Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 51 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змiни до статтi 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Частину першу статтi 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р. N 25, ст. 281; Вiдомостi Верховної Ради України 1992 р., N 47, ст. 644; 1996 р., N 7, ст. 28) викласти у такiй редакцiї:  
3. "З метою захисту iнтересiв клiєнтiв та забезпечення фiнансової надiйностi комерцiйних банкiв мiнiмальний розмiр статутного фонду встановлюється у сумi, еквiвалентнiй 5 млн. ЕURО за офiцiйним курсом грошової одиницi України, визначеним Нацiональним банком".  
4. II. Заключнi положення  
5. 1. Зобов'язати iснуючi комерцiйнi банки збiльшити свої статутнi фонди та здiйснити перереєстрацiю у такi строки:  
6. у сумi, еквiвалентнiй 1 млн. ЕURО, до 1 сiчня 2002 року;  
7. у сумi, еквiвалентнiй 3 млн. ЕURО, до 1 сiчня 2006 року;  
8. у сумi, еквiвалентнiй 5 млн. ЕURО, до 1 сiчня 2008 року.  
9. 2. Зобов'язати Нацiональний банк України скасувати дозвiл на створення комерцiйних банкiв, якi не виконали вимоги щодо строкiв i розмiрiв збiльшення статутних фондiв, передбачених пунктом 1 роздiлу II цього Закону, та вiдкликати їх лiцензiї на виконання банкiвських операцiй.  
10. До 1 сiчня 2002 року заборонити Нацiональному банку застосовувати санкцiї до iснуючих комерцiйних банкiв з питань збiльшення їх статутних фондiв.  
11. 3. Нацiональному банку України привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом.  
12. 4. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування.