Кількість абзаців - 82 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійснення підприємницької діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності
 
4. З метою створення умов для сприяння здійсненню підприємницької діяльності в умовах фінансової економічної кризи, Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Частину першу статті 52 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1999 р., № 26, ст. 213) викласти в такій редакції:
 
7. "У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентній одній мінімальній заробітній платі, діючий на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю".
 
8. 2. У частині першій статті 24 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., №№5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253) слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" виключити.
 
9. 3. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., №50, ст. 539; 2005р., №7-8, ст. 162):
 
10. 1) частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
 
11. "6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу або чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу";
 
12. 2) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: "Термін договору оренди для суб’єктів малого підприємництва становить 5 або більше років за умови, якщо орендар не пропонує менший термін та бере зобов’язання належним чином виконувати умови цього договору";
 
13. 4. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
 
14. 1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
 
15. 2) абзац восьмий статті 16 виключити;
 
16. 3) в частині третій статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
 
17. 4) в частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
 
18. 5. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
19. 1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова "строку" доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
 
20. 2) у статті 3:
 
21. абзац четвертий частини першої доповнити словами "та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, зумовлених специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону";
 
22. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
23. "Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується у разі, якщо недостатньо засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом";
 
24. 3) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
25. "У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності повідомлення органу ліцензування про зміну даних, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у встановлений законом строк".
 
26. У зв’язку з цим частини п’яту – восьму вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою;
 
27. 4) у статті 9:
 
28. пункт 14 викласти в такій редакції: "14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України)";
 
29. пункт 22 викласти в такій редакції:
 
30. "22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин";
 
31. пункти 59, 65, 68, 69, 76, 77 виключити;
 
32. у пункті 75 слова "імпорт хімічних джерел струму" виключити;
 
33. 5) абзац восьмий частини третьої статті 13 виключити;
 
34. 6) у статті 14:
 
35. частину четверту викласти в такій редакції:
 
36. "Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років";
 
37. у частині дев’ятій слова "а також документи відповідно до статті 10 цього Закону" виключити;
 
38. частину одинадцяту після слів "строку її дії" доповнити словами "якщо такий строк встановлено";
 
39. 7) у статті 19:
 
40. перше речення частини дев’ятої викласти в такій редакції:
 
41. "Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань ліцензування, крім таких даних про ліцензіатів, як їх паспортні дані, адреси місць проживання, банківські реквізити, ідентифікаційні коди, або ідентифікаційні номери";
 
42. 8) у статті 21:
 
43. у частині першій:
 
44. абзац восьмий виключити;
 
45. в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";
 
46. у частині третій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
 
47. у частині четвертій слова "десять днів" замінити словами "тридцять днів" та доповнити словами "крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно подання заяви суб’єктом господарювання про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата – фізичної особи – підприємця, які набирають чинності з дня їх прийняття";
 
48. у частині сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
 
49. 9) у тексті Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа – підприємець" у відповідному відмінку та числі.
 
50. 6. Частину другу статті 26 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., 35, ст. 114) виключити.
 
51. 7. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.
 
52. 8. Статті 8 та 16 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537) виключити.
 
53. 9. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
54. 1) у частині першій статті 1:
 
55. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
56. "документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво, інший документ, який видається суб'єкту господарювання дозвільним органом на підставі рішення дозвільного органу, наявність якого дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Законами або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, можуть встановлюватись інші види документів дозвільного характеру";
 
57. доповнити абзацом такого змісту: "принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було";
 
58. 2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
59. "5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.
 
60. У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було, застосовується принцип мовчазної згоди.
 
61. У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа довільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів із відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу".
 
62. У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.
 
63. 10. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
 
64. 11. У тексті Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
65. 1) в абзаці четвертому статті 7 слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
66. 2) у частинах другій та третій статті 8 слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
 
67. ІІ. Прикінцеві положення
 
68. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
69. 2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій:
 
70. 2.1. на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами суб’єктів малого підприємництва (крім тих, чия господарська діяльність віднесена до високого ступеню ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", та проведення:
 
71. органами державної податкової служби позапланових виїзних перевірок (за винятком перевірок, які проводяться на підставі пунктів 3, 4 та 8 частини шостої статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні");
 
72. органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенями ризику;
 
73. органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів);
 
74. 2.2. на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами із суб’єктами малого підприємництва.
 
75. 3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:
 
76. органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування не збільшувати розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними ними із суб’єктами малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;
 
77. органам місцевого самоврядування не збільшувати вартість торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
 
78. 4. Термін договорів оренди для суб’єктів малого підприємництва, укладених до набрання чинності цим Законом, вважати продовженими до п’яти років з дати його укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.
 
79. 5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
80. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
81. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.