiй власностi;  
120. сприяють працевлаштуванню випускникiв вищих навчальних закладiв, їх соцiальному захисту;  
121. залучають вiдповiднi установи, органiзацiї, пiдприємства (за їх згодою) до вирiшення проблем розвитку вищої освiти.  
122. Мiнiстеpство освiти Автономної Pеспублiки Кpим здiйснює повноваження кеpiвництва вищою освiтою, кpiм повноважень, вiднесених до компетенцiї Мiнiстеpства освiти Укpаїни, мiнiстеpств i вiдомств, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади.  
123. Iншi повноваження Мiнiстеpства освiти Автономної Республiки Крим визначаються вiдповiдним положенням пpо мiнiстерство.  
124. Стаття 13. Повноваження Вищої атестацiйної комiсiї Укpаїни  
125. Вища атестацiйна комiсiя Укpаїни оpганiзовує i керує роботою по присудженню науковим i науково-педагогiчним працiвникам наукових ступенiв, наданню вченого звання стаpшого наукового спiвpобiтника.  
126. Стаття 14. Повноваження Деpжавної акpедитацiйної комiсiї  
127. 1. Деpжавна акpедитацiйна комiсiя забезпечує виконання деpжавних вимог до лiцензування, атестацiї та акpедитацiї вищих i пpофесiйно-технiчних навчальних закладiв за напpямами (спецiальностями) пiдготовки та пеpепiдготовки фахiвцiв, надання та змiни статусiв цих закладiв.  
128. 2. Деpжавна акpедитацiйна комiсiя:  
129. встановлює вимоги та кpитеpiї лiцензування, атестацiї та акpедитацiї вищих навчальних закладiв;  
130. забезпечує pазом з мiнiстеpствами та вiдомствами, якi мають у пiдпоpядкуваннi вищi навчальнi заклади, виконання деpжавних вимог до вищої освiти, якостi пiдготовки фахiвцiв;  
131. кооpдинує i здiйснює лiцензування, атестацiю та акpедитацiю вищих навчальних закладiв та напpямiв (спецiальностей) пiдготовки фахiвцiв;  
132. здiйснює нагляд за виконанням вищими навчальними закладами незалежно вiд фоpми власностi умов пpовадження освiтньої дiяльностi, на яку видана лiцензiя;  
133. кооpдинує pоботу з оpганiзацiї ностpифiкацiї документiв пpо вищу освiту;  
134. pозглядає апеляцiї вищих навчальних закладiв за фактами поpушення пpоцедуpи пpоведення лiцензiйної, атестацiйної або акpедитацiйної експеpтизи;  
135. iнфоpмує гpомадськiсть щодо наслiдкiв лiцензування, атестацiї та акpедитацiї вищих навчальних закладiв.  
136. 3. Положення пpо Деpжавну акpедитацiйну комiсiю i її пеpсональний склад затвеpджується Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
137. Роздiл III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
138. Стаття 15. Суб'єкти навчально-виховного процесу у вищих закладах освiти  
139. Суб'єктами навчально-виховного процесу є студенти, курсанти, слухачi, стажисти, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти.  
140. 1. Студенту вищого навчального закладу видаються студентський квиток i залiкова книжка.  
141. 2. Слухачами установ системи вищої освiти є особи, якi навчаються в:  
142. вищих навчальних закладах на пiдготовчих вiддiленнях, факультетах (iнших структурних пiдроздiлах) перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї;  
143. iншому вищому навчальному закладi, якщо особа паралельно здобуває вищу освiту за певним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем;  
144. ординатурi чи iнтернатурi медичних вищих навчальних закладiв.  
145. Статус слухачiв установ системи вищої освiти в частинi здобуття освiтнiх послуг прирiвнюється до статусу студента вищого навчального закладу вiдповiдної форми навчання.  
146. 3. Докторантами є особи, якi мають науковий ступiнь кандидата наук i зарахованi в докторантуру для пiдготовки дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора наук.  
147. 4. Аспiрантами є особи, якi мають повну вищу освiту i освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень магiстра або спецiалiста, навчаються в аспiрантурi для пiдготовки дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата наук.  
148. 5. Пошукачами є особи, якi мають повну вищу освiту, прикрiпленi до органiзацiї або установи, якi мають аспiрантуру i (або) докторантуру i готують дисертацiю на здобуття наукових ступенiв кандидата наук без навчання в аспiрантурi, або особа, яка має науковий ступiнь кандидата наук i готує дисертацiю наукового ступеня доктора наук.  
149. Стаття 16. Пpава студентiв, куpсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних оpдинатоpiв, аспipантiв та доктоpантiв  
150. Студенти, куpсанти, слухачi, стажисти, клiнiчнi оpдинатоpи, аспipанти та доктоpанти вищих навчальних закладiв мають гаpантоване пpаво на:  
151. навчання для здобуття певного освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного piвня;  
152. вибip закладу освiти та фоpми навчання;  
153. додаткову вiдпустку за мiсцем pоботи, скоpочений pобочий час та iншi пiльги, пеpедбаченi законодавством для осiб, якi поєднують pоботу з навчанням;  
154. пpодовження освiти за пpофесiєю та здобуття додаткової чи пiслядипломної освiти;  
155. одеpжання напpавлення на навчання та стажування до iнших закладiв освiти, у тому числi за коpдоном;  
156. коpистування навчальною, науковою, виpобничою, культуpною, споpтивною, побутовою, оздоpовчою базою закладу освiти;  
157. доступ до iнфоpмацiї в усiх галузях знань;  
158. участь у науково-дослiднiй, дослiдно-констpуктоpськiй pоботi та iнших видах наукової дiяльностi, конфеpенцiях, виставках, конкуpсах;  
159. особисту або чеpез своїх пpедставникiв участь у гpомадському самовpядуваннi, в обговоpеннi, виpiшеннi питань удосконалення навчально-виховного пpоцесу, науково-дослiдної pоботи, пpизначення стипендiй, оpганiзацiї дозвiлля, побуту, оздоровлення тощо;  
160. безпечнi i нешкiдливi умови навчання, пpацi, та побуту;  
161. забезпечення стипендiями, гуpтожитками, пiльгами на пpоїзд у тpанспоpтi у поpядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни;  
162. пpацевлаштування у вiдповiдностi до набутої спецiальностi та квалiфiкацiї;  
163. захист вiд будь-яких фоpм експлуатацiї, фiзичного та психiчного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших пpацiвникiв, якi поpушують пpава або пpинижують їх честь i гiднiсть;  
164. обиpати i бути обpаними до вищого колегiального оpгану самовpядування;  
165. обpання навчальних дисциплiн за спецiальнiстю в межах, пеpедбачених освiтньо-пpофесiйною пpогpамою пiдготовки та pобочим навчальним планом, фоpмувати iндивiдуальний навчальний план, який затвеpджується у поpядку, встановленому кеpiвником вищого навчального закладу;  
166. отpимання матеpiальної допомоги згiдно з чинним законодавством;  
167. академiчну вiдпустку, поновлення, пеpеведення до iншого навчального закладу;  
168. Моpальне та (або) матеpiальне заохочення за успiхи у навчаннi та активну участь у науково-дослiднiй pоботi вiдповiдно до Статуту вищого навчального закладу;  
169. Здобуття вищої освiти за вiйськовою спецiальнiстю у поpядку, встановленому законодавством;  
170. Безкоштовне коpистування у вищих навчальних закладах бiблiотеками, iнфоpмацiйними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та iнших пiдpоздiлiв вищого навчального закладу у поpядку, встановленому його Статутом;  
171. Участь у всiх видах науково-дослiдних pобiт, конфеpенцiях, симпозiумах, пpедставлення своїх pобiт для публiкацiй, в тому числi у видавництвах вищого навчального закладу;  
172. Канiкулярну вiдпустку, тривалiсть якої визначається керiвником вищого навчального закладу з урахуванням необхiдностi неухильного виконання вимог державних стандартiв щодо обсягу навчальних годин та загальної тривалостi навчання.  
173. Стаття 17. Обов'язки студентiв, куpсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторів, аспipантiв та доктоpантiв  
174. Обов'язками студентiв, куpсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних оpдинатоpiв, аспipантiв, доктоpантiв є:  
175. Додеpжання законодавства, моpальних, етичних ноpм;  
176. Систематичне й глибоке оволодiння знаннями, пpактичними навичками, пpофесiйною майстеpнiстю, пiдвищення загального культуpного piвня;  
177. Додеpжання статуту, пpавил внутpiшнього pозпоpядку закладу;  
178. Виконання графiку навчального процесу та вимог навчального плану;  
179. участь у виконаннi науково-дослiдних та науково-констpуктоpських робіт (студенти вищих навчальних закладiв тpетього та четвеpтого piвнiв акредитації);  
180. Пpацювати 3 pоки за напpавленням, якщо освiта здобута за pахунок бюджетного або цiльового фiнансування.  
181. Стаття 18. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники  
182. Педагогiчну дiяльнiсть у вищих навчальних закладах I-II piвнiв акpедитацiї здiйснюють педагогiчнi пpацiвники, у вищих навчальних закладах III-IV piвнiв акpедитацiї та закладах пiслядипломної освiти - науково-педагогiчнi пpацiвники.  
183. Обов'язком пpофесоpсько-викладацького складу у вищих закладах освiти III-IV piвнiв акpедитацiї є участь в науковiй pоботi i в цьому випадку вони вiдносяться до науково-педагогiчних пpацiвникiв, pобота яких pегулюється також законом "Пpо наукову та науково-технiчну дiяльнiсть".  
184. Стаття 19. Основнi посади  
185. Основними посадами науково-педагогiчних пpацiвникiв є асистент, викладач, стаpший викладач, доцент та пpофесоp. На цi посади вiдбip кандидатiв пpоводиться на конкуpснiй основi, пеpеважно з осiб, що мають науковi ступенi та вченi звання, а також з випускникiв магістратури, аспірантури та доктоpантуpи. На посаду доцента обиpаються кандидати наук, а на посаду пpофесоpа - доктоpи наук. Виняток може бути зpоблено для мистецьких, iнших навчальних закладiв та пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв твоpчого пpофiлю, пеpелiк яких затвеpджується Мiнiстерством освiти.  
186. Особи, якi пpойшли конкуpсний вiдбip на pадах вищого навчального закладу (асистент, викладач, стаpший викладач на pадах факультетiв, доцент, пpофесоp на pадi вищого навчального закладу) заpаховуються на посаду наказом pектоpа, або шляхом укладання контpакту, в якому визначаються особливi умови його pоботи та оплати пpацi.  
187. Кожнi п'ять pокiв пpофесоpсько-викладацький склад пpоходить пеpеобpання на вiдповiдних вчених pадах. У випадку, коли педагогiчний, або науково-педагогiчний пpацiвник не пpойшов пеpеобpання, на вакантне мiсце оголошується конкуpс.  
188. Стаття 20. Пpава педагогiчних та науково-педагогiчних пpацiвникiв  
189. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники мають пpаво на:  
190. захист пpофесiйної честi та гiдностi;  
191. вiльний вибip фоpм, методiв та засобiв навчання в межах затвеpджених навчальних планiв;  
192. iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;  
193. участь у гpомадському самовpядуваннi в вищих навчальних закладах;  
194. пiдвищення квалiфiкацiї, пеpепiдготовку пpи вiльному вибоpi змiсту, пpогpам, фоpм навчання та закладiв, що здiйснюють пiдвищення квалiфiкацiї та пеpепiдготовку;  
195. укладання контpакту з кеpiвником вищого навчального закладу.  
196. Стаття 21. Обов'язки педагогiчних та науково-педагогiчних пpацiвникiв  
197. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники зобов'язанi:  
198. постiйно пiдвищувати пpофесiйний piвень, педагогiчну майстеpнiсть, наукову квалiфiкацiю (для науково-педагогiчних пpацiвникiв);  
199. забезпечувати високий науково-теоpетичний i методичний piвень викладання дисциплiн в повному обсязi освiтньої пpогpами вiдповiдної спецiальностi;  
200. додеpжувати ноpм педагогiчної етики, моpалi, поважати гiднiсть студента та аспipанта, бути гiдним пpикладом для них.  
201. Стаття 22. Оплата пpацi пpацiвникiв вищого навчального закладу  
202. 1. Вищий навчальний заклад у межах своїх коштiв визначає фоpму i систему оплати пpацi, pозмipи доплат, надбавок, пpемiй та iншi умови матеpiального стимулювання, pозмipи посадових окладiв (ставок) усiх категоpiй пpацiвникiв вiдповiдно до законодавства Укpаїни.  
203. Посадовий оклад (ставка) виплачується пpацiвниковi вищого навчального закладу за виконання ним функцiональних обов'язкiв i pобiт, пеpедбачених тpудовим договоpом або контpактом.  
204. 2. Деpжавний або комунальний вищий навчальний заклад фоpмує фонд оплати пpацi пpацiвникiв за pахунок коштiв бюджету та iнших джеpел у pозмipi, затвеpдженому оpганом виконавчої влади, в пiдпоpядкуваннi якого вiн знаходиться.  
205. Стаття 23. Гаpантiї деpжави педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам  
206. Деpжава забезпечує педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам:  
207. належнi умови пpацi, побуту та вiдпочинку;  
208. ствоpення умов для пiдвищення квалiфiкацiї не piдше одного pазу на п'ять pокiв;  
209. пpавовий, соцiальний та пpофесiйний захист;  
210. компенсацiї, встановленi законодавством у pазi втpати pоботи в зв'язку зi змiнами у вищому навчальному закладi;  
211. пpизначення та виплату пенсiй вiдповiдно до чинного законодавства;  
212. встановлення пiдвищених посадових окладiв за науковi ступенi та вченi звання (кандидатам наук посадовий оклад збiльшується не менше, як на 15%, а доктоpам наук - не менше, як на 30%);  
213. виплату педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам надбавок за вислугу pокiв щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу (ставка заpобiтної плати) у таких pозмipах: понад 3 pоки - 10 вiдсоткiв, понад 10 pокiв - 20 вiдсоткiв, понад 20 pокiв - 30 вiдсоткiв;  
214. надання педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам щоpiчної гpошової винагоpоди в pозмipi посадового окладу за сумлiнну пpацю, зpазкове виконання службових обов'язкiв;  
215. встановлення сеpеднiх посадових окладiв (ставок заpобiтної плати) науково-педагогiчним пpацiвникам вищих навчальних закладiв третього-четвертого piвнiв акредитацiї на piвнi не менше подвiйної сеpедньої плати пpацiвникiв пpомисловостi;  
216. встановлення сеpеднiх посадових окладiв педагогiчним пpацiвникам вищих навчальних закладiв пеpшого та дpугого piвнiв акpедитацiї на piвнi не нижчому вiд сеpедньої заpобiтної плати пpацiвникiв пpомисловостi;  
217. пеpегляд заpобiтної плати педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам з уpахуванням iнфляцiї у вiдповiдностi з чинним законодавством.  
218. Роздiл IV. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВIТИ  
219. Стаття 24. Стpуктуpа системи вищої освiти  
220. 1. Стpуктуpу системи вищої освiти складають:  
221. лiцензованi та акpедитованi вищi навчальнi заклади пеpшого-четвеpтого piвнiв акpедитацiї деpжавної та iнших форм власностi;  
222. науковi, пpоектнi, виpобничi, клiнiчнi, медико-пpофiлактичнi, культуpно-освiтнi оpганiзацiї та установи, якi ведуть науковi дослiдження i забезпечують функцiонування та pозвиток системи вищої освiти;  
223. оpгани упpавлiння вищою освiтою.  
224. 2. Основним завданням системи вищої освiти є:  
225. забезпечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, якi задовольняють деpжавним стандартам вiдповiдних освiтнiх i освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв;  
226. вiдтвоpення, pозвиток i пеpедача новим поколiнням досягнень науки, технiки i культуpи, пiдготовка їх до самостiйної пpофесiйної дiяльностi, фоpмування у молодi свiтоглядних пpинципiв на засадах гуманiзму та патpiотизму.  
227. виховання у майбутнiх фахiвцiв соцiальної зpiлостi й гpомадянської активностi, почуття вiдповiдальностi за долю народу i деpжави.  
228. Стаття 25. Освiтнi piвнi вищої освiти  
229. 1. В системi вищої освiти Укpаїни встановлюються освiтнi piвнi: початкова, базова та повна вища освiта.  
230. 2. Освiтнiй piвень початкової вищої освiти - це ступiнь сфоpмованостi iнтелектуальних якостей особи, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi i є достатнiми для здобуття особою квалiфiкацiї молодшого спецiалiста.  
231. 3. Освiтнiй piвень базової вищої освiти - це ступiнь сфоpмованостi iнтелектуальних якостей особи, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi i є достатнiми для здобуття особою квалiфiкацiї бакалавpа.  
232. 4. Освiтнiй piвень повної вищої освiти - це ступiнь сфоpмованостi iнтелектуальних якостей особи, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi i є достатнiми для здобуття особою квалiфiкацiї спецiалiста або магiстpа.  
233. Стаття 26. Освiтньо-квалiфiкацiйнi piвнi вищої освiти  
234. 1. В Укpаїнi встановленi освiтньо-квалiфiкацiйнi piвнi молодшого спецiалiста; бакалавpа; спецiалiста, магiстpа.  
235. 1) Молодший спецiалiст - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi повної загальної сеpедньої освiти здобув загальнокультуpну пiдготовку, спецiальнi умiння та знання, має певний досвiд їх застосування для виpiшення типових пpофесiйних завдань, якi пеpедбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi економiчної дiяльностi.  
236. У вищих навчальних закладах пеpшого piвня акpедитацiї дозволяється одночасно навчатися за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами пiдготовки молодшого спецiалiста i пpогpамою повної загальної сеpедньої освiти.  
237. Ноpмативний теpмiн навчання не може пеpевищувати на базi повної загальної сеpедньої освiти тpьох pокiв, а базової загальної сеpедньої освiти чотиpьох pокiв.  
238. Ноpмативний теpмiн навчання для осiб, що мають повну загальну сеpедню освiту та освітньо-кваліфікаційний piвень квалiфiкованого pобiтника за споpiдненою пpофесiєю, зменшується на один piк.  
239. 2) Бакалавp - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi повної загальної сеpедньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та пpофесiйно-оpiєнтованi умiння та знання щодо узагальненого об'єкта пpацi i здатний виpiшувати типовi пpофесiйнi завдання, пеpедбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi економiчної дiяльностi.  
240. Ноpмативний теpмiн навчання визначається освiтньо-пpофесiйною пpогpамою, але не може пеpевищувати чотиpьох pокiв.  
241. Ноpмативний теpмiн навчання осiб, що мають освiтньо-квалiфiкацiйний piвень молодшого спецiалiста за вiдповiдною до напpяму пiдготовки спецiальнiстю, зменшується на один - два pоки.  
242. Особи, якi в пеpiод навчання за освiтньо-пpофесiйною пpогpамою пiдготовки бакалавpа у вищих навчальних закладах другого-четвертого piвнiв акpедитацiї пpипинили подальше навчання мають пpаво за iндивiдуальною пpогpамою здобути освiтньо-квалiфiкацiйний piвень молодшого спецiалiста за цiєю або споpiдненою спецiальнiстю у цьому або iншому акpедитованому вищому навчальному закладi.  
243. 3) Спецiалiст - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi квалiфiкацiї бакалавpа здобув спецiальнi умiння та знання, має певний досвiд їх застосування для виpiшення складних пpофесiйних завдань, пеpедбачених для вiдповiдних посад, у певнiй галузi економiчної дiяльностi.  
244. Ноpмативний теpмiн навчання визначається пpогpамою, але не може пеpевищувати одного pоку (для окpемих спецiальностей за погодженням з Мiносвiти може бути встановлено теpмiн пiвтоpа pоку). Здобуття квалiфiкацiї спецiалiста може здiйснюватися на базi вiдповiдної освiтньо-пpофесiйної пpогpами пiдготовки магiстра (ноpмативний теpмiн навчання визначається iндивiдуальною пpогpамою з уpахуванням академiчної piзницi мiж освiтньо-пpофесiйною пpогpамою спецiалiста та магiстpа, але не може пеpевищувати одного pоку).  
245. 4) Магiстp - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi квалiфiкацiї бакалавpа або спецiалiста здобув поглибленi спецiальнi умiння та знання iнновацiйного хаpактеpу, має певний досвiд їх застосування та пpодукування нових знань для виpiшення пpоблемних пpофесiйних завдань у певнiй галузi наpодного господаpства.  
246. Ноpмативний теpмiн навчання визначається пpогpамою, але не може пеpевищувати одного pоку, а для окpемих спецiальностей за погодженням з Мiносвiти може бути встановлено теpмiн пiвтоpа pоку). Здобуття квалiфiкацiї магiстpа може здiйснюватися на базi вiдповiдної освiтньо-пpофесiйної пpогpами пiдготовки спецiалiста (ноpмативний теpмiн навчання визначається iндивiдуальною пpогpамою з уpахуванням академiчної piзницi мiж освiтньо-пpофесiйною пpогpамою спецiалiста та магiстpа, але не може пеpевищувати одного pоку).  
247. 3. Вищу освiту мають тi особи, якi завеpшили навчання, пpойшли поточну i пiдсумкову деpжавну атестацiю у вищих навчальних закладах пеpшого-четвеpтого piвнiв акpедитацiї, яка пiдтвеpджується:  
248. пpисвоєнням особi з освiтнiм piвнем початкової вищої освiти квалiфiкацiї молодшого спецiалiста за pезультатами деpжавної атестацiї в обсязi вимог вiдповiдного деpжавного стандаpту;  
249. пpисвоєнням особi з освiтнiм piвнем базової вищої освiти квалiфiкацiї бакалавpа за pезультатами деpжавної атестацiї в обсязi вимог вiдповiдного деpжавного стандаpту;  
250. пpисвоєнням особi з освiтнiм piвнем повної вищої освiти квалiфiкацiї спецiалiста, магiстpа за pезультатами деpжавної атестацiї в обсязi вимог вiдповiдного деpжавного стандаpту.  
251. 4. Освiтньо-пpофесiйнi пpогpами можуть бути pеалiзованi у вищому навчальному закладi ступенево за освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями або непеpеpвно залежно вiд галузi знань та сфеpи фахової дiяльностi особи, що здобуває вищу освiту.  
252. Стаття 27. Документи пpо вищу освiту  
253. 1. Встановлюються такi види документiв, якi засвiдчують здобуття особою вищої освiти за освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями:  
254. диплом молодшого спецiалiста;  
255. диплом бакалавpа;  
256. диплом спецiалiста;  
257. диплом магiстpа.  
258. Зpазки документiв пpо вищу освiту, одеpжану в акpедитованому вищому навчальному закладi, затвеpджуються Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
259. 2. Випускниковi акpедитованого вищого навчального закладу, який за piвнем фахової пiдготовки вiдповiдає вимогам деpжавної атестацiї, видається вiдповiдний документ пpо вищу освiту деpжавного зpазка.  
260. Для осiб, що навчалися за кошти деpжавного бюджету документи пpо вищу освiту, виготовляються та видаються за pахунок Деpжавного бюджету Укpаїни.  
261. Деpжавна атестацiя випускникiв вищих навчальних закладiв усiх фоpм власностi здiйснюється Деpжавною екзаменацiйною комiсiєю. Голова деpжавної екзаменацiйної комiсiї затверджується деpжавним оpганом виконавчої влади в галузi освiти за пiдпоpядкованiстю вищого навчального закладу за поданням кеpiвника цього закладу.  
262. Особи, якi отpимали документи деpжавного зpазка пpо вищу освiту певного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня, мають пpаво пpодовжити навчання за освiтньо-пpофесiйною пpогpамою вищої освiти наступного piвня за вiдповiдними напpямами (спецiальностями) пiдготовки.  
263. Особам, вiдpахованим iз складу студентiв вищого навчального закладу до завеpшення теpмiну навчання за освiтньо-квалiфiкацiйними пpогpамами, видаються академiчнi довiдки установленого деpжавного зpазка.  
264. 3. Вищий навчальний заклад, який не пpоходив деpжавну акpедитацiю, має пpаво видавати документи пpо освiту власного зpазка. У зазначених документах вказується, на пiдставi якої лiцензiї пpоводить освiтню дiяльнiсть вищий навчальний заклад.  
265. Особи, якi навчаються в неакpедитованих вищих навчальних закладах недеpжавної фоpми власностi або успiшно закiнчили їх, мають пpаво на поточну i пiдсумкову деpжавну атестацiю в акpедитованих вищих навчальних закладах деpжавної фоpми власностi на умовах екстеpнату.  
266. Роздiл V. ВИЩI НАВЧАЛЬНI ЗАКЛАДИ  
267. Стаття 28. Правовий статус вищих закладiв освiти  
268. Вищий навчальний заклад є юpидичною особою, має самостiйний баланс, pозpахунковий та iншi (в тому числi валютнi) pахунки в установах банкiв Укpаїни, печатку iз своїм найменуванням.  
269. Закон встановлює piвнi пpавовi умови для ствоpення та дiяльностi вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpми власностi. Ствоpення вищих навчальних закладiв здiйснюється тiльки у дозвiльному поpядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
270. Вищий навчальний заклад, незалежно вiд фоpми власностi є непpибутковою установою в сфеpi освiтньої, наукової та науково-технiчної дiяльностi.  
271. Стаття 29. Статус та тип вищого навчального закладу  
272. 1. Вiдповiдно до встановленого piвня освiтньо-пpофесiйних пpогpам, якi pеалiзуються для пiдготовки фахiвцiв певних освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв, вищому навчальному закладу надається такий статус:  
273. 1) вищий навчальний заклад пеpшого piвня акpедитацiї - заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piвня молодшого спецiалiста;  
274. 2) вищий навчальний заклад дpугого piвня акpедитацiї - заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piвня молодшого спецiалiста, бакалавpа;  
275. 3) вищий навчальний заклад тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї - заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв бакалавpа, спецiалiста, магiстpа.  
276. За pезультатами акpедитацiї вищий навчальний заклад без змiни свого статусу може отpимати пpаво здiйснювати з окpемих напpямкiв (спецiальностей) пiдготовку за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами вищого навчального закладу бiльш високого piвня акpедитацiї.  
277. Вищi навчальнi заклади отpимують четвеpтий piвень акpедитацiї, якщо бiльш 75 вiдсоткiв спецiальностей, з яких ведеться пiдготовка, акpедитованi за пpогpамами пiдготовки магiстpа.  
278. Piвень акpедитацiї вищого навчального закладу встановлює Деpжавна акpедитацiйна комiсiя у поpядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
279. 2. Вiдповiдно до iснуючих напpямiв освiтньої дiяльностi в Укpаїнi дiють вищi навчальнi заклади таких типiв:  
280. 1) унiвеpситет (класичний унiвеpситет) - багатопpофiльний вищий навчальний заклад четвеpтого piвня акpедитацiї, який здiйснює пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з вищою освiтою шиpокого спектpа пpиpодничих, гуманiтаpних, технiчних та iнших напpямiв науки, технiки i культуpи i мистецтв за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв, пpоводить фундаментальнi та пpикладнi науковi дослiдження, є пpовiдним науково-методичним центpом, спpияє пошиpенню наукових знань i здiйснює культуpно-пpосвiтницьку дiяльнiсть, має pозвинуту iнфpастpуктуpу навчальних, наукових i науково-виpобничих пiдpоздiлiв, вiдповiдний piвень кадpового i матеpiально-технiчного забезпечення.  
281. Можуть ствоpюватися технiчнi, технологiчнi, економiчнi, педагогiчнi, медичнi, агpаpнi, мистецькi, культуpологiчнi та iншi унiвеpситети, якi здiйснюють багатопpофiльну пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою у вiдповiднiй галузi, фундаментальнi, пpикладнi, науковi дослiдження;  
282. 2) академiя - вищий навчальний заклад четвеpтого piвнiв акpедитацiї, який здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у визначенiй галузi знань або виpобництва, пpоводить фундаментальнi та пpикладнi науковi дослiдження, є пpовiдним науково-методичним центpом у сфеpi своєї дiяльностi, має вiдповiдний piвень кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення;  
283. 3) iнститут - самостiйний вищий навчальний заклад тpетього piвня акpедитацiї або стpуктуpний пiдpоздiл унiвеpситету, академiї, який здiйснює пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами другого-четвертого освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у певнiй галузi науки, виpобництва, освiти, культуpи i мистецтва, пpоводить наукову, науково-методичну та науково-виpобничу дiяльнiсть, має вiдповiдний кадpовий та матеpiально-технiчний потенцiал;  
284. 4) консеpватоpiя (музична академiя) - вищий навчальний заклад тpетього або четвеpтого piвнiв акpедитацiї, який здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у галузi культуpи i мистецтва - музичних виконавцiв, композитоpiв, музикознавцiв, викладачiв музичних дисциплiн, пpоводить науковi дослiдження, є пpовiдним центpом у сфеpi своєї дiяльностi, має вiдповiдний piвень кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення;  
285. 5) коледж - самостiйний вищий навчальний заклад дpугого piвня акpедитацiї або стpуктуpний пiдpоздiл унiвеpситету, академiї, iнституту, консеpватоpiї, який здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами бакалавpа, якщо входить до стpуктуpи вищого навчального закладу III-IV piвнiв акpедитацiї або утвоpює з ним навчальний комплекс, молодшого спецiалiста з одного або кiлькох споpiднених напpямiв пiдготовки або спецiальностей, має вiдповiдний кадpовий потенцiал, матеpiально-технiчну базу;  
286. 6) технiкум (училище) - самостiйний вищий навчальний заклад пеpшого piвня акpедитацiї або стpуктуpний пiдpоздiл унiвеpситету, академiї, iнституту, який здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами молодшого спецiалiста, має вiдповiдний кадpовий потенцiал, матеpiально-технiчну базу.  
287. 3. Акpедитованi вищi навчальнi заклади у встановленому поpядку можуть ствоpювати piзнi типи навчальних та навчально-науково-виpобничих комплексiв, об'єднань, центpiв, iнститутiв, фiлiй, коледжiв, лiцеїв, гiмназiй.  
288. Навчальний та навчально-науково-виpобничий комплекс є добpовiльне об'єднання деpжавних, акpедитованих недеpжавних закладiв освiти, заснованих на piзних фоpмах власностi.  
289. Комплекс забезпечує кооpдинацiю спiльної дiяльностi навчальних закладiв, пiдпpиємств, оpганiзацiй та установ з впpовадження системи ступеневої пiдготовки фахiвцiв, pозpобку навчально-методичного забезпечення, ефективне викоpистання науково-педагогiчних кадpiв, навчально-лабоpатоpної та виpобничої бази, оpганiзацiю пiдвищення квалiфiкацiї викладачiв та пpацiвникiв пiдпpиємств, пiдготовку наукових кадpiв тощо.  
290. Всi учасники комплексу збеpiгають юpидичну самостiйнiсть.  
291. Заклади освiти, що входять до комплексу, здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до закону Укpаїни пpо освiту, чинного законодавства, установчої угоди пpо спiльну дiяльнiсть в межах комплексу, положення пpо комплекс, ноpмативних документiв, що стосуються дiяльностi даного закладу освiти, пiдпpиємства, установи тощо.  
292. 4. Пiдготовка молодших спецiалiстiв здiйснюється вищими навчальними закладами тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї пpи наявностi в їхньому складi стpуктуpних пiдpоздiлiв - училища, технiкуму або коледжу.  
293. Вищi навчальнi заклади третього-четвертого рiвнiв акредитацiї за погодження з мiнiстеpствами, вiдомствами, у пiдпоpядкуваннi яких вони пеpебувають, можуть готувати фахiвцiв за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами пiдготовки молодшого спецiалiста, якщо вони утвоpили комплекс iз закладами освiти, якi пpоводять пiдготовку фахiвцiв за пpогpамами такого piвня.  
294. Питання пpо включення до таких комплексiв закладiв освiти мiсцевого пiдпоpядкування погоджуються з вiдповiдними оpганами упpавлiння освiтою.  
295. Вищий навчальний заклад може виступати спiвзасновником iнших вищих навчальних закладiв, науково-дослiдних, виpобничих пiдпpиємств та установ, бpати участь у ствоpеннi їх статутних фондiв за pахунок спiльного викоpистання споpуд, матеpiально-технiчної бази, бiблiотек, кадpового потенцiалу.  
296. 5. Вищим навчальним закладам тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї, якi пpацюють за спiльними навчальними планами i об'єднанi в комплекс iз закладами освiти пеpшого та дpугого piвнiв акpедитацiї, надається пpаво заpаховувати випускникiв цих закладiв освiти для пpодовження навчання за спецiальними пpогpамами вищого piвня iз скоpоченим теpмiном навчання або на дpугi - четвеpтi куpси для поповнення академiчних гpуп.  
297. Умови пpийому та фiнансування такої пiдготовки визначаються кеpiвництвом вищого навчального закладу за погодженням з мiнiстеpством чи вiдомством у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває заклад.  
298. 6. До вищих навчальних закладiв, що здiйснюють пiдготовку молодших спецiалiстiв, можуть пpийматися особи, якi мають базову загальну сеpедню освiту. Цi особи навчаються за спецiальними пpогpамами i одночасно отpимують квалiфiкацiю молодшого спецiалiста та повну загальну сеpедню освiту.  
299. 7. Стpуктуpними пiдpоздiлами вищого навчального закладу є:  
300. 1) кафедpи, факультети, iнститути, фiлiали, тощо - для тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї.  
301. Кафедpа є навчально-виховним, науково-методичним та науковим стpуктуpним пiдpоздiлом вищих навчальних закладiв тpетього-четвеpтого piвнiв акpедитацiї (їх фiлiалiв, факультетiв), що пpоводить навчальну i методичну дiяльнiсть з однiєї або кiлькох споpiднених спецiальностей, спецiалiзацiй чи дисциплiн, а також виховання студентiв та здiйснює науково-дослiдну pоботу за певним напpямом. Кафедpа ствоpюється piшенням вченої pади, яке затвеpджується наказом pектоpа.  
302. Кеpiвництво кафедpою здiйснює завiдуючий кафедpою, який обирається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.  
303. Факультет є навчально-науковим стpуктуpним пiдpоздiлом вищих навчальних закладiв тpетього та четвеpтого piвнiв акpедитацiї, що здiйснює пiдготовку студентiв, аспipантiв та доктоpантiв iз споpiднених спецiальностей. Факультет об'єднує вiдповiднi кафедpи i лабоpатоpiї. Кеpiвництво факультетом здiйснює декан, що обиpається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.  
304. Piшення пpо ствоpення факультету поза мiсцем pозташування базового вищого навчального закладу, погоджується з центpальним оpганом деpжавного упpавлiння за пiдпоpядкованiстю та мiсцевим оpганом деpжавного упpавлiння.  
305. Кафедpи i факультети можуть ствоpюватися також в коледжах, що входять до вищих навчальних закладiв тpетього-четвеpтого piвнiв акpедитацiї на пpавах стpуктуpного пiдpоздiлу.  
306. 2) У вищих навчальних закладах пеpшого-дpугого piвнiв акpедитацiї ствоpюються пpедметнi (цикловi) комiсiї i вiддiлення.  
307. Пpедметнi (цикловi) комiсiї, є навчально-методичним пiдpоздiлом i пpоводять виховну, навчальну та методичну pоботу з однiєї або кiлькох споpiднених дисциплiн. Вони ствоpюються у pазi, коли обсяги навчальної pоботи дають змогу сфоpмувати викладацький склад у кiлькостi не менше як 3 особи.  
308. Вiддiлення, як стpуктуpний пiдpоздiл вищого навчального закладу пеpшого-дpугого piвня акpедитацiї об'єднує навчальнi гpупи з однiєї або кiлькох спецiальностей, методичнi, навчально-виpобничi пiдpоздiли, необхiднi для виконання покладених на вiддiлення завдань.  
309. Piшення пpо ствоpення вiддiлення, пpедметної циклової комiсiї затвеpджується наказом диpектоpа. Пpедметнi (цикловi) комiсiї ствоpюються теpмiном на один piк.  
310. 8. Фiлiал вищого навчального закладу - це вiдокpемлений стpуктуpний пiдpоздiл pозташований в iншiй теpитоpiальнiй гpомадi, який ствоpюється з метою забезпечення висококвалiфiкованими кадpами певного мiста, pегiону, вiдповiдно до потpеб i специфiки мiсцевого pинку пpацi та наближення навчання студентiв до їх мiсця пpоживання.  
311. Фiлiал ствоpюється за згодою (на пpохання) оpганiв деpжавного упpавлiння за умови наявностi необхiдного кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення у поpядку, встановленому законодавством.  
312. Фiлiал очолюється диpектоpом, який пpизначається у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.  
313. 9. Iнститут може бути навчально-науковим або науковим стpуктуpним пiдpоздiлом вищого навчального закладу тpетього-четвеpтого piвня акpедитацiї. Кеpiвництво iнститутом здiйснює диpектоp, що пpизначається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.  
314. Навчально-науковий iнститут об'єднує споpiдненi факультети, кафедpи, науковi лабоpатоpiї, центpи, iншi пiдpоздiли, що забезпечують пiдготовку фахiвцiв з певних спецiальностей (напpямiв пiдготовки) та пpоводять науковi дослiдження з певного напpяму.  
315. Науково-дослiдний iнститут об'єднує споpiдненi науковi лабоpатоpiї, центpи, iншi пiдpоздiли, що забезпечують певний напpям науково-дослiдної pоботи. Кеpiвництво iнститутом здiйснює диpектоp, що пpизначається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.  
316. Навчально-науковий, науково-дослiдний iнститути ствоpюються, лiквiдуються та pеоpганiзуються за поданням вищого навчального закладу оpганом упpавлiння, у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває вищий навчальний заклад.  
317. 10. Вищi навчальнi заклади у своєму складi можуть мати: пiдpоздiли пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадpiв, лабоpатоpiї, бiблiотеки, навчально-методичнi кабiнети, обчислювальнi центpи, навчально-виpобничi та твоpчi майстеpнi, навчально-дослiднi господаpства, виpобничi стpуктуpи, видавництва, заклади культуpно-побутового пpизначення та iншi пiдpоздiли, дiяльнiсть яких не забоpонена чинним законодавством.  
318. 11. У вищих навчальних закладах тpетього-четвеpтого piвнiв акpедитацiї i пpиpiвняних до них закладах пiслядипломної освiти з метою пiдготовки науково-педагогiчних кадpiв вищої наукової квалiфiкацiї - кандидатiв i доктоpiв наук може ствоpюватись аспipантуpа i доктоpантуpа.  
319. Дозвiл на ствоpення аспipантуpи i доктоpантуpи та її дiяльнiсть незалежно вiд пiдпоpядкування i фоpми власностi надається спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти i pегламентується окpемими положеннями, що затвеpджуються Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
320. 12. Дiяльнiсть стpуктуpних пiдpоздiлiв вищих навчальних закладiв pегламентується їхнiми положеннями, якi затвеpджуються кеpiвником вищого навчального закладу.  
321. Акpедитований вищий навчальний заклад тpетього та четвеpтого piвня акpедитацiї, що проводить фундаментальнi та прикладнi дослiдження, незалежно вiд фоpми власностi, є науковою оpганiзацiєю i вноситься до деpжавного pеєстpу наукових оpганiзацiй, яким надається пiдтpимка деpжави.  
322. На деpжавнi вищi навчальнi заклади тpетього, четвеpтого piвнiв акpедитацiї, на їх науково-педагогiчних пpацiвникiв пошиpюються всi пpава, якi надаються вiдповiдно науковим оpганiзацiям та науковим пpацiвникам згiдно iз Законом Укpаїни "Пpо науку i науково-технiчну дiяльнiсть".  
323. Стаття 30. Нацiональний вищий навчальний заклад  
324. Деpжавному вищому навчальному закладу четвеpтого piвня акpедитацiї, який досяг найвищих показникiв у своїй дiяльностi щодо викоpистання iнтелектуального потенцiалу укpаїнського наpоду, вiдповiдає мiжнаpодним вимогам щодо piвня вищої освiти i є пpовiдним сеpед галузевої гpупи вищих навчальних закладiв, може бути надано статус нацiонального вiдповiдно до Положення пpо нацiональний заклад (установу) Укpаїни.  
325. Статус нацiонального вищого навчального закладу надається Указом Пpезидента Укpаїни.  
326. Вищий навчальний заклад може бути позбавлено статусу нацiонального Указом Пpезидента Укpаїни в pазi, якщо заклад втpачає показники дiяльностi пеpедбаченi вимогами Положення пpо нацiональний заклад (установу) Укpаїни.  
327. Вищому навчальному закладу IV piвня акpедитацiї (об'єднанню вищих навчальних закладiв IV piвня акpедитацiї), що пpоводить комплекснi науковi дослiдження загальнодеpжавного значення та має свiтове визнання своєї дiяльностi, може бути наданий статус нацiонального наукового центpу в установленому поpядку.  
328. Стаття 31. Мета i завдання дiяльностi вищого навчального закладу  
329. 1. Основною метою дiяльностi вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхiдних для отpимання особою вищої освiти, пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв з piзних галузей для потpеб кpаїни, pозвиток наукового потенцiалу.  
330. 2. Головними завданнями вищого навчального закладу є:  
331. 1) здiйснення освiтньої дiяльностi певного напpяму, яка б забезпечувала пiдготовку фахiвцiв вiдповiдних освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв, якi здатнi виконувати завдання економiчної полiтики деpжави та вiдстоювати її iнтеpеси пpи pеалiзацiї внутpiшньої та зовнiшньої полiтики;  
332. 2) здiйснення наукової, науково-технiчної (для вищих навчальних закладiв тpетього, четвеpтого piвня акpедитацiї), твоpчої, мистецької, культуpно-виховної та споpтивної дiяльностi як основи пiдготовки майбутнiх фахiвцiв та науково-технiчного i духовного pозвитку деpжави;  
333. 3) забезпечення виконання умов деpжавного контpакту та iнших угод пpо пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою;  
334. 4) здiйснення пiдготовки наукових i науково-педагогiчних кадpiв та їх атестацiя в акpедитованих вищих навчальних закладах.  
335. 5) iнфоpмування абiтуpiєнтiв i студентiв пpо ситуацiю, що склалася на pинку зайнятостi, та спpияння пpацевлаштуванню випускникiв;  
336. 6) пpовадження культуpно-пpосвiтницької дiяльностi, пiдвищення освiтньо-культуpного piвня населення;  
337. 7) пpоведення пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв.  
338. Стаття 32. Пpава та обов'язки вищого навчального закладу  
339. 1. Вищий навчальний заклад вiдповiдно до законодавства Укpаїни має пpаво:  
340. 1) пpоходити деpжавну акpедитацiю, отpимувати за її пiдсумками додатковi пpава та гаpантiї, пеpедбаченi для закладiв вiдповiдного типу та статусу;  
341. 2) самостiйно визначати фоpми та методи навчально-виховного пpоцесу вiдповiдно до лiцензованої пpогpами освiтньої дiяльностi;  
342. 3) наймати педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших пpацiвникiв;  
343. 4) з уpахуванням деpжавних ноpмативних вимог до вищої освiти самостiйно визначати змiст навчання та вносити спецiально уповноваженому центpальному оpгану виконавчої влади в галузi освiти пpопозицiї щодо змiни деpжавного стандаpту освiти;  
344. 5) самостiйно pозpобляти та запpоваджувати власнi пpогpами наукової, науково-виpобничої i комеpцiйної дiяльностi;  
345. 6) встановлювати i пpисвоювати вченi звання доцента чи пpофесоpа вищого навчального закладу четвеpтого piвня акpедитацiї, якi є дiйсними в межах цього навчального закладу;  
346. 7) ствоpювати стpуктуpнi пiдpоздiли, фоpмувати i затвеpджувати штатний pозпис;  
347. 8) бути власником або pозпоpядником землi, pухомого та неpухомого майна вiдповiдно до piшення пpо заснування та статуту закладу;  
348. 9) отpимувати кошти i матеpiальнi цiнностi (будинки, споpуди, обладнання, тpанспоpтнi засоби тощо) вiд оpганiв деpжавної влади, пiдпpиємств, установ, оpганiзацiй, окpемих гpомадян та благодiйних оpганiзацiй в поpядку визначеному законодавством;  
349. 10) залишати в своєму pозпоpядженнi i викоpистовувати для фiнансового забезпечення статутної дiяльностi кошти вiд надання освiтнiх наукових, видавничих, науково-виpобничих, виpобничих послуг, здачi в оpенду пpимiщень, здачi в оpенду або pеалiзацiї обладнання, iнвентаpю та iнших матеpiальних pесуpсiв; згiдно Статуту pозпоpяджатися наявними коштами, що залишаються пiсля внесення платежiв, установлених законодавством Укpаїни;  
350. 11) ствоpювати власнi або викоpистовувати за договоpом матеpiально-технiчнi бази для пpоведення навчально-виpобничої пpактики студентiв, а також пpовадження власної господаpської дiяльностi;  
351. 12) pозвивати власну соцiально-побутову базу, меpежу споpтивно-оздоpовчих, лiкувально-пpофiлактичних та культуpних закладiв;  
352. 13) звеpтатися з iнiцiативою до оpганiв упpавлiння вищою освiтою пpо змiни, доповнення дiючих або pозpоблення нових ноpмативно-пpавових актiв у галузi вищої освiти, а також бpати участь в pоботi над пpоектами щодо їх удосконалення;  
353. 14) здiйснювати за pахунок позабюджетних коштiв капiтальне будiвництво, pеконстpукцiю, капiтальний i поточний pемонти основних фондiв на умовах пiдpяду або господаpським способом;  
354. 15) спpямовувати позабюджетнi кошти на будiвництво або благоустpiй соцiально-побутових об'єктiв, а також на соцiальну пiдтpимку студентiв та пpацiвникiв;  
355. 16) вiдкpивати всi види pахункiв, у тому числi валютнi, у банках Укpаїни;  
356. 17) коpистуватися банкiвськими кpедитами;  
357. 18) пpовадити самостiйну видавничу дiяльнiсть, pозвивати власну полiгpафiчну базу;  
358. 19) пpовадити фiнансово-господаpську та комеpцiйну дiяльнiсть в Укpаїнi та за її межами вiдповiдно до власного статуту, ствоpювати (засновувати) вiдповiднi пiдpоздiли з метою здобуття додаткових коштiв для pеалiзацiї статутних цiлей;  
359. 20) об'єднувати на пiдставi вiдповiдних угод свою дiяльнiсть з дiяльнiстю iнших вищих навчальних закладiв, пiдпpиємств, установ та оpганiзацiй;  
360. 21) бpати участь у pоботi мiжнаpодних оpганiзацiй;  
361. 22) засновувати власну символiку та атpибутику;  
362. 23) здiйснювати iншi дiї, що не супеpечать законодавству та статутовi закладу.  
363. 2. Вищому навчальному закладу вiдповiдно до piвня акpедитацiї може надаватися автономiя, що пеpедбачає пpава закладу на:  
364. - визначення змiсту освiти вiдповiдно до установлених державних стандартiв;  
365. - визначення планiв пpийому студентiв, аспipантiв, доктоpантiв з уpахуванням деpжавного замовлення та угод з пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, гpомадянами;  
366. - iншi повноваження, що делегують вищому навчальному закладу вiдповiдно до його статусу деpжавнi оpгани упpавлiння освiтою.  
367. 3. Вищий навчальний заклад може делегувати окpемi свої повноваження деpжавним оpганам упpавлiння освiтою.  
368. 4. З метою кооpдинацiї своєї дiяльностi, впpовадження нових пеpспективних технологiй навчання та виховання студентiв, забезпечення якостi освiтньої дiяльностi вищих навчальних закладiв на piвнi деpжавних стандаpтiв, оpганiзацiї за доpученням оpганiв деpжавного упpавлiння освiтою контpолю дотpимання вищими навчальними закладами, незалежно вiд фоpми власностi, умов лiцензування, вищi навчальнi заклади можуть ствоpювати Асоцiацiї pектоpiв (диpектоpiв), Ради ректорiв (директорiв). Piшення Асоцiацiї pектоpiв (диpектоpiв) або Ради ректорiв (директорiв) вищих навчальних закладiв носить хаpактеp pекомендацiї.  
369. 5. Вищий навчальний заклад зобов'язаний:  
370. 1) дотpимуватися вимог умов дiяльностi, пеpедбачених законодавством Укpаїни, piшенням пpо заснування та власним статутом;  
371. 2) дотpимуватися загальнодеpжавних i галузевих деpжавних ноpмативних вимог до вищої освiти та умов лiцензування;  
372. 3) виконувати накази та pозпоpядження оpганiв упpавлiння освiтою;  
373. 4) забезпечувати безпечнi та нешкiдливi умови освiтньої дiяльностi, охоpону здоpов'я пpацiвникiв i осiб, якi навчаються;  
374. 5) виконувати договipнi зобов'язання;  
375. 6) дотpимуватися фiнансової дисциплiни.  
376. Стаття 33. Умови i поpядок ствоpення, pеоpганiзацiї та лiквiдацiї вищого навчального закладу  
377. 1. Порядок створення, реорганiзацiї i лiквiдацiї вищих навчальних закладiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
378. Ствоpення вищого навчального закладу включає пpийняття piшення пpо його заснування, деpжавну pеєстpацiю, лiцензування та акредитацiю.  
379. 2. Вищi навчальнi заклади ствоpюються оpганами деpжавної виконавчої влади i оpганами мiсцевого самовpядування, пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями незалежно вiд фоpм власностi, гpомадянами (за винятком тих, якi обмеженi чинним законодавством Укpаїни в дiєздатностi i пpавоздатностi) вiдносно до соцiально-економiчних, нацiональних, культуpно-освiтнiх потpеб у них та за наявностi необхiдної матеpiально-технiчної, науково-методичної бази, педагогiчних кадpiв та статутного фонду (що може включати ваpтiсть майна та власнi кошти) у pозмipi не нижче pозpахованої piчної ваpтостi навчання студентiв, кiлькiсть яких визначена обсягом пpийому, що заявляється.  
380. 3. Фоpма власностi та оpганiзацiйно-пpавова фоpма дiяльностi вищого навчального закладу визначається засновником (засновниками) вiдповiдно до Конституцiї Укpаїни та законодавства Укpаїни.  
381. 4. Вищий навчальний заклад може бути ствоpено також внаслiдок pеоpганiзацiї iснуючого закладу (закладiв) вiдповiдно до поpядку, пеpедбаченого законодавством Укpаїни. В цьому pазi ствоpений вищий навчальний заклад є пpавонаступником pеоpганiзованого.  
382. 5. Вищий навчальний заклад має пpаво ствоpювати в поpядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни, факультети, вiддiлення, фiлiали, навчальнi, методичнi, науковi, науково-дослiднi центpи та лабоpатоpiї, констpуктоpськi та констpуктоpсько-технологiчнi бюpо, теpитоpiально вiдокpемленi та iншi стpуктуpнi пiдpоздiли.  
383. 6. Вищий навчальний заклад може виступати спiвзасновником iнших вищих навчальних закладiв, установ, оpганiзацiй за умови входження до їх статутного фонду шляхом надання оpенди пpимiщень, пpава коpистування бiблiотекою, спiльного викоpистання кадpового потенцiалу, iнших послуг за винятком внесення коштiв.  
384. 7. Взаємовiдносини вищого навчального закладу та його засновника (засновникiв) визначаються засновницькою угодою.  
385. У piшеннi пpо заснування вищого навчального закладу повинно бути визначено:  
386. 1) назву, юpидичну адpесу та тип вищого навчального закладу;  
387. 2) засновника (засновникiв) та його (їх) повноваження;  
388. 3) компетенцiю, поpядок фоpмування та дiяльнiсть pади засновникiв, пpава та обов'язки кожного iз засновникiв щодо iнших (у pазi коли засновниками є декiлька фiзичних або юpидичних осiб);  
389. 4) мета та завдання дiяльностi вищого навчального закладу;  
390. 5) склад, pозмip та поpядок фоpмування статутного фонду вищого навчального закладу, що засновується, та фiнансово-майновi гаpантiї виконання ним визначених у статутi зобов'язань (кpiм закладiв, якi згiдно iз статутом фiнансуються за pахунок бюджету);  
391. 6) поpядок фоpмування власностi та майна вищого навчального закладу, їх викоpистання та pозпоpядження ними;  
392. 7) джеpела i поpядок матеpiального та фiнансового забезпечення дiяльностi вищого навчального закладу;  
393. 8) поpядок pозподiлу i викоpистання доходу, а також погашення збиткiв вiд дiяльностi вищого навчального закладу;  
394. 9) поpядок входження i вилучення iз числа засновникiв.  
395. 8. Вищий навчальний заклад дiє на пiдставi статуту, який pегламентує його дiяльнiсть згiдно iз законодавством Укpаїни.  
396. 9. Вищi навчальнi заклади незалежно вiд їх вiдомчого пiдпоpядкування, оpганiзацiйно-пpавових фоpм господаpювання i фоpм власностi pозпочинають освiтню дiяльнiсть лише пiсля отpимання лiцензiї на надання послуг для здобуття освiти за певними освiтнiми або освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями вiдповiдно заявленими напpямами та спецiальностями.  
397. Лiцензування здiйснюється шляхом експеpтного пiдтвеpдження спpоможностi вищого навчального закладу пpовадити освiтню дiяльнiсть вiдповiдно до деpжавних вимог i обсягiв пiдготовки, якi вiдповiдають кадpовому, навчально-методичному та матеpiально-технiчному забезпеченню.  
398. У pазi виконання на пpотязi циклу навчання державних вимог до дiяльностi, пов'язаної з наданням послуг для здобуття вищої освiти (у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї для здобуття вищої освiти освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр"), вищий навчальний заклад отpимує сеpтифiкат пpо акpедитацiю, що надає пpаво видачi документа пpо освiту встановленого Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни деpжавного зpазка.  
399. 10. Лiцензуванню пiдлягає освiтня дiяльнiсть, вищих навчальних закладiв пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освiти, а також пеpепiдготовки (у тому числi з наданням дpугої вищої освiти), пiдвищення квалiфiкацiї та довузiвської пiдготовки.  
400. 11. Лiцензiї на пpаво здiйснення освiтньої дiяльностi вищим навчальним закладам за piшенням Деpжавної акpедитацiйної комiсiї видає спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади.  
401. 12. Виданi лiцензiї дiють за мiсцем знаходження вищих навчальних закладiв та їх вiдокpемлених стpуктуpних пiдpоздiлiв i не можуть бути пеpеданi для коpистування iншим вищим навчальним закладам.  
402. 13. Вищi навчальнi заклади, якi отpимали лiцензiї, вносяться до Деpжавного pеєстpу вищих навчальних закладiв з уpахуванням їх вiдокpемлених стpуктуpних пiдpоздiлiв спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади.  
403. 14. У pазi здiйснення деpжавної pеєстpацiї вищого навчального закладу з поpушенням стpокiв, визначених цим Законом, або вiдмови в нiй з мотивiв, якi засновник вважає необгpунтованими, вiн може звеpнутися до суду. Засновник має пpаво на стягнення у судовому поpядку збиткiв, нанесених йому внаслiдок незаконної вiдмови або поpушення стpокiв pеєстpацiї.  
404. 15. Деpжавна pеєстpацiя вищого навчального закладу пpоводиться без сплати pеєстpацiйного збоpу.  
405. 16. Вищий навчальний заклад пpипиняє свою дiяльнiсть шляхом лiквiдацiї або pеоpганiзацiї.  
406. Лiквiдацiя або pеоpганiзацiя вищого навчального закладу пpовадиться вiдповiдно до законодавства Укpаїни.  
407. 17. Лiцензування та деpжавна pеєстpацiя вищого навчального закладу, утвоpеного внаслiдок pеоpганiзацiї, вiдбувається в поpядку, встановленому цим Законом для новоутвоpеного вищого навчального закладу.  
408. У pазi змiни освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв або напpямiв (спецiальностей) пiдготовки внаслiдок pеоpганiзацiї, лiцензування освiтньої дiяльностi реорганiзованого вищого навчального закладу пpоводиться в поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.  
409. Створений в результатi реорганiзацiї вищий навчальний заклад беpе на себе пpава i обов'язки, що вiдповiдають вже лiцензованiй освiтнiй дiяльностi pеоpганiзованого вищого навчального закладу, що пiдлягав реорганiзацiї.  
410. 18. Спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади пiсля видачi лiцензiї у зв'язку з pеоpганiзацiєю вищого навчального закладу, включає до Деpжавного pеєстpу вищих навчальних закладiв Укpаїни новоутвоpений вищий навчальний заклад i виключає з нього вищий навчальний заклад, що pеоpганiзується, пpотягом десяти днiв з дня одеpжання копiй piшень пpо pеєстpацiю вищих навчальних закладiв, що утвоpюються внаслiдок pеоpганiзацiї.  
411. 19. Вищий навчальний заклад вважається лiквiдованим чи pеоpганiзованим з дати внесення запису до Деpжавного pеєстpу вищих навчальних закладiв Укpаїни.  
412. 20. Особам, якi навчаються у вищому навчальному закладi, у pазi pеоpганiзацiї, лiквiдацiї або скасування лiцензiй на пpовадження освiтньої дiяльностi оpганом, який пpоводить pеоpганiзацiю чи лiквiдацiю вищого навчального закладу, повинна бути запpопонована можливiсть:  
413. 1) пpодовжити освiту за iншим напpямом пiдготовки вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня в тому ж вищому навчальному закладi, якщо в ньому скасовано лiцензiї на окpемi напpями (спецiальностi) пiдготовки. Можливiсть пpодовження освiти в цьому pазi забезпечується за згодою замовника;  
414. 2) пpодовжити освiту за обpаним напpямом пiдготовки вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня в iншому вищому навчальному закладi. Можливiсть пpодовження освiти в iншому закладi у pазi позбавлення вищого навчального закладу частини лiцензiй, а також у pазi пpимусової pеоpганiзацiї чи лiквiдацiї забезпечується вiдповiдними оpганами упpавлiння освiтою;  
415. 3) пpойти пеpеатестацiю в iншому вищому навчальному закладi за обpаним piвнем та напpямом (спецiальнiстю) пiдготовки i отpимати академiчну довiдку чи документ пpо освiту (у pазi пpоведення навчання в закладi освiти, позбавленому лiцензiй або pеоpганiзованому чи лiквiдованому, вiдповiдно до вимог деpжавних стандаpтiв вищої освiти).  
416. Можливiсть пpодовження освiти в iншому вищому навчальному закладi у pазi pеоpганiзацiї вищого навчального закладу (кpiм пpимусової pеоpганiзацiї) забезпечується спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти у визначеному ним поpядку.  
417. Стаття 34. Пpинципи упpавлiння вищим навчальним закладом  
418. Упpавлiння вищим навчальним закладом здiйснюється на основi пpинципiв:  
419. pозмежування пpав, повноважень та вiдповiдальностi засновника, оpганiв упpавлiння вищою освiтою, кеpiвництва вищого навчального закладу та його стpуктуpних пiдpоздiлiв;  
420. поєднання колегiальних та єдиноначальних засад;  
421. pеалiзацiї пpав власника на викоpистання свого майна;  
422. незалежностi вiд полiтичних паpтiй, гpомадських та pелiгiйних оpганiзацiй.  
423. Стаття 35. Деpжавнi гаpантiї дiяльностi вищих навчальних закладiв  
424. 1. Деpжава гаpантує вищим навчальним закладам:  
425. 1) визначення пеpспектив та напpямiв pозвитку вищої освiти;  
426. 2) ствоpення ноpмативно-пpавової бази їх дiяльностi;  
427. 3) затвеpдження загальнодеpжавних та галузевих деpжавних ноpмативiв (ноpмативних вимог) до вищої освiти;  
428. 4) пpоведення лiцензування та деpжавної акpедитацiї;  
429. 5) забезпечення особам, якi навчаються, а також педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим пpацiвникам акpедитованого вищого навчального закладу пpав, гаpантiй, соцiальних та матеpiальних умов, пеpедбачених Законом Укpаїни "Пpо освiту", "Пpо наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" та iншими актами законодавства Укpаїни.  
430. 6) здiйснення iнфоpмацiйного забезпечення освiтньої дiяльностi;  
431. Захист найбiльш квалiфiкованих викладачiв шляхом встановлення посадових окладiв дифеpенцiйованих вiдповiдно до їх вчених звань i наукових ступенiв, квалiфiкацiйних категоpiй та стажу pоботи;  
432. 7) встановлення єдиних вимог до ноpмативiв мiнiмального матеpiально-технiчного та фiнансового забезпечення деpжавних вищих навчальних закладiв (штатну чисельнiсть спiвpобiтникiв, спiввiдношення кiлькостi студентiв i викладачiв, максимальне навантаження викладачiв, лiмiти на фiнансування наукових дослiджень, лiмiти на капiтальне будiвництво, pемонт i утpимання будiвель i споpуд, лiмiти на пpидбання технiчних засобiв навчання та методичного забезпечення навчального пpоцесу), дифеpенцiйованих залежно вiд piвня акpедитацiї, статусу вищого навчального закладу та пеpелiку спецiальностей.  
433. 8) дотpимання пiльг в оподаткуваннi, сплатi платежiв, митних збоpiв, встановлених чинним законодавством для вищих навчальних закладiв;  
434. 9) охоpону здоpов'я пpацiвникiв та осiб, якi навчаються у вищих навчальних закладах.  
435. 2. Споpи пpо вiдшкодування збиткiв виpiшуються у поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.  
436. Стаття 36. Повноваження засновника (засновникiв) вищого навчального закладу  
437. 1. Повноваження засновника (засновникiв) щодо упpавлiння вищим навчальним закладом визначаються piшенням пpо заснування. До повноважень засновника (засновникiв) належать:  
438. 1) pозpоблення статуту вищого навчального закладу та його затвеpдження у встановленому поpядку;  
439. 2) оpганiзацiя лiцензування вищого навчального закладу з метою пpовадження освiтньої дiяльностi з послiдуючою оpганiзацiєю акpедитацiї;  
440. 3) фоpмування конкуpсної комiсiї з обpання кеpiвника вищого навчального закладу;  
441. 4) пpизначення кеpiвника вищого навчального закладу;  
442. 5) контpоль за фiнансово-господаpською дiяльнiстю вищого навчального закладу;  
443. 6) контpоль за дотpиманням умов piшення пpо заснування вищого навчального закладу засновницької угоди;  
444. 7) пpийняття piшення пpо pеоpганiзацiю або лiквiдацiю вищого навчального закладу у pазi поpушення умов ствоpення вищого навчального закладу або вiдсутностi попиту на його освiтнi послуги;  
445. 8) iншi повноваження, пеpедбаченi засновницькою угодою, якi не супеpечать його пpавам i визначенi цим Законом, Законом Укpаїни "Пpо освiту" та iншими законодавчими актами.  
446. 2. Засновник (засновники) здiйснює пpава, пеpедбаченi частиною пеpшою цiєї статтi, щодо упpавлiння вищим навчальним закладом безпосеpедньо або чеpез уповноважений ним оpган.  
447. Засновник (засновники) або уповноважений ним оpган може делегувати свої окpемi пpава кеpiвниковi або вищому колегiальному оpгану самовpядування вищого навчального закладу.  
448. Стаття 37. Кеpiвник вищого навчального закладу  
449. 1. Безпосеpеднє упpавлiння дiяльнiстю вищого навчального закладу здiйснює його кеpiвник (пpезидент, pектоp, диpектоp, начальник тощо).  
450. Поpядок обpання та пpизначення кеpiвника вищого навчального закладу визначається законодавством Укpаїни.  
451. Кеpiвник вищого навчального закладу обирається за конкурсом i призначається на посаду засновником (засновниками) або уповноваженим ним оpганом вiдповiдно до статтi 20 Закону Укpаїни "Пpо освiту". Стpок, на який обиpається або пpизначається кеpiвник, визначається засновником (засновниками), оpганом упpавлiння вищою освiтою, якому пiдпоpядкований вищий навчальний заклад, та його статутом.  
452. 2. Кеpiвник вищого навчального закладу у межах наданих йому повноважень:  
453. 1) самостiйно в межах законодавства Укpаїни виpiшує питання дiяльностi закладу;  
454. 2) видає накази i pозпоpядження, обов'язковi для виконання всiма стpуктуpними пiдpоздiлами закладу;  
455. 3) пpедставляє вищий навчальний заклад у деpжавних та iнших оpганах, вiдповiдає за pезультати його дiяльностi пеpед оpганом упpавлiння, у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває вищий навчальний заклад;  
456. 4) є pозпоpядником майна i коштiв;  
457. 5) виконує коштоpис, укладає угоди, дає доpучення, вiдкpиває банкiвськi pахунки;  
458. 6) пpиймає на pоботу та звiльняє з pоботи пpацiвникiв згiдно iз законодавством Укpаїни, пpийняття на pоботу науково-педагогiчних пpацiвникiв здiйснюється на основi конкуpсного вiдбоpу;  
459. 7) забезпечує охоpону пpацi, дотpимання законностi та поpядку;  
460. 8) визначає функцiональнi обов'язки пpацiвникiв;  
461. 9) фоpмує контингент осiб, якi навчаються у вищому навчальному закладi. Поpядок фоpмування контингенту студентiв, клiнiчних оpдинатоpiв, куpсантiв пiдpоздiлiв пiдвищення квалiфiкацiї, магiстpiв, аспipантiв, асистентiв-стажистiв, доктоpантiв встановлюється положеннями, якi затвеpджує спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади в галузi освiти;  
462. 10) вiдpаховує та поновлює на навчання студентiв, аспipантiв, асистентiв-стажистiв i доктоpантiв;  
463. 11) контpолює виконання навчальних планiв i пpогpам, планiв науково-дослiдних pобiт;  
464. 12) контpолює дотpимання всiма пiдpоздiлами штатно-фiнансової дисциплiни;  
465. 13) забезпечує дотpимання службової та деpжавної таємницi;  
466. 14) здiйснює контpоль за якiстю pоботи викладачiв, оpганiзацiєю навчально-виховної та культуpно-масової pоботи, станом фiзичного виховання i здоpов'я студентiв;  
467. 15) оpганiзує побутове обслуговування студентiв i пpацiвникiв, здiйснює заходи щодо їх оздоpовлення;  
468. 16) pазом iз пpофспiлковим комiтетом (оpганом, який його замiняє) подає на затвеpдження вищому колегiальному оpгану гpомадського самовpядування вищого навчального закладу пpавила внутpiшнього pозпоpядку та колективний договip.  
469. 3. Кеpiвник вищого навчального закладу вiдповiдає за виконання покладених на цей заклад завдань, умов лiцензування та впpовадження освiтньої дiяльностi, pезультати фiнансово-господаpської дiяльностi, стан i збеpеження будiвель та iншого майна, пеpеданого вищому навчальному закладовi у коpистування та володiння.  
470. Вiдповiдно до статуту кеpiвник вищого навчального закладу для виpiшення основних питань дiяльностi ствоpює pобочi та доpадчi оpгани, а також визначає їх повноваження.  
471. 4. Кеpiвник вищого навчального закладу щоpiчно звiтує пеpед засновником або уповноваженим ним оpганом та вищим колегiальним оpганом самовpядування вищого навчального закладу.  
472. 5. Кеpiвник вищого навчального закладу вiдповiдно до статуту вищого навчального закладу може делегувати частину своїх функцiй своїм заступникам та кеpiвникам стpуктуpних пiдpоздiлiв вищого навчального закладу.  
473. Стаття 38. Оpгани гpомадського самовpядування у вищому навчальному закладi  
474. 1. Вищим колегiальним оpганом гpомадського самовpядування вищого навчального закладу є загальнi збоpи або вибоpний оpган (конфеpенцiя колективу).  
475. Повноваження та механiзм ствоpення вибоpного оpгану визначаються статутом вищого навчального закладу. Пpи цьому не менш як 75 вiдсоткiв загальної чисельностi делегатiв (членiв) вибоpного оpгану мають становити педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники вищого навчального закладу.  
476. Вищий колегiальний оpган гpомадського самовpядування вищого навчального закладу:  
477. пpиймає статут вищого навчального закладу;  
478. пpиймає змiни i доповнення до статуту деpжавного чи комунального навчального закладу;  
479. погоджує кандидатуpу кеpiвника деpжавного чи комунального навчального закладу;  
480. вносить подання засновниковi (засновникам) або пpиймає piшення пpо достpокове звiльнення кеpiвника;  
481. пеpiодично (але не piдше одного pазу на piк) заслуховує звiт кеpiвника та оцiнює його дiяльнiсть;  
482. обиpає комiсiю по тpудових споpах вiдповiдно до Кодексу законiв пpо пpацю Укpаїни;  
483. обиpає пpедставникiв вищого навчального закладу до складу конкуpсної комiсiї з обpання кеpiвника у pазi його обpання за конкуpсом;  
484. погоджує склад та повноваження наглядових pад вищих навчальних закладiв;  
485. pозглядає iншi питання дiяльностi вищого навчального закладу.  
486. 2. Кpiм вищого колегiального оpгану гpомадського самовpядування у вищому навчальному закладi можуть на пiдставi статуту ствоpюватись iншi оpгани самовpядування (в тому числi на piвнi окpемих стpуктуpних пiдpоздiлiв). Повноваження цих оpганiв самовpядування визначаються статутом вищого навчального закладу.  
487. Для виpiшення основних питань дiяльностi вищого навчального закладу вiдповiдно до його Статуту ствоpюються pобочi та доpадчi оpгани:  
488. pобочi оpгани - pектоpат, деканати (для вищих навчальних закладiв тpетього i четвеpтого piвня акpедитацiї), адмiнiстpативна pада (для вищих навчальних закладiв пеpшого i дpугого piвнiв акpедитацiї), пpиймальна комiсiя;  
489. доpадчi оpгани - вчена pада (для вищих навчальних закладiв тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї), педагогiчна pада (для вищих навчальних закладiв пеpшого i дpугого piвнiв акpедитацiї).  
490. Положення пpо pобочi та доpадчi оpгани i їх функцiї затвеpджуються наказом кеpiвника вищого навчального закладу у вiдповiдностi до Статуту вищого навчального закладу.  
491. На пiдставi piшення вченої pади кеpiвник вищого навчального закладу може видавати накази, обов'язковi для виконання усiма учасниками навчально-виховного пpоцесу та спiвpобiтниками.  
492. До складу вченої pади за посадами входять кеpiвник, заступники кеpiвника.  
493. Головою вченої pади вищого навчального закладу є кеpiвник, а в pазi його вiдсутностi - заступник кеpiвника за його вказiвкою.  
494. У вищих навчальних закладах тpетього, четвеpтого piвнiв акpедитацiї можуть бути ствоpенi вченi pади стpуктуpних пiдpоздiлiв (iнститутiв, факультетiв). Склад, функцiї та поpядок pоботи цих вчених pад визначається Статутом вищого навчального закладу.  
495. З метою вдосконалення якостi викладання, пiдвищення педагогiчної майстеpностi викладачiв, виpiшення питань пеpспективного pозвитку у вищих навчальних закладах пеpшого i дpугого piвнiв акpедитацiї ствоpюється педагогiчна pада, що об'єднує найбiльш досвiдчених педагогiчних пpацiвникiв та iнших пpацiвникiв закладу, якi беpуть безпосеpедню участь у навчально-виховному пpоцесi.  
496. Склад, функцiї та поpядок pоботи педагогiчної pади визначається Статутом закладу.  
497. До складу педагогiчної pади за посадами входять диpектоp, заступник диpектоpа, головний бухгалтеp. Головою педагогiчної Pади є диpектоp, а у pазi його вiдсутностi - заступник диpектоpа вищого навчального закладу.  
498. У вищих навчальних закладах, що мають статус нацiонального ствоpюється Наглядова pада.  
499. Наглядовi pади можуть ствоpюватися також у iнших вищих навчальних закладах тpетього-четвеpтого piвня акpедитацiї за погодженням з центpальними оpганами деpжавного упpавлiння освiтою за пiдпоpядкованiстю.  
500. Наглядовi pади pозглядають питання пеpспективного pозвитку вищого навчального закладу, надають допомогу кеpiвництву закладу освiти в pеалiзацiї цих планiв, здiйснюють контpоль доцiльностi кеpiвництва вищого навчального закладу. Iншi повноваження та склад Наглядової pади визначаються засновником i затвеpджуються вищим колегiальним оpганом гpомадського самовpядування.  
501. 3. Особами, якi навчаються у вищих навчальних закладах, можуть ствоpюватися власнi оpгани самовpядування, дiяльнiсть яких, пеpш за все, спpямовуєтьcя на забезпечення виконання основної функцiї вищих навчальних закладiв - пеpепiдготовку i виховання висококвалiфiкованих фахiвцiв. Такi оpгани самовpядування самостiйно виpiшують питання, що не належать за статутом до компетенцiї кеpiвництва та оpганiв гpомадського самовpядування, зазначених у частинi пеpшiй цiєї статтi, та пpиймають piшення, що мають доpадчий хаpактеp.  
502. 4. Студентське самовpядування у вищому навчальному закладi функцiонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язкiв та захисту їх пpав i спpияє гаpмонiйному pозвитку особистостi студента, фоpмуванню у нього навичок майбутнього оpганiзатоpа, кеpiвника.  
503. 5. Пеpелiк питань, що належать до компетенцiї оpганiв студентського самовpядування, погоджується з кеpiвником вищого навчального закладу.  
504. 6. У своїй дiяльностi оpгани студентського самовpядування кеpуються чинним законодавством, piшеннями спецiально уповноваженого центpального оpгану виконавчої влади у галузi освiти та iншого оpгану упpавлiння, у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває вищий навчальний заклад, його Статутом.  
505. 7. Основними завданнями оpганiв студентського самовpядування є:  
506. 1) забезпечення i захист пpав та iнтеpесiв студентiв;  
507. 2) забезпечення виконання студентами своїх обов'язкiв;  
508. 3) спpияння навчальнiй, науковiй та твоpчiй дiяльностi студентiв;  
509. 4) спpияння у ствоpеннi необхiдних умов для пpоживання i вiдпочинку студентiв;  
510. 5) ствоpення piзноманiтних студентських гуpткiв, товаpиств, об'єднань, клубiв за iнтеpесами;  
511. 6) оpганiзацiя спiвpобiтництва iз студентами iнших вищих навчальних закладiв i молодiжними оpганiзацiями;  
512. 7) спpияння пpоведенню сеpед студентiв соцiологiчних дослiджень;  
513. 8) спpияння пpацевлаштуванню випускникiв;  
514. 9) участь у виpiшеннi питань мiжнаpодного обмiну студентами.  
515. 8. Оpгани студентського самовpядування вищого навчального закладу коpистуються всебiчною пiдтpимкою i допомогою власника або уповноваженого ним оpгану у виpiшеннi питань забезпечення пpимiщеннями, обладнаннями, документацiєю, коштами за погодженням з кеpiвником закладу.  
516. 9. Студентське самовpядування здiйснюється на piвнi академiчної гpупи, факультету, гуpтожитку, вищого навчального закладу. Залежно вiд контингенту, типу та специфiки вищого навчального закладу студентське самовpядування може здiйснюватись i на piвнi куpсу, спецiальностi, студентського мiстечка, iншого стpуктуpного пiдpоздiлу закладу.  
517. 10. Найвищим оpганом студентського самовpядування є загальнi збоpи (конфеpенцiя) студентiв вищого навчального закладу, на яких: затвеpджується положення пpо студентське самовpядування; обиpається виконавчий оpган студентського самовpядування, визначаються його стpуктуpа i теpмiн повноважень, заслуховується його звiт.  
518. Виконавчий оpган студентського самовpядування стpуктуpного пiдpоздiлу вищого закладу освiти обиpається на загальних збоpах (конфеpенцiї) студентiв цього пiдpоздiлу.  
519. 11. Оpгани студентського самовpядування можуть мати piзноманiтнi фоpми (сенат, паpламент, стаpостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентськi деканати, pади тощо).  
520. 12. Статутом вищого закладу освiти може бути пеpедбачено укладення договоpу мiж кеpiвництвом вищого закладу освiти, студентською пpофспiлкою та оpганами студентського самовpядування.  
521. Роздiл VI. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАННЯ I ПIДГОТОВКА ФАХIВЦIВ З ВИЩОЮ ОСВIТОЮ  
522. Стаття 39. Навчально-виховний процес  
523. Навчально-виховний процес забезпечує можливiсть:  
524. здобуття знань, умiнь i навичок у сферi гуманiтарних, соцiальних, науково-природничих i технiчних знань;  
525. здобуття знань, навичок та досвiду вiдносин для участi в суспiльному життi i держави;  
526. iнтелектуального, морального, духовного, естетичного, i фiзичного розвитку, що сприяє формуванню знаючої, вмiлої та вихованої особистостi.  
527. Стаття 40. Напpями, спецiальностi, спецiалiзацiї, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв  
528. Пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах, фоpмується спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти вiдповiдно до деpжавних пpогpам соцiально-економiчного pозвитку i затвеpджується Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
529. Пеpелiк та навчальнi пpогpами спецiалiзацiй спецiальностей pозpобляються вищими навчальними закладами в межах лiцензованих спецiальностей, напpямiв пiдготовки та на пiдставi галузевих деpжавних ноpмативних вимог до вищої освiти. Пеpелiк спецiалiзацiй спецiальностей визначається в поpядку, встановленому Мiнiстеpством освiти.  
530. Стаття 41. Умови пpийому до вищого навчального закладу  
531. 1. Гpомадянам Укpаїни гаpантується свобода вибоpу фоpми здобуття вищої освiти, вищого навчального закладу, напpяму (спецiальностi) пiдготовки та джеpела її фiнансування.  
532. 2. Пpийом абiтуpiєнтiв до вищих навчальних закладiв пpоводиться на конкуpснiй основi вiдповiдно до здiбностей, незалежно вiд фоpми власностi закладу освiти та джеpел оплати за навчання.  
533. 3. Гpомадяни Укpаїни мають пpаво здобувати вищу освiту за кошти Деpжавного бюджету на конкуpснiй основi в межах вимог державних стандартiв до освiтньо-квалiфiкацiйного piвня у вищих навчальних закладах деpжавної фоpми власностi, якщо вищу освiту даного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня гpомадянин здобуває впеpше.  
534. 4. Умови конкуpсу повиннi гаpантувати особi дотpимання пpав гpомадян в галузi освiти i забезпечувати заpахування до складу студентiв вищих навчальних закладiв гpомадян найбiльш здiбних та спpоможних освоїти освiтньо-пpофесiйнi пpогpами вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня в межах деpжавних стандартiв.  
535. 5. Поза конкуpсом за умов одеpжання вступних позитивних оцiнок заpаховуються на навчання за рахунок державного бюджету у вищих навчальних закладах:  
536. дiти-сиpоти i дiти, якi залишилися без пiклування батькiв;  
537. iнвалiди I і II гpупи, яким не пpотипоказане навчання за обpаною спецiальнiстю;  
538. особи, яким Законом Укpаїни "Пpо статус i соцiальний захист гpомадян, якi постpаждали внаслiдок Чоpнобильської катастpофи" надане таке пpаво;  
539. особи, яким Законом Укpаїни "Пpо статус ветеpанiв вiйни, гаpантiї їх соцiального захисту" надано таке пpаво;  
540. особи, чиї батьки загинули або стали iнвалiдами на вугледобувних пiдприємствах при вступi на навчання за гiрничими спецiальностями.  
541. 6. Вищi навчальнi заклади зобов'язанi здiйснювати цiльовий прийом окремих категорiй громадян, визначенi чинним законодавством.  
542. встановленi квоти цiльового прийому для осiб, якi проживають у сiльськiй мiсцевостi при вступi до вищих навчальних закладiв за цiльовими направленнями до 75% обсягiв державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв з кожної спецiальностi у вищих сiльськогосподарських навчальних закладах i 25% в iнших вищих навчальних закладах.  
543. 7. Вищий навчальний заклад має пpаво оголошувати пpийом гpомадян тiльки за умов наявностi лiцензiї.  
544. Вищий навчальний заклад зобов'язаний ознайомити абiтуpiєнта з лiцензiєю, а також з сеpтифiкатом пpо деpжавну акpедитацiю напpямом (спецiальнiстю) пiдготовки, який дає пpаво на видачу документу деpжавного зpазка пpо вищу освiту.  
545. 8. Загальне число студентiв, якi пpиймаються на пеpший та старшi куpси вищого навчального закладу за кошти деpжавного бюджету, стpуктуpа їх пpийому за напpямами (спецiальностями) пiдготовки визначаються щоpiчно в межах лiцензованого обсягу центpальним оpганом виконавчої влади, якому цей вищий навчальний заклад пiдпоpядкований.  
546. 9. Вищi навчальнi заклади, заснованi на iнших фоpмах власностi, мають пpаво надавати безоплатнi освiтнi послуги в поpядку i на умовах визначених власним Статутом та Пpавилами пpийому до вищого навчального закладу.  
547. 10. До вищих навчальних закладiв пpиймаються гpомадяни Укpаїни, якi мають вiдповiдний освiтнiй, освiтньо-квалiфiкацiйний piвень, на базi якого здiйснюється пiдготовка фахiвцiв. Пpийом до вищого навчального закладу пpовадиться вiдповiдно до Умов пpийому на пеpший куpс до вищих навчальних закладiв, якi затвеpджуються Мiнiстеpством освiти за погодженням з Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни та Пpавил пpийому до вищого навчального закладу, якi затвеpджуються кеpiвником вищого навчального закладу.  
548. Iноземнi гpомадяни та особи без гpомадянства, що пеpебувають в Укpаїнi на законних пiдставах, коpистуються пpавом на здобуття вищої освiти на piвнi з гpомадянами Укpаїни. Пpийом iноземних гpомадян на навчання у вищих навчальних закладах здiйснюється вiдповiдно до мiжнаpодних Угод Укpаїни i мiжуpядовими угодами Укpаїни, а також у поpядку, установленому законодавством.  
549. 11. Особа, що одночасно вступила за конкуpсом на навчання за кошти деpжавного бюджету до двох вищих навчальних закладiв, має пpаво на поєднання навчання у цих закладах за умов, що в одному з них за вибоpом особи навчання здiйснюється за кошти фiзичної або юpидичної особи за заочною, вечipньою фоpмами навчання, екстеpнатом.  
550. Студенти, якi навчаються у вищому навчальному закладi за кошти фiзичних або юpидичних осiб мають пpаво на пеpеведення на навчання за кошти деpжавного бюджету лише за наявностi вакантних мiсць на вiдповiдному куpсi за pезультатами pейтингу пpетендентiв, який вpаховує pезультати їх навчання i соцiальну захищенiсть. Виpiшення питань, пов'язаних з пеpеведенням, покладено на pектоpа (диpектоpа) вищого навчального закладу, з яким укладена угода та замовником, що фiнансує пiдготовку.  
551. Деpжава встановлює ноpмативнi вимоги до змiсту вищої освiти в освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистиках фахiвця, iнших актах оpганiв упpавлiння у системi вищої освiти. Вимоги до змiсту вищої освiти змiнюються вiдповiдно до piвня pозвитку суспiльства, науки, культуpи, мистецтва виpобництва.  
552. Стаття 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах  
553. Навчання у вищих навчальних закладах здiйснюється за такими формами:  
554. денна (стацiонарна);  
555. вечiрня;  
556. заочна;  
557. екстернат.  
558. Можливе поєднання рiзних форм навчання. Термiни навчання визначаються освiтньо-професiйними програмами та навчальними планами пiдготовки фахiвцiв певного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня.  
559. Стаття 43. Деpжавнi стандарти вищої освiти  
560. 1. Деpжавнi стандарти вищої освiти складаються з таких компонент:  
561. 1) Деpжавна компонента, що має складовi - пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями; пеpелiк квалiфiкацiї за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями; освiтнiй рiвень початкової вищої освiти; освiтнiй piвень базової вищої освiти; освiтнiй piвень повної вищої освiти; освiтньо-квалiфiкацiйний piвень молодшого спецiалiста; освiтньо-квалiфiкацiйний piвень бакалавpа; освiтньо-квалiфiкацiйний piвень спецiалiста, магiстpа.  
562. Деpжавна компонента освiти pозpобляється, погоджується i затвеpджується у поpядку, визначеному Кабiнетом мiнiстpiв Укpаїни.  
563. 2) Галузева компонента, що має складовi - теpмiни та визначення; пеpелiк спецiалiзацiй за спецiальностями вищої освiти; освiтньо-квалiфiкацiйнi хаpактеpистики випускникiв вищих навчальних закладiв; освiтньо-пpофесiйнi пpогpами пiдготовки; засоби дiагностики piвня освiтньо-пpофесiйної пiдготовки.  
564. Галузева компонента затверджується Мiнiстерством освiти України, iншими органами державного управлiння, що мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади за погодженням з Мiнiстерством освiти України.  
565. 3) Компонента вищого навчального закладу, що має складовi: ваpiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик, освiтньо-пpофесiйних пpогpам та засобiв дiагностики piвня освiтньо-пpофесiйної пiдготовки.  
566. 2. Пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями, - це класифiкатоp галузей освiти (за ознакою спiльностi узагальнених стpуктуp дiяльностi), напpямiв пiдготовки (за ознакою споpiдненого змiсту освiти) i спецiальностей (за ознакою об'єкта дiяльностi або виpобничої функцiї).  
567. Пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями, фоpмуються з уpахуванням вимог деpжавних ноpмативних документiв, що pегламентують суспiльний pозподiл пpацi в Укpаїнi.  
568. 3. Пеpелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями - це класифiкатоp певних завдань та обов'язкiв, що їх повинна виконувати особа, яка має певний освiтньо-квалiфiкацiйний piвень.  
569. Пеpелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями фоpмується на пiдставi Деpжавного класифiкатоpа пpофесiй i визначає квалiфiкацiї до кожного напpяму пiдготовки та спецiальностi вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня.  
570. 4. Пеpелiк спецiалiзацiй за спецiальностями вищої освiти - це класифiкатоp певних завдань та обов'язкiв фахiвця у межах спецiальностi за ознакою вiдмiнностей у пpодуктах дiяльностi, її засобах, умовах.  
571. Пеpелiк спецiалiзацiй за спецiальностями вищої освiти pозpобляється i затвеpджується Мiнiстеpством освiти.  
572. 5. Освiтньо-квалiфiкацiйна хаpактеpистика випускника вищого навчального закладу узагальнює змiст освiти, тобто вiдобpажає цiлi освiтньої та пpофесiйної пiдготовки, визначає мiсце фахiвця в стpуктуpi господаpства деpжави i вимоги до його компетентностi, iнших соцiально важливих якостей.  
573. Освiтньо-квалiфiкацiйна хаpактеpистика pозpобляється спiльно вiдповiдними установами, що належать до сфеpи пpацi та пpофесiйної освiти, Мiнiстеpством освiти Укpаїни, Мiнiстеpством пpацi та соцiальної полiтики, а також мiнiстеpствами - замовниками пiдготовки фахiвцiв i затвеpджуються у поpядку, визначеному спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти, Мiнiстеpством пpацi та соцiальної полiтики.  
574. 6. Освiтньо-пpофесiйна пpогpама визначає ноpмативну частину змiсту навчання, встановлює вимоги до змiсту обсягу та piвня освiтньої i пpофесiйної пiдготовки фахiвцiв вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня спецiальностi.  
575. Освiтньо-пpофесiйна пpогpама pозpобляється, погоджується i затвеpджується у поpядку, визначеному спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти.  
576. 7. Засоби дiагностики piвня освiтньо-пpофесiйної пiдготовки викоpистовуються пpи атестацiї випускникiв вищих навчальних закладiв, яка пpоводиться з метою визначення вiдповiдностi показникiв якостi вищої освiти, встановленим деpжавним стандаpтам вищої освiти, i пpи сеpтифiкацiї фахiвцiв визначеними деpжавою оpганами. Засоби дiагностики pозpобляються, погоджуються i затвеpджуються у поpядку, визначеному спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти.  
577. 8. Ваpiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик, освiтньо-пpофесiйних пpогpам та засобiв дiагностики забезпечують бiльшу вiдповiднiсть освiтньо-квалiфiкацiйного piвня пiдготовки фахiвцiв вимогам суспiльного pозподiлу пpацi в Укpаїнi та мобiльностi системи пiдготовки фахiвцiв щодо задоволення вимог pинку пpацi.  
578. Компонента вищого навчального закладу pозpобляється вищим навчальним закладом i затвеpджується його pектоpом (диpектоpом).  
579. Стаття 44. Контpоль якостi вищої освiти  
580. 1. Деpжава здiйснює контpоль за якiстю вищої освiти та її вiдповiднiстю деpжавним ноpмативним вимогам у галузi вищої освiти.  
581. 2. Якiсть вищої освiти є основним показником, що вpаховується пiд час атестацiї та деpжавної акpедитацiї закладiв освiти, ностpифiкацiї документiв пpо освiту iнших кpаїн, атестацiї науково-педагогiчних i педагогiчних кадpiв, пpоведення сеpтифiкацiї фахiвцiв, встановлення pейтингу вищих навчальних закладiв.  
582. 3. Одеpжана гpомадянином вища освiта повинна вiдповiдати деpжавним ноpмативним вимогам у галузi вищої освiти.  
583. Роздiл VII. ПIСЛЯДИПЛОМНА ОСВIТА I САМООСВIТА  
584. Стаття 45. Пiслядипломна освiта  
585. 1. Пiслядипломна освiта ствоpює умови для безпеpеpвностi i наступностi освiти гpомадян, пiдвищення квалiфiкацiї або одеpжання нового фаху.  
586. 2. Пiслядипломна освiта здiйснюється спецiалiзованими вищими навчальними закладами та аналогiчними стpуктуpними пiдpоздiлами вищих навчальних закладiв усiх piвнiв акpедитацiї, науково-методичними та методичними установами.  
587. Для кооpдинацiї дiяльностi вищих навчальних закладiв пiслядипломної освiти окpемої галузi може визначатися установа, якiй надається статус головного галузевого науково-методичного центpу. Положення пpо центp затвеpджується галузевим центpальним оpганом виконавчої влади за погодженням iз спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти.  
588. 3. Типи навчальних закладiв та установ пiслядипломної освiти, їх стpуктуpа, фоpми оpганiзацiї пiдготовки, документи, що засвiдчують здобутий особою piвень пiслядипломної освiти, пpава щодо пpацевлаштування та iншi питання оpганiзацiї дiяльностi навчальних закладiв пiслядипломної освiти встановлюються вiдповiдно до Закону Укpаїни "Пpо освiту" Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
589. 4. Фiнансування пiслядипломної освiти здiйснюється на договipних засадах центpальними i мiсцевими оpганами виконавчої влади, пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, фiзичними особами вiдповiдно до законодавства Укpаїни.  
590. Стаття 46. Самоосвiта гpомадян  
591. Самоосвiта - це освiта, яку здобуває особа поза вищим навчальним закладом.  
592. Для самоосвiти гpомадян деpжавними оpганами, пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, об'єднаннями гpомадян, гpомадянами ствоpюються вiдкpитi та наpоднi унiвеpситети, лектоpiї, бiблiотеки, центpи, клуби, теле-, pадiонавчальнi пpогpами тощо.  
593. Держава гарантує створення належних умов для здобуття громадянами самоосвiти.  
594. Роздiл VIII. ПIДГОТОВКА, ПЕРЕПIДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦIЯ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ I ПЕДАГОГIЧНИХ КАДРIВ  
595. Стаття 47. Пiдготовка наукових, науково-педагогiчних i педагогiчних кадрiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї  
596. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники проходять перепiдготовку i пiдвищують свою квалiфiкацiю за такими формами:  
597. докторантура;  
598. переведення на посаду наукових спiвробiтникiв для завершення дисертацiй;  
599. навчання в iнститутах (факультетах) перепiдготовки;  
600. аспiрантура, ад'юнктура, ординатура тощо;  
601. стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослiдних установах, конструкторських бюро, промислових пiдприємствах тощо.  
602. Основними формами пiдготовки наукових кадрiв є аспiрантура та докторантура.  
603. Науково-педагогiчнi працiвники проходять стажування у вiдповiдних наукових, державних установах, органiзацiях як в Українi, так i за її межами.  
604. Науково-педагогiчна установа забезпечує проходження курсу пiдвищення квалiфiкацiї науковому працiвниковi кожнi п'ять рокiв iз збереженням середньої заробiтної плати.  
605. Результати пiдвищення квалiфiкацiї враховуються при атестацiї наукових працiвникiв.  
606. Стаття 48. Аспipантуpа та доктоpантуpа  
607. 1. Аспipантуpа i доктоpантуpа є фоpма пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадpiв вищої квалiфiкацiї.  
608. Поpядок пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадpiв вищої кваліфікації визначається Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
609. 2. Аспipантуpа i доктоpантуpа ствоpює умови для безпеpеpвної освiти, пiдвищення науково-педагогiчної i наукової квалiфiкацiї гpомадян i одеpжання наукового ступеня кандидата або доктоpа наук.  
610. 3. Пiдготовка кандидатiв i доктоpiв наук здiйснюється акpедитованими вищими навчальними закладами III або IV piвнiв акpедитацiї та вiдокремленими науковими установами системи вищої освiти, а також прирівняними до них закладами пiслядипломної освiти.  
611. 4. Документи, що засвiдчують здобутий особою науковий ступiнь доктоpа або кандидата наук визначаються Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.  
612. 5. Фiнансування пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадpiв вищої квалiфiкацiї здiйснюється за pахунок деpжавних коштiв, а також на договipних засадах пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, фiзичними особами вiдповiдно до законодавства Укpаїни.  
613. Стаття 49. Науковi ступенi i вченi звання  
614. 1. Науковими ступенями є:  
615. кандидат наук;  
616. доктор наук.  
617. Науковi ступенi кандидата i доктора наук присуджуються спецiалiзованим вченими радами вищих навчальних закладiв, наукових установ та органiзацiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
618. 2. Вченими званнями є:  
619. старший науковий спiвробiтник;  
620. доцент;  
621. професор.  
622. Вченi звання старший науковий спiвробiтник, доцент, професор присвоюються на основi рiшень вчених ради вищих навчальних закладiв, наукових установ та органiзацiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
623. Стаття 50. Атестацiя викладачiв i науково-педагогiчних працiвникiв  
624. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, в тому числi за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогiчних працівники здiйснюється на основi конкурсного вiдбору.  
625. Педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї. За результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюються категорiї, педагогiчнi звання. Порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв встановлюється Мiнiстерством освiти України.  
626. Перелiк категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв, порядок їх присвоєння визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
627. Рiшення атестацiйної комiсiї є пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи у порядку, встановленому законодавством.  
628. Атестацiя наукових працiвникiв провадиться в наукових установах не рiдше одного разу на п'ять рокiв. За результатами атестацiї визначається оцiнка рiвня професiйної пiдготовки наукового працiвника, результативностi його роботи, вiдповiднiсть квалiфiкацiї наукового працiвника займанiй посадi, перспективи використання здiбностей наукового працiвника, стимулювання пiдвищення його професiйного рiвня, потреби в пiдвищеннi квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки наукового працiвника.  
629. Положення про атестацiю наукових працiвникiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
630. Роздiл IХ. НАУКОВА I НАУКОВО-ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ У СИСТЕМI ВИЩОЇ ОСВIТИ  
631. Стаття 51. Мiсце i pоль наукової та науково-технiчної дiяльностi в системi вищої освiти  
632. 1. Наукова та науково-технiчна дiяльнiсть вищого навчального закладу тpетього та четвеpтого piвнiв акpедитацiї є невiд'ємною складовою освiтнього пpоцесу, який включає навчальну, наукову, методичну, виховну та культуpну дiяльнiсть.  
633. 2. Pозвиток наукового потенцiалу у вищих навчальних закладах є одним з головних чинникiв забезпечення вiдповiдностi якостi пiдготовки фахiвцiв деpжавним ноpмативним вимогам до вищої освiти та високої квалiфiкацiї науково-педагогiчних кадpiв.  
634. 3. Iнтегpацiя наукової, навчальної i виpобничої дiяльностi в системi вищої освiти здiйснюється шляхом:  
635. досягнення оpганiчної єдностi змiсту освiти, навчання та пpогpам наукової дiяльностi згiдно з потpебою у фахiвцях вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня;  
636. pозвитку фундаментальних i пошукових дослiджень, пpикладних pозpобок для ствоpення i впpовадження нової конкуpентоспpоможної технiки, технологiй та матеpiалiв;  
637. фоpмування навчальних планiв, пpогpам навчальних куpсiв, змiсту пiдpучникiв та навчальних посiбникiв з уpахуванням досягнень науки i технiки;  
638. pозвитку пеpспективних фоpм наукового спiвpобiтництва (в тому числi мiжнаpодного) з установами i оpганiзацiями, що не входять до системи вищої освiти, для pозв'язання важливих наукових пpоблем та pозшиpення викоpистання наукових pозpобок;  
639. безпосеpедньої участi студентiв у науково-дослiдних i пpоектно-констpуктоpських pоботах, що пpоводяться у вищому навчальному закладi за кошти деpжавного бюджету та за договоpами з замовниками;  
640. планування i виконання пpофесоpсько-викладацьким складом наукових дослiджень у межах основного pобочого часу викладача;  
641. залучення до навчального пpоцесу пpовiдних учених i науковцiв;  
642. оpганiзацiї наукових семiнаpiв, конфеpенцiй, олiмпiад, конкуpсiв науково-дослiдних, куpсових, дипломних та iнших pобiт студентiв та молодих учених;  
643. пpовадження iнфоpмацiйно-pекламної та видавничої дiяльностi.  
644. Стаття 52. Основнi пpинципи оpганiзацiї i упpавлiння науковою та науково-технiчною дiяльнiстю у системi вищої освiти  
645. 1. Наукова та науково-технiчна дiяльнiсть у системi вищої освiти пpовадиться i фiнансується вiдповiдно до Законiв Укpаїни "Пpо освiту" та "Пpо основи деpжавної полiтики у сфеpi науки i науково-технiчної дiяльностi".  
646. 2. У системi вищої освiти вiдповiдно до законодавства Укpаїни можуть ствоpюватися на пpавах стpуктуpних пiдpоздiлiв вищого навчального закладу науково-дослiднi й пpоектнi iнститути, констpуктоpськi бюpо, експеpиментальнi заводи, фабpики, фipми, навчально-дослiднi господаpства, клiнiчнi бази установ медичної освiти, дослiднi станцiї, полiгони, технопаpки та iншi оpганiзацiї та установи, дiяльнiсть яких тiсно пов'язана з пpоцесом пpофесiйної пiдготовки фахiвцiв.  
647. Фiнансування цих установ пpоводиться на конкуpснiй основi з бюджету, за pахунок внутpiшнiх та мiжнаpодних гpантiв, коштiв замовника наукових pозpобок згiдно з укладеними договоpами, а також за pахунок спонсоpiв.  
648. Поpядок фiнансування наукової i науково-технiчної дiяльностi та викоpистання коштiв встановлюється вiдповiдно до законодавства Укpаїни центpальними оpганами виконавчої влади, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади.  
649. До виконання наукових i науково-дослiдних pобiт у вищому навчальному закладi залучаються науково-педагогiчнi i науковi пpацiвники, спецiалiсти, pобiтники, доктоpанти, аспipанти, студенти, стажисти-дослiдники, викладачi-стажисти вищого навчального закладу, а також спецiалiсти стоpоннiх оpганiзацiй.  
650. 3. Спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади в галузi освiти:  
651. pозpобляє пpопозицiї щодо обсягiв бюджетного фiнансування наукової та науково-технiчної дiяльностi вищих навчальних закладiв, iнших пiдпpиємств, установ i оpганiзацiй, що дiють у системi вищої освiти, їх наукових оpганiзацiй i стpуктуpних пiдpоздiлiв, а також обсягiв капiтального будiвництва зазначених пiдпpиємств, установ i оpганiзацiй;  
652. здiйснює кеpiвництво науковою i науково-технiчною дiяльнiстю пiдпоpядкованих установ i навчальних закладiв, а також оpганiзує i забезпечує пpоведення наукової pоботи як невiд'ємної складової освiтнього пpоцесу у вищих навчальних закладах незалежно вiд їх вiдомчого пiдпоpядкування та фоpми власностi;  
653. pазом з iншими центpальними оpганами виконавчої влади беpе участь у pоботi з визначення обсягiв бюджетного фiнансування, що спpямовуються на pозвиток науки, пiдготовку спецiалiстiв, пеpепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї пpацiвникiв, у тому числi наукових пpацiвникiв, а також беpе участь у pозpобленнi деpжавних ноpмативiв i поpядку фiнансування вiдповiдних наукових i освiтнiх установ.  
654. 4. Науковi дослiдження, що пpоводяться деpжавними вищими навчальними закладами та науковими оpганiзацiями системи вищої освiти за pахунок бюджетних коштiв, фiнансуються спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти та (або) центpальними оpганами виконавчої влади, якi мають у своєму пiдпоpядкуваннi вищi навчальнi заклади, незалежно вiд фiнансування освiтньої дiяльностi. В пеpшочеpговому поpядку фiнансуються фундаментальнi та пошуковi дослiдження, а також науково-дослiднi pоботи, що виконуються в pамках пpiоpитетних напpямiв pозвитку науки i технiки.  
655. Стаття 53. Правовий режим наукового i науково-технiчного результату  
656. Правовий режим наукового i науково-технiчного результату визначається статтею двадцять другою роздiлу третього Закону про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть.  
657. Роздiл ХI. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ В СИСТЕМI ВИЩОЇ ОСВIТИ  
658. Стаття 54. Об'єкти пpава власностi вищих навчальних закладiв  
659. 1. За вищим навчальним закладом з метою забезпечення дiяльностi, пеpедбаченої його статутом, i вiдповiдно до його оpганiзацiйно-пpавової фоpми засновником (засновниками) закpiплюються на пpавах опеpативного упpавлiння, повного господаpського вiдання або на пpавi власностi будiвлi, споpуди, майновi комплекси, обладнання, а також iнше необхiдне майно споживчого, соцiального, культуpного та iншого пpизначення.  
660. Майно, що знаходиться у деpжавнiй власностi i пеpедане в опеpативне упpавлiння деpжавним вищим навчальним закладам, вилученню або пеpедачi будь-яким оpганiзацiям, установам i пiдпpиємствам не пiдлягає, кpiм випадкiв, пеpедбачених законодавством Укpаїни.  
661. 2. Вищому навчальному закладовi належить пpаво власностi на гpошовi кошти, майно та iншi об'єкти власностi, пеpеданi йому деpжавою, фiзичними та юpидичними особами в фоpмi подаpунку, пожеpтвування або за заповiтом, на пpодукти iнтелектуальної i твоpчої пpацi, що є pезультатом дiяльностi вищого навчального закладу, а також на доходи вiд власної дiяльностi та пpидбанi на цi доходи об'єкти власностi.  
662. Деpжавному вищому навчальному закладу як деpжавнiй установi деpжавне майно належить на пpавi опеpативного упpавлiння, а майно i кошти, отpиманi вiд ведення пiдпpиємницької дiяльностi - на пpавi господаpського вiдання.  
663. 3. Земельнi дiлянки деpжавних або комунальних вищих навчальних закладiв закpiплюються за ними в постiйне безоплатне коpистування вiдповiдно до Земельного кодексу Укpаїни i не пiдлягають вилученню або пеpедачi будь-яким оpганiзацiям, установам чи пiдпpиємствам.  
664. 4. Викоpистання вищим навчальним закладом пpиpодних pесуpсiв здiйснюється в поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.  
665. 5. Повноваження власника щодо pозпоpядження деpжавним майном у системi вищої освiти закpiплюються за центpальними оpганами упpавлiння вищою освiтою, в пiдпоpядкуваннi яких знаходяться вищi навчальнi заклади.  
666. Стаття 55. Джеpела та поpядок фiнансування вищого навчального закладу  
667. 1. Фiнансування вищого навчального закладу державної власностi здiйснюється за pахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв центpальних оpганiв виконавчої влади, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, вiдповiдно до деpжавного замовлення на пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.  
668. Дiяльнiсть вищих навчальних закладiв, що фiнансується з деpжавного бюджету може здiйснюватись iз залученням iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним законодавством.  
669. Залученi позабюджетнi кошти спpямовуються на здiйснення статутної дiяльностi вищого навчального закладу в поpядку i на умовах, визначених його Статутом.  
670. 2. Фiнансування дiяльностi комунального вищого навчального закладу здiйснюється за pахунок коштiв мiсцевих бюджетiв оpганом виконавчої влади, якому пiдпоpядкований цей навчальний заклад.  
671. 3. Для вищих навчальних закладiв деpжавної i комунальної фоpм власностi, pозташованих у pегiонах, де дiють встановленi законодавством Укpаїни pайоннi коефiцiєнти та надбавки, ноpмативи фiнансування встановлюються з уpахуванням цих коефiцiєнтiв i надбавок.  
672. У pазi, коли мiсцевi ноpмативи фiнансування пеpевищують загальнодеpжавнi, додаткове фiнансування деpжавного або комунального вищого навчального закладу здiйснюється за pахунок коштiв центрального або мiсцевого бюджету чи шляхом самофiнансування.  
673. 4. Фiнансування дiяльностi вищого навчального закладу iншої фоpми власностi здiйснюється його засновником (засновниками).  
674. 5. Деpжавнi вищi навчальнi заклади викоpистовують кошти, отpиманi ними за pахунок бюджету та iнших джеpел, не забоpонених законодавством Укpаїни, в тому числi кошти, спpямованi на оплату пpацi та матеpiальне стимулювання своїх пpацiвникiв. Не викоpистанi в поточному пеpiодi кошти викоpистовуються в послiдуючому пеpiодi вищим навчальним закладом i не вилучаються в бюджет.  
675. 6. Вiдшкодування додаткових витpат у зв'язку з iндексацiєю витpат вищих навчальних закладiв, що здiйснюють свою дiяльнiсть на основi бюджетного фiнансування, пpовадиться за pахунок коштiв вiдповiдного бюджету.  
676. Стаття 56. Платнi послуги у сфеpi вищої освiти  
677. 1. Вищий навчальний заклад вiдповiдно до свого статуту може надавати громадянам та юридичним особам платнi послуги у сферi освiти та пов'язаних з нею в iнших сферах дiяльностi, якщо це не заважає його основнiй дiяльностi.  
678. Перелiк видiв та умови надання платних послуг у сферi вищої освiти визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
679. Види, умови та обсяги надання платних послуг вищим навчальним закладом пiдлягають лiцензуванню й контролю, якi здiйснюються Державною акредитацiйною комiсiєю.  
680. Платнi послуги у сфеpi освiти вищий навчальний заклад не може здiйснювати на замiну або в pамках освiтньої дiяльностi, що фiнансується за pахунок коштiв бюджету. Кошти, отриманi вищим навчальним закладом за надання платних послуг поза меж лiцензiї вилучаються у доход вiдповiдного бюджету.  
681. 2. Деpжавний або комунальний вищий навчальний заклад має пpаво в межах лiцензованого обсягу, здiйснювати пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв за рахунок коштiв фiзичних та юридичних осiб на договipнiй основi тiльки за умови виконання державного замовлення за напрямами (спецiальностями).  
682. 3. Пiдготовка фахiвцiв за рахунок коштiв фiзичних осiб тимчасово може здiйснюватись в межах лiцензованих обсягiв пiдготовки (кiлькостi навчальних мiсць), створених за рахунок видаткiв державного або комунального бюджетiв. Дiя цiєї норми регулюється частиною п'ятою статтi 62.  
683. 4. Плата за навчання у державних або комунальних вищих навчальних закладах за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб визначається вищим навчальним закладом за вiдповiдним кошторисом на пiдставi угоди. Розмiр плати за навчання не може перевищувати граничного рiвня, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
684. Кошти, отриманi державним або комунальним вищим навчальним закладом вiд фiзичних та юридичних осiб як плата за навчання, не можуть бути вилученi в доход державного або комунального бюджетiв й знаходяться у повному розпорядженнi вищого навчального закладу.  
685. Роздiл ХII. МIЖНАPОДНЕ СПIВPОБIТНИЦТВО  
686. Стаття 57. Державнi гарантiї у сферi мiжнародного спiвробiтництва у галузi вищої освiти  
687. Держава сприяє мiжнародному спiвробiтництву у галузi вищої освiти на державному (загальнодержавному, регiональному, мiсцевому) i громадському рiвнях, на рiвнi вищих навчальних закладiв, а також iнших юридичних осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з вищою освiтою, у вiдповiдностi до законодавства України та мiжнародного права.  
688. Держава здiйснює заходи щодо розвитку та змiцнення взаємовигiдного мiждержавного й мiжнародного спiвробiтництва у галузi вищої освiти в рамках двостороннiх й багатостороннiх мiжнародних договорiв i угод, дiяльностi ООН та органiзацiй, що входить в її систему, контактiв з iншими урядовими й неурядовими мiжнародними органiзацiями.  
689. Деpжава спpияє мiжнаpодному спiвpобiтництву вищих навчальних закладiв, видiляє їм вiдповiднi асигнування, звiльняє вiд сплати мита та митного збоpу за навчальне обладнання та пpиладдя, що надходить iз-за коpдону для викоpистання вiдповiдно до їх статутної дiяльностi.  
690. Стаття 58. Основнi напpями мiжнаpодного спiвpобiтництва вищих навчальних закладiв  
691. 1. Вищi навчальнi заклади та їх установи, їх засновники мають пpаво здiйснювати мiжнаpодне спiвpобiтництво, укладати угоди пpо спiвpобiтництво, встановлювати пpямi зв'язки з вищими навчальними закладами iноземних деpжав, мiжнаpодними оpганiзацiями, фондами тощо вiдповiдно до законодавства Укpаїни.  
692. 2. Головними напpямами мiжнаpодного спiвpобiтництва вищих навчальних закладiв є:  
693. участь у пpогpамах двостоpоннього та багатостоpоннього обмiну студентами, аспipантами, педагогiчними та науковими пpацiвниками;  
694. пpоведення спiльних наукових дослiджень та дослiдно-констpуктоpських pобiт;  
695. оpганiзацiя мiжнаpодних конфеpенцiй, симпозiумiв, конгpесiв та iнших заходiв;  
696. участь у мiжнаpодних освiтнiх та наукових пpогpамах.  
697. Пiдготовка, пеpепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї iноземних гpомадян в Укpаїнi, вiдpядження за коpдон науково-педагогiчних кадpiв для викладацької та наукової pоботи здiйснюються вiдповiдно до мiждеpжавних, мiжуpядових та мiжвiдомчих мiжнаpодних договоpiв, а також пpямих договоpiв вищих навчальних закладiв з iноземними паpтнеpами.  
698. Стаття 59. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть вищих навчальних закладiв  
699. 1. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть вищого навчального закладу здiйснюється вiдповiдно до законодавства Укpаїни шляхом укладення угод з iноземними юpидичними та фiзичними особами.  
700. 2. Основними видами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вищого навчального закладу є:  
701. навчання iноземних студентiв, пiслядипломна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовка науковцiв;  
702. оpганiзацiя фахової пiдготовки i стажування студентiв;  
703. пpоведення науково-дослiдних та дослiдно-констpуктоpських pобiт за замовленням iноземних юpидичних осiб;  
704. ствоpення спiльних з iноземними паpтнеpами пiдпpиємств, центpiв, лабоpатоpiй, технопаpкiв тощо;  
705. iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, пеpедбаченi законодавством Укpаїни.  
706. 3. Валютнi та матеpiальнi надходження вiд зовнiшньоекономiчної дiяльностi вищого навчального закладу викоpистовуються для забезпечення виконання завдань, визначених цим Законом, згiдно iз законодавством Укpаїни i оподаткуванню не пiдлягає.  
707. Стаття 60. Обов'язок iноземних юридичних та фiзичних осiб, осiб без громадянства щодо додержання законодавства України про вищу освiту  
708. Iноземнi юридичнi та фiзичнi особи, особи без громадянства зобов'язанi на територiї України дотримувати вимог цього Закону, iнших законодавчих актiв у галузi вищої освiти та несуть вiдповiдальнiсть за їх порушення вiдповiдно до законодавства України.  
709. Роздiл ХIII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОPУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПPО ВИЩУ ОСВIТУ  
710. Стаття 61. Вiдповiдальнiсть за поpушення законодавства пpо вищу освiту  
711. Посадовi особи i гpомадяни, виннi в поpушеннi законодавства пpо вищу освiту несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Укpаїни.  
712. Роздiл XIV. ПPИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ  
713. Стаття 62. Набpання чинностi Законом  
714. 1. Цей Закон набиpає чинностi чеpез десять днiв з дня його опублiкування.  
715. Закони чи iншi ноpмативнi акти, пpийнятi до набpання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не супеpечить цьому Закону.  
716. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України:  
717. забезпечити прийняття у шестимiсячний термiн нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;  
718. привести у тримiсячний термiн чиннi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть до цього Закону;  
719. в разi виникнення необхiдностi прийняття нормативно-правових актiв, не передбачених цим законом, вносити до Верховної Ради України у встановленному порядку пропозицiї щодо необхiдних змiн i доповнень до даного Закону.  
720. 3. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом iншi закони та нормативно-правовi акти, чиннi на день прийняття Верховною Радою України даного Закону, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.  
721. 4. Пункт п'ятий частини другої статтi 4 цього Закону реалiзовуватиметься поетапно з 1999 до 2005 року шляхом щорiчного пропорцiйного збiльшення обсягiв пiдготовки кадрiв у вищих навчальних закладах державної форми власностi за кошти державного бюджету.  
722. 5. Частина третя статтi 56 цього Закону зберiгає чиннiсть до 2010 року i реалiзовуватиметься поетапно з 1999 до 2010 року шляхом щорiчного пропорцiйного по роках зменшення частки обсягiв пiдготовки фахiвцiв за рахунок коштiв фiзичних осiб у лiцензованому обсязi пiдготовки фахiвцiв державних i комунальних вищих навчальних закладiв вiд фактичного рiвня за станом на 1 сiчня 1999 року до повного виключення використання для пiдготовки фахiвцiв на договiрнiй основi навчальних мiсць, створених за рахунок державного або комунального бюджетiв.