Кількість абзаців - 286 Розмітка (ліва колонка)


Про аварійно-рятувальні служби (Друге читання)

0. Закон України Про аварійно-рятувальні служби Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення і діяльності аварійно-рятувальних служб, обов'язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальників, а також питання міжнародного співробітництва у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій.  
1. Розділ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ  
3. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
4. надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті (далі - об'єкти і території), спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може приз-вести) до загибелі людей та/або знач-них матеріальних втрат;  
5. аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;  
6. катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків;  
7. зона надзвичайної ситуації - територія, де склалася надзвичайна ситуація;  
8. водний об'єкт - сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал);  
9. аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;  
10. професійна аварійно-рятувальна служба - аварійно-рятувальна служба, особовий склад якої працює на постійній, а рятувальники цього складу - також на професійній основі;  
11. спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-рятувальна служба, заснована на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності, в якій запроваджується спеціальна фізична та психологічна підготовка особового складу;  
12. спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-рятувальна служба, що має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів надзвичайних ситуацій (гасіння газових фонтанів, надання медичної допомоги потерпілим, водолазні роботи тощо) та відповідні аварійно-рятувальні засоби;  
13. аварійно-рятувальне формування - структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для про-ведення аварійно-рятувальних робіт;  
14. допоміжний підрозділ аварійно-ряту-вальної служби - структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для забезпечення діяльності з виконання покладених на неї завдань;  
15. рятувальник - особа, яка має відповідну спеціальну підготовку, атестована на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт і безпосередньо бере у них участь;  
16. аварійно-рятувальні засоби - технічні засоби спеціального призначення, науково-технічна продукція та інші об'єкти права інтелектуальної власності (засоби зв'язку, техніка, обладнання, спорядження, матеріали, відео-, кіно-, фотоматеріали з технології проведення аварійно-рятувальних робіт, програмні продукти і бази даних та інші засоби), які використовуються під час проведення аварійно-рятувальних робіт;  
17. аварійно-рятувальні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування і за-хист людей, у тому числі надання їм не-відкладної медичної допомоги, а також матеріальних і культурних цінностей та захист довкілля під час виникнення надзвичайних ситуацій, що потребують залучення працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення.  
18. Стаття 2. ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРI РЯТУВАЛЬНОЇ СПРАВИ  
19. Відносини у сфері рятувальної справи регулюються цим Законом, Законами України "Про Цивільну оборону", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про охорону праці" та іншими нормативно-правовими актами.  
20. Стаття 3. ЗАВДАННЯ I ФУНКЦIЇ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
21. Основними завданнями аварійно-рятувальних служб є:  
22. проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт;  
23. ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;  
24. виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захисту від них населення і територій;  
25. захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.  
26. Відповідно до покладених на них завдань основними функціями аварійно-рятувальних служб є:  
27. забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням;  
28. пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;  
29. ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;  
30. контроль готовності об'єктів і територій, що ними обслуговуються, до про-ведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;  
31. участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються;  
32. участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;  
33. участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;  
34. участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;  
35. організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;  
36. пропаганда у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та участь у підготовці працівників підприємств, установ і організацій та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.  
37. Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб визначаються їх статутами чи положеннями.  
38. Стаття 4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛIТИКИ ЩОДО ДI-ЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬ-НИХ СЛУЖБ  
39. Державна політика щодо діяльності аварійно-рятувальних служб здійснюється на основі таких принципів:  
40. постійної готовності аварійно-рятувальних служб до проведення аварійно-рятувальних робіт;  
41. раціональної дислокації аварійно-рятувальних служб та їх формувань з урахуванням потенційної небезпечності об'єктів і територій;  
42. координації діяльності і державної підтримки аварійно-рятувальних служб усіх форм власності;  
43. єдиноначальності та централізованого керівництва державними аварійно-рятувальними службами;  
44. виправданого ризику і відповідальності керівників аварійно-рятувальних служб за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних робіт;  
45. пріоритетного здійснення заходів що-до запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;  
46. використання економічних методів в управлінні діяльністю аварійно-рятувальних служб;  
47. високого професіоналізму рятувальників та відповідності вимог до якості підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб міжнародним стандартам у цій сфері;  
48. добору особового складу аварійно-рятувальних служб за станом здоров'я;  
49. соціальної захищеності особового складу аварійно-рятувальних служб;  
50. використання позитивного світового досвіду організації діяльності аварійно-рятувальних служб і проведення аварійно-рятувальних робіт.  
51. Стаття 5. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
52. Аварійно-рятувальні служби обслуговують окремі території, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.  
53. Постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами підлягають:  
54. підприємства, організації з видобутку і переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин, експлуатації продуктопроводів, а також які будують, експлуатують або ліквідують підземні виробки і споруди різного призначення;  
55. споруди транспортних підприємств, організацій з підвищеними вимогами до рівня безпеки їх експлуатації (морські і річкові порти, аеродроми та аеропорти, метрополітени тощо);  
56. металургійні, хімічні, радіаційно-вибухопожежонебезпечні та інші підприємства, організації з шкідливими і не-безпечними умовами праці, а також ті, що застосовують у своєму виробництві або зберігають сильнодіючі отруйні речовини;  
57. рекреаційні зони та інші території в період масового відпочинку людей або занять промислом, який не суперечить законодавству, в тому числі місця туристичної активності;  
58. райони відповідальності України за організацію обслуговування повітряного руху;  
59. водні об'єкти України, у тому числі у зоні відповідальності України у Чорному та Азовському морях, на річках Дніпрі та Дунаї.  
60. Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, затверджує Кабінет Міністрів України.  
61. Об'єкти та окремі території, які під-лягають постійному та обов'язковому обслуговуванню комунальними і аварійно-рятувальними службами громадських організацій визначають органи місцевого самоврядування і громадські організації, що створюють ці служби.  
62. Стаття 6. ПРАВА АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
63. Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби у разі здійснення за-ходів із запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків мають право:  
64. обстежувати з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій об'єкти і території, що ними обслуговуються;  
65. подавати власникам підприємств, установ, організацій, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об'єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки;  
66. скасовувати власні погодження планів реагування на надзвичайні ситуації або їх окремі позиції у разі невідповідності фактичному стану безпеки об'єкта чи території;  
67. використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки в зони надзвичайних ситуацій особового складу, спеціального оснащення і вантажів;  
68. безоплатно і безперешкодно одержу-вати від підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;  
69. безперешкодного доступу на об'єкти і території з метою виконання робіт, по-в'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;  
70. вимагати від усіх осіб, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації, дотримання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;  
71. брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються.  
72. Аварійно-рятувальні служби, що створюються громадськими організаціями, мають права, передбачені абзацами п'ятим - дев'ятим, а аварійно-рятувальні служби, що створюються підприємствами, установами, організаціями, - абзацами шостим - дев'ятим частини першої цієї статті, а також права, що визначаються їх статутами чи положеннями.  
73. Стаття 7. НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИМИ СЛУЖБАМИ  
74. Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати за до-говорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать їх основній діяльності, такого характеру:  
75. протиаварійного призначення;  
76. що потребують застосування умінь рятувальників, спеціальних засобів за-хисту та оснащення;  
77. з розроблення, виготовлення і впровадження обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт;  
78. Перелік додаткових послуг, умови їх надання державними та комунальними аварійно-рятувальними службами, а також порядок використання отриманих за надання цих послуг коштів визначаються законодавством.  
79. Розділ II. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬ-НОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ Стаття 8. ВИДИ АВАРIЙНО-РЯ-ТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ, ЇХ СТАТУС  
80. Аварійно-рятувальні служби можуть бути спеціалізованими або неспеціалізованими, створеними на професійній або на непрофесійній основі. Відповідно до специфіки діяльності професійні аварійно-рятувальні служби можуть бути спеціальними (воєнізованими).  
81. Аварійно-рятувальні служби поділяються на державні, комунальні, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ, організацій (далі - об'єктові аварійно-рятувальні служби).  
82. Особливим видом державних аварійно-рятувальних служб є державна служба медицини катастроф. Порядок створення та діяльності державної служби медицини катастроф визначається положенням про державну службу медицини катастроф, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
83. Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби громадських організацій є юридичними особами.  
84. Стаття 9. СТВОРЕННЯ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
85. Державні аварійно-рятувальні служби створюються як професійні централь-ним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, іншими центральними органами виконавчої влади.  
86. Комунальні аварійно-рятувальні служби створюються як професійні для аварійно-рятувального обслуговування територій та об'єктів комунальної власності за рішенням органів місцевого самоврядування, у тому числі за пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.  
87. На підприємствах, в установах, організаціях із шкідливими і небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварії можуть створюватися спеціалізовані об'єктові аварійно-рятувальні служби з працівників цих підприємств, установ, організацій за погодженням з державною чи комунальною аварійно-рятувальною службою, що обслуговує це підприємство, установу, організацію.  
88. Громадські організації з метою виконання своїх статутних завдань і цілей можуть створювати в установленому по-рядку свої професійні аварійно-рятувальні служби.  
89. Створення, реорганізація, ліквідація, а також перепрофілювання державних, комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань над-звичайних ситуацій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
90. Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби громадських організацій діють на основі своїх статутів, які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, що створюють ці служби.  
91. Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби громадських організацій набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок державної реєстрації державних, комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій визначається Кабінетом Міністрів України.  
92. Об'єктові аварійно-рятувальні служби діють на основі положень про них, що затверджуються органами управління відповідних підприємств, установ, організацій.  
93. Стаття 10. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬ-НИХ СЛУЖБ  
94. До складу аварійно-рятувальних служб входять органи управління та їх сили (аварійно-рятувальні формування та допоміжні підрозділи), що забезпечують вирішення покладених на ці служби завдань.  
95. Структура і штатний розпис держав-них аварійно-рятувальних служб затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.  
96. Структура і штатний розпис комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій визначаються органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, що створюють ці служби.  
97. Структура об'єктових аварійно-рятувальних служб затверджується керівниками підприємств, установ, організацій, на яких вони створюються.  
98. Стаття 11. АТЕСТАЦIЯ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
99. Усі аварійно-рятувальні служби та рятувальники підлягають обов'язковій атестації на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт. Атестовані аварійно-рятувальні служби вносяться до спеціального реєстру аварійно-рятувальних служб. Неатестовані аварійно-рятувальні служби та рятувальники до проведення аварійно-рятувальних робіт не допускаються.  
100. Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, а також ведення реєстру аварійно-рятувальних служб, тимчасового зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб та рятувальників визначається центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням із заінтересованими іншими центральними органами виконавчої влади.  
101. Стаття 12. КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПIДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
102. Особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб комплектується на контрактній основі і поділяється на основний та допоміжний.  
103. До основного особового складу професійної аварійно-рятувальної служби належать працівники, які організують і виконують аварійно-рятувальні роботи та забезпечують готовність аварійно-ря-тувальних формувань до їх проведення. До допоміжного особового складу професійної аварійно-рятувальної служби належать працівники, які забезпечують її діяльність, пов'язану з виконанням покладених на аварійно-рятувальну службу завдань.  
104. Основний особовий склад спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб поділяється на керівний та рядовий (далі - оперативний особовий склад). Оперативний особовий склад забезпечується форменим одягом за нормами і зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
105. Для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та відновних робіт основ-ний особовий склад усіх аварійно-рятувальних служб забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту. Порядок комплектування та оснащення основного особового складу аварійно-рятувальних служб, професійної підготовки і перевірки готовності його до дій та форма контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
106. Рівень підготовки основного особового складу професійних аварійно-рятувальних служб, обсяг знань, умінь та практичних навичок рятувальників визначається державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, вимоги яких повинні бути гармонізовані з міжнародними нормами. Документом, що засвідчує якість підготовки, є сертифікат, який відповідає міжнародним зразкам та дозволяє у разі потреби залучати рятувальників до виконання робіт у складі міжнародних аварійно-рятувальних формувань без додаткової підготовки. Зразок сертифіката та порядок його видачі затверджується центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
107. Об'єктові аварійно-рятувальні служби комплектуються з інженерно-технічних та інших досвідчених працівників, які одержали необхідні знання та навички в проведенні аварійно-рятувальних робіт і здатні за станом здоров'я виконувати роботи в екстремальних умовах.  
108. Стаття 13. ОСОБЛИВОСТI ПРАЦI I ВIДПОЧИНКУ РЯТУВАЛЬНИКIВ  
109. Трудові відносини в професійних аварійно-рятувальних службах регулюються законодавством України про працю.  
110. Особливості праці і відпочинку оперативного особового складу спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб регулюються відповідними статутами, які затверджуються центральними органами виконавчої влади, що створюють ці служби, а трудова дисципліна - Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-ря-тувальних служб, який затверджується Кабінетом Міністрів України.  
111. Професійні аварійно-рятувальні служби забезпечують постійну цілодобову готовність своїх формувань до негайного виїзду на об'єкти і території для рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій.  
112. В окремих випадках (ліквідація аварії та катастрофи, виїзд чергових підрозділів на аварійно-рятувальні роботи або за межі району, що обслуговується аварійно-рятувальною службою, тощо) особовий склад аварійно-рятувальних служб, який за графіком перебуває на відпочинку, може залучатися в установленому порядку до виконання своїх службових обов'язків.  
113. Покладання на рятувальників під час виконання аварійно-рятувальних робіт не передбачених для них обов'язків не допускається.  
114. Працівникам професійних аварійно-рятувальних служб забороняється організовувати або брати участь у страйках.  
115. Розділ III. УПРАВЛIННЯ ДIЯЛЬНIСТЮ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
116. Стаття 14. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ДIЯЛЬНIСТЮ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
117. Органами управління діяльністю аварійно-рятувальних служб є:  
118. центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;  
119. міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать аварійно-рятувальні служби;  
120. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації;  
121. органи місцевого самоврядування, громадські організації, підприємства, установи, організації, що створюють аварійно-рятувальні служби.  
122. Стаття 15. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ У СФЕРI РЯТУВАЛЬНОЇ СПРАВИ  
123. Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у сфері рятувальної справи:  
124. забезпечує проведення в життя відповідної державної політики;  
125. керує рятувальною справою на державному рівні;  
126. створює професійні аварійно-рятувальні служби та здійснює керівництво їх діяльністю;  
127. розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності аварійно-рятувальних служб, запобігання надзвичайним ситуаціям та обмеження їх наслідків, в межах своїх повноважень приймає відповідні нормативно-правові акти;  
128. затверджує порядок розроблення та затвердження планів реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії у разі їх виникнення;  
129. координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері рятувальної справи, діяльність усіх аварійно-рятувальних служб;  
130. контролює здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації стосовно діяльності створених ними аварійно-рятувальних служб;  
131. організовує в установленому порядку навчання та атестацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників;  
132. забезпечує в межах компетенції державний нагляд і контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та їх готовністю до реагування на надзвичайні ситуації;  
133. керує роботами, пов'язаними з ліквідацією великих аварій, катастроф, природного стихійного лиха;  
134. налагоджує міжнародне співробітництво з питань рятувальної справи, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід у цій сфері, забезпечує виконання відповідних міжнародних договорів;  
135. здійснює інші повноваження, перед-бачені цим Законом.  
136. Рішення центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи стосовно проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації надзвичайних ситуацій, прийняте в межах його повно-важень, є обов'язковим для виконання всіма міністерствами, іншими централь-ними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.  
137. Стаття 16. ПОВНОВАЖЕННЯ МI-НIСТЕРСТВ, IНШИХ ЦЕНТРАЛЬ-НИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, РАДИ МIНIСТРIВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ, МIСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМIНIСТРАЦIЙ, ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗ-КИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРI РЯТУВАЛЬНОЇ СПРАВИ  
138. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у сфері рятувальної справи:  
139. беруть участь у реалізації відповідної державної політики;  
140. створюють у разі необхідності аварійно-рятувальні служби і здійснюють керівництво їх діяльністю;  
141. розробляють і реалізують комплексні заходи щодо підвищення ефективності роботи, матеріально-технічного та фінансового забезпечення аварійно-рятувальних служб, які належать до сфери їх управління;  
142. організують у встановленому порядку навчання та атестацію особового складу аварійно-рятувальних служб;  
143. здійснюють відомчий контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб, забезпеченням їх постійної готовності до проведення аварійно-рятувальних робіт та заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;  
144. здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом.  
145. Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці:  
146. організовує та здійснює державний нагляд за готовністю професійних аварійно-рятувальних формувань до локалізації та ліквідації аварій;  
147. бере участь у розробленні та погоджує нормативні документи та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб.  
148. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій:  
149. беруть участь у реалізації державної політики у сфері рятувальної справи;  
150. вносять пропозиції щодо створення у разі необхідності комунальних аварійно-рятувальних служб, координують їх діяльність;  
151. організовують в установленому порядку навчання та атестацію особового складу комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій;  
152. здійснюють контроль за діяльністю створених комунальних та аварійно-ря-тувальних служб громадських організацій, забезпеченням їх постійної готовності до проведення аварійно-рятувальних робіт та заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.  
153. Органи місцевого самоврядування у межах відповідних територій:  
154. створюють в установленому порядку комунальні аварійно-рятувальні служби;  
155. формують позабюджетні цільові кошти місцевого самоврядування та регіональні і місцеві матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій;  
156. розробляють та здійснюють заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-ря-тувальних служб.  
157. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, які мають об'єктові аварійно-рятувальні служби чи які обслуговуються відповідними аварійно-рятувальними службами, а також права та обов'язки громадських організацій, що створюють аварійно-рятувальні служби, визначаються їх статутами або договорами між зазначеними підприємствами, установами, організаціями та аварійно-рятувальними службами.  
158. Стаття 17. КЕРIВНИЦТВО АВАРIЙ-НО-РЯТУВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ  
159. Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня уповноваженим керівником з ліквідації цієї ситуації призначається:  
160. Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня - Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр чи керівник одного з центральних органів виконав-чої влади або його перший заступник;  
161. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня - перший заступник або один із заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації або керівник відповідного територіального органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;  
162. районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або керівник відповідного місцевого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;  
163. виконавчим органом сільської, селищної ради або відповідно керівником підприємства, установи, організації у разі виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня - один із керівників сільської, селищної ради або підприємства, установи, організації відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.  
164. Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації створює робочий орган - штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
165. Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації призначається з урахуванням заздалегідь розроблених планів реагування на надзвичайні ситуації. Зазначеними планами обов'язково передбачається спеціальне навчання і періодичне тренування осіб, що можуть призначатися уповноваженими керівниками з ліквідації надзвичайних ситуацій.  
166. Розділ IV. ЛIКВIДАЦIЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ Стаття 18. ЗАЛУЧЕННЯ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ДО ЛIКВIДАЦIЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ  
167. Залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється:  
168. згідно з планами реагування на над-звичайні ситуації на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються;  
169. згідно з планами взаємодії у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях;  
170. за рішенням органів, які здійснюють управління діяльністю аварійно-рятувальних служб на підставі звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, на територіях і об'єктах яких сталася над-звичайна ситуація.  
171. Залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації надзвичайних ситуацій за межами території України здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних до-говорів України.  
172. Стаття 19. ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ПIД ЧАС ЛIКВIДАЦIЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ  
173. Аварійно-рятувальні служби під час ліквідації надзвичайних ситуацій повинні забезпечити:  
174. оперативне визначення обстановки, що склалася внаслідок надзвичайної ситуації, зони ураження об'єкта чи території і основних напрямків дій, пов'язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації;  
175. вжиття термінових заходів для пошуку і рятування людей на уражених об'єктах та територіях і надання невідкладної медичної та іншої допомоги потерпілим;  
176. визначення небезпечних факторів та додержання своїм особовим складом вимог правил безпеки під час проведення аварійно-рятувальних робіт;  
177. створення необхідних умов для під-тримання працездатності свого особового складу;  
178. зосередження в зоні надзвичайної ситуації необхідних сил, засобів, резервів та своєчасне введення їх у дію за призначенням;  
179. оперативне усунення ускладнень, що виникають під час ліквідації надзвичайних ситуацій;  
180. координацію дій своїх аварійно-рятувальних формувань.  
181. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій ведеться оперативно-технічна документація та складається звіт про роботу аварійно-рятувальної служби, пов'язану з ліквідацією надзвичайної ситуації, який є складовою частиною матеріалів з розслідування надзвичайної ситуації. Види і зразки оперативно-технічної та звітної документації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.  
182. Витрати, на проведення окремих аварійно-рятувальних робіт, понесені державними та комунальними аварійно-рятувальними службами під час ліквідації надзвичайної ситуації, підлягають обов'язковому відшкодуванню (повністю або частково) відповідними підприємствами, установами, організаціями. Види аварійно-рятувальних робіт, витрати на проведення яких підлягають відшкодуванню, та порядок відшкодування цих витрат визначається Кабінетом Міністрів України.  
183. Відшкодування завданої підприємствам, установам, організаціям, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, шкоди у разі залучення до виконання робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій їх транспортних засобів, обладнання, іншого майна здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
184. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням необхідними функціональними діями під час ліквідації надзвичайної ситуації майна, яке знаходиться на об'єктах і територіях, де безпосередньо проводяться аварійно-рятувальні роботи, аварійно-рятувальна служба відповідним юридичним і фізичним особам не відшкодовує.  
185. Стаття 20. БЕЗПОСЕРЕДНЄ КЕРIВНИЦТВО АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ  
186. Під час ліквідації надзвичайної ситуації у підпорядкування уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби та формування, що залу-чаються до ліквідації надзвичайної ситуації. Розпорядження уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, а також громадянами і організаціями, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації.  
187. До прибуття уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації його обов'язки виконує керівник спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, що прибула до зони надзвичайної ситуації першою.  
188. Ніхто не має права втручатися в діяльність уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації до відсторонення його в установленому порядку від виконання обов'язків і за умови прийняття на себе керівництва з ліквідації надзвичайної ситуації або до призначення іншого уповноваженого керівника.  
189. Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо:  
190. проведення евакуаційних заходів;  
191. призупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу людей у цю зону;  
192. залучення в установленому порядку до проведення робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна підприємств, установ і організацій, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, формувань аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також громадян за їх згодою;  
193. призупинення аварійно-рятувальних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.  
194. Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації, керівники аварійно-рятувальних служб мають право на вичерпну і достовірну інформацію про надзвичайну ситуацію для організації робіт з її ліквідації і зобов'язані інформувати відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про вжиті ними для цього заходи.  
195. Після ліквідації надзвичайної ситуації уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації подає органу, що його призначив, звіт щодо прийнятих рішень і перебігу подій під час ліквідації надзвичайної ситуації.  
196. Стаття 21. СПРИЯННЯ ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
197. Органи виконавчої влади, органи місяцевого самоврядування та підприємства, установи, організації зобов'язані сприяти діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.  
198. Аварійно-рятувальні служби у разі прямування до місця надзвичайної ситуації позачергово забезпечуються квитками для перевезення особового складу, а також транспортними засобами для перевезення рятувальників, спеціального обладнання та іншого майна.  
199. Водії транспортних засобів аварійно-рятувальних служб з кольорово-графічним позначенням встановленого зразка, спеціальними звуковими та світловими сигналами мають під час прямування до зони надзвичайної ситуації право безперешкодного проїзду, позачергового придбання палива. та мастильних мате-ріалів. У разі необхідності в проведенні ремонту ці транспортні засоби обслуговуються на відповідних підприємствах незалежно від форми власності першочергово.  
200. Розділ V. ОБОВ'ЯЗКИ, ПРАВА, ГАРАНТIЇ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ РЯТУВАЛЬНИКIВ Стаття 22. ОБОВ'ЯЗКИ РЯТУВАЛЬНИКIВ  
201. Рятувальники зобов'язані:  
202. бути ініціативними, самовідданими та наполегливими під час ліквідації надзвичайної ситуації;  
203. активно проводити аварійно-рятувальні роботи, вживати всіх необхідних за-ходів для рятування людей, надання їм невідкладної медичної та іншої допомоги, не допускати невиправданих ризиків;  
204. виконувати вимоги відповідних статутів, положень, правил тощо з питань проведення аварійно-рятувальних робіт;  
205. бути готовими до проведення робіт, пов'язаних з рятуванням потерпілих людей та ліквідацією надзвичайних ситуацій, удосконалювати свої професійні здібності;  
206. утримувати в належному стані ввірені їм засоби індивідуального і колективного захисту та засоби для ліквідації над-звичайних ситуацій;  
207. Інші обов'язки рятувальників визначаються відповідними статутами, посадовими інструкціями тощо.  
208. Обов'язки рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб зазначаються у контрактах, які укладаються з ними під час їх прийому на роботу.  
209. Стаття 23. ПРАВА РЯТУВАЛЬНИКIВ  
210. Рятувальники мають право на:  
211. підвищення рівня своїх теоретичних знань, практичних навичок та майстерності за рахунок робочого часу;  
212. харчування за рахунок коштів аварійно-рятувальних служб під час чергування тривалістю понад 12 годин або його грошову компенсацію;  
213. обов'язкове особисте страхування.  
214. Рятувальники професійних аварійно-рятувальних служб, які протягом року брали участь у проведенні складних аварійно-рятувальних робіт, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, мають право на щорічне санаторно-курортне лікування, проїзд до місця відпочинку (туди і назад), забезпечення медичним обслуговуванням та необхідними медикаментами за рахунок коштів, що виділяються на утримання аварійно-рятувальних служб.  
215. Під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій рятувальники мають право на:  
216. вичерпну і достовірну інформацію, необхідну для виконання ними своїх обов'язків;  
217. безперешкодний допуск на територію і об'єкти, що постраждали;  
218. екіпіровку та оснащення згідно з технологією проведення зазначених робіт;  
219. харчування за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, де проводяться роботи, або відповідного органу місцевого самоврядування;  
220. використання в порядку, передбаченому цим Законом, для рятування людей та у випадках крайньої необхідності засобів зв'язку, транспорту, інших матеріальних засобів підприємств, установ, організацій, що знаходяться в зоні про-ведення аварійно-рятувальних робіт;  
221. позачергове придбання квитків на всі види транспорту для проїзду до місця проведення аварійно-рятувальних робіт.  
222. Рятувальники мають право створювати в установленому порядку свої професійні спілки.  
223. Стаття 24. СТРАХУВАННЯ РЯТУВАЛЬНИКIВ  
224. Рятувальники у разі зарахування їх до штату професійної аварійно-рятувальної служби або залучення в індивідуальному порядку чи в складі об'єктової аварійно-рятувальної служби до проведення аварійно-рятувальних робіт підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), захворювання, часткової або повної втрати працездатності, спричинених ви-конанням обов'язків рятувальників, зазначених у контрактах, укладених під час їх прийому на роботу, або договорах на проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучаються.  
225. Страховими подіями для рятувальників є загибель (смерть) під час виконання ними обов'язків, зазначених у контрактах, або договорах на проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучалися, смерть, що настала внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва або захворювання в період і в зв'язку з виконанням ними зазначених у контрактах чи договорах обов'язків, а також втрата працездатності, що виникла внаслідок виконання цих обов'язків чи проведення робіт. Зв'язок страхової події з виконанням рятувальниками обов'язків, зазначених у контрактах або договорах встановлюється під час роз-слідування зазначених випадків згідно із законодавством.  
226. Страхування рятувальників професій-них аварійно-рятувальних служб здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації, які створюють аварійно-рятувальні служби, за рахунок коштів, що виділяються на утримання цих служб.  
227. Страхування рятувальників, які були залучені до проведення аварійно-рятувальних робіт в індивідуальному порядку чи в складі об'єктових аварійно-ря-тувальних служб, здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації, що залучили рятувальників до проведення цих робіт, за рахунок коштів, що виділяються на їх проведення.  
228. Страхування здійснюється на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку займає рятувальник, але не менше однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
229. Порядок та умови обов'язкового особистого страхування рятувальників встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
230. Стаття 25. ОПЛАТА ПРАЦI РЯТУВАЛЬНИКIВ  
231. Оплата праці рятувальників професій-них аварійно-рятувальних служб здійснюється у порядку, визначеному законодавством.  
232. Оплата праці рятувальників, які були залучені в індивідуальному порядку, чи в складі об'єктових аварійно-рятувальних служб, за час їх участі у проведенні аварійно-рятувальних робіт, а також за час необхідної професійної підготовки, здійснюється згідно з укладеними договорами органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організація-ми, що залучили рятувальників до про-ведення зазначених робіт, за рахунок коштів, які виділяються на проведення аварійно-рятувальних робіт і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем основної роботи, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
233. Стаття 26. УМОВИ НАДАННЯ ЖИТЛА РЯТУВАЛЬНИКАМ  
234. Житло рятувальникам може надаватися на пільгових умовах згідно із законодавством.  
235. Рятувальникам професійних аварійно-рятувальних служб житло може надаватися також в установленому порядку на умовах, передбачених контрактами, що укладаються з ними під час прийому на роботу, в яких можуть також зазначатися пільги щодо оплати житла, комунальних послуг та палива.  
236. Посадовим особам професійних аварійно-рятувальних служб, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, можуть в установленому порядку надаватися службові житлові приміщення.  
237. Рятувальники державних професій-них аварійно-рятувальних служб користуються пільгами на першочергове встановлення квартирних телефонів, влаштування дітей у дитячі дошкільні заклади.  
238. Стаття 27. ПЕНСIЙНЕ ЗАБЕЗПЕ-ЧЕННЯ РЯТУВАЛЬНИКIВ  
239. Пенсійне забезпечення особового складу професійних аварійно-рятувальних служб здійснюється згідно із законодавством.  
240. Стаття 28. ПРАВОВI ТА СОЦIАЛЬ-НI ГАРАНТIЇ  
241. На особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб, який обслуговує підприємства, установи, організації з шкідливими та небезпечними умова-ми праці, поширюються гарантії прав громадян на охорону праці, встановлені законодавством про охорону праці для працівників цих підприємств, установ, організацій.  
242. За рятувальниками професійних аварійно-рятувальних служб після їх виходу на пенсію при загальному стажі роботи в цих службах на посадах рятувальників понад 20 років, а також у разі каліцтва, що настало під час чи внаслідок виконання службових обов'язків, зберігається право на пільги відповідно до цього Закону.  
243. Рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також громадських організацій, що створюють професійні аварійно-рятувальні служби, для рятувальників можуть встановлюватися додаткові гарантії соціального захисту.  
244. Стаття 29. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СIМЕЙ РЯТУВАЛЬНИКIВ  
245. За сім'ями загиблих (померлих) рятувальників зберігається право на одержання житла, у тому числі на умовах, передбачених укладеними з рятувальниками контрактами. Аварійно-рятувальна служба повинна разом з відповідним центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування, громадською організацією протягом шести місяців з дня загибелі (смерті) рятувальників вирішити питання забезпечення їх сімей житлом.  
246. За дітьми загиблих рятувальників до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, які перебували на їх утриманні, зберігається право на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, палива, передбачені контрактами, які були укладені з рярятувальниками за рахунок коштів відповідної аварійно-рятувальної служби.  
247. Стаття 30. ГАРАНТIЇ СОЦIАЛЬНО-ГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКI ЗА-ЛУЧАЮТЬСЯ НА ДОБРОВIЛЬНИХ ЗАСАДАХ ДО ПРОВЕДЕННЯ АВА-РIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБIТ  
248. Залучення громадян, які не є рятувальниками, до проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється за на-явності рішення уповноваженого керівника з питань ліквідації надзвичайної ситуації, їх письмової згоди та обов'язкового особистого страхування за рахунок бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.  
249. На громадян, що залучаються до про-ведення аварійно-рятувальних робіт, поширюються права, передбачені частинною третьою статті 23 цього Закону.  
250. Стаття 31. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI РЯТУВАЛЬНОЇ СПРАВИ  
251. У разі проведення аварійно-рятувальних робіт неатестованими аварійно-рятувальними службами, допуску до них неатестованих рятувальників відповідні посадові особи цих служб несуть відповідальність згідно із законодавством.  
252. За непрофесійне проведення аварійно-рятувальних робіт, навмисне спричинення шкоди здоров'ю громадян під час їх виконання, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, матеріальним та культурним цінностям рятувальники несуть відповідно цивільно-правову, дисциплінарну, адміністратив-ну та кримінальну відповідальність.  
253. Рятувальники, які виконують свої функції згідно з наданими йому правами та відповідно до своїх обов'язків, не несуть відповідальності за завдані збитки під час проведення аварійно-рятувальних робіт.  
254. Розділ VI. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧ-НЕ ТА ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-НЯ ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУ-ВАЛЬНИХ СЛУЖБ Стаття 32. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХ-НIЧНЕ ТА ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕ-ЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯ-ТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
255. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських, що створюють аварійно-рятувальні служби, коштів від надання додаткових платних послуг, а також добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, інших не заборонених законодавством джерел.  
256. Стаття 33. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
257. Наукові дослідження з проблем організації та технології проведення аварійно-рятувальних робіт, створення для цього технічних засобів та обладнання, розроблення індивідуальних та колективних засобів захисту рятувальників здійснюються на договір-них умовах науково-дослідними та проектноконструкторськими підприємствами, установами, організаціями за замовленням центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи або погодженим з ним замовленням інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.  
258. Розроблення індивідуальних та колективних засобів захисту рятувальників здійснюється науково-дослідними та проектноконструктоськими підприємствами, установами, організаціями, які повинні мати відповідні ліцензії на цей вид діяльності.  
259. Стаття 34. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
260. Медичне забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб здійснюється спеціально створеними медичними під-розділами, що входять до їх складу, або за договорами на медичне обслуговування - лікувальними закладами за місцем дислокації цих служб.  
261. Усі рятувальники професійних аварійно-рятувальних служб повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди, а також медичні огляди після проведення аварійно-рятувальних робіт за рахунок коштів, що виділяються на утримання цих служб. Періодичність медичних оглядів і порядок їх проведення встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. За час проходження медичного огляду за рятувальниками зберігається місце роботи і середньомісячний заробіток.  
262. На прохання рятувальника проводиться позачерговий медичний огляд, якщо рятувальник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з виконанням ним професійних обов'язків.  
263. Розділ VII. НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ ТА ЗВIТНIСТЬ ПРО ДIЯЛЬНIСТЬ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ Стаття 35. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ АВАРIЙНО-РЯТУ-ВАЛЬНИХ СЛУЖБ  
264. Державний нагляд здійснюють:  
265. центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці - за готовністю аварійно-рятувальних служб до локалізації та ліквідації аварій;  
266. спеціальна інспекція центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - за діяльністю аварійно-ря-тувальних служб.  
267. Контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб, забезпеченням їх постійної готовності до проведення аварійно-рятувальних робіт та робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах своєї компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації, у тому числі громадські, що створюють аварійно-рятувальні служби.  
268. Стаття 36. ЗВIТНIСТЬ ПРО ДIЯЛЬ-НIСТЬ АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ТА ОБЛIК НАДЗВИЧАЙ-НИХ СИТУАЦIЙ  
269. Звітність про діяльність аварійно-рятувальних служб здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
270. Облік надзвичайних ситуацій, у тому числі аварій на виробничих об'єктах, здійснюють відповідні підприємства, організації та органи державного нагляду за охороною праці згідно із законодавством. Форми державної статистичної звітності щодо цих аварій затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням органів державного нагляду за охороною праці.  
271. Облік аварій та надзвичайних ситуацій, що сталися внаслідок стихійного лиха на об'єктах невиробничого призначення та на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, здійснюють відповідні територіальні органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Форми державної статистичної звітності щодо цих аварій та надзвичайних ситуацій затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
272. Розділ VIII. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО Стаття 37. ПРЕДСТАВНИЦТВО В МIЖНАРОДНИХ ОРГАНIЗАЦIЯХ  
273. Представництво в міжнародних організаціях інтересів України з питань, пов'язаних з організацією та виконанням аварійно-рятувальних робіт, а також робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, іншими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.  
274. Стаття 38. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ IНОЗЕМНИМ ДЕРЖА-ВАМ З ЛIКВIДАЦIЇ НАДЗВИЧАЙ-НИХ СИТУАЦIЙ  
275. Умови надання іншим державам допомоги з ліквідації надзвичайних ситуацій і окремих їх наслідків визначаються міжнародними договорами України.  
276. Порядок залучення аварійно-рятувальних служб до надання допомоги іноземним державам з ліквідації надзвичайних ситуацій і окремих їх наслідків та перетинання державного кордону України встановлюються Кабінетом Міністрів України. .  
277. Стаття 39. ОТРИМАННЯ УКРАЇНОЮ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛIКВIДАЦIЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ ТА ЇХ НАСЛIДКIВ  
278. Умови отримання Україною допомоги для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків визначаються міжнародними договорами.  
279. Пільги щодо оподаткування та обкладення ввізним митом обладнання та устаткування, засобів зв'язку, транспорт-них засобів, засобів індивідуального та колективного захисту рятувальників та інших матеріально-технічних цінностей, призначених для проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, що передаються як допомога іншими державами та міжнародними організаціями, визначаються відповідними законами. Використання зазначеного майна не за призначенням забороняється.  
280. Розділ IX. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ  
281. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
282. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:  
283. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про аварійно-рятувальні служби";  
284. привести свої рішення у відповідність із цим Законом;  
285. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади.