Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про міліцію" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. М. АЗАРОВ
 
4. « « 2011 р.
 
5. Закон УкраЇни
 
6. Про внесення змін до статті 18
 
7. Закону України «Про міліцію»
 
8. __________________________
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. 1. Внести до статті 18 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 1993 р., № 22, ст. 234; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442) такі зміни:
 
11. 1) у частині другій слова «шкіл міліції» замінити словами «вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України»;
 
12. 2) доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:
 
13. «Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України здійснюється на підставі договору, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві або Севастополі чи на транспорті та особою. Типову форму договору затверджує Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
14. Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України в разі дострокового розірвання договору через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість чи в разі відмови від подальшого проходження служби на посадах начальницького складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особи начальницького складу, які звільняються із служби протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу за власним бажанням, через службову невідповідність або за порушення дисципліни, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.».
 
15. У зв’язку з цим частини п’яту — восьму вважати відповідно частинами сьомою — десятою.
 
16. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
17. Голова
 
18. Верховної Ради України