Кількість абзаців - 50 Розмітка (ліва колонка)


Про приватизацію державного майна (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про приватизацiю державного майна"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про приватизацію державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52) такі зміни і доповнення:  
3. 1. Абзац десятий частини другої статтi 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - п'ятнадцятим.  
4. 2. Абзац четвертий частини третьої статтi 4 виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим.  
5. 3. Частину восьму статтi 7 виключити. У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною восьмою.  
6. 4. В абзацi четвертому частини третьої статтi 8 слова "(крiм випадкiв використання ними приватизацiйних паперiв)" виключити.  
7. 5. У статтi 9:  
8. У частинi першiй слова "Для обслуговування обiгу приватизацiйних паперiв, створення" замiнити словами "З метою розвитку";  
9. Частину другу викласти в такiй редакцiї: Порядок створення i дiяльностi фiнансових посередникiв визначається законом".  
10. 6. В абзацi першому частини другої статтi 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизацiйних паперiв" виключити.  
11. 7. У статтi 15:  
12. Абзац другий частини першої виключити. У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами другим - шостим;  
13. В абзацi третьому частини першої слова "у тому числi з виключним застосуванням приватизацiйних паперiв" виключити.  
14. 8. Статтю 16 викласти в такiй редакцiї: "Стаття 16. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом, на фондових бiржах  
15. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонах, за конкурсом та на фондових бiржах здiйснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Мiнiстерством економiки України".  
16. 9. У статтi 17: У частинi шостiй слова "пiльгове придбання акцiй" замiнити словами "придбання акцiй за кошти";  
17. Частину сьому викласти в такiй редакцiї: "7. Якщо вартiсть майна, що вноситься орендарем (органiзацiєю орендарiв або господарським товариством, створеним членами трудового колективу пiдприємства, що приватизується) до статутного фонду товариства, становить менше 25 вiдсоткiв його статутного фонду i з урахуванням вартостi акцiй, придбаних ними, не перевищує цього розмiру, члени органiзацiї орендарiв (члени трудового колективу пiдприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцiй, що належать державi, за їх номiнальною вартiстю у межах 25 вiдсоткiв статутного фонду товариства, але не бiльше 500 гривень на кожного члена органiзацiї орендарiв (члена трудового колективу пiдприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем)";  
18. В абзацi другому частини дев'ятої слова "обов'язкова квота використання майнових приватизацiйних сертифiкатiв" виключити.  
19. 10. У статтi 18:  
20. В абзацi першому частини другої слова "а також порядок внесення платежiв" виключити;  
21. доповнити статтю частиною сьомою та восьмою такого змісту:  
22. "7. За рiшенням державного органу приватизацiї до початку продажу акцiй вiдкритого акцiонерного товариства, яке створено в процесi приватизацiї чи корпоратизацiї, а в iнших випадках - за рiшенням вищого органу вiдкритого акцiонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте пiдприємством у перiод мiж датою оцiнки розмiру статутного фонду та датою державної реєстрацiї вiдкритого акцiонерного товариства, помилково оцiнене або безпiдставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацiю.  
23. Для збереження розмiрiв часток, якi належать акцiонерам в статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства, за рiшенням вищого органу вiдкритого акцiонерного товариства, акцiонери можуть додатково вносити до статутного фонду майно, що належить до засобiв виробництва, перелiк якого попередньо погоджується виконавчим органом товариства. При цьому таке майно не може перебувати в заставi або пiд арештом. Додаткова емiсiя акцiй здiйснюється на вартiсть державного майна та майна iнших акцiонерiв, додаткового внесеного до статутного фонду товариства з пiдстав, передбачених абзацом першим цiєї частини. Акцiї додаткової емiсiї розподiляються мiж акцiонерами пропорцiйно вартостi їх додаткових внескiв до статутного фонду товариства. Порядок оцiнки майна, за рахунок якого здiйснюється додаткова емiсiя, визначається за методикою, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок додаткового випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених в процесi приватизацiї чи корпоратизацiї, встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперів та фондового ринку.  
24. Збереження розмiру часток акцiонерiв у статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства може забезпечуватися також шляхом придбання ними за кошти акцiй додаткової емiсiї в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.  
25. У разi вiдмови вiдкритого акцiонерного товариства вiд здiйснення додаткової емiсiї акцiй на вартiсть державного майна, зазначеного в абзацi першому цiєї частини, товариство має право на придбання такого майна за кошти.  
26. 8. Продаж пакетiв акцiй, закрiплених у державнiй власностi здiйснюється за погодженням з Верховного Радою України.".  
27. 11. У статтi 21:  
28. В абзацi першому частини першої слова "приватизацiйних паперiв, випущених в обiг вiдповiдно до законодавства, а також" виключити;  
29. У частинi третiй слова "у межах коштiв, що перебувають на цих рахунках" виключити.  
30. 12. Статтю 22 виключити.  
31. 13. Частину другу статтi 23 виключити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.  
32. 14. У статтi 24:  
33. Частину першу виключити;  
34. Частину другу викласти в такiй редакцiї: "2. За рiшенням державного органу приватизацiї об'єкти соцiально-побутового призначення можуть передаватися мiсцевим радам вiдповiдно до законодавства. У разi неможливостi утримання за рахунок коштiв мiсцевого бюджету об'єктiв соцiально-побутового призначення, створених за рахунок коштiв фонду соцiального розвитку (аналогiчних фондiв) пiдприємства, що приватизується, а також за наявностi згоди вiдкритого акцiонерного товариства, створеного у процесi приватизацiї, такi об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, у безстрокове безоплатне користування товариству за умови їх цiльового використання та належного утримання".  
35. 15. У статтi 25:  
36. Частину першу викласти в такiй редакцiї: "1. Працiвникам пiдприємства, майно якого приватизується, надається право на першочергове придбання акцiй за їх номiнальною вартiстю за кошти на суму до 750 гривень включно";  
37. У частинi другiй слова "передбаченi цiєю статтею" замiнити словами "передбаченi частиною першою цiєї статтi".  
38. 16. У статті 27:  
39. у частині другій: абзац п'ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту: "У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників цінних паперів, зобов`язаний подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації";  
40. Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту: "3. Інвестиції та кошти, які не є інвестиціями, вносяться покупцем у розвиток підприємства згідно з умовами договору купівлі-продажу, поверненню не підлягають і стають власністю господарського товариства з моменту підписання акта їх приймання-передачі. Форма акта затверджується Фондом державного майна України". У зв'язку із цим частини третю, четверту, п'яту шосту та сьому вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою та восьмою;  
41. Абзац другий частини шостої статтi 27 виключити. У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом другим.  
42. Доповнити статтю частинами дев'ятою та десятою такого змісту: "9. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі - продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов`язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу"  
43. 10. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі - продажу через невиконання покупцем договірних зобов'язань об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність".  
44. 17. У статті 29:  
45. В абзацi четвертому частини третьої слова "безпiдставну вiдмову у видачi приватизацiйних паперiв громадянам України" виключити.  
46. У частині п'ятій: Абзац п'ятий викласти у такій редакції: "у разі невиконання інших умов договору покупець сплачує штраф у розмірі 0,1 відсотка вартості придбаного об'єкта приватизації за кожний день прострочення виконання зобов'язання";  
47. В абзаці сьомому після слів "в установленому порядку" доповнити словами "та перераховуються до Державного бюджету України".  
48. II. Прикінцеві положення  
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.