Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині видачі особи (екстрадиції) (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині видачі особи (екстрадиції)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
6. у третьому реченні частини сьомої статті 462 і третьому реченні частини шостої статті 463 слова «на неї не може бути внесено касаційне подання прокурора» виключити;
 
7. у пункті 1 частини першої статті 466 слова «або особою без громадянства, що постійно проживає в Україні» виключити;
 
8. у частині десятій статті 468 слова «внесено касаційне подання» замінити словами «подана касаційна скарга».
 
9. 2. У статті 10 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
10. у частині першій слова «та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні» виключити;
 
11. у частині третій слова «що постійно не проживають в Україні» виключити.
 
12. 3. У Законі України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 1999 р., № 4, ст. 35; 2001 р., № 40, ст. 193; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 15, ст. 109, № 29, ст. 233; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 10, ст. 187, ст. 191, ст. 195, № 11, ст. 198; 2006 р., № 12, ст. 103; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2010 р., № 12, ст. 115):
 
13. статтю 2 після слів «забезпечення виконання вироку» доповнити словами «видачі особи (екстрадиції) або її транзитного перевезення»;
 
14. статтю 3 після слів «взяття під варту» доповнити словами «або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту», а після слів «Кримінально-процесуального кодексів України» - словами «, та рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом»;
 
15. частину першу статті 4 і перше речення частини третьої статті 7 після слів «взяття під варту» доповнити словами «або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт»;
 
16. перше речення частини четвертої статті 9 після слів «в зв’язку з провадженням в іншій справі» доповнити словами «або у разі прийняття рішення про тимчасову видачу іншій державі»;
 
17. у статті 12:
 
18. після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
19. «Особам, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, побачення з родичами або іншими особами надається адміністрацією місця попереднього ув’язнення з письмового дозволу органу, який проводить екстрадиційну перевірку.».
 
20. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
21. у частині четвертій слова «першою і другою» замінити словами «першою - третьою»;
 
22. частину четверту статті 13 після слів «тримання під вартою» доповнити словами «або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту»;
 
23. частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
 
24. «У разі скасування або заміни запобіжного заходу, припинення чи закінчення максимального строку тимчасового чи екстрадиційного арешту збитки, не відшкодовані особою, звільненою з-під варти або виданою іншій державі, можуть бути стягнуті на загальних підставах.»;
 
25. у статті 20:
 
26. назву статті викласти в такій редакції:
 
27. «Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, взятих під варту»;
 
28. у частині першій:
 
29. друге і третє речення абзацу четвертого виключити;
 
30. доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
31. «припинення тимчасового або екстрадиційного арешту;
 
32. закінчення максимального строку екстрадиційного арешту, передбаченого Кримінально-процесуальним кодексом України;
 
33. звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом.»;
 
34. Доповнити статтю новими частинами четвертою - шостою такого змісту:
 
35. «Начальник установи попереднього ув’язнення зобов’язаний негайно звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого на день закінчення строку тримання під вартою, передбаченого статтею 156 Кримінально-процесуального кодексу України, не надійшла постанова судді про продовження такого строку. При цьому він надсилає повідомлення особі чи органу, в провадженні яких перебуває справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням.
 
36. Звільнення особи з-під варти у разі припинення тимчасового чи екстрадиційного арешту провадить начальник установи попереднього ув’язнення на підставі постанови прокурора області або його заступника відповідно до статті 464 Кримінально-процесуального кодексу України.
 
37. Начальник установи попереднього ув’язнення зобов’язаний негайно звільнити з-під варти особу у разі закінчення максимального строку екстрадиційного арешту, передбаченого статтею 463 Кримінально-процесуального кодексу України, та повідомити прокурора області або його заступника, а також суд, який прийняв рішення про застосування екстрадиційного арешту. За десять днів до закінчення максимального строку екстрадиційного арешту начальник установи попереднього ув’язнення зобов’язаний надіслати прокуророві області або його заступникові повідомлення про дату його закінчення».
 
38. У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.
 
39. 4. Пункт 3 статті 1 Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 129; 2000 р., № 1, ст. 4) викласти в такій редакції:
 
40. «3) до Другого додаткового протоколу 1978 року:
 
41. Україна визначає, що органами, яким надаються повноваження згідно з пунктом 1 статті 12 Конвенції в редакції Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції, є Міністерство юстиції України (щодо екстрадиції у справах на стадії судового розгляду або виконання вироку) і Генеральна прокуратура України (щодо екстрадиції у справах на стадії досудового слідства).».
 
42. 5. У статті 16 Закону України «Про біженців» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 47, ст. 250):
 
43. у частині першій слова «а так само» замінити словами «або в цей самий строк»;
 
44. частину другу після слова «оскаржені» доповнити словами «протягом місяця з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про такі рішення».
 
45. ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
47. 2. Дія пункту 5 розділу І цього Закону в частині зміни строків оскарження рішень органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, центрального органу виконавчої влади у справах міграції не поширюється на рішення, прийняті до набрання чинності цим Законом.