Кількість абзаців - 95 Розмітка (ліва колонка)


Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом ''єдиного вікна'' (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про підготовку та реалізацію інвестиційних
 
3. проектів за принципом "єдиного вікна "
 
4. Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) заявник — суб’єкт інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом "єдиного вікна";
 
8. 2) інвестиційний проект — комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів;
 
9. 3) принцип "єдиного вікна" — спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг з метою підготовки та видачі суб’єкту інвестиційної діяльності комплекту документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту;
 
10. 4) суб’єкт надання господарських послуг — підприємство, установа, організація, яка надає на договірних засадах послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційного проекту;
 
11. 5) суб’єкт надання адміністративних послуг — дозвільний центр, експертна організація, орган ліцензування, інший суб’єкт правовідносин, який має право надавати адміністративні послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційного проекту;
 
12. 6) уповноважений орган — регіональний центр з інвестицій та розвитку (державна бюджетна установа, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності), який організовує надання суб’єкту інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна".
 
13. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
14. 1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг, центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників.
 
15. 2. Дія цього Закону не поширюється на суб’єктів інвестиційної діяльності, які мають намір реалізувати та реалізують інвестиційні проекти і не виявили бажання оформлювати необхідні для цього документи із застосуванням принципу "єдиного вікна".
 
16. Стаття 3. Основні принципи відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
17. 1. Основними принципами відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", є:
 
18. добровільність застосування принципу "єдиного вікна";
 
19. забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників;
 
20. встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;
 
21. прозорість процедури видачі документів, які дають право на реалізацію інвестиційного проекту;
 
22. відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, які дають право на реалізацію інвестиційного проекту.
 
23. Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
24. 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності здійснюючи повноваження щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна":
 
25. 1) розробляє, бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 
26. 2) узагальнює практику застосування законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;
 
27. 3) здійснює методологічне забезпечення діяльності уповноважених органів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та господарських послуг;
 
28. 4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 
29. 5) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників уповноважених органів.
 
30. Стаття 5. Функції уповноваженого органу
 
31. 1. Уповноважений орган:
 
32. 1) проводить із заявниками консультації щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;
 
33. 2) перевіряє правильність оформлення звернення заявника та документів, які додаються до нього;
 
34. 3) реєструє звернення в електронній базі даних, видає заявникові витяги з такої бази;
 
35. 4) розробляє оперативний план дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки документів;
 
36. 5) формує та надсилає запити суб’єктам надання адміністративних та господарських послуг з метою надання ними відповідних послуг, сприяє зазначеним органам у проведенні необхідних для розгляду запиту процедур в оптимальні строки та в порядку, визначеному законодавством;
 
37. 6) реєструє отримані від суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг документи в електронній базі даних та формує комплект документів;
 
38. 7) повідомляє заявнику про результати розгляду звернення та видає йому пакет документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомляє про мотивовану відмову відповідних суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг у видачі таких документів;
 
39. 8) забезпечує супроводження інвестиційного проекту за зверненням заявника.
 
40. 2. Положення про уповноважені органи затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
 
41. Стаття 6. Подання звернення
 
42. 1. Заявник звертається до уповноваженого органу за його місцезнаходженням із зверненням, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, та підготовленими на час звернення документами стосовно інвестиційного проекту.
 
43. 2. Форма звернення залежить від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та містить дані, що характеризують його.
 
44. 3. Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки інвестиційного проекту до реалізації:
 
45. а) інвестиційна ідея;
 
46. б) інвестиційна пропозиція;
 
47. в) інвестиційний проект (у разі коли документи, які дають право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або оформлені у повному обсязі).
 
48. 4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та в разі відповідності оформлення звернення заявника і поданих документів встановленим вимогам, реєструє звернення в електронній базі даних.
 
49. Після реєстрації звернення уповноважений орган видає заявнику витяг з електронної бази даних, що підтверджує факт його реєстрації.
 
50. Стаття 7. Розгляд звернення
 
51. 1. Уповноважений орган розглядає звернення заявника у п’ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний план дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту.
 
52. 2. Оперативний план дій включає:
 
53. 1) порядок та строки підготовки необхідних для реалізації інвестиційного проекту документів;
 
54. 2) вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;
 
55. 3) дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або заявнику для реалізації інвестиційного проекту;
 
56. 4) згоду заявника з’явитися на вимогу уповноваженого органу для надання необхідних пояснень або вчинення юридично значущих дій для отримання послуг.
 
57. Форма оперативного плану дій визначається центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
 
58. Стаття 8. Взаємодія уповноваженого органу та суб’єктів надання послуг
 
59. 1. Уповноважений орган у дводенний строк після письмового погодження оперативного плану дій заявником формує та надсилає запити та документи, подані заявником, суб’єктам надання адміністративних та господарських послуг.
 
60. Перелік суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг визначається залежно від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та/або необхідності отримання заявником окремих документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту, або повного комплекту таких документів.
 
61. 2. Суб’єкти надання господарських послуг визначаються уповноваженим органом на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
62. 3. Господарські послуги надаються заявникам відповідно до правочинів, укладених між ними та суб’єктами надання зазначених послуг, які визначені уповноваженими органами за результатами конкурсного відбору.
 
63. Заявники мають право відмовитися від укладення правочину із визначеними на конкурсних засадах суб’єктами надання господарських послуг і укласти правочини про надання господарських послуг на власний розсуд.
 
64. 4. Суб’єкти надання адміністративних послуг визначаються уповноваженим органом з урахуванням місця реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не встановлено законодавством.
 
65. 5. Уповноважений орган сприяє відповідно до законодавства оперативному розгляду документів суб’єктами надання адміністративних та господарських послуг.
 
66. 6. Контроль за дотриманням встановлених законодавством строків під час розгляду документів суб’єктами надання адміністративних послуг здійснюється відповідними органами і посадовими особами згідно із законодавством.
 
67. У разі порушення встановлених строків уповноважений орган ініціює перед органом вищого рівня та правоохоронними органами клопотання щодо притягнення винних у зазначеному порушенні осіб до відповідальності. Таке клопотання розглядається у першочерговому порядку.
 
68. 7. Відповідальність суб’єктів надання господарських послуг визначається відповідно до законодавства.
 
69. Стаття 9. Видача комплекту документів
 
70. 1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня надходження від суб’єктів адміністративних та господарських послуг повідомлення про результати розгляду запиту:
 
71. здійснює реєстрацію зазначеного повідомлення в електронній базі даних;
 
72. формує комплект документів, необхідних для реалізації проекту;
 
73. видає заявникові зазначений комплект документів або повідомляє про відмову відповідних суб’єктів надання послуг у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення.
 
74. 2. Заявник має право в установленому законодавством порядку усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі документів, та повторно подати документи відповідно до цього Закону або безпосередньо до відповідного суб’єкта надання послуг.
 
75. 3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для отримання послуг з подальшого забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту.
 
76. Стаття 10. Плата за надання послуг
 
77. 1. Плата за надання адміністративних послуг встановлюється законодавством. Уповноважений орган повідомляє заявнику реквізити суб’єктів адміністративних послуг для оплати послуг.
 
78. 2. Плата за надання господарських послуг встановлюється на договірних засадах між суб’єктом надання зазначених послуг та заявником.
 
79. 3. Послуги неадміністративного характеру надаються уповноваженими органами на безоплатній основі.
 
80. Стаття 11. Відповідальність посадових осіб уповноважених органів
 
81. 1. Посадові особи уповноважених органів за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
 
82. 2. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених органів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
 
83. 3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам внаслідок неправомірних діянь посадових осіб уповноважених органів, відшкодовується в установленому законом порядку.
 
84. Стаття 12. Прикінцеві положення
 
85. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
86. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
87. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
88. 1) статтю 6 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138) доповнити абзацом такого змісту:
 
89. "Подання та видача документів, необхідних для підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна". ";
 
90. 2) статтю 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 1, ст. 1, № 20, ст. 134; 2004 р., № 12, ст. 155; 2005 р., № 42, ст. 465; 2006 р., № 18, ст. 155; 2007 р., № 10, ст. 89, № 34, ст. 444; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року № 2467-VІ) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
91. "Подання документів та видача ліцензій, необхідних для підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
 
92. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
93. 3) частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128) доповнити абзацом такого змісту:
 
94. "Подання та видача документів дозвільного характеру щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".".