Кількість абзаців - 68 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про концесії  
3. на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 21; 2003 р., № 27, ст. 209), виклавши його у такій редакції:
 
6. «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про концесії на будівництво, реконструкцію,
 
8. ремонт та експлуатацію автомобільних доріг
 
9. Цей Закон визначає особливості будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії в інтересах національної економіки.
 
10. Стаття 1. Визначення термінів
 
11. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
12. 1) експлуатація (строкове платне володіння) - комплекс дорожніх робіт та заходів з організації платної експлуатації автомобільної дороги;
 
13. 2) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній особі права на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію об’єкта концесії за умови взяття концесіонером на себе зобов’язань щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації об’єкта концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;
 
14. 3) концесієдавець - орган державного управління автомобільними дорогами загального користування;
 
15. 4) концесіонер - юридична особа, яка відповідно до цього Закону отримала концесію на підставі договору;
 
16. 5) концесійний договір - письмовий договір концесієдавця і концесіонера про взаємні права та обов’язки на час будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації об’єкта концесії;
 
17. 6) об’єкт концесії - автомобільна дорога загального користування, яка перебуває у державній власності (далі - автомобільна дорога), щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації (строкового платного володіння) якої укладено концесійний договір.
 
18. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про автомобільні дороги» і «Про концесії».
 
19. Стаття 2. Основні принципи концесійної діяльності щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг
 
20. 1. Основними принципами концесійної діяльності щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг, крім визначених Законом України «Про концесії», є:
 
21. 1) дотримання стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;
 
22. 2) надання у разі потреби на період будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільної дороги концесіонеру дотацій і компенсацій;
 
23. 3) наявність безоплатних автомобільних доріг як альтернативного варіанта для зручного проїзду транспортних засобів у необхідному напрямку та в населених пунктах, розташованих уздовж об’єкта концесії;
 
24. 4) платне використання об’єкта концесії.
 
25. Стаття 3. Особливості будівництва (реконструкції, ремонту)
 
26. та/або експлуатації автомобільних доріг на
 
27. умовах концесії
 
28. 1. Будівництво (реконструкція, ремонт) та/або експлуатація автомобільних доріг на умовах концесії здійснюється передусім у напрямках міжнародних транспортних коридорів та міжнародних магістралей категорії «Є».
 
29. Визначення об’єктів концесії на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію автомобільних доріг та затвердження їх переліку здійснюється Кабінетом Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування, стратегії розвитку автомобільних доріг і пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та відповідних державних адміністрацій.
 
30. 2. Рішення щодо здійснення будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільної дороги на умовах концесії приймає концесієдавець.
 
31. 3. З метою розподілу фінансових ризиків між сторонами концесійного договору в оголошенні про проведення концесійного конкурсу концесієдавець зазначає умови своєї участі у будівництві (реконструкції, ремонті) об’єкта концесії з урахуванням висновків техніко-економічного обґрунтування і умови участі у розподілі прибутку, отримуваного від експлуатації.
 
32. Стаття 4. Особливості проведення концесійного конкурсу на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або
 
33. експлуатацію автомобільних доріг
 
34. 1. До оголошення концесійного конкурсу концесієдавець розробляє конкурсну документацію на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію об’єкта концесії на підставі техніко-економічного обґрунтування.
 
35. Конкурсна документація складається з документів, необхідних для визначення рівня кваліфікації претендентів та проведення конкурсу пропозицій учасників.
 
36. Конкурсна документація, оголошення про проведення та результати конкурсу складаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними.
 
37. 2. Для проведення концесійного конкурсу концесієдавець у встановленому законодавством порядку утворює комісію та затверджує її склад і порядок роботи.
 
38. 3. Концесійний конкурс складається з двох етапів - визначення рівня кваліфікації претендентів, оцінка конкурсних пропозицій учасників.
 
39. 4. У разі коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у ньому подав заявку лише один претендент, концесійний договір може бути укладений концесієдавцем з претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, які відповідають умовам концесійного конкурсу.
 
40. Якщо переможець концесійного конкурсу відмовився від підписання концесійного договору або висуває додаткові, не прийнятні для концесієдавця умови договору, концесієдавець має право на укладення концесійного договору з претендентами, які зайняли в концесійному конкурсі друге чи третє місце, якщо їх пропозиції повністю відповідають істотним умовам договору.
 
41. 5. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію автомобільних доріг визначається Кабінетом Міністрів України.
 
42. Стаття 5. Вимоги до складу конкурсної комісії
 
43. 1. До складу конкурсної комісії обов’язково включається представник обласної ради (рад), через територію якої проходитиме збудована (реконструйована, відремонтована) на умовах концесії автомобільна дорога.
 
44. 2. Члени конкурсної комісії повинні мати відповідну технічну, фінансову, юридичну освіту або досвід роботи, необхідний для професійної та об’єктивної оцінки учасників конкурсу.
 
45. Стаття 6. Концесійні платежі
 
46. 1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги.
 
47. 2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються тільки для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.
 
48. Стаття 7. Відшкодування інвестицій
 
49. 1. Відшкодування концесіонером інвестицій здійснюється шляхом запровадження плати за проїзд автомобільною дорогою, плати за доступ і експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу та придорожньої інфраструктури, а також компенсації концесіонерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії.
 
50. Плата за проїзд автомобільними дорогами, що є об’єктами концесії, плата за доступ і експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу та придорожньої інфраструктури справляється концесіонером після введення таких об’єктів в експлуатацію у порядку, що визначається концесійним договором, з усіх власників або користувачів автотранспортних засобів.
 
51. Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами (зокрема в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду автотранспортних засобів органів державної влади, підрозділів Міністерства оборони України, прикордонної служби, внутрішніх військ, органів внутрішніх справ та швидкої медичної допомоги), що є об’єктами концесії, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
52. 2. Порядок надання компенсацій концесіонерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії затверджує Кабінет Міністрів України.
 
53. Стаття 8. Обов’язки концесіонера
 
54. 1. Крім визначених законодавством обов’язків, концесіонер зобов’язаний:
 
55. 1) на час будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації об’єкта концесії передбачати не менш як 90 відсотків робочих місць для працевлаштування громадян України;
 
56. 2) під час виконання будівельних та ремонтних робіт забезпечувати
 
57. 70-відсоткове використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 
58. 3) забезпечувати технічний стан об’єкта концесії відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг;
 
59. 4) відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством України, користувачам об’єкта концесії завдані з його вини збитки;
 
60. 5) після закінчення строку дії концесійного договору або у разі його дострокового розірвання передати концесієдавцю об’єкт концесії в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, що діють на час передачі.
 
61. ІІ. Прикінцеві положення
 
62. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
63. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
64. 1) в абзаці шостому частини другої статті 3 та у частині четвертій статті 8 Закону України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., № 48, ст. 362; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 26, ст. 349, № 51, ст. 554) слова «будівництво та» замінити словами «будівництво, реконструкція, ремонт та/або»;
 
65. 2) у Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
66. доповнити частину другу статті 27 словами «на підставі техніко-економічного обґрунтування»;
 
67. доповнити частину першу статті 30 словами «або концесіонери».»