Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників
 
3.

 
4.

 
5. Цей Закон регулює питання погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та списання штрафів та пені вугледобувним підприємствам, з метою додержання права працівників цих підприємств на належний рівень пенсійного забезпечення та недопущення погіршення фінансового стану цих підприємств.
 
6. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
7. 1. Дія цього Закону поширюється на підприємства незалежно від форми власності та видів діяльності, віднесені до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та які є страхувальниками за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - страхувальники).
При цьому, стаття 3 цього Закону не поширюється на вугледобувні підприємства, яким списання штрафів та пені здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.
 
8. 2. На умовах, визначених цим Законом, підлягає реструктуризації борг страхувальників перед Пенсійним фондом України зі сплати:
 
9. а) простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - недоїмка), визначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка утворилась станом на 1 березня 2009 року;
 
10. б) штрафів і пені за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованих та несплачених або тих, що підлягають нарахуванню, станом на 1 березня 2009 року.
 
11. Стаття 2. Розстрочення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
1. Суми недоїмки, що виникли станом на 1 березня 2009 року і не були погашені на день набрання чинності цим Законом, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на строк до 60 календарних місяців з місяця укладення з органом Пенсійного фонду України відповідного договору, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
12. 2. Розстрочення недоїмки здійснюється за умов надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
13. 3. Звернення страхувальників щодо розстрочення недоїмки, що надійшли пізніше ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом, не розглядаються.
 
14. 4. Розстрочена сума недоїмки підлягає сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" для сплати страхових внесків за квартальний базовий звітний період.
 
15. 5. Розстрочення надається під проценти, розраховані за період, що починається від місяця укладення договору про розстрочення та закінчується місяцем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, діючої на момент сплати чергового місячного платежу. Зазначені проценти нараховуються страхувальником, але не сплачуються, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.
 
16. 6. Проценти, нараховані згідно з частиною п’ятою цієї статті, списуються у момент остаточного погашення розстроченої недоїмки.
 
17. 7. Договір про розстрочення підлягає розірванню, що тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також процентів, нарахованих відповідно до частини 5 цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки у разі коли страхувальник:
 
18. - до закінчення дії такого договору нарощує нову недоїмку, або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох календарних місяців;
 
19. - ліквідується;
 
20. - визнається неплатоспроможним у встановленому законодавством порядку.
 
21. 8. У разі невиконання страхувальником умов договору розстрочення органи Пенсійного фонду України можуть використати право вимоги до гаранта про сплату сум, забезпечених гарантією.
 
22. Стаття 3. Погашення пені та штрафних санкцій
 
23. 1. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розстрочення недоїмки відповідно до статті 2 цього Закону штрафи та пеня на розстрочені суми недоїмки не нараховуються.
 
24. 2. Суми штрафів та пені, які нараховані та несплачені або підлягають нарахуванню станом на 1 березня 2009 року, за бажанням страхувальника, з яким укладено договір про розстрочення недоїмки відповідно до статті 2 цього Закону, можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з місяця укладення відповідного договору в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України.
 
25. 3. У разі дострокової сплати страхувальником розстрочених сум штрафів і пені здійснюється часткове списання загальної суми, що була розстрочена за таким договором, наступним чином:
 
26. при сплаті у строк до 48 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 95%;
 
27. при сплаті у строк до 36 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 85%;
 
28. при сплаті у строк до 24 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 75%;
 
29. при сплаті у строк до 12 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 65%;
 
30. при сплаті у строк до 6 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 55%.
 
31. 4. Списання штрафів та пені на вугледобувні підприємства здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.
 
32. Стаття 4. Пенсійне забезпечення працівників страхувальника
 
33. З дня підписання договору про розстрочення недоїмки на індивідуальних облікових рахунках працівників страхувальника у системі персоніфікованого обліку внесків Пенсійного фонду України робляться відмітки про повну сплату страхових внесків за відповідні періоди.
 
34. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
36. 2. Унести зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376), доповнивши розділ ХV "Прикінцеві положення" пунктом 142 такого змісту:
 
37. "14-2. Установити, що суми накладених (нарахованих) та несплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню), у тому числі розстрочені згідно із законодавством, вугледобувним підприємствам на суми заборгованості зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що склалася на 1 березня 2009 року, підлягають списанню у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду".
 
38. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.