Кількість абзаців - 266 Розмітка (ліва колонка)


Про вжиття спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товарів (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про вжиття спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товарів  
1. Цим Законом з метою запровадження механізмів захисту національного товаровиробника від заподіяння або загрози заподіяння значної шкоди у зв'язку із зростанням імпорту в Україну окремих видів товарів з інших країн, митних союзів або економічних угруповань регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну товару, що заподіює або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику подібних або безпосередньо конкуруючих товарів, за результатами яких можуть вживатися захисні заходи.  
2. Розділ I Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
5. 1) безпосередньо конкуруючий товар - товар, що безпосередньо конкурує з товаром, який є об'єктом спеціального розслідування;  
6. 2) газета - друкований орган Кабінету Міністрів України;  
7. 3) експортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що вивозить з країни експорту товар (товари);  
8. 4) загроза заподіяння значної шкоди - неминуча загроза заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;  
9. 5) заінтересована сторона - будь-яка особа, яка повідомила Міністерство відповідно до пункту 2 статті 9 цього Закону про свою заінтересованість у спеціальному розслідуванні. Заінтересованими сторонами можуть бути, зокрема:  
10. іноземний виробник, експортер або імпортер товару, який є об'єктом розслідування, об'єднання (асоціація), більшість членів якого становлять іноземні виробники, експортери або імпортери товару, який є об'єктом спеціального розслідування;  
11. компетентні органи країни експорту товару, який є об'єктом розслідування;  
12. національний товаровиробник, виробник, оптовий продавець подібного або безпосередньо конкуруючого товару в Україні;  
13. об'єднання (асоціація), більшість членів якого виробляють, продають оптом подібний або безпосередньо конкуруючий товар в Україні;  
14. спілка, що об'єднує робітників підприємств, які виробляють чи продають оптом подібний або безпосередньо конкуруючий товар в Україні;  
15. органи виконавчої влади України в межах їх компетенції;  
16. 6) заходи нагляду - заходи, передбачені розділом IV цього Закону;  
17. 7) значна шкода - погіршення виробничого, торгівельного або фінансового становища національного товаровиробника, що призводить до значного загального спаду у національному виробництві певного товару;  
18. 8) імпорт в Україну - ввезення на митну територію України товару (товарів), призначеного для споживання в Україні;  
19. 9) імпортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію України товару (товарів);  
20. 10) Комісія - Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, утворена відповідно до статті 5 Закону України "Про захист національного товаровиробника від імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу";  
21. 11) компетентні органи - органи державної влади країни експорту або країни походження, які забезпечують у межах своїх повноважень проведення її зовнішньої та/або зовнішньоекономічної політики;  
22. 12) країна експорту - це країна походження товару, що імпортується в Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник, за винятком випадків, коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару;  
23. 13) країна походження - країна, в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці;  
24. 14) Міністерство - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України;  
25. 15) національний товаровиробник - це виробник (виробники) подібного або безпосередньо конкуруючого товару в Україні, який виробляє основну частку подібного або безпосередньо конкуруючого товару загального виробництва такого товару в Україні;  
26. 16) період розслідування - це визначений відповідно до цього Закону період, що безпосередньо передує порушенню спеціального розслідування, за який розслідуються факти імпорту в Україну окремого товару (товарів), що заподіює або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику подібного товару;  
27. 17) подібний товар - ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками з товаром, який є об'єктом спеціального розслідування або у разі відсутності такого товару інший товар, який не схожий за всіма характеристиками, але має показові ознаки, подібні до характерних ознак товару, який є об'єктом розслідування;  
28. 18) продаж - будь-яка передача майна однією особою у власність або користування та/або у володіння та/або у розпорядження іншій особі, зокрема купівля-продаж, оренда майна тощо, в тому числі у випадках заміни одного зобов'язання іншим або зміни умов виконання зобов'язань;  
29. 19) Служба - Державна митна служба України;  
30. 20) спеціальне розслідування - розслідування фактів зростання імпорту товару в Україну, що заподіює або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару;  
31. 21) спеціальні заходи - заходи, передбачені статтею 11 та розділом V цього Закону;  
32. 22) товар - будь-яка продукція, призначена для продажу.  
33. Стаття 2. Сфера застосування цього Закону  
34. 1. Цей Закон застосовується до імпорту в Україну будь-якого товару походженням з інших країн, митних союзів або економічних угруповань.  
35. 2. Цей Закон не виключає застосування разом із спеціальними заходами інших заходів:  
36. передбачених актами законодавства, міжнародними договорами України;  
37. у рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світової організації торгівлі (СОТ).  
38. Стаття 3. Мова провадження у розслідуваннях  
39. 1. Провадження у розслідуваннях відповідно до цього Закону здійснюється державною мовою України.  
40. 2. Будь-які дані, письмові докази та інша інформація, подана Міністерству, Службі або Комісії відповідно до цього Закону, враховується ними у процесі розслідування за умови викладення її державною мовою України.  
41. Стаття 4. Строки  
42. 1. Строки, в межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією чи Міністерством. Право на вчинення будь-яких дій втрачається із закінченням зазначених строків. Документи, подані після закінчення цих строків, залишаються без розгляду, якщо Комісія чи Міністерство не знайде підстав для продовження або поновлення строків.  
43. 2. Строки, встановлені цим Законом або визначені Міністерством чи Комісією, обчислюються роками, місяцями і днями.  
44. Строк може визначатися також вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.  
45. 3. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.  
46. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується відповідного числа останнього місяця цього строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, цей строк закінчується в останній день цього місяця.  
47. Якщо строк визначається днями, його обчислюють з дня, що настає після того дня, з якого починається цей строк.  
48. Перебіг строку, визначеного вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати, починається наступного дня після настання події або в інший строк після настання події, якщо це передбачено відповідним рішенням Комісії чи Міністерства.  
49. Якщо кінець строку припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається перший після нього робочий день.  
50. Останній день строку закінчується в момент закінчення роботи відповідно в Міністерстві, Службі чи Комісії.  
51. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення документи подано відповідно Міністерству, Службі чи Комісії та зареєстровано в установленому порядку.  
52. Розділ II Заява, інформування про факти зростання імпорту в Україну товару, що заподіює або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, та проведення засідань Комісії  
53. Стаття 5. Інформування про факти зростання імпорту в Україну товару, що заподіює або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику  
54. 1. У разі коли тенденція зростання обсягів імпорту товару в Україну може викликати необхідність вжиття передбачених цим Законом заходів, Служба, заінтересований орган виконавчої влади України має поінформувати про це Міністерство. Міністерство може за власною ініціативою зібрати таку інформацію.  
55. 2. Інформація, яка одержується згідно з пунктом 1 цієї статті, повинна містити необхідні докази, що грунтуються на факторах, перелічених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 статті 13 цього Закону.  
56. 3. Міністерство подає інформацію, яка одержується згідно з пунктом 1 цієї статті, та/або копії заяви, зазначеної у статті 6 цього Закону, Кабінетові Міністрів України та членам Комісії у 5-денний строк з дати отримання інформації та/або заяви.  
57. Стаття 6. Заява  
58. Національним товаровиробником може бути подана до Міністерства заява, яка містить клопотання про застосування передбачених цим Законом заходів щодо імпорту в Україну товару.  
59. Така заява повинна містити докази, що грунтуються на факторах, перелічених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 статті 13 цього Закону.  
60. Стаття 7. Засідання Комісії  
61. 1. Перше засідання Комісії проводиться не пізніше ніж на десятий день з дати одержання Міністерством інформації, зазначеної у статті 5 цього Закону, та/або копії заяви, зазначеної у статті 6.  
62. Наступні засідання Комісії, в тому числі під час проведення спеціального розслідування та протягом строку вжиття спеціальних заходів, проводяться у міру необхідності, але у строки, які дають змогу дотримувати строків, установлених цим Законом.  
63. Засідання Комісії, що передбачаються цим Законом, проводяться за адресою Міністерства.  
64. 2. Засідання Комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності - першим заступником або заступником голови Комісії. Разом з повідомленням про засідання членам Комісії надсилається уся необхідна інформація стосовно питань, які є предметом обговорення на відповідному засіданні Комісії.  
65. 3. На засіданнях Комісії розглядаються:  
66. наявність факту імпорту в Україну товару, зростання обсягів такого імпорту, методи, які дають змогу визначити цей факт, а також методи визначення можливого заподіяння значної шкоди, її розмірів, чи наявність загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару, наявність причинно-наслідкового зв'язку між імпортом товару та заподіянням чи загрозою заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару;  
67. строки та умови імпорту в Україну цього товару, тенденції зростання його обсягів і різноманітні аспекти економічної і торгівельної ситуації стосовно імпорту в Україну товару, який є об'єктом розгляду;  
68. питання вжиття передбачених цим Законом заходів у зв'язку з виявленими обставинами;  
69. інші питання відповідно та на виконання цього Закону.  
70. У разі потреби рішення Комісії із зазначених у пункті 3 цієї статті питань може прийматися в робочому порядку шляхом візування членами Комісії проекту відповідного рішення, якщо інше не передбачено цим Законом. У цьому разі голова Комісії або його заступник інформує членів Комісії та пропонує їм викласти у письмовій формі свою точку зору у визначений ним строк, протягом якого вона може бути Враховано. Цей строк, як правило, не може бути меншим п'яти і більшим десяти днів.  
71. Розділ III Порушення та проведення спеціального розслідування  
72. Стаття 8. Загальні положення щодо проведення спеціального розслідування  
73. 1. Спеціальне розслідування проводиться з метою визначення на основі факторів, зазначених у статті 13 цього Закону, чи заподіює або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику імпорт в Україну товару, який є об'єктом розслідування.  
74. 2. Період розслідування, як правило, не може бути меншим шести місяців та більшим одного року. Цей період визначається Міністерством.  
75. 3. Строк проведення спеціального розслідування не повинен перевищувати 270 днів від дати його порушення. За надзвичайних обставин цей строк може бути продовжений Комісією до 330 днів. У цьому разі Міністерство вміщує про це відповідне повідомлення в газеті.  
76. Стаття 9. Спеціальне розслідування  
77. 1. Комісія розглядає:  
78. заяву та/або інформацію, які подаються Міністерством згідно з пунктом 3 статті 5 цього Закону;  
79. докази, наведені в заяві, або об'єктивну інформацію, яка доступна для розгляду в Комісії, щодо зростання імпорту в Україну товару та щодо заподіяння значної шкоди або наявності загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику внаслідок імпорту в Україну зазначеного товару.  
80. Якщо за результатами такого розгляду Комісія дійшла висновку про достатність доказів зростання імпорту в Україну товару, внаслідок чого може мати місце заподіяння або виникнення загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, Комісія приймає рішення про порушення спеціального розслідування і доручає Міністерству провести таке розслідування. Це рішення приймається простою більшістю голосів.  
81. Якщо Комісія встановлює недостатність доказів для обгрунтованого порушення спеціального розслідування, вона приймає рішення про недоцільність порушення такого розслідування і доручає Міністерству поінформувати Службу, заінтересований орган виконавчої влади України або національного товаровиробника про свої висновки. Це рішення приймається двома третинами (кваліфікованою більшістю) голосів.  
82. Рішення про порушення або недоцільність порушення спеціального розслідування приймається Комісією протягом 30 днів від дати одержання Міністерством заяви або інформації, зазначених у статтях 5 і 6 цього Закону.  
83. 2. Міністерство розпочинає розслідування та у строк до п'яти днів від дати прийняття рішення, зазначеного у пункті 1 цієї статті, вміщує в газеті відповідне повідомлення, яке повинно містити:  
84. 1) інформацію про порушення спеціального розслідування;  
85. 2) інформацію про товар, імпорт якого в Україну є об'єктом спеціального розслідування;  
86. 3) перелік заінтересованих країн походження та/або експорту;  
87. 4) резюме даних, які є підставою для порушення спеціального розслідування;  
88. 5) застереження, що будь-яка корисна для спеціального розслідування інформація може передаватися до Міністерства;  
89. 6) строки, протягом яких заінтересовані сторони можуть:  
90. подати свої письмово викладені коментарі та іншу необхідну інформацію, включаючи докази на свою користь;  
91. вимагати проведення слухань у Міністерстві згідно з пунктом 4 цієї статті;  
92. 7) адресу Міністерства, куди повинна надсилатися вся кореспонденція.  
93. 3. Міністерство має право вимагати від Служби та інших органів виконавчої влади України, заінтересованих сторін надання інформації, необхідної для проведення спеціального розслідування. Така вимога є обов'язковою для органів виконавчої влади та заінтересованих сторін і підлягає виконанню ними у строк, встановлений Міністерством.  
94. З метою визначення достатності доказів, що містяться в інформації, яка подається до Міністерства протягом проведення спеціального розслідування Службою або іншим органом виконавчої влади України, заінтересованими сторонами, Міністерство повинно проводити перевірки такої інформації.  
95. 4. Заінтересовані сторони мають право звертатися до Міністерства з вимогою проведення слухань у Міністерстві з питань спеціального розслідування:  
96. 1) письмово у строки, зазначені у повідомленні про порушення спеціального розслідування;  
97. 2) у разі якщо ними доведено, що спеціальне розслідування зачіпає їх інтереси, а його результати можуть вплинути на їх діяльність;  
98. 3) за умови, що є особливі причини для проведення зазначених слухань.  
99. 5. Заінтересовані сторони, що беруть участь у слуханнях з питань спеціального розслідування, можуть подавати Міністерству додаткову інформацію протягом проведення цих слухань. Ця інформація враховується за умови, що вона надійшла до Міністерства у письмовій формі не пізніше ніж на п'ятий день від дати закінчення слухань.  
100. 6. Заінтересовані сторони можуть за письмовим запитом ознайомитися з усією інформацією, поданою будь-якою заінтересованою стороною, за винятком службових документів Міністерства, Служби та Комісії, якщо ця інформація:  
101. 1) стосується захисту їх інтересів;  
102. 2) не є конфіденційною згідно із статтею 12 цього Закону;  
103. 3) використовується для цілей спеціального розслідування.  
104. Заінтересовані сторони можуть подати коментарі до цієї інформації, які враховуються Міністерством за умови, що вони є достатньо обгрунтованими і подані до Міністерства протягом встановлених строків.  
105. 7. Якщо Міністерством встановлено, що заінтересована сторона подала недостовірну або помилкову інформацію, Міністерство не враховує таку інформацію і може використати фактичні дані, які є в його розпорядженні.  
106. Якщо інформація, яка запитується Міністерством, не подається у строк, визначений цим Законом або встановлений Міністерством на виконання цього Закону, або якщо виникають значні труднощі у проведенні спеціального розслідування, Міністерство робить висновки на підставі фактичних даних, які є в його розпорядженні. Ці висновки Міністерство подає на розгляд Комісії.  
107. 8. Комісія за висновками Міністерства може прийняти рішення про припинення спеціального розслідування. Зазначене рішення приймається кваліфікованою більшістю голосів не пізніше ніж через 30 днів від дати подання Міністерством висновків, зазначених у пункті 7 цієї статті, і має грунтуватися на недостатності доказів стосовно необхідності проведення такого розслідування. Цим рішенням Комісія доручає Міністерству:  
108. 1) підготувати звіт про результати проведеного спеціального розслідування;  
109. 2) поінформувати Кабінет Міністрів України, Службу та заінтересовані сторони про припинення спеціального розслідування;  
110. 3) вмістити у газеті відповідне повідомлення про зазначене рішення.  
111. 9. Під час проведення спеціального розслідування Комісією може бути прийнято рішення про вжиття попередніх спеціальних заходів та/або заходів нагляду відповідно до статті 11 та розділу IV цього Закону.  
112. Стаття 10. Процедура прийняття рішення про вжиття спеціальних заходів  
113. 1. Наприкінці спеціального розслідування Міністерство подає Комісії звіт про його результати.  
114. 2. Під час розгляду на засіданні результатів спеціального розслідування Комісія може прийняти рішення про вжиття спеціальних заходів згідно з розділом V цього Закону.  
115. 3. Комісія приймає рішення про вжиття спеціальних заходів після вивчення всіх доказів стосовно зростання імпорту в Україну товару, що є об'єктом розслідування, та встановлення:  
116. факту (фактів) заподіяння значної шкоди чи виникнення загрози заподіяння значної шкоди;  
117. наявності причинно-наслідкового зв'язку між імпортом товару та заподіянням значної шкоди або виникненням загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару. При цьому не обов'язково, щоб імпорт товару був єдиним фактором заподіяння значної шкоди або виникнення загрози заподіяння значної шкоди;  
118. відповідності впровадження передбачених цією статтею заходів національним інтересам.  
119. Стаття 11. Вжиття попередніх спеціальних заходів  
120. 1. Не раніше ніж через 45 днів від дати порушення спеціального розслідування Комісія може простою більшістю голосів прийняти рішення про застосування попередніх спеціальних заходів у разі, якщо:  
121. 1) Комісією прийнято рішення про порушення відповідного розслідування згідно із статтями 8 і 9 цього Закону;  
122. 2) у зв'язку з цим було опубліковано повідомлення про порушення спеціального розслідування;  
123. 3) заінтересованим сторонам було надано можливість подання Міністерству коментарів та іншої необхідної інформації;  
124. 4) Міністерством попередньо встановлено, що зволікання із вжиттям попередніх спеціальних заходів заподіює чи може заподіяти значну шкоду національному товаровиробнику;  
125. 5) Міністерством попередньо встановлено, що фактичні дані, які є в його розпорядженні, містять достатньо доказів того, що зростання обсягу імпорту в Україну товару, який є об'єктом розслідування, заподіяло або загрожує заподіянням значної шкоди;  
126. 6) Міністерством зроблено висновок про необхідність вжиття Комісією попередніх спеціальних заходів.  
127. Міністерство вміщує про це рішення відповідне повідомлення в газеті.  
128. 2. Тривалість попередніх спеціальних заходів не може перевищувати 200 днів, але не може виходити за межі строку проведення спеціального розслідування.  
129. 3. Попередні спеціальні заходи відповідно до цього Закону вживаються у формі справляння спеціального мита.  
130. У відповідному рішенні Комісії про застосування попередніх спеціальних заходів визначається ставка спеціального мита, що сплачується будь-яким імпортером товару в Україну. Зазначене мито сплачується незалежно від інших податків та обов'язкових платежів, у тому числі мита, митних зборів тощо, які, як правило, справляються з імпорту в Україну будь-якого товару.  
131. Спеціальне мито справляється відповідно до законодавства. Його сплата здійснюється у готівковій або безготівковій формі або сума цього мита вноситься на депозит відповідного митного органу чи оформляється як боргове зобов'язання.  
132. Наприкінці строку вжиття попередніх спеціальних заходів Міністерство подає Комісії звіт з висновками про результати їх вжиття.  
133. 4. Попередні спеціальні заходи щодо імпорту в Україну товару скасовуються у разі:  
134. 1) прийняття відповідно до пункту 5 цієї статті рішення, що значної шкоди не заподіяно або немає загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, внаслідок імпорту в Україну товару, що є об'єктом спеціального розслідування;  
135. 2) прийняття рішення про вжиття спеціальних заходів згідно з розділом V цього Закону.  
136. Вжиття попередніх спеціальних заходів припиняється з дати набрання чинності відповідними рішеннями Комісії, зазначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту.  
137. 5. У разі коли Комісія дійшла висновку про те, що значної шкоди не заподіяно або немає загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, Комісія на своєму засіданні приймає рішення про:  
138. 1) скасування попередніх спеціальних заходів. Таке рішення повинно передбачати скасування сплати спеціального мита;  
139. 2) продовження Міністерством спеціального розслідування.  
140. Це рішення приймається на засіданні Комісії кваліфікованою більшістю голосів.  
141. Міністерство вміщує про це рішення відповідне повідомлення в газеті.  
142. 6. Рішення Комісії, зазначене у пункті 5 цієї статті, може передбачати повернення сплачених сум спеціального мита.  
143. Для повернення сплачених сум спеціального мита протягом 30 днів від дати прийняття рішення Комісії згідно з пунктом 5 цієї статті імпортер повинен подати до Служби заяву. У цій заяві повинна міститися інформація про митні органи, які здійснювали митне оформлення зазначеного товару, а також до заяви повинні додаватися документи, які підтверджують ввезення в Україну цього товару та його митне оформлення протягом строку дії попередніх спеціальних заходів від дати, коли згідно з рішенням Комісії відповідно до пункту 3 цієї статті належним чином сплачувалася сума спеціального мита.  
144. Заява про повернення сплачених сум спеціального мита вважається належним чином підкріпленою доказами лише тоді, коли в ній міститься точна інформація про сплачені суми спеціального мита і коли вона супроводжується всіма митними документами про розрахунки та сплату цих сум. Якщо ця заява не містить зазначеної інформації, вона не розглядається Службою.  
145. Служба негайно надсилає оригінал зазначеної заяви Міністерству фінансів України, а її копії - Комісії та Міністерству.  
146. Відповідно до рішення Комісії, яке приймається згідно з пунктом 5 цієї статті, повернення зазначених сум спеціального мита здійснюється Міністерством фінансів України протягом 90 днів від дати прийняття Комісією рішення. Якщо заінтересований імпортер не завершив у строки, визначені у цьому пункті, оформлення документів про повернення сплачених сум спеціального мита, ці суми не підлягають поверненню.  
147. Стаття 12. Конфіденційний режим  
148. 1. Будь-яка інформація, яка має конфіденційний характер (через те, що її розкриття надає значну перевагу конкуренту або матиме значні шкідливі наслідки для особи, яка передала інформацію, чи для особи, яка її одержала, тощо) або яка надавалася відповідно до цього Закону на конфіденційній основі заінтересованими сторонами, вважається Міністерством та/або Комісією конфіденційною, якщо сторонами наведено достатні для цього докази. Конфіденційна інформація не розкривається без дозволу сторони, яка її надала.  
149. 2. Заінтересовані сторони, які передають Міністерству або Комісії конфіденційну інформацію, повинні супроводжувати її неконфіденційним резюме.  
150. 3. Міністерству, Комісії або їх посадовим особам забороняється розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію. Інформація, якою обмінюються Міністерство та Комісія, а також інформація щодо засідань Комісії чи службові документи Міністерства або Комісії з питань, що стосуються певного спеціального розслідування, не розголошуються, за винятком випадків, передбачених цим Законом.  
151. 4. Інформація, що одержується згідно з цим Законом, повинна використовуватися тільки в цілях цього Закону.  
152. 5. Ця стаття не перешкоджає розкриттю Міністерством або Комісією загальної інформації або розголошенню доказів, на підставі яких Міністерство або Комісія приймають рішення, якщо в цьому може виникнути потреба під час судового розгляду.  
153. 6. Особи, винні в розголошенні конфіденційної інформації, одержаної відповідно до цього Закону, несуть відповідальність згідно із законодавством.  
154. Стаття 13. Визначення наявності заподіяння значної шкоди або загрози заподіяння значної шкоди  
155. 1. У процесі спеціального розслідування Міністерство проводить дослідження:  
156. 1) тенденції зростання обсягу імпорту в Україну будь-якого товару (товарів) та/або умов його здійснення;  
157. 2) факту (фактів) заподіяння значної шкоди та виникнення загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, що є наслідком цього імпорту;  
158. 3) наявності причинно-наслідкового зв'язку між зростанням обсягу імпорту будь-якого товару та/або умовами його здійснення та заподіянням значної шкоди та/або виникненням загрози заподіяння значної шкоди.  
159. 2. Під час дослідження вивчаються такі фактори:  
160. 1) обсяг імпорту в Україну будь-якого товару (товарів), якщо цей обсяг імпорту значною мірою зростав у період розслідування у відносних або в абсолютних величинах стосовно обсягів виробництва чи споживання в Україні;  
161. 2) ціна імпорту в Україну цього товару (товарів), якщо у період спеціального розслідування мало місце значне зниження його ціни стосовно ціни подібного товару в Україні;  
162. 3) наслідок, який є логічним результатом дії факторів, зазначених у підпунктах 1 та/або 2 цього пункту, для національного товаровиробника. Цей наслідок визначається тенденцією зміни деяких економічних факторів, зокрема таких, як:  
163. виробництво в Україні товарів, які є об'єктом розслідування;  
164. використання потужностей;  
165. запаси;  
166. продаж;  
167. частка ринку;  
168. ціна (тобто зниження цін або перешкода підвищенню цін, що, як правило, склалися);  
169. розміри прибутків;  
170. прибуток з інвестиційного капіталу;  
171. рух ліквідності;  
172. зайнятість.  
173. Ці фактори не є виключними або обов'язковими;  
174. 4) інші фактори, які заподіюють або можуть заподіяти значну шкоду національному товаровиробнику та які стосуються розслідування.  
175. 3. Якщо стверджується, що має місце загроза заподіяння значної шкоди, Міністерство, як правило, вивчає ймовірність заподіяння шкоди як наслідку конкретної ситуації. При цьому також можуть враховуватися такі фактори:  
176. 1) ступінь зростання обсягів експорту в Україну товару, що є об'єктом спеціального розслідування;  
177. 2) експортний потенціал країни походження або країни експорту, який вже склався або ймовірно складеться у доступному майбутньому, а також імовірність того, що зазначений потенціал використовуватиметься для експорту в Україну цього товару;  
178. 3) тенденції впливу імпорту товару на національного товаровиробника.  
179. Розділ IV Заходи нагляду  
180. Стаття 14. Процедура вжиття заходів нагляду  
181. 1. Якщо у процесі спеціального розслідування Міністерством визначається загроза заподіяння значної шкоди, Комісія під час проведення цього розслідування за поданням Міністерства приймає рішення про вжиття заходів нагляду, передбачених статтею 15 цього Закону. Це рішення приймається простою більшістю голосів.  
182. 2. Служба, заінтересований орган виконавчої влади або національний товаровиробник надають Міністерству інформацію про тенденції зростання обсягу імпорту в Україну будь-якого товару (товарів) походженням з іншої країни, митного союзу або економічного угруповання, які загрожують заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику. На підставі цих даних Міністерство готує інформацію про наявність зазначеної загрози та подає цю інформацію Комісії.  
183. 3. На вимогу члена Комісії або за ініціативою Міністерства у проміжок часу, який дає змогу дотримувати строків, встановлених цим Законом, але не пізніше 10 робочого дня з дня одержання Міністерством інформації, зазначеної у пункті 2 цієї статті, та до дати вжиття заходів нагляду Комісія повинна провести засідання для розгляду зазначеної інформації і прийняти рішення за результатами такого розгляду.  
184. 4. За результатами розгляду, проведеного відповідно до пункту 3 цієї статті, Комісія з урахуванням національних інтересів простою більшістю голосів приймає рішення щодо запровадження режиму нагляду або режиму регіонального нагляду.  
185. 5. Якщо Комісія встановлює недоцільність запровадження на всій території України режиму нагляду за імпортом будь-якого товару (товарів), вона може прийняти рішення про запровадження режиму регіонального нагляду за імпортом в Україну цього товару (товарів) в одному або кількох регіонах України.  
186. 6. Про будь-яке рішення Комісії, що приймається згідно з цією статтею, Міністерство за дорученням Комісії інформує Кабінет Міністрів України та Службу або заінтересований орган виконавчої влади, а також вміщує у газеті відповідне повідомлення.  
187. 7. Строк дії заходів нагляду є обмеженим і повинен закінчуватися не пізніше ніж через рік після запровадження відповідного режиму, якщо інший строк не передбачено в рішенні Комісії.  
188. 8. У разі запровадження режиму нагляду або регіонального нагляду Служба до 10 числа кожного місяця подає Комісії та Міністерству відповідну інформацію про загальну вартість, що визначається на основі цін СІF, та обсяг товару згідно з дозволами на імпорт, виданими Міністерством та підтвердженими Службою протягом попереднього періоду.  
189. Якщо товар має специфічні споживчі характеристики або якщо на ринку України склалася специфічна ситуація, періодичність подання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, може бути змінена Комісією за поданням Міністерства.  
190. Ця інформація повинна стосуватися товару та країни його походження. Інші відомості можуть подаватися, якщо це визначено відповідним рішенням Комісії.  
191. Стаття 15. Режими нагляду та регіонального нагляду за імпортом  
192. 1. Ввезення на митну територію України товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом вжиття заходів нагляду або регіонального нагляду, здійснюється у разі подання відповідному митному органу України дозволу на імпорт, який видається Міністерством у встановленій ним формі протягом семи робочих днів від дати подання заінтересованим імпортером відповідної заяви за встановленою Міністерством формою.  
193. 2. У заяві, зазначеній у пункті 1 цієї статті, заінтересований імпортер подає відомості, перелічені у додатку до цього Закону.  
194. 3. У дозволі на імпорт зазначаються ціна та обсяги товару, який буде ввозитися, що він є об'єктом вжиття заходів нагляду або регіонального нагляду, а також інші умови та інформація про таке ввезення згідно з відомостями, які містяться в заяві заінтересованого імпортера.  
195. Дозвіл на імпорт діє на всій території України протягом 90 днів від дати його видачі.  
196. 4. Ввезення на митну територію України товару, який є об'єктом вжиття заходів нагляду або регіонального нагляду, здійснюється лише за умови встановлення митними органами України, що:  
197. 1) ціна товару, за якою здійснюється операція, перевищує принаймні на п'ять відсотків ціну, зазначену у дозволі на імпорт; або  
198. загальна вартість чи обсяг товару в цілому не перевищує більше ніж на п'ять відсотків вартість або обсяг, зазначені у дозволі на імпорт;  
199. 2) товар, що ввозиться, строки та умови такого ввезення відповідають іншим відомостям, які містяться в дозволі на імпорт.  
200. 5. Рішення, яке приймається згідно із статтею І4 цього Закону, може передбачати подання заінтересованим імпортером митним органам України сертифіката про походження товару, який є об'єктом вжиття заходів нагляду або регіонального нагляду. Це правило не виключає застосування інших вимог законодавства щодо подання такого сертифіката до митних органів України.  
201. Розділ V Спеціальні заходи  
202. Стаття 16. Вжиття спеціальних заходів  
203. 1. Якщо значне зростання обсягу імпорту в Україну відбувається у таких розмірах та/або у такі строки або на таких умовах, що заподіюється або існує загроза заподіяння значної шкоди, з метою захисту національних інтересів Комісія може прийняти рішення про вжиття таких спеціальних заходів:  
204. 1) обмеження строку дії дозволів на імпорт, які були видані Міністерством згідно із статтею 15 цього Закону;  
205. 2) запровадження режиму квотування імпорту в Україну товару, який є об'єктом спеціального розслідування.  
206. 2. Спеціальні заходи вживаються стосовно країн - членів СОТ лише тоді, коли має місце поєднання двох умов, зазначених у пункті 1 цієї статті, що є підставою для прийняття рішення про вжиття спеціальних заходів.  
207. 3. Рішення Комісії про вжиття спеціальних заходів повинно містити інформацію про:  
208. закінчення та результати спеціального розслідування;  
209. спеціальні заходи, які передбачається вжити, назву та код товару згідно з Гармонізованою системою кодування та опису товарів, який є об'єктом цих спеціальних заходів, назву країни експорту, строки дії дозволів на імпорт, обсяги квот, строки дії спеціальних заходів, дату початку їх вжиття, дату набрання чинності рішенням Комісії, іншу інформацію та правила вжиття спеціальних заходів.  
210. 4. Квотування імпорту в Україну товарів, які є об'єктом спеціальних заходів, здійснюється шляхом видачі індивідуальних (спеціальних) імпортних ліцензій у порядку, встановленому законодавством.  
211. 5. У разі встановлення квоти Комісією мають враховуватися інтереси підтримки традиційних товаропотоків та/або обсяги продажу за контрактами, укладеними на імпорт товару, що є об'єктом спеціального розслідування, про які Міністерство та Служба відповідним чином інформували Комісію.  
212. 6. Граничний рівень будь-якої квоти не може бути вищим середньоарифметичної величини здійснюваного протягом трьох останніх років імпорту в Україну товару, що є об'єктом спеціального розслідування.  
213. 7. У разі коли квота розподіляється між країнами експорту, цей розподіл може погоджуватися з ними. Якщо погодження не відбулося, квота розподіляється між країнами експорту відповідно до їх частки в імпорті в Україну товару, що є об'єктом спеціального розслідування, протягом трьох-п'яти років, що безпосередньо передують порушенню розслідування, і з урахуванням факторів, які можуть вплинути на торгівлю зазначеним товаром.  
214. 8. У разі коли Комісія прийняла рішення про вжиття спеціальних заходів, вжиття заходів нагляду автоматично зупиняється від дати введення в дію спеціальних заходів.  
215. 9. Спеціальні заходи можуть вживатися щодо імпорту товару, який є об'єктом спеціального розслідування, як на всій території України, так і в одному або кількох її регіонах. Якщо цей товар вже доставляється в Україну, ввезення його на митну територію України дозволяється за умови, що:  
216. 1) цей товар не буде переадресовуватися;  
217. 2) митному органу України надається дозвіл на імпорт цього товару, виданий згідно із статтею 15 цього Закону.  
218. 10. Про будь-яке рішення Комісії, що приймається згідно з цією статтею, Міністерство за дорученням Комісії інформує Кабінет Міністрів України та Службу або заінтересований орган виконавчої влади.  
219. 11. Служба або заінтересований орган виконавчої влади протягом 30 днів від дати публікації рішення Комісії про вжиття спеціальних заходів може вимагати перегляду цього рішення.  
220. Згідно з цією вимогою Комісія розпочинає перегляд зазначеного рішення, за результатами якого кваліфікованою більшістю голосів приймається рішення про залишення рішення про вжиття спеціальних заходів без змін, його зміну або скасування.  
221. Стаття 17. Національні інтереси  
222. 1. Згідно з цим Законом будь-який висновок з питання, чи потребують національні інтереси вжиття спеціальних заходів, грунтується на позитивній оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного виробника та споживачів, вплив на зайнятість, інвестиції національного виробника та споживачів, а також міжнародні економічні інтереси України. Такий висновок згідно з цією статтею робиться за умови, що всім заінтересованим сторонам надано можливість повідомити свою точку зору згідно з пунктом 2 цієї статті. З метою забезпечення об'єктивності цього висновку особлива увага приділяється необхідності усунення впливу диспропорцій у торгівлі та відновленню дійової конкуренції.  
223. Спеціальні заходи можуть не вживатися, якщо Комісія, враховуючи всю одержану інформацію, в змозі зробити точні висновки, що вжиття таких заходів не збігається з національними інтересами.  
224. 2. Заінтересовані сторони можуть у строки, визначені у повідомленні про порушення спеціального розслідування, викласти у письмовій формі свою точку зору та подати Міністерству інформацію про відповідність вжиття спеціальних заходів національним інтересам для врахування її Комісією під час прийняття відповідного рішення.  
225. Така інформація або її резюме може передаватися Міністерством іншим зазначеним у цій статті сторонам, які мають право їх коментувати.  
226. 3. Заінтересовані сторони, зазначені у пункті 2 цієї статті, можуть вимагати проведення відповідних слухань у Міністерстві. Такі вимоги задовольняються, якщо вони письмово подаються Міністерству у строки, визначені у повідомленні про порушення спеціального розслідування, та якщо в них зазначаються особливі з точки зору національних інтересів причини для проведення цих слухань у Міністерстві.  
227. 4. Міністерство розглядає будь-яку інформацію, подану відповідно до пункту 2 цієї статті, та визначає її обгрунтованість. Результати цього розгляду, як і висновок про обгрунтованість цієї інформації, подаються Комісії. Резюме висновків членів Комісії, які розглядалися на засіданні Комісії, повинні враховуватися Міністерством у пропозиціях, що подаються ним Комісії згідно з цим Законом.  
228. Інформація може враховуватися лише тоді, коли вона обгрунтовується доказами її незаперечності у розумінні цього Закону.  
229. 5. Засідання Комісії повинні проводитися на вимогу члена Комісії або за ініціативою Міністерства у проміжок часу, який дає змогу дотримувати строків, встановлених цим Законом, але не більше 10 робочих днів з дня одержання Міністерством інформації, зазначеної у пункті 1 статті 1З цього Закону, та до дати вжиття остаточних заходів.  
230. У разі коли Комісією встановлюється розмір заподіяної значної шкоди, Комісія приймає рішення про вжиття спеціальних заходів. Це рішення приймається простою більшістю голосів.  
231. Про будь-яке рішення Комісії, що приймається згідно з цією статтею, Міністерство за дорученням Комісії інформує Кабінет Міністрів України та Службу або заінтересований орган виконавчої влади, а також вміщує у газеті відповідне повідомлення.  
232. Стаття 18. Строк вжиття спеціальних заходів  
233. 1. Вжиття спеціальних заходів обмежується строком, який дає змогу не допустити заподіяння або компенсувати заподіяну значну шкоду національному виробнику, а також виправити його становище. Цей строк не може перевищувати чотирьох років, включаючи строк вжиття будь-яких заходів нагляду.  
234. 2. Строк вжиття спеціальних заходів, визначений відповідно до пункту 1 цієї статті, за рішенням Комісії може бути продовжений, якщо буде встановлено, що:  
235. таке продовження строку вжиття спеціальних заходів необхідне, щоб запобігти заподіянню значної шкоди або компенсувати заподіяну національному товаровиробнику значну шкоду; або  
236. є докази того, що становище заінтересованого національного виробника ще є незадовільним.  
237. Щодо країн - членів СОТ продовження строку вжиття спеціальних заходів застосовується у разі, коли має місце поєднання двох умов, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту.  
238. 3. Рішення про продовження строку вжиття спеціальних заходів приймається Комісією простою більшістю голосів. Спеціальні заходи, строк вжиття яких продовжується, не можуть бути більш обмежувальними, ніж це передбачалося попереднім рішенням Комісії.  
239. 4. Якщо строк вжиття будь-яких спеціальних заходів перевищує рік, вони мають бути поступово лібералізовані протягом наступного строку їх вжиття, включаючи строки продовження тривалості їх вжиття.  
240. 5. Загальний строк, протягом якого проводиться спеціальне розслідування, вживаються заходи нагляду або спеціальні заходи, включаючи наступне продовження строку їх вжиття, не може перевищувати вісім років.  
241. Стаття 19. Перегляд спеціальних заходів та заходів нагляду  
242. 1. Протягом строку вжиття спеціальних заходів на вимогу Служби або заінтересованого органу виконавчої влади Комісія проводить відповідні засідання.  
243. У разі прийняття рішення про вжиття спеціальних заходів строком на чотири роки Комісія починає проводити ці засідання у першому півріччі останнього року.  
244. На цих засіданнях розглядаються наслідки вжиття відповідних заходів, визначається ступінь необхідності прискорення лібералізації режиму імпорту в Україну товару, який є об'єктом спеціальних заходів, а також з'ясовується необхідність продовження строку вжиття цих заходів.  
245. 2. Якщо після завершення засідань Комісії, зазначених у пункті 1 цієї статті, Комісія робить висновок, що скасування або перегляд заходів нагляду або спеціальних заходів, зазначених у статтях І4, 15 і 16 цього Закону, є необхідним, вона приймає відповідне рішення про скасування або перегляд відповідних заходів.  
246. Це рішення приймається кваліфікованою більшістю голосів. Повідомлення про його прийняття вміщується Міністерством у газеті.  
247. 3. Рішення про вжиття спеціальних заходів може бути оскаржено в суді протягом місяця від дати запровадження цих заходів у порядку, встановленому законодавством України.  
248. Стаття 20. Особливості вжиття спеціальних заходів  
249. 1. Спеціальні заходи не можуть вживатися повторно до імпорту товару, щодо якого ці заходи вже вживалися, протягом строку, що за тривалістю дорівнює періоду, протягом якого ці спеціальні заходи вживалися раніше. Цей строк не може бути меншим двох років.  
250. За надзвичайних обставин, незважаючи на частину першу цієї статті, спеціальні заходи можуть вживатися повторно до імпорту товару, щодо якого ці заходи вже вживалися, за умови, що:  
251. 1) з початку вжиття спеціальних заходів щодо імпорту в Україну цього товару пройшло не менше року; та  
252. 2) щодо імпорту цього товару спеціальні заходи вживалися не більш як два рази за п'ятирічний період, що безпосередньо передував даті повторного вжиття таких спеціальних заходів.  
253. 2. Рішення про повторне вжиття спеціальних заходів приймається на засіданні Комісії кваліфікованою більшістю голосів. Повторно спеціальні заходи можуть вживатися щодо імпорту в Україну будь-якого товару (товарів) на строк до 180 днів. Повідомлення про прийняття відповідного рішення Комісії вміщується Міністерством у газеті.  
254. Стаття 21. Вжиття спеціальних заходів щодо імпорту в Україну будь-яких товарів з країн, що розвиваються та є членами СОТ  
255. Спеціальні заходи не вживаються щодо імпорту в Україну будь-якого товару походженням з країни, що розвивається та є членом СОТ, доки його частка не перевищить трьох відсотків загального імпорту в Україну подібного товару іноземного походження, за умови, що частка імпорту в Україну цього товару походженням з країн, що розвиваються і є членами СОТ, не перевищує дев'яти відсотків загального імпорту.  
256. Розділ VI Прикінцеві положення  
257. Стаття 22. Нормативно-правові акти Комісії, Міністерства та Служби  
258. Комісія, Міністерство та Служба відповідно та на виконання цього Закону можуть у межах своїх повноважень приймати нормативно-правові акти. Такі акти набирають чинності у зазначені в них строки, крім випадків, якщо інше передбачено цим Законом, але не раніше дня опублікування цих актів у газеті або доведення їх до заінтересованих осіб в іншій формі, і є обов'язковими для виконання.  
259. Стаття 23. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни  
260. Міністерство закордонних справ України нотифікує уряд країни експорту про порушення, проведення або закінчення будь-якого спеціального розслідування та/або вжиття будь-яких заходів, передбачених цим Законом.  
261. Стаття 24. Особливості застосування Закону у перехідний період  
262. 1. Цей Закон не виключає застосування деяких заходів, що вживаються в рамках ГАТТ і СОТ.  
263. 2. Абзац третій пункту 2 статті 2, пункт 2 статті 16, абзац четвертий пункту 2 статті 18, стаття 21 цього Закону застосовуються з дня приєднання України до ГАТТ та вступу до СОТ.  
264. 3. Закони та інші правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
265. 4. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після дати його опублікування.