Кількість абзаців - 157 Розмітка (ліва колонка)


Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що додається.
 
3. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
4. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 2008 року №
 
5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 
6. Загальна частина
 
7. Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.
 
8. За даними офіційної статистики, станом на 1 січня 2008 р. в Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян. Тільки за 2007 рік кількість таких осіб збільшилася на 17669, що на 10 відсотків вище, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1, 63 відсотка. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін’єкційних наркотиків.
 
9. У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.
 
10. Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об’єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості.
 
11. Погіршення ситуації із захворюванням на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено рядом соціально-економічних причин - невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії, недостатнє фінансування заходів щодо профілактики та лікування, недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.
 
12. Актуальність розроблення цієї Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
13. Мета Програми
 
14. Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
15. Основні завдання Програми
 
16. Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів.
 
17. Профілактичними заходами є:
 
18. забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення роз'яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки із залученням засобів масової інформації та Інтернету;
 
19. посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; дітей-сиріт, безпритульних, неповнолітніх, що тримаються в установах Державної кримінально-виконавчої служби та у спеціалізованих закладах, дітей та підлітків з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; звільнених з місць позбавлення волі; осіб, що надають платні сексуальні послуги; чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками; мігрантів тощо)
 
20. залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних і соціальних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу;
 
21. дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах;
 
22. посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров;
 
23. удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 
24. систематичне проведення радіо- і телепередач з висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
 
25. створення системи контролю за формуванням резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції.
 
26. Лікувально-діагностичними заходами є:
 
27. забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, зокрема серед молоді та груп ризику;
 
28. забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією;
 
29. розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;
 
30. забезпечення лікування осіб з опортуністичними та супутніми захворюваннями;
 
31. організація паліативної допомоги;
 
32. забезпечення соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 
33. удосконалення:
 
34. - діяльності спеціалізованих служб і закладів, що надають соціальні послуги ВІЛ-інфікованим;
 
35. - системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
 
36. - механізму законодавчого регулювання роботи, що проводиться серед населення, з профілактики соціально небезпечних хвороб;
 
37. розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;
 
38. розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання таких послуг;
 
39. забезпечення МОЗ координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
 
40. сприяння розвиткові спеціалізованої інфраструктури;
 
41. організація підготовки спеціалістів, зокрема з паліативної допомоги хворим на СНІД;
 
42. створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що проводяться на національному та регіональному рівні;
 
43. сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного виробництва;
 
44. здійснення на до- та післядипломному рівні освіти заходів з підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих.
 
45. Визначені у додатку до цієї Програми завдання і заходи із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування.
 
46. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
47. Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.
 
48. Орієнтовний обсяг фінансування становить:
 
49. усього за Програмою - 3 651 847, 7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 2 905 938, 3 тис., місцевого бюджету - 267 336, 4 тис., інших джерел - 478 572, 9 тис. гривень.
 
50. Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
 
51. Очікувані результати виконання Програми
 
52. Виконання Програми дасть змогу:
 
53. охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;
 
54. забезпечити навчання школярів у 90 відсотках загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
55. запровадити розміщення щотижня соціальної реклами у засобах масової інформації з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
56. удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі статевим шляхом ВІЛ-інфекції;
 
57. забезпечити не менш як 80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією;
 
58. знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;
 
59. запобігати розвиткові резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
 
60. забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін'єкційних наркотиків;
 
61. знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 
62. забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;
 
63. удосконалити систему добровільного консультування та тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;
 
64. забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
 
65. створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів, а також систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.
 
66. У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток.
 
67. Додаток-
до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки
 
68. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009—2013 роки
 
69. Завдання і показники
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строки виконання
Джерело фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
(загальний обсяг)
 
70. 1. Удосконалення законодавства
 
71. кількість засідань
забезпечення діяльності Національної та регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (далі — Комітет), МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
 
72. забезпечення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом, прийнятої 26-ю спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу у червні 2001 р., та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2010, 2012
 
73. кількість слухань
ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
МОЗ, Комітет разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2011
 
74. кількість розроблених нормативно-правових актів, зокрема щодо внесення змін
удосконалення законодавства щодо профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи із населенням і групами ризику
МОЗ, Комітет, Мін’юст, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, Держприкордон-служба, МВС, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції, об’єднання громадян (за згодою)
2009—2013
 
75. посилення заходів, спрямованих на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом підвищення професійного рівня та забезпечення укомплектування відповідних служб
МВС, СБУ
2009—2013
 
76. кількість перевірених підприємств, установ і організацій
забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих
Мінпраці, МОЗ, Мін’юст, МОН, Міноборони, Держприкордон-служба, МВС, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
77. 2. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінка ефективності проведення заходів на національному та регіональному рівні
 
78. наявність національного центру
наявність регіональних центрів
створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу і оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
Комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі — Фонд), Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі — Благодійна організація)
2009—2011
грант Глобального фонду
20443,2
 
79. кількість проведених досліджень
удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
4500
10918
15418
 
80. кількість проведених перевірок регіонів
проведення щороку моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми
МОЗ, Комітет, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
81. 3. Здійснення наукового супроводу
 
82. кількість проведених досліджень
забезпечення наукового обґрунтування запровадження нових методів профілактики і лікування ВІЛ-інфікованих та подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
Академія медичних наук, МОЗ
2009—2013
державний бюджет
10090
 
83. кількість препаратів вітчизняного виробництва
пошук лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення можливості застосування «замісної» або «регенеративної» терапії захворювання
Національна академія наук, Академія медичних наук, МОЗ
2009—2013
державний бюджет
10000
 
84. кількість стандартів
затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг групам ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці, МОЗ, Благодійна організація
2009—2010
грант Глобального фонду
137,5
 
85. кількість центрів
створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення його функціонування
МОЗ
2010
 
86. кількість контрольних досліджень
забезпечення функціонування Референс-лабораторії з питань діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ, Комітет
2009—2013
державний бюджет
3 403,7
 
87. 4. Розроблення та реалізація національної стратегії підготовки спеціалістів з питань лікування, профілактики та
соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
 
88. кількість підготовлених педагогів
відсоток навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою
підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів. Забезпечення педагогічних
працівників сучасними інформаційно-методичними матеріалами
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
11864,7
8494,2
20358,9
 
89. кількість підготовлених спеціалістів
кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах
забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки
Мінсім’ямолодьспорт, Благодійна організація
2009—2013
місцевий бюджет
грант Глобального фонду
усього
3627,3
8597
12224,3
 
90. кількість нормативно-правових актів
розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг з використанням соціального замовлення
Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Державний департамент з питань виконання покарань
2009
 
91. кількість відділень
утворення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в системі Державної кримінально-виконавчої служби.
Державний департамент з питань виконання покарань
2009—2010
державний бюджет
20480
 
92. 4. Здійснення заходів з проведення первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
 
93. кількість інформаційно-просвітницьких заходів
проведення заходів з профілактики
ВІЛ-інфекції серед населення шляхом активного залучення засобів масової інформації, Інтернету та соціальної реклами, які ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності і відповідальну поведінку
Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, МОЗ разом з релігійними та громадськими організаціями (за згодою)
2009—2013
державний бюджет
4310
 
94. відсоток молоді, яка була залучена до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів
кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя серед молоді шляхом проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах через створення, видання та розповсюдження соціальної реклами та забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
4310
4312,1
8622,1
 
95. кількість навчальних закладів
запровадження у навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу» та їх забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
16929
 
96. сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мін’юст, Міноборони, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігії, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
700
 
97. кількість ресурсних центрів
забезпечення розроблення програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультативних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування і недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин, проведення постійного моніторингу в цій сфері
Мінпраці
2009—2013
 
98. кількість працівників, що пройшли навчання
забезпечення проведення навчання працівників системи соціальної сфери, державних інспекторів праці з питань профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності
Мінпраці, МОЗ, МОН, Міноборони, МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Держприкордонслужба, Державний департамент з питань виконання покарань, Мін’юст
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
24, 2
1684,6
1708,8
 
99. підготовка та забезпечення застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері праці
Мінпраці, Мін’юст МОЗ, МОН,
МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Держприкордонслужба, Державний департамент з питань виконання покарань
2009—2013
 
100. забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців
Міноборони
2009—2013
державний бюджет
4667,5
 
101. проведення всеукраїнських інформаційних і профілактичних акцій та розповсюдження соціальної реклами, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях та формування здорового та безпечного способу життя
Мінпраці, Держкомтелерадіо, МОЗ, МОН, Мінсім’ямолодьспорт, Міноборони, МВС, Держгірпромнагляд, Держприкордон-служба, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
 
102. 2. Здійснення профілактичних заходів серед груп ризику
 
103. відсоток представників уразливих груп, охоплених профілактичними заходами
посилення заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику
МОЗ, Мінпраці, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомнацрелігій, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
4968
21408,3
26376,3
 
104. проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
105. відсоток споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними заходами
забезпечення проведення профілактичних заходів серед споживачів ін’єкційних наркотиків у службах соціально-профілактичної роботи.
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Фондом, Благодійною організацією та громадськими об’єднаннями (за згодою)
2009—2013
місцевий бюджет
грант Глобального фонду
усього
26371,5
159934,2
186305,7
 
106. кількість центрів інтегрованих послуг
забезпечення розроблення, апробації та впровадження інноваційних методів профілактики серед споживачів ін’єкційних наркотиків (центри інтегрованих послуг)
МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Фонд, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
10705,5
 
107. кількість діючих центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
кількість утворених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
сприяння утворенню у восьми регіонах України та функціонуванню чотирьох діючих обласних державних центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
108. кількість осіб
розширення сфери застосування методу замісної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків
МОЗ, Комітет, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
27744,1
17529, 5
45273,6
 
109. 7. Здійснення профілактичних заходів серед дітей, підлітків та молоді
 
110. кількість команд
сприяння діяльності мультидисциплінар-них вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
111. кількість діючих центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
кількість утворених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
сприяння утворенню центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді в 10 регіонах України та діяльності утворених та діючих центрів
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
112. відсоток дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактичними заходами
забезпечення надання профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків з груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
2999
 
113. відсоток охоплених профілактичними заходами засуджених та осіб, узятих під варту
забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, взятих під варту
Державний департамент з питань виконання покарань, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
28637,5
17592,3
46229,8
 
114. відсоток охоплених профілактичними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги
забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб, що надають платні сексуальні послуги
Фонд, громадські організації (за згодою)
2009—2013
грант Глобального фонду
47180
 
115. відсоток охоплених профілактичними заходами чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками
запровадження проведення профілактичних послуг серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками, з метою профілактики ВІЛ-інфікування
Фонд, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою)
грант Глобального фонду
14822,7
 
116. 8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
 
117. кількість осіб
забезпечення проведення заходів, спрямованих на профілактику
ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення
Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою)
2009—2013
грант Глобального фонду
2465,5
 
118. кількість інформаційно-просвітницьких кампаній
забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей
Мінсім’ямолодьспорт
2009—2013
державний бюджет
5000
 
119. відсоток випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфікування від матері до дитини
шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію,
швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі
тест-системами для визначення вірусного навантаження та СD4
антиретро-вірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції
адаптованими молочними сумішами до 1 року життя для дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
230495,9
100944,4
331440,3
 
120. кількість дітей
забезпечення соціального
супроводження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та народжених від ВІЛ-інфікованих матерів
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
13691
 
121. кількість нормативно-правових актів
розроблення і затвердження норм харчування та порядку оздоровлення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей
МОЗ
2009—2010
 
122. кількість нормативно-правових актів
розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у дитячих будинках установ Державної кримінально-виконавчої служби, а також підлітків з
ВІЛ-інфікованим статусом
Державний департамент з питань виконання покарань, МОЗ
2009
 
123. відсоток кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості
посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
76385
 
124. кількість курсів постконтакної профілактики
забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ- інфекції та антиретро-вірусними препаратами
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Державний департамент з питань виконання покарань, МВС, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
8916
 
125. кількість нормативно-правових актів
розроблення та впровадження на національному та регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/ СНІДу —туберкульозу та вірусних гепатитів
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Благодійна організація
2010
грант Глобального фонду
7163
 
126. удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби із СНІДом та розвитку районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
46406,2
27181,5
73587,7
 
127. відсоток загального населення
забезпечення вільного доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення
МОЗ, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
885,3
90510
91395,3
 
128. відсоток дорослих
відсоток дітей
забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дорослих і дітей до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
1068425,2
46837,5
1115262,7
 
129. відсоток обстежених
забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу проведення перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
грант Глобального фонду
усього
662251,9
4210,8
7245
673707,7
 
130. відсоток осіб, яким надали послуги з лікування
забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних-препаратів у ВІЛ-інфікованих
МОЗ, Академія медичних наук, Благодійна організація, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
470904,6
3939,5
474844,1
 
131. забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих
МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
 
132. кількість хоспісних ліжок
прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення із застосуванням наркотичних анальгетиків хворих на СНІД
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
5532,5
 
133. відсоток осіб, охоплених послугами
забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дорослих і дітей та членів їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг
МОЗ, Благодійна організація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
грант Глобального фонду
50614,1
 
134. забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
26246,2
 
135. кількість осіб, яким надано послуги з лікування
забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Державний департамент з питань виконання покарань, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
104798,4
6382, 5
111180,9
 
136. запровадження системи моніторингу антиретровірусної терапії
МОЗ
2009—2013
 
137. кількість досліджень
створення системи лабораторного моніторингу резистентності вірусу імунодефіциту людини до антиретровірусних препаратів
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
53 295
1735,1
55030,1
 
138. забезпечення впровадження та здійснення контролю якості сучасних стандартів інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних службах
МОЗ
2009—2013
 
139. загальний обсяг
2009
2010
2011
2012
2013
 
140. Усього за Програмою
3 651 847,7
510 893,3
632 708.1
720 065,8
809 958,3
978 222,2
 
141. державний бюджет
2 905 938,4
345472
443114,1
519 107,6
675321,4
922 923,3
 
142. у тому числі:
 
143. МОЗ
2 536 310,1
287 765,1
362911,5
436 176,8
602 647,8
846808,9
 
144. Державний департамент України з питань виконання покарань
154 601,2
23 602,3
36901,4
37 739,2
27 649,8
28 708,5
 
145. Академія медичних наук
153 221,8
23500,8
30324,2
31812,2
33695,2
33889,4
 
146. МОН
28793,7
5471,7
5637,5
5637,5
5 637,5
6409,5
 
147. Мінсім’ямолодьспорт
13 810
3 470
1 970
3390
1790
3190
 
148. Національна академія наук
10000
2500
2500
2500
2500
 
149. Міноборони
4 867,5
776
2 007,5
990
539
555
 
150. Держкомтелерадіо
4 310
862
862
862
862
862
 
151. Мінпраці
24,2
24,2
 
152. місцевий бюджет
267 336,4
59 251,1
49 688,9
51 748
51 349,5
55 298,9
 
153. інші джерела (грант Глобального фонду)
478 572,9
106 170,2
139 905,1
149 210,2
83 287,4
 
154. у тому числі:
 
155. Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»
281 589,3
63 967,7
81 714
86 002,7
49 904,9
 
156. Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
196 983,6
42 202,5
58191,1
63 207,5
33 382,5