Кількість абзаців - 200 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
 
2.
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст.190; 2004 р., № 15, ст.228, № 19, ст.252; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 11, ст.94, зі змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-ІV) такі зміни:  
5. 1. Статті 8 – 10, 12, 14, 20, 31, 34 – 36, 41, 49 викласти відповідно в такій редакції:
 
6. "Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій
 
7. Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій.
 
8. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України строком на п'ять років.
 
9. На посаду голови місцевої державної адміністрації призначається особа, яка перебуває в кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій, або в порядку переведення особа, яка на момент призначення працює головою іншої місцевої державної адміністрації.
 
10. Голови місцевих державних адміністрацій є державними службовцями. Посада голови місцевої адміністрації не належить до політичних посад.
 
11. Призначення і звільнення голів місцевих державних адміністрацій не пов'язується з припиненням повноважень, вступом на пост Президента України, складенням повноважень, відставкою з інших підстав чи формуванням нового складу Кабінету Міністрів України.
 
12. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.
 
13. Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій
 
14. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
15. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються у разі:
 
16. 1) порушення ними Конституції України і законів України;
 
17. 2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;
 
18. 3) визнання судом недієздатним;
 
19. 4) виїзду на проживання до іноземної держави;
 
20. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
 
21. 6) невиконання вимог щодо несумісності;
 
22. 7) закінчення п'ятирічного строку перебування на посаді голови відповідної місцевої державної адміністрації;
 
23. 8) висловлення недовіри двома третинами голосів від складу відповідної ради;
 
24. 9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 
25. 10) наявності підстав, передбачених законом про державну службу (крім подання заяви про відставку державного службовця).
 
26. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені у разі:
 
27. 1) прийняття відставки відповідно до законодавства про державну службу;
 
28. 2) висловлення недовіри більшістю (але менш як двома третинами) голосів від складу відповідної ради.
 
29. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються також у разі їх смерті.
 
30. Подання щодо припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації з підстав, передбачених пунктом 7 частини другої цієї статті, Кабінет Міністрів України вносить Президентові України не пізніш як за місяць до закінчення встановленого цим Законом строку перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації з одночасним внесенням подання щодо призначення цієї особи на посаду голови іншої місцевої державної адміністрації або наданням інформації щодо згоди цієї особи на її призначення на іншу посаду в системі державної служби.
 
31. У разі припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації тимчасове виконання повноважень голови місцевої державної адміністрації на строк до призначення в установленому порядку голови місцевої державної адміністрації може бути покладено за рішенням Президента України на одного із заступників голови місцевої державної адміністрації.
 
32. Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій
 
33. Голова місцевої державної адміністрації має одного першого заступника, а також заступників, кількість яких визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням чисельності населення, економічного потенціалу відповідно області, району і не може бути менше трьох та більше п'яти посад для обласної державної адміністрації, менше двох та більше трьох посад для районної державної адміністрації.
 
34. Перший заступник голови місцевої державної адміністрації та заступники голови місцевої державної адміністрації здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов'язків, що затверджується головою місцевої державної адміністрації.
 
35. У разі тимчасової відсутності голови місцевої державної адміністрації чи неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження голови місцевої державної адміністрації здійснює перший заступник голови місцевої державної адміністрації, а в разі відсутності першого заступника голови місцевої державної адміністрації – один із заступників голови місцевої державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків, що затверджується головою місцевої державної адміністрації.
 
36. Перший заступник голови місцевої державної адміністрації та заступники голови місцевої державної адміністрації несуть персональну відповідальність перед головою місцевої державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня за стан справ у межах повноважень відповідно до розподілу обов'язків між першим заступником голови місцевої державної адміністрації та заступниками голови місцевої державної адміністрації.
 
37. Перший заступник голови обласної державної адміністрації та заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації.
 
38. Перший заступник голови районної державної адміністрації та заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації.
 
39. Перші заступники голів місцевих державних адміністрацій та заступники голів місцевих державних адміністрацій подають заяви про припинення своїх повноважень новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх призначення".
 
40. "Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій
 
41. На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України.
 
42. Голова місцевої державної адміністрації, перший заступник голови місцевої державної адміністрації, заступники голови місцевої державної адміністрації, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації не можуть бути народними депутатами України, суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку.
 
43. Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину";
 
44. "Стаття 14. Повноваження місцевих державних адміністрацій
 
45. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, надані їм законом або передані їм Кабінетом Міністрів Укрїани в установленому законом порядку, а також повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідною обласною чи районною радою в обсязі та порядку, встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
46. Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів виконавчої влади супроводжується передачею їм відповідних фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень";
 
47. "Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку
 
48. Місцева державна адміністрація:
 
49. 1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів, розробляє відповідно до законодавства та затверджених відповідною радою правил забудови архітектурно-планувальні завдання та технічні умови на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій;
 
50. 2) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності, узгоджує маршрути і графіки руху стосовно транзитного пасажирського транспорту;
 
51. 3) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення;
 
52. 4) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
 
53. 5) готує питання про визначення в установленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених законом відповідно для обласного чи районного рівня.
 
54. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, районна місцева державна адміністрація також готує висновки щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами міст районного значення";
 
55. "Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
 
56. Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
 
57. Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити до проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади пропозиції. Такі пропозиції підлягають обов'язковому розгляду в установленому порядку. Міністерство, центральний орган виконавчої влади повідомляє голову місцевої державної адміністрації про результати розгляду його пропозицій.
 
58. Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.
 
59. У разі визнання міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади незадовільною роботи відповідного управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації або їх керівників міністр чи керівник іншого центрального органу виконавчої влади звертається з відповідним вмотивованим поданням до голови місцевої державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації зобов'язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.
 
60. Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.
 
61. З питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій.
 
62. Голова місцевої державної адміністрації має право порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів, на підставі чого міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.
 
63. Голови місцевих державних адміністрацій надають згоду на призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім керівників територіальних органів, які призначаються за погодженням з Президентом України), а також підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що обираються на посаду відповідно до закону).
 
64. У разі вмотивованої відмови голови відповідно обласної, районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади вносить на погодження ту саму або іншу кандидатуру.
 
65. У разі повторної вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації питання щодо надання згоди на призначення відповідного керівника може бути в установленому порядку винесено на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
66. У разі повторної вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади звертається за одержанням згоди на призначення відповідного керівника до голови обласної державної адміністрації.
 
67. У разі підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації вирішення питання щодо надання згоди на призначення відповідного керівника може бути в установленому порядку винесено на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
68. У разі винесення на розгляд Кабінету Міністрів України питання щодо надання згоди на призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, на засідання Кабінету Міністрів України запрошується голова відповідної обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення";
 
69. "Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами
 
70. Місцеві державні адміністрації взаємодіють з обласними та районними радами з метою забезпечення прав і свобод громадян, сприяння соціально-економічному розвитку територій, посиленню їх конкурентоспроможності, підготовці та виконанню обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку.
 
71. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами.
 
72. Делегування обласними, районними радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.
 
73. Місцеві державні адміністрації можуть залучати до підготовки проектів актів місцевих державних адміністрацій голів обласної та районних рад, сільських, селищних, міських голів, керівників депутатських фракцій обласної та районних рад, інших депутатів цих рад (за їх згодою).
 
74. Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним обласним, районним радам у частині делегованих повноважень.
 
75. Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд відповідних обласних, районних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.
 
76. Голова обласної державної адміністрації, посадова особа, яка виконує обов'язки голови обласної державної адміністрації, має право брати участь у роботі сесій обласної, районних рад, бути присутнім на засіданнях обласної, районних рад, вносити пропозиції з обговорюваних питань, роботи застереження, давати пояснення. Голова районної державної адміністрації, посадова особа, яка виконує обов'язки голови районної державної адміністрації, має право брати участь у роботі сесій відповідної районної ради та бути присутнім на її засіданнях, вносити пропозиції з обговорюваних питань, роботи застереження, давати пояснення.
 
77. Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними обласними, районними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій, делегованих повноважень.
 
78. Обласна, районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня та Кабінету Міністрів України Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.
 
79. Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації та звільняє його з посади голови місцевої державної адміністрації за поданням Кабінету Міністрів України.
 
80. Рішення ради про висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації може бути оскаржене до адміністративного суду в установленому законом порядку.
 
81. Голова місцевої державної адміністрації в разі виявлення невідповідності рішень обласних, районних рад Конституції чи законам України зупиняє рішення відповідної обласної, районної ради (крім рішень про висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації) з одночасним зверненням до суду щодо оскарження такого рішення в установленому законом порядку та повідомляє про це територіальний орган Міністерства юстиції України, на який покладено здійснення державної реєстрації відповідних рішень.
 
82. Зупинення рішення органу місцевого самоврядування має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на державну реєстрацію такого рішення, виконання зупиненого рішення, здійснення визначених ним повноважень.
 
83. Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами
 
84. Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
 
85. Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації.
 
86. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це не пізніш як за п'ять днів повідомляється відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.
 
87. Голови місцевих державних адміністрацій, перші заступники голів місцевих державних адміністрацій, заступники голів місцевих державних адміністрацій або уповноважені ними представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.
 
88. Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.
 
89. Голови обласних, районних державних адміністрацій у разі виявлення невідповідності рішень сільських, селищних, міських, районних у містах рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільських, селищних, міських голів Конституції, законам України зупиняють відповідне рішення, розпорядження з одночасним зверненням до суду щодо оскарження такого рішення, розпорядження в установленому законом порядку та повідомляють про це територіальний орган Міністерства юстиції України, на який покладено здійснення державної реєстрації відповідних рішень, розпоряджень.
 
90. Відповідно до частини шостої цієї статті рішення органів місцевого самоврядування, розпорядження сільських, селищних, міських голів зупиняється з одночасним зверненням до суду:
 
91. головою обласної державної адміністрації – міських (міст обласного значення) голів, міських, районних у містах (міст обласного значення) рад та їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів (сіл, селищ, міст, що знаходяться на території юрисдикції міської ради міста обласного значення), сільських, селищних, міських (сіл, селищ, міст, що знаходяться на території юрисдикції міської ради міста обласного значення) рад та їх виконавчих органів;
 
92. головою районної державної адміністрації – сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів, сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та їх виконавчих органів.
 
93. Зупинення рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень сільських, селищних, міських голів має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на державну реєстрацію таких рішень, виконання зупинених рішень, здійснення визначених ними повноважень.
 
94. Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями
 
95. Місцеві державні адміністрації здійснюють управління об'єктами державної власності, що в установленому порядку передані їм в управління. Голови місцевих державних адміністрацій укладають та розривають контракти з їх керівниками.
 
96. Керівники підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, призначаються на посади за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації (крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що обираються на посаду відповідно до закону).
 
97. Погодження призначення керівників підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.
 
98. Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом.
 
99. Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів. Про результати розгляду власник чи уповноважена ним особа зобов'язані повідомити місцеву державну адміністрацію у місячний термін.
 
100. Керівники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації, яке суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності.
 
101. Керівники підприємств, установ та організацій незалежно під форм власності зобов'язані в десятиденний термін надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом";
 
102. "Стаття 41. Акти місцевих державних адміністрацій
 
103. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації у межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази.
 
104. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, видані в межах їх компетенції, є обов'язковими до виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
 
105. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.
 
106. Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру, видані в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців та оприлюднюються.
 
107. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому законом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
 
108. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
 
109. Нормативно-правові акти місцевої державної адміністрації розміщуються на офіційному веб-порталі місцевої державної адміністрації, що забезпечує безкоштовний цілодобовий доступ громадян до цих актів та можливість пошуку нормативно-правових актів";
 
110. "Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій
 
111. Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
112. З підстав, передбачених законом, Президент України за власною ініціативою або за поданням Кабінету Міністрів України може притягнути голову місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності.
 
113. Матеріальна та моральна шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю голів місцевих державних адміністрацій, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
 
114. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством".
 
115. 2. Частину першу статті 1 після слів "Київська та Севастопольська міські" доповнити словами "районні в містах Києві та Севастополі".
 
116. 3. Статтю 2 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
117. "5-1) координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади".
 
118. 4. Частину першу статті 5 доповнити словами "відповідно до цього Закону".
 
119. 5. Доповнити Закон після статті 8 двома новими статтями такого змісту:
 
120. "Стаття 8-1. Кадровий резерв голів місцевих державних адміністрацій
 
121. Кадровий резерв голів місцевих державних адміністрацій формується Головним управлінням державної служби України.
 
122. Формування кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному Головним управлінням державної служби України.
 
123. Кандидатом на посаду голови місцевої державної адміністрації може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та досвід роботи не менше трьох років на посадах не нижче четвертої категорії посад державних службовців чи відповідних посад в органах місцевого самоврядування – для кандидата на посаду голови обласної державної адміністрації та не нижче п'ятої категорії – для кандидата на посаду голови районної державної адміністрації й надав у встановленому порядку згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатом. Кандидат на посаду голови обласної державної адміністрації на день подання заяви про включення до кадрового резерву повинен працювати на посаді, що віднесена до посад не нижче четвертої категорії посад державних службовців, а на посаду голови районної державної адміністрації – не нижче п'ятої категорії, або мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра державного управління.
 
124. До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій не можуть бути включені особи, які мають судимість, а також особи, які були звільнені з посад державних службовців, посад в органах місцевого самоврядування через службову невідповідність, – протягом п'яти років після такого звільнення, особи, яких було притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, – протягом п'яти років після притягнення до відповідальності.
 
125. Особи, включені до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, проходять підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України.
 
126. Порядок формування і організації роботи з кадровим резервом голів місцевих державних адміністрацій, щорічна програма підвищення кваліфікації осіб, яких включено до кадрового резерву, затверджуються Головним управлінням державної служби України.
 
127. Стаття 8-2. Порядок розгляду питань, пов'язаних із призначенням голів місцевих державних адміністрацій
 
128. Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду голови місцевої державної адміністрації вноситься Кабінетом Міністрів України протягом 30 календарних днів після звільнення (відставки) голови місцевої державної адміністрації.
 
129. За результатами розгляду подання Кабінету Міністрів України Президент України протягом 30 календарних днів після одержання подання призначає відповідну особу на посаду голови місцевої державної адміністрації або відхиляє подану кандидатуру.
 
130. У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури Кабінет Міністрів України подає протягом 15 днів на розгляд Президентові України іншу кандидатуру".
 
131. 6. Доповнити Закон після статті 9 новою статтею такого змісту:
 
132. "Стаття 9-1. Відсторонення голови місцевої державної адміністрації від виконання повноважень
 
133. Голова місцевої державної адміністрації може бути відсторонений Президентом України від виконання повноважень на підставах і в порядку, передбачених законодавством України про державну службу".
 
134. 7. У частині другій статті 11 слова "за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
135. 8. Частину третю статті 15 доповнити словами "а також вчиняти інші правочини, що можуть призвести до відчуження цих об'єктів, якщо інше не передбачено законом".
 
136. 9. У статті 17:
 
137. 1) пункт 2 доповнити словами "сприяє інвестиційній діяльності";
 
138. 2) пункт 3 викласти в такій редакції:
 
139. "3) забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток відповідної території, складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб".
 
140. 10. Доповнити статтю 21 після пункту 8 новим пунктом 8-1 такого змісту:
 
141. "8-1) затверджує у випадках, передбачених законодавством, для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та ліміти розміщення відходів".
 
142. 11. Пункт 1 статті 23 викласти в такій редакції:
 
143. "1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту".
 
144. 12. У пункті 10 статті 25 слово "сприяють" замінити словом "сприяє".
 
145. :
;  
146. 13. У пункті 3 статті 28 слова "політичних партій, громадських і релігійних організацій" замінити словами "об'єднань громадян, релігійних організацій".
 
147. 14. У статті 29 слова та цифри "статтею 44 Закону" замінити словом "Законом".
 
148. 15. Статтю 30 доповнити двома частинами такого змісту:
 
149. "Голови обласних державних адміністрацій мають право вносити пропозиції, що підлягають обов'язковому розгляду в установленому порядку, до проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, проекту Державного бюджету України.
 
150. Голова обласної державної адміністрації може за рішенням Президента України бути включений до складу Ради національної безпеки і оборони України".
 
151. 16. Доповнити Закон новою статтею 38-1 такого змісту:
 
152. "Стаття 38-1. Право голів місцевих державних адміністрацій на запит та особистий прийом
 
153. Голова місцевої державної адміністрації може звертатись із запитом з питань, що належать до компетенції місцевої державної адміністрації, до територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також до керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, розташованих на території відповідної області, району, міста Києва, Севастополя, району міста Києва, Севастополя.
 
154. Запит голови місцевої державної адміністрації – викладена у письмовій формі вимога голови місцевої державної адміністрації здійснити певні дії, викласти позицію з порушеного питання.
 
155. Орган, посадова особа, до якої адресовано запит голови місцевої державної адміністрації, зобов'язана у десятинний строк від дати одержання запиту дати офіційну відповідь про результати розгляду порушеного у запиті питання.
 
156. Якщо з об'єктивних причин порушене у запиті питання не може бути розглянуто у десятиденний строк, орган, посадова особа, до якої адресовано запит, повідомляє про це голову місцевої державної адміністрації і пропонує інший строк розгляду, який не повинен перевищувати одного календарного місяця від дати одержання запиту.
 
157. Голова обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації на території відповідно області, міста Києва, Севастополя має право на невідкладний прийом посадовими особами обласної ради.
 
158. Голова районної, районної у місті Києві, Севастополі державної адміністрації на території відповідного району, району в місті Києві, Севастополі має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій.
 
159. Голова місцевої державної адміністрації при пред'явленні посвідчення голови місцевої державної адміністрації користується правом відвідання розташованих на території відповідної області, району, міста Києва, Севастополя, району міста Києва, Севастополя органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступу на всі розташовані на території відповідно області, району, міста Києва, Севастополя, району міста Києва, Севастополя підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування, форм власності, з додержанням при цьому режиму діяльності, охорони об'єктів і порядку проходу громадян, проїзду транспортних засобів, проносу і провозу речей.
 
160. Порядок відвідування головою місцевої державної адміністрації підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.
 
161. Голова обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації має право на першочерговий прийом віце-прем'єр-міністром, міністром, керівником центрального органу виконавчої влади та право безперешкодного проходу з додержанням режиму охорони об'єктів і порядку проходу громадян, проїзду транспортних засобів, проносу і провозу речей за посвідченням голови обласної державної адміністрації до приміщень, в яких розміщені Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також допоміжні органи і служби, створені Президентом України".
 
162. 17. У статті 39:
 
163. 1) у частині першій:
 
164. пункти 3 – 6 викласти в такій редакції:
 
165. "3) призначають на посади та звільняють з посад першого заступника голови місцевої державної адміністрації та заступників голови місцевої державної адміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 цього Закону;
 
166. 4) призначають на посади та звільняють з посад заступників керівника апарату місцевої державної адміністрації та керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації;
 
167. 5) укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні місцевої державної адміністрації, або уповноважують на це першого заступника голови місцевої державної адміністрації, заступника голови місцевої державної адміністрації;
 
168. 6) погоджують у встановленому порядку призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім керівників територіальних органів, які призначаються за погодженням з Президентом України), підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що обираються на посаду відповідно до закону)";
 
169. 2) частину третю викласти в такій редакції:
 
170. "У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації чи неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження голови місцевої державної адміністрації здійснює перший заступник голови місцевої державної адміністрації, а в разі відсутності першого заступника – один із заступників голови відповідної місцевої державної адміністрації, на якого згідно з розподілом обов'язків покладено здійснення цих повноважень".
 
171. 18. Частини першу і другу статті 43 викласти в такій редакції:
 
172. "Акти місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.
 
173. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства, може бути скасовано Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня".
 
174. 19. Частини другу і третю статті 44 викласти в такій редакції:
 
175. "Апарат місцевої державної адміністрації за рішенням голови місцевої державної адміністрації очолює один із заступників голови місцевої державної адміністрації.
 
176. Заступник голови місцевої державної адміністрації, на якого рішенням голови місцевої державної адміністрації покладено повноваження з керівництва апаратом, організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до відома виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації, та видає з цих питань накази".
 
177. 20. У статті 46:
 
178. 1) у частині третій слова та цифри "статтями 8, 9 і 12 цього Закону" замінити словами "цим Законом";
 
179. 2) частину шосту викласти в такій редакції:
 
180. "За наявності підстав, визначених законодавством, Рада міністрів Автономної Республіки Крим може порушувати перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України питання про притягнення в установленому порядку голів відповідних районних державних адміністрацій до дисциплінарної відповідальності".
 
181. 21. Доповнити Закон після статті 47 новою статтею такого змісту:
 
182. "Стаття 47-1. Матеріально-побутове забезпечення голів місцевих державних адміністрацій
 
183. Голова місцевої державної адміністрації, який не забезпечений житлом, на час перебування на посаді забезпечується службовим житлом.
 
184. Вимоги до службових жилих приміщень, призначених для заселення головами місцевих державних адміністрацій, порядок надання головам місцевих державних адміністрацій службового житла, порядок його звільнення після припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
185. Службові жилі приміщення, призначені для заселення головами місцевих державних адміністрацій, перебувають у державній власності. Виключення жилих приміщень, що надаються головам місцевих державних адміністрацій на час їх перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 
186. Голова місцевої державної адміністрації забезпечується службовим автомобілем.
 
187. У разі смерті голови місцевої державної адміністрації надається допомога на його поховання".
 
188. 22. Статті 6, 13, 40 і 50 виключити.
 
189. ІІ. Прикінцеві положення
 
190. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців другого – восьмого статті 5 цього Закону (щодо доповнення Закону України "Про місцеві державні адміністрації" статтею 81), які набирають чинності з 1 липня 2009 року, та абзацу п'ятого статті 1 цього Закону (щодо нової редакції частини третьої статті 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"), який набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
191. 2. Вимоги щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій для включення до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій, передбачені абзацами п'ятим та шостим статті 5 цього Закону, застосовуються до осіб, які призначаються на посади голів місцевих державних адміністрацій, з дня офіційного опублікування цього Закону.
 
192. 3. До визначення окремим законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Севастополі голова Севастопольської міської державної адміністрації:
 
193. здійснює на території міста Севастополя повноваження, передбачені цим Законом для голів обласних державних адміністрацій;
 
194. у разі виявлення невідповідності Конституції чи законам України рішень Севастопольської міської, районної у місті Севастополі ради, розпоряджень її голови, розпоряджень сільського, селищного, міського (села, селища, міста, що знаходиться на території юрисдикції Севастопольської міської ради) голови, сільської, селищної, міської (села, селища, міста, що знаходиться на території юрисдикції Севастопольської міської ради) ради, її виконавчого органу зупиняє відповідне рішення, розпорядження з одночасним зверненням до суду щодо оскарження такого рішення, розпорядження в установленому законом порядку та повідомляє про це головне управління юстиції у місті Севастополі, на яке покладено здійснення державної реєстрації відповідних рішень, розпоряджень.
 
195. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
196. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
197. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
198. видати нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.
 
199. 5. Головному управлінню державної служби України забезпечити формування з 1 липня 2009 року кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій.