Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України „Про засади запобігання та протидії корупції” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 691; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VI):
 
5. 1) абзац другий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
 
6. „близькі особи — подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, інші особи, які проживають разом і ведуть спільне господарство із суб’єктами, визначеними у пункті 1 частини першої статті 2 цього Закону";
 
7. 2) у частині першій статті 2:
 
8. а) у підпункті „е" пункту 1 слова „рядового і" виключити;
 
9. б) у пункті 3 слова „а також фізичні особи – підприємці" виключити;
 
10. 3) абзац другий частини третьої статті 3 викласти у такій редакції:
 
11. „Формування державної антикорупційної політики та координацію заходів щодо реалізації антикорупційної стратегії, що визначається Верховною Радою України, здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики.";
 
12. 4) в абзаці другому пункту 4 частини першої статті 4 слова „а також на осіб, зазначених у пункті 2" замінити словами „народних засідателів і присяжних, а також осіб, зазначених у пунктах 2–3";
 
13. 5) у статті 5:
 
14. а) слово і цифри „пунктах 1–2" замінити словами і цифрою „у пункті 1";
 
15. б) у частині третій слова „органу державної влади, організації або іншій юридичній особі" замінити словами „державі, органу державної влади, органу місцевого самоврядування";
 
16. 6) у статті 6:
 
17. а) у частинах першій і третій слова і цифру „та підпунктах „а"–„б" пункту 2" виключити;
 
18. б) доповнити частину першу словами „за винятком випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, щодо окремих категорій працівників.";
 
19. в) доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
20. „Примітка. Під безпосереднім підпорядкуванням у цій статті слід розуміти відносини організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, зокрема через прийняття на роботу чи звільнення з роботи, застосування заохочень чи дисциплінарних стягнень, надання вказівок чи доручень та контролю за їх виконанням.";
 
21. 7) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
22. „1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 статті 2 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:
 
23. а) вступати у трудові або цивільні відносини з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форм власності, якщо вони під час виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування протягом року до дня припинення виконання цих функцій здійснювали повноваження з контролю, нагляду або регулювання діяльності цих підприємств, установ та організацій;
 
24. б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов’язків, за винятком випадків, передбачених законом;
 
25. в) представляти інтереси будь-яких осіб у справах, в тому числі в тих, що розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган чи органи, в якому (яких) вказана особа працювала протягом року до дня припинення виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.";
 
26. 8) у частині третій статті 9 слова і цифру „і підпунктах „а"–„ґ" пункту 2" виключити;
 
27. 9) у статті 10:
 
28. а) слова і цифру „і підпунктах „а"–„ґ" пункту 2" виключити;
 
29. б) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
30. „Перелік осіб, щодо яких зазначені відомості підлягають оприлюдненню, а також порядок оприлюднення таких відомостей встановлюється законом.";
 
31. 10) у частині першій статті 11, частині першій статті 12 і частині першій статті 14 слово і цифри „пунктах 1–2" замінити словом і цифрою „пункті 1";
 
32. 11) у статті 13:
 
33. а) в абзаці першому частини першої слово „ (особа)" виключити;
 
34. б) абзац другий частини другої доповнити словами „ (у разі їх розробки Президентом України або Кабінетом Міністрів України)";
 
35. 12) в абзаці першому частини другої статті 16 слово „ (особа)" виключити.
 
36. 2. У статті 9 Закону України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 692; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VІ):
 
37. 1) частину першу викласти у такій редакції:
 
38. „1. Провадження у справах стосовно юридичних осіб здійснюється відповідно до цього Закону, а у частині, що не регулюється ним, відповідно до правил Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо за своїм змістом вони можуть бути застосовані для цілей цього Закону.";
 
39. 2) частину другу доповнити реченням такого змісту:
 
40. „У випадках, передбачених частиною другою статті 11 цього Закону здійснення провадження у справі може бути доручено іншому прокурору.";
 
41. 3) частину третю виключити.
 
42. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
43. 1) примітку до статті 212-3 виключити;
 
44. 2) у статті 212-24 слова „ (крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час)" замінити словами „ (крім викладацької, наукової, творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)";
 
45. 3) статті 212-26 і 212-30 виключити;
 
46. 4) примітку до статті 212-28 викласти у такій редакції:
 
47. „Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-31–212-33 є особи, визначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції.".
 
48. 4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131):
 
49. 1) в абзаці першому частини першої статті 235-3 слова „всупереч своїм повноваженням" виключити;
 
50. 2) у статті 368-1:
 
51. а) частину першу викласти у такій редакції:
 
52. „1. Одержання службовою особою вигоди у значному розмірі, законність походження якої не може бути підтверджена в установленому законом порядку, або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) —
 
53. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";
 
54. б) частину другу виключити.
 
55. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.
 
56. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.