Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" щодо здійснення державного технічного нагляду (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" щодо здійснення державного технічного нагляду
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 47, ст.464){ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VІ ( 586-17)від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 }
 
5. такі зміни та доповнення:
 
6. 1. Пункт 2 частини 1 статті 1 доповнити реченням такого змісту:
 
7. "До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відповідно до Закону України "Про дорожній рух", що беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування при переїзді до місць виконання робіт у встановленому законодавством порядку, перелік видів яких затверджується Міністерством аграрної політики України".
 
8. 2. Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції:
 
9. "1. Державний технічний нагляд за відповідністю технічних засобів вимогам безпеки у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України, - Головною інспекцією державного технічного нагляду, та інспекціями державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відповідно до законодавства.
 
10. Головна інспекція державного технічного нагляду і підконтрольні та підзвітні їй інспекції державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, становлять єдину систему органів державного технічного нагляду.
 
11. Головна інспекція державного технічного нагляду є головним органом у єдиній системі органів державного технічного нагляду, спрямовує, координує та контролює роботу інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
12. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють з органами державного технічного нагляду та сприяють у здійсненні їх функцій.".
 
13. 3. В частині 1 статті 21:
 
14. в пункті 3 слова "транспортних засобів та інших самохідних" виключити, а слова "підконтрольних інспекціям" замінити словами "зареєстрованих інспекціями";
 
15. пункт 5 викласти в такій редакціїї:
 
16. "5) здійснення реєстрації та обліку машин, видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизація відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Міністерства аграрної політики України;";
 
17. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
18. "6) проведення відповідно до законодавства державних технічних оглядів машин, які зареєстровані в установленому порядку, а також здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб’єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану машин";
 
19. в пункті 10 слова "організація підготовки та перепідготовки операторів управління технічними засобами" замінити словами "перевірка відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з";
 
20. в пункті 11 слова "сільськогосподарської техніки та" замінити словом "машин";
 
21. 4. Доповнити статтю 21 частинами 2, 3 такого змісту:
 
22. "2. Для реалізації покладених завдань органи державного технічного нагляду мають право:
 
23. безперешкодного доступу у встановленому законодавством порядку до підприємств, установ, організацій всіх форм власності для проведення перевірок з питань, що входять до їх компетенції;
 
24. забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, що загрожують життю і здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії;
 
25. видавати керівникам підприємств, установ і організацій обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення виявлених порушень та недоліків з питань, що входять до їх компетенції;
 
26. зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність;
 
27. одержувати від посадових осіб та громадян, що мають у власності машини та інші технічні засоби для агропромислового комплексу, документи, необхідні для вирішення питань, які входять до їх компетенції;
 
28. перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право користування і керування машинами, а також наявність медичної довідки про стан здоров’я;
 
29. робити у передбачених законодавством випадках трактористам-машиністам попередження (компостерну просічку) в талоні попереджень, а за грубе порушення правил техніки безпеки та дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;
 
30. вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного технічного нагляду;
 
31. складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення і приймати за результатами розгляду рішення про накладення штрафів та застосовування інших санкцій, передбачених законом;
 
32. викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
 
33. використовувати технічні прилади, призначені для перевірки технічного стану машин;
 
34. фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
 
35. призначати проведення експертизи, технічної діагностики машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного технічного нагляду;
 
36. залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 
37. одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
 
38. залучати в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до їх компетенції;
 
39. скликати наради з питань, що належать до їх компетенції;
 
40. брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися під час експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
 
41. передавати правоохоронним органам акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;
 
42. виступати за дорученням Міністерства аграрної політики України замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 
43. здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів.
 
44. 3. Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та його заступник (заступники), начальники інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та їх заступники, а також інші працівники органів державного технічного нагляду, до повноважень яких належить здійснення державного технічного нагляду, є державними інспекторами державного технічного нагляду.
 
45. Державні інспектори державного технічного нагляду мають службові посвідчення та особистий штамп (печатку), зразки яких затверджуються Міністерством аграрної політики України.
 
46. Державні інспектори державного технічного нагляду мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
47. Органи державного технічного нагляду забезпечуються службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань.".
 
48. ІІ. Прикінцеві положення:
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
50. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
51. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
52. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
 
53. забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.