Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про формування, порядок надходження i використання коштiв Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення (Друге читання)

0. Закон України Про формування, порядок надходження i використання коштiв Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення  
1. Стаття 1. Фiнансування видаткiв на заходи, пов'язані з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiальним захистом населення, провадиться за рахунок коштiв Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення (далi Фонд), та iнших джерел визначених Законами України.  
2. Фонд утворюється у складi Державного бюджету України. Кошти Фонду перераховуються на спецiальний рахунок в Нацiональному банку України.  
3. Стаття 2.  
4. До Фонду зараховується частина фактичних надходжень до Державного бюджету України вiд податку на доданую вартiсть.  
5. Розмiр вiдрахувань з Державного бюджету України до Фонду i визначається в Законi України "Про Держав-ний бюджет України" на вiдповiдний рiк.  
6. Рiчний обсяг вiдрахувань з Державного бюджету України до Фонду не може бути меншим нiж обсяги витрат на заходи пов'язанi з лiквiдацiєю наслідків Чорнобильської катастрофи та соцiальним захистом населення затверджені Законом України "Про Держав-ний бюджет України на 1997 рiк" i скоригованi на сукупний iндекс інфляції наступних рокiв.  
7. У разi незабезпечення надходження-ми частини податку на додану вартiсть визначеної суми, рiзниця покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.  
8. Стаття 3.  
9. Розпорядником коштiв фонду є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд насiдкiв Чорнобильської катастрофи.  
10. Кошти Фонду витрачаються виключно на фiнансування заходiв щодо ліквідації насiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення, що передбаченi Законами України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" i "Про правовий режим територiї, що зазнала радіоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи".  
11. Заходи що фiнансуються з фонду, затверджується Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рiк.  
12. Кошти фонду витрачаються у порядку визначеному у "Положеннi про по-рядок використання коштiв Фонду", затвердженому розпорядником коштiв та погодженому з Комiтетом Верховної Роди України з питань екологічної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи.  
13. Стаття 4.  
14. Фiнансування будiвництва об'єктів, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, здiйснюється згiдно "Чорнобильської будiвельної, програми" /далi Програма/ на поточний рiк.  
15. Програма розробляється i затверджується розпорядником коштiв Фонду, погоджується Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством економiки України та Комiтетом Верховної Ради України з питань екологiчної політики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи.  
16. Програма включає перелiк об'єктiв мiсцевого значення, складений за про-позицiями обласних (районних) державних адмiнiстрацiй погодженими обласними (районними) радами i перелiк об'єктiв загальнодержавного i мiжрегiонального значення складений Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи.  
17. Замовниками на будiвництво об'єктiв мiсцевого значення є обласнi (районнi) державнi адмiнiстрацiї.  
18. Замовником на будiвництво об'єктiв загальнодержавного i мiжрегiонального значення є Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи.  
19. Стаття 5  
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
21. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня опублiкування За-кону України "Про формування, порядок надходження i використання коштів фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення":  
22. розробити i привести свої нормативно-правові акти у вiдповiднiсть з цим Законом;  
23. забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що су-перечать цьому Закону.  
24. Стаття 6. Перехiднi положення  
25. Погашення заборгованостi, що склалася на 01.01.1999 року по збору до Фонду, здiйснюється платниками збору вiдповiдно до Закону України "Про формування Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення" (№386/97-ВР вiд 20.06.97р.) та Указу Президента України "Про встановлення ставки збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення" вiд 18.06.98р. N656/98.  
26. Пiсля повного погашення заборгованості, визначеної у частині першiй цiєї статтi, що затверджується Постановою Верховної Ради України, Закон України "Про формування фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдків Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення" (№386/97 ВР вiд 20.06.97р.) втрачає чиннiсть.