Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім'ям загиблих) (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
(щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих)
 
3. З метою спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
частину першу статті 46 після слів "протягом шести місяців" доповнити словами "а при можливості припустити їх загибель від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – невідкладно".
 
6. 2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
7. 1) статтю 39 після частини четвертої доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
8. "5. Права, свободи та інтереси фізичних осіб при розгляді справ про оголошення померлими фізичних осіб, які пропали безвісті за обставин, що загрожували їм смертю або дають підстави припустити їх загибель від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на їх вимогу захищають органи юридичних осіб, що діють у межах повноважень, разом з профспілковими комітетами (у випадку їх наявності) на території, яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій."
 
9. У зв’язку з цим частину п’яту – вважати частиною шостою;
 
10. 2) частину четверту статті 81 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";
 
11. 3) Статтю 247 доповнити частиною другою такого змісту:
 
12. "2. На вимогу заявника органи юридичних осіб, що діють у межах повноважень, разом з профспілковими комітетами (у випадку їх наявності) на території, яких мав місце нещасний випадок внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, складають та подають заяву про оголошення фізичної особи померлою внаслідок таких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";
 
13. 4) частину першу статті 256 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
14. "9) смерті особи, які пропали безвісті за обставин, що загрожували їм смертю або дають підстави припустити їх загибель від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
15. 3. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року № 7-93 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; з наступними змінами):
 
16. підпункт "е" пункту 1 статті 3 після слів "із заяв (скарг) у справах окремого провадження" доповнити словами "крім оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
17. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
19. 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
20. 3. Кабінету Міністрів України:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.