Кількість абзаців - 81 Розмітка (ліва колонка)


Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм (Друге читання)

0. Проект  
1. Вноситься народним депутатом України  
2. Матвєєвим В. Й.  
3. З а к о н У к р а ї н и  
4. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
5. Цей Закон спрямовано на розвиток законодавства України про авторське право і суміжні права, виконання міжнародних зобов'язань щодо захисту інтересів власників цих прав, захист прав осіб, які займаються розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
6. Стаття 1. Сфера дії Закону  
7. Дія цього Закону поширюється на відносини що виникають в процесі розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
8. Стаття 2. Поняття, що використовуються у цьому Законі.  
9. У цьому Законі використовуються такі поняття:  
10. аудіовізуальний твір - твір, який складається з пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання - чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, - такі як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках, платівках, дисках тощо;  
11. відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору або фонограми в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозапису, а також запис твору або фонограми для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку читає машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору;  
12. відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення примірників або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, яке є її власністю або знаходиться у володінні чи користуванні цієї особи;  
13. випуск в обіг - будь-які дії імпортера чи відтворювача, спрямовані на розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів чи фонограм шляхом першого продажу або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником аудіовізуального твору або фонограми, що здійснюється вперше;  
14. імпортер примірників - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснив ввезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм на митну територію України;  
15. контрольна марка - єдиний спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і суміжних прав при імпорті або відтворенні примірників аудіовізуальних творів чи фонограм і дає право на випуск в обіг та подальше розповсюдження цих примірників на території України;  
16. прикріплення контрольних марок - позначення контрольними марками примірників аудіовізуальних творів чи фонограм шляхом наклеювання на їх упаковку;  
17. примірник аудіовізуального твору чи фонограми - відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору чи фонограми, яка містить у собі всі або значну частину зображення чи звуків, що є складовими частинами цього аудіовізуального твору або фонограми;  
18. розповсюдження примірників - будь-які дії розповсюджувачів після випуску в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, спрямовані на подальший продаж або іншу передачу права власності чи права володіння на ці примірники;  
19. розповсюджувач примірників - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив придбання випущених в обіг примірників аудіовізуальних творів або фонограм з метою їх подальшого продажу через мережу оптової, роздрібної чи дрібнороздрібної торгівлі або з метою іншої передачі права власності чи права володіння цими примірниками;  
20. фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів є примірниками фонограми.  
21. Стаття 3. Порядок випуску в обіг та розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
22. Перед випуском в обіг примірника аудіовізуального твору чи фонограми особа, яка здійснює такий випуск, зобов'язана прикріпити контрольну марку до упаковки цього примірника.  
23. Забороняється розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, випуск в обіг яких було здійснено без прикріплення контрольних марок.  
24. Стаття 4. Форма контрольних марок.  
25. Контрольна марка - це самоклейний голограмний знак, зовнішня сторона якого має спеціальний захист. Ця марка має власну серію та номер.  
26. Розрізняються такі серії:  
27. "А" - для аудіокасет,  
28. "В" - для відеокасет,  
29. "К" - для компакт-дисків.  
30. Контрольні марки виготовляються на замовлення Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності. Технологія виготовлення контрольних марок повинна забезпечувати їх одноразове використання.  
31. Стаття 5. Право на одержання контрольних марок.  
32. Право на одержання контрольних марок мають особи - імпортери і відтворювачі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, котрі внесені до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, який веде Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності. Цей реєстр має містити такі відомості: реквізити суб'єктів підприємницької діяльності, номери заяв на одержання контрольних марок, кількість виданих марок із зазначенням їх серій та номерів і дату їх одержання.  
33. Розповсюджувачі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм мають право на одержання контрольних марок в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, лише у випадку заміни контрольних марок, які стали непридатними в наслідок їх пошкодження.  
34. Будь-яка посередницька діяльність з отримання та розповсюдження контрольних марок забороняється.  
35. Стаття 6. Порядок одержання контрольних марок.  
36. Суб'єкти підприємницької діяльності одержують контрольні марки за місцем своєї юридичної адреси у представників Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Для одержання контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності має подати:  
37. - заяву встановленого зразка;  
38. - копію статуту (для юридичних осіб);  
39. - копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;  
40. - копію довідки статуправління про присвоєння кодів;  
41. - копії ліцензійних угод або договорів (контрактів), де зазначені дозволені способи використання авторських та суміжних прав.  
42. У заяві про одержання контрольних марок мають бути зазначені : дата звернення, кількість примірників, найменування примірників з переліком творів, які містяться на них, мовою оригіналу та кількість контрольних марок, яку хоче одержати суб'єкт підприємницької діяльності.  
43. Суб'єкт підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів з часу подання заяви має одержати від представника Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності письмове рішення про одержання контрольних марок або  
44. відмову у їх одержанні. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності вперше звернувся за одержанням контрольних марок, тоді у рішенні про їх одержання має також бути азначено дату занесення його до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та його реєстраційний номер. Підставою для відмови в одержанні контрольних марок є порушення суб'єктом підприємницької діяльності вимог частини другої та третьої цієї статті. У разі отримання рішення про одержання контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності надає представнику Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності копію платіжного документу з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України і в цей же день їх одержує. Під час наступних звернень суб'єкта підприємницької діяльності з приводу одержання контрольних марок подання копій статуту, свідоцтва про реєстрацію та довідки  
45. Статуправління не потрібно Рішення про відмову в одержанні контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності може оскаржити в порядку, встановленому чинним законодавством України.Рішення про відмову в одержанні контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності може оскаржити в порядку, встановленому чинним законодавством України.  
46. Під час наступних звернень суб'єкта підприємницької діяльності з приводу одержання контрольних марок подання копій статуту, свідоцтва про реєстрацію та довідки Статуправління не потрібно.  
47. Стаття 7. Вартість контрольної марки.  
48. Вартість контрольної марки складає один відсоток неоподаткованого мінімуму доходів громадян.  
49. Будь-які інші платежі, пов'язані з випуском в обіг чи розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів та фонограм, не передбачені законами України, забороняються.  
50. Стаття 8. Прикріплення контрольних марок.  
51. До кожної упаковки примірника аудіовізуального твору чи фонограми прикріплюється лише одна контрольна марка. Якщо упаковка, яка є невід'ємною частиною товару, вміщує кілька різних за змістом примірників, до неї прикріплюється лише одна контрольна марка.  
52. Стаття 9. Заміна контрольних марок.  
53. У разі виявлення пошкодження прикріплених або ще не використаних контрольних марок особа, яка є їх власником, має скласти про це акт. В акті необхідно відобразити причини, характер, пошкодження, кількість пошкоджених контрольних марок і зазначити реквізити договору на отримання примірників аудіовізуальних творів та фонограм, на яких було пошкоджено контрольні марки. Копія цього акту разом з пошкодженими контрольними марками надається представнику Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності за місцем юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності з метою їх заміни на інші контрольні марки для повторного їх прикріплення до примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
54. Стаття 10. Спеціальні застереження  
55. До примірників, на яких здійснено запис незначної частини аудіовізуального твору чи фонограми або незначних частин кількох аудіовізуальних творів чи фонограм контрольні марки не прикріплюються, якщо такий запис зроблено з метою реклами аудіовізуальних творів чи фонограм.  
56. Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм з прикріпленими контрольними марками не дають право на публічний показ або публічне сповіщення записаних на них аудіовізуальних творів чи фонограм.  
57. Стаття 11. Контроль за додержанням вимог цього Закону.  
58. Контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють державні органи відповідно до їх компетенції.  
59. Стаття 12. Відповідальність за порушення цього Закону.  
60. Порушення вимог цього Закону тягнуть за собою відповідальність, передбачену в законодавстві.  
61. У випадку виявлення фактів розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм без контрольних марок на винних у цьому суб'єктів підприємницької діяльності органами податкової адміністрації накладаються штрафи у розмірі від десяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  
62. Повторне протягом року виявлене порушення, передбачене частиною другою цієї статті, за яке суб'єкта підприємницької діяльності вже було піддано адміністративному стягненю, тягне за собою накладення на нього штрафу у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з одночасною конфіскацією таких примірників аудіовізуальних творів та фонограм  
63. Стаття 13. Порядок фіксації залишків примірників аудіовізуаль-них творів чи фонограм.  
64. Зазначені в цьому Законі особи (імпортери, відтворювачі, а також розповсюджувачі) здійснюють інвентаризацію залишків примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, що знаходяться у їх власності або володінні, станом на день набрання Законом чинності. Результати такої інвентаризації оформлюються відповідним актом, складеним з дотриманням вимог законодавства України.  
65. Стаття 14. Порядок одержання контрольних марок на залишки примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
66. Складений згідно з ст.13 цього Закону акт інвентаризації у двох примірниках подається представнику Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, за місцем юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності.  
67. Одночасно з актом подаються такі документи:  
68. 1.- заява встановленого зразка; 2.- копія статуту (для юридичних осіб);  
69. 3.- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;  
70. 4. - копія довідки статуправління про присвоєння кодів;  
71. 5. - довідка державної податкової інспекції за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності про взяття його на податковий облік;  
72. Цей перелік є вичерпним і достатнім для прийняття рішення про одержання контрольних марок у кількості, зазначеній в акті інвентаризації.  
73. Згадані в цій статті документи повинні бути подані протягом двох місяців після набрання Законом чинності. Продаж аудіовізуальних творів чи фонограм без прикріплених контрольних марок після надання таких документів забороняється.  
74. В подальшому одержання контрольних марок здійснюється відповідно до положень цього Закону.  
75. Стаття 15. Прикінцеві положення.  
76. Цей Закон набирає чинності з часу його опублікування.  
77. Кабінету Міністрів України: Забезпечити своєчасне фінансування виготовлення необхідного обсягу контрольних марок за розрахунками Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності;  
78. Протягом двох місяців після прийняття цього Закону: подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Законів України, що випливають з цього Закону; розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
79. з набранням чинності цього Закону: - вважати такими, що втратили чинність Указ Президента України від 20 травня 1998 року №491/98 "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та фонограм", видані на підставі цього Указу, та інші підзаконні нормативно- правові акти, якими передбачено регулювання правовідносин або встановлено різні форми платежів, пов'язаних з розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
80. Державному комітету України з питань науки та інтелектуальної власності до 1.12.1999 року розробити форму зразків контрольних марок та єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та погодити їх з Мінфіном і Державною податковою адміністрацією.