Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
3. (щодо строків повноважень місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, голови обласної, районної, районної у місті ради, заступників голови обласної, районної, районної у місті ради)
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 280/97-ВР від 21 травня 1997 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170; ВВР, 1998, N 48, ст.292; 1999, N 41, ст.372; ВВР, 2000, N 9, ст. 67; ВВР, 2000, N 46, ст.393; ВВР, 2001, N 9, ст. 39; 2001, N 31, ст.149; ВВР, 2001, N 32, ст.172; ВВР, 2001, N 33, ст.175; ВВР, 2001, N 49, ст.259; ВВР, 2003, N 4, ст.31; ВВР, 2003, N 24, ст.159; ВВР, 2003, N 27, ст.209; ВВР, 2003, N 28, ст.216; ВВР, 2003, N 37, ст.301; ВВР, 2003, N 45, ст.360; ВВР, 2004, N 9, ст.79; ВВР, 2004, N 15, ст.228; ВВР, 2004, N 19, ст.259; ВВР, 2004, N 23, ст.323; ВВР, 2005, N 9, ст.172; ВВР, 2005, N 7-8, ст.162; ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267; ВВР, 2005, N 21, ст.303; ВВР, 2005, N 48, ст.483; ВВР, 2005, N 49, ст.519; ВВР, 2006, N 2-3, ст.35; ВВР, 2006, N 12, ст.104; ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96; ВВР, 2006, N 16, ст.133) такі зміни:
 
6. 1. У частині другій статті 12 виключити слова «строком на чотири роки»;
частину доповнити реченням у такій редакції:
«Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, складає чотири роки».
 
7. 2. Частину першу статті 42 викласти у такій редакції:
«1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень чи з неможливістю здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах».
 
8. 3. Частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
«2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених цим Законом, у зв’язку з чим він звільняється з посади. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення відповідна рада звертається у порядку, встановленому законом, до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови».
 
9. 4. Частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
«1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (в разі її створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району у місті, району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування».
 
10. 5. У частині четвертій статті 45 слова «Рада вважається правомочною» замінити словами «Місцева рада вважається повноважною».
 
11. 6. Частину сьому статті 45 викласти в такій редакції:
«7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових виборах, складає п’ять років».
 
12. 7. Статтю 45 доповнити частиною восьмою у такій редакції:
«8. Місцева рада, обрана на позачергових або перших виборах, здійснює свої повноваження до обрання нового складу цієї ради на чергових місцевих виборах».
 
13. 8. Частину першу статті 55 викласти в такій редакції:
«1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради».
 
14. 9. Частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
«2. Голова ради перебуває на цій посаді та виконує відповідні обов'язки до набуття повноважень новим складом відповідної ради, обраної на чергових або позачергових виборах, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до цього Закону».
 
15. 10. Частину четверту статті 55 викласти в такій редакції:
«4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді. Повноваження голови ради можуть бути достроково припинені радою із звільненням цього депутата з посади голови ради, якщо за це проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Припинення повноважень голови ради відповідною особою не тягне за собою припинення повноважень депутата цієї ради».
 
16. 11. Частину п’яту статті 55 викласти в такій редакції:
«5. Питання про дострокове припинення повноважень голови ради та звільнення його з цієї посади може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради».
 
17. 12. Частину першу статті 56 викласти в такій редакції:
«1. Заступники голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради. Заступник голови ради перебуває на посаді та виконує відповідні обов'язки до набуття повноважень новим складом відповідної ради, обраної на чергових або позачергових виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до цього Закону».
 
18. 13. Перше речення частини другої статті 56 викласти в такій редакції:
«Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені радою із звільненням цього депутата з посади, за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування».
 
19. 14. Частину третю статті 56 викласти в такій редакції:
«3. Один із заступників голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин за дорученням голови ради або за рішенням ради здійснює повноваження голови відповідної ради».
 
20. 15. Частину шосту статті 78 викласти у такій редакції:
«6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради».
 
21. 16. Частину сьому статті 79 викласти у такій редакції:
«7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються, а відповідна особа звільняється з посади з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це. У разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови у порядку, зазначеному у частині п’ятій цієї статті, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються, а відповідна особа звільняється з посади з дня прийняття Верховною Радою України такого рішення».
 
22. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.