Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність"  
2. З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238; 2000 р., № 42, ст.351) : 1) у статті 1: абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити; в абзаці п`ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, які відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України" та доповнити абзац після слів "інтересів вкладників" словами "та кредиторів банку".  
5. 2) у статті 7: у пункті 9 слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж" замінити словами "Державний реєстр банків"; статтю після пункту 9 доповнити новими пунктами 10 і 11 такого змісту: "10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; 11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку". У зв`язку з цим пункти 10 - 18 вважати відповідно пунктами 12 - 20; у пункті 14 слово "платежів" замінити словом "операцій", слово "комерційними" виключити, слова "кредитними установами" замінити словами "фінансовими установами", а слова "операцій з валютними цінностями" замінити словами "валютних операцій"; статтю після пункту 19 доповнити новим пунктом 20 такого змісту: "20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку". У зв`язку з цим пункт 20 вважати відповідно пунктом 21.  
6. 3) у статті 15: абзац п`ятнадцятий пункту 1 викласти в такій редакції: "про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, які відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України"; пункт 1 доповнити абзацом дев`ятнадцятим такого змісту: "щодо встановлення плати за надані послуги (здійснені операції)"; пункт 5 викласти в такій редакції: "5) установлює порядок надання банкам банківської ліцензії та дозволів на здійснення окремих операцій, ліцензій іншим юридичним особам на здійснення окремих банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках, передбачених законами України"; у пункті 6 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти".  
7. 4) у статті 26: назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 26. Нормативи обов`язкового резервування"; у частині першій слово "нормативи" замінити словом "норматив"; у пункті 1 слова "розмір обов`язкових резервів" замінити словами "норматив обов`язкового резервування"; у пункті 2 слова "норми обов`язкових резервів" замінити словами "нормативи обов`язкового резервування"; у пункті 3 слово "норм резерву" замінити словами "нормативу обов`язкового резервування".  
8. 5) у частині першій статті 38 слово "комерційними" виключити.  
9. 6) у частині третій статті 39 слово "комерційні" виключити.  
10. 7) у статті 40: частину першу після слів "електронних документів та" доповнити словами "платіжних інструментів", слова "за допомогою електронних документів" виключити; у частині другій слово "комерційних " виключити.  
11. 8)статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту: "Національний банк має право встановлювати плату за надані ним послуги (здійснені операції)".  
12. 9) у статті 44: назву статті після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю"; абзац перший частини другої після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю"; у пункті 1 частини другої слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових"; у пункті 2 частини другої слова "та інших установ" замінити словами "юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів)", слова "операцій з валютними цінностями" замінити словами "валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових інспекційних перевірок"; частину другу після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю".  
13. 10) у статті 55: частину третю після слова "банками" доповнити словами "їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об`єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами"; частину третю після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті".  
14. 11) у статті 57: у частині першій слова "від банків інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії" замінити словами "від банків, банківських об`єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій, а так само від осіб, які відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, інформацію про їх діяльність"; частину другу після слів "має право" доповнити словом "безоплатно".  
15. 12) у другому реченні частини першої статті 58 слова "кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам), наданням великих кредитів" замінити словами "наданням кредитів".  
16. 13) у частині першій статті 59 слова "та кредитних установ" та "фінансових" виключити.  
17. 14) статтю 60 виключити.  
18. 15) статтю 61 викласти в такій редакції: "Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій. Національний банк України здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", як безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду";  
19. 16) у частині другій статті 65 слово "комерційних" виключити;  
20. 17) у статті 66 слова "службову таємницю або має конфіденційний характер і" замінити словами "державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка".  
21. 18) у статті 67: абзац перший частини першої після слів "форми звітності" доповнити словами "(у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку", слова "та порядок її складання" виключити; пункт 1 частини першої після слів "(резидентів і нерезидентів)" доповнити словами "банківських об`єднань"; у пункті 2 частини першої слово "підприємницької" замінити словом "господарської".  
22. 19) у частині першій статті 73 слово "комерційного" виключити.  
23. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:  
24. 1) у статті 14-1: назву статті після слова "розмов" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків"; частину другу після слова "повідомлень" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків"; частину п`яту після слова "переговорів" доповнити словами "розкриття інформації, яка містить банківську таємницю", а після слова "здійснюється" доповнити словами "з письмового дозволу власника такої інформації або";  
25. 2) перше речення частини першої статті 66 після слів "вимагати проведення ревізій" доповнити словами "вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановленими Законом України "Про банки і банківську діяльність";  
26. 3) частину третю статті 178 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську";  
27. 4) частину другу статті 179 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську", а після слова "державної" доповнити словами "та/або банківської".  
28. 3. У Господарському процесуальному кодексі України:  
29. 1) у статті 8: перше речення частини п`ятої викласти в такій редакції: "Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через 20 днів після її отримання, така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження"; у другому реченні частини п`ятої слова "До розпорядження" замінити словами "До заяви про порушення виконавчого провадження", слова "до розпорядження" виключити;  
30. 2) з тексту статті 115 слова "цим Кодексом та" виключити;  
31. 3) частину другу статті 116 викласти в такій редакції: "Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом".  
32. 4. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 27 , ст. 382; 2000 р., № 10, ст.79) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
33. 5. До пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст.474) внести такі зміни:  
34. 1) пункт після другого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність";  
35. 2) слова "чи банківську" виключити.  
36. 6. Пункт 17 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4 , ст. 20; 1993 р., № 11, ст.83) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
37. 7. Підпункт "б" пункту 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
38. 8. У статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110):  
39. 1) у другому реченні пункту 2 слова "Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках" замінити словами "Зупиняти видаткові операції на рахунках у банках", слово "операцій" виключити;  
40. 2) у пункті 5 слово "комерційних" виключити;  
41. 3) пункт 5 після першого речення доповнити реченням такого змісту:  
42. "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
43. 9. Статтю 16 Закону України "Про рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212) доповнити частиною третьою такого змісту: "Рахункова палата має право отримувати від Національного банку України та банків інформацію, що становить банківську таємницю, у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
44. 10. У пункті 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292) слово "всі" замінити словом "видаткові".  
45. 11. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 39 , ст. 510):  
46. 1) статтю 5 викласти в такій редакції : "Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов`язкових платежів) Облік платників податків і зборів (обов`язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов`язкових платежів) лише за умови пред`явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік у державному податковому органі. Усі платники податків і зборів у триденний строк повідомляють про відкриття власних рахунків цей державний податковий орган"; 2) у пункті 3 статті 12 слова "а також за неподання державним податковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності" виключити.  
47. 12. Абзац другий пункту 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6 , ст. 37; 2001 р., № 10 , ст. 44) викласти в такій редакції:  
48. "застосовувати до юридичних осіб (у тому числі банків) та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття власних рахунків у банках України, штрафи в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
49. 13. В абзаці першому підпункту 9.3.1 а) пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44 ) слово "активних" замінити словами "власних видаткових".  
50. 14. Пункт 2 статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст.440 ) викласти в такій редакції:  
51. "2. Законодавство України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про банки і банківську діяльність".  
52. 15. Пункт 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 61) визнати таким, що втратив чинність.  
53. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.