Кількість абзаців - 189 Розмітка (ліва колонка)


Про столицю України - місто-герой Київ (Повторне друге читання)

0. Про столицю України - місто-герой Київ народні депутати України Андресюк Б.П., Безсмертний Р.П., Бондаренко В.Д., Грачов О.О., Медведчук В.В., Мокроусов А.О., Пономаренко Г.Г., Чубатенко О.М.Народні депутати - члени Комітеут з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радПроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України - місто-герой Київ Цей Закон визначає правовий статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.  
1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Місто Київ - столиця України  
3. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.  
4. Місто Київ як столиця України є:  
5. - політичним та адміністративним центром держави;  
6. - місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, вищих органів державної законодавчої, виконавчої та судової властей в Україні: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, інших центральних органів державної влади;  
7. - духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;  
8. - місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні;  
9. - адміністративним центром Київської області та місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, а також обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.  
10. Столичний статус міста покладає на місцеві органи влади та управління додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.  
11. Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва  
12. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті.  
13. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території.  
14. Межі приміської зони міста Києва на території Київської області, особливості використання земель, лісів, інших природних ресурсів у цій зоні та вилучення ділянок для розширення меж міста Києва визначаються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, внесених за пропозицією Київської міської ради, погодженою з Київською обласною радою.  
15. Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті  
16. Місто Київ має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.  
17. Зміст, опис, порядок використання символіки визначається Положенням про символіку, яке затверджується відповідною радою.  
18. Стаття 4. Столичні функції міста Києва  
19. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва забезпечують здійснення містом столичних функцій, які полягають у:  
20. створенні належних умов для діяльності у місті Президента України та його Адміністрації, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;  
21. вирішенні питань щодо розміщення центральних органів, які створюються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні у адміністративних будинках і нежитлових приміщеннях, що перебувають у державній та комунальній власності;  
22. наданні комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, органам політичних партій та громадських організацій із всеукраїнським статусом, розміщеним у місті Києві;  
23. взаємодії з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;  
24. забезпеченні належних умов для проведення заходів політичного, економічного, науково-технічного, культурного, спортивного та іншого характеру, які мають загальнодержавне, міжнародне значення;  
25. здійсненні заходів по збереженню та відновленню пам'яток історії, культури, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;  
26. виконанні інших заходів, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.  
27. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста Києва і гарантується державою.  
28. Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація можуть вносити пропозиції Президенту України та Кабінету Міністрів України з питань, які обумовлюють виконання містом Києвом столичних функцій.  
29. Виконання містом Києвом функцій столиці не дає переваг і не обмежує права його жителів порівняно з іншими громадянами України.  
30. Стаття 5. Статут громади міста Києва  
31. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Київська міська рада затверджує Статут громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.  
32. Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ  
33. Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві  
34. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється громадою міста, міською, районними в місті радами та їх виконавчими органами, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом.  
35. Виконавчу владу у місті Києві, відповідно до статті 118 Конституції України, здійснюють місцеві державні адміністрації, які є виконавчими органами відповідних рад з особливостями, встановленими цим Законом.  
36. Органи місцевого самоврядування в своїй діяльності враховують, а органи виконавчої влади у місті Києві керуються Указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та Статутом громади міста.  
37. Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві  
38. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:  
39. - громаду міста;  
40. - міську, районні ради;  
41. - міського голову;  
42. - виконавчі органи міської, районних в місті рад;  
43. - органи самоорганізації населення в місті.  
44. Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування  
45. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється: шляхом обрання відповідних представницьких органів місцевого самоврядування; прийняття рішень з будь-яких питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування на місцевих референдумах; через обрані ними ради та їх органи.  
46. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.  
47. Порядок функціонування органів місцевого самоврядування визначається відповідними законами.  
48. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства, можуть бути відмінені рішенням суду.  
49. Рішення районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, що суперечать Конституції, законам України, іншим актам законодавства, а також рішенням Київської міської ради, можуть бути скасовані Київською міською радою. Рішення щодо такого скасування може бути оскаржене в судовому порядку.  
50. Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження  
51. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради.  
52. Порядок формування, строк повноважень міської, районних у місті рад визначаються статтею 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
53. Повноваження Київської міської ради, районних у місті рад визначаються відповідно до глав 1 та 4 розділу II Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
54. Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві  
55. Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які формуються міським головою.  
56. Функції виконавчої влади у місті Києві виконують місцеві державні адміністрації відповідно до статті 118 Конституції України.  
57. Міська та районні в місті державні адміністрації здійснюють функції виконавчих органів Київської міської ради і районних в місті рад (в частині практичної реалізації їх повноважень щодо місцевого самоврядування) та функції місцевих органів виконавчої влади (в частині реалізації функцій місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 119 Конституції України з урахуванням особливостей здійснення містом Києвом столичних функцій).  
58. Міська та районні в місті ради відповідним рішенням делегують міській та районним в місті державним адміністраціям власні (самоврядні) повноваження органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
59. Структура та штатний розклад міської державної адміністрації визначаються її головою у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на її утримання, та коштів, передбачених міським бюджетом.  
60. Структура та штатний розклад районних державних адміністрацій визначається їх головою за погодженням з головою Київської міської ради у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на їх утримання, за рахунок коштів, передбачених районними бюджетами.  
61. В частині виконання функцій виконавчих органів місцевих рад міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам.  
62. В частині виконання функції виконавчої влади міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  
63. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України або Кабінетом Міністрів України на підставі рішення суду.  
64. Рішення районних у місті рад, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України можуть бути скасовані Президентом України або міським головою.  
65. Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві  
66. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються шляхом прийняття нею у межах повноважень, наданих Конституцією і законами України, рішень, обов'язкових для виконання на всій території міста, участі відповідно до закону у формуванні бюджетів районів, координації діяльності створених районними радами органів при вирішенні питань, які знаходяться у віданні Київської міської ради.  
67. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
68. Стаття 12. Президія Київради  
69. Президія Київради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.  
70. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київрадою.  
71. Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
72. Стаття 13. Міський голова міста Києва  
73. Міський голова міста Києва обирається громадою міста Києва на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
74. На обраного міського голову Президент України покладає виконання функцій і повноважень голови Київської міської державної адміністрації.  
75. Повноваження міського голови визначаються цим Законом, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.  
76. Міський голова формує виконавчий орган Київської міської ради в особі міської державної адміністрації, яка виконує подвійні функції: самоврядні функції міської територіальної громади і функції державного управління, в т.ч. столичні.  
77. Призначення та звільнення з посад посадових осіб міської державної адміністрації, що забезпечують реалізацію самоврядних функцій громади Києва, міський голова погоджує з Київрадою.  
78. У разі порушення міським головою Конституції України, законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Київська міська рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження міського голови, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації.  
79. У разі порушення міським головою Конституції і законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України може звільнити його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як міського голови міста Києва.  
80. Міський голова міста Києва регулярно інформує міську раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним у міжсесійний період розпорядження.  
81. Стаття 14. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради  
82. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в м.Києві.  
83. Секретаріат Київради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради.  
84. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
85. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київради та її органів.  
86. Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради  
87. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.  
88. На обраного голову районної у місті Києві ради Президент України за поданням міського голови покладає виконання функцій і повноважень голови районної у місті Києві державної адміністрації.  
89. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів місцевої виконавчої влади.  
90. У разі порушення головою районної в місті ради Конституції України, законів України, Указів та розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень міської та районної рад, що підтверджується відповідним рішенням суду, районна в місті Києві рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження голови районної у місті Києві ради, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови районної у місті Києві державної адміністрації.  
91. У разі порушення головою районної у місті Києві ради Конституції України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України за поданням міського голови звільняє його від виконання обов'язків голови районної в місті державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як голови районної в місті ради.  
92. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про рішення, видані ним у міжсесійний період.  
93. Голова районної у місті Києві ради погоджує призначення та звільнення керівників районних органів виконавчої влади подвійного підпорядкування.  
94. Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації та районних в місті державних адміністрацій  
95. Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації - головою районної ради за погодженням з міським головою.  
96. Стаття 17. Додаткові повноваження міського голови міста Києва  
97. Крім повноважень, визначених статтею 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій міський голова міста Києва має такі додаткові повноваження:  
98. бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;  
99. бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;  
100. бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом вирішального голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;  
101. вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;  
102. бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;  
103. вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міста Києва, районів міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, а також часток, паїв, акцій, що належать державі, в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;  
104. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;  
105. погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;  
106. одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.  
107. Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ  
108. Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази функціонування місцевого самоврядування та його виконавчих органів  
109. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування та здійснення виконавчої влади у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.  
110. Порядок формування та використання матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бюджетну систему" та іншими законами.  
111. Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва  
112. У бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на забезпечення здійснення містом столичних функцій.  
113. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.  
114. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.  
115. У разі, коли доходи бюджету міста Києва не забезпечують покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень щодо реалізації столичних функцій або забезпечення населення міста послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування бюджету міста Києва шляхом передачі необхідних коштів з Державного бюджету України до бюджету міста Києва у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій.  
116. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на території міста Києва.  
117. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.  
118. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій.  
119. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.  
120. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними, затверджуються не менше, ніж на два роки і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Київської міської ради.  
121. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві та міського бюджетів затверджуються Київською міською радою не менше, ніж на два роки після затвердження показників столичного бюджету у Державному бюджеті і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради.  
122. До столичного бюджету зараховується 50 відсотків:  
123. коштів, що отримуються у вигляді відрахувань у Фонд ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва;  
124. відрахувань на шляхові роботи на території м.Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них;  
125. відрахувань підприємств та організацій, які розташовані на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду.  
126. Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
127. Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб  
128. Діяльність громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування гарантується Конституцією України і законами України.  
129. Органи виконавчої влади, будь-які інші органи, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом.  
130. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна заздалегідь повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування, які мають право брати участь у розгляді згаданих питань.  
131. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право на судовий захист своїх законних прав та інтересів.  
132. Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій  
133. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:  
134. виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;  
135. затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;  
136. надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій;  
137. компенсації у встановленому порядку витрат, пов'язаних з використанням вищими і центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місце-розташування яких законодавством визначено столицю України, трудових ресурсів, земельних ділянок, будівель, споруд, комунальних послуг тощо;  
138. передачі в комунальну власність або до сфери управління Київської міської ради підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності (крім "казенних"), а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;  
139. виділення місту додаткових матеріальних і продовольчих ресурсів з державних резервів з урахуванням міграцій населення;  
140. надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;  
141. надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій;  
142. надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення і друкованих видань органів місцевого самоврядування.  
143. Громаді міста Києва в установленому порядку за поданням Київської міської державної адміністрації компенсуються витрати та збитки, нанесені під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а також шкоди, заподіяної в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.  
144. Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій  
145. У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація мають право:  
146. придбавати у власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;  
147. встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, благоустрою, правил торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;  
148. встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;  
149. здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також паями, частками, акціями акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;  
150. залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;  
151. виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності, або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;  
152. здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежитлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;  
153. брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;  
154. здійснювати комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форми власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування;  
155. затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн.грн., реалізація яких на території м.Києва на замовлення міської та районних держадміністрацій здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;  
156. припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;  
157. приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;  
158. встановлювати, за поданням органів Мінекобезпеки України, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;  
159. користуватись у встановленому порядку банками даних вищих і центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функції;  
160. визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурницького, спортивного, видовищного та іншого характеру.  
161. Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва  
162. Органи та посадові особи місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
163. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України або міського голови міста Києва.  
164. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Києва вноситься на розгляд Київради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.  
165. Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ МІСТА КИЄВА З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, РЕГІОНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ  
166. Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями  
167. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва з вищими та центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, а також Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.  
168. Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області  
169. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.  
170. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва забезпечують:  
171. виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежитлових приміщень обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;  
172. участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.  
173. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:  
174. розробці і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;  
175. будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
176. утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій;  
177. вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва за рахунок території Київської області, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
178. розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;  
179. забезпеченні міста продовольством;  
180. забезпеченні дотримання режиму приміської зони;  
181. проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;  
182. вирішенні інших питань, передбачених законодавством та взаємними договорами.  
183. Витрати бюджету Київської області, пов'язані зі сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.  
184. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області по витратах, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.  
185. Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
186. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.  
187. 2. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту міста Києва.  
188. 3. Вибори міського голови міста Києва проводяться після набуття чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".